RUOTSINKIELINEN KIELIKYLPYOPETUS WESTENDINPUISTON KOULUSSA

Vastine adressiin, missä vaaditaan Westendinpuiston koulun ruotsinkielisen kielikylpyluokan muuttamista suomenkieliseksi perusopetuksen resurssiksi syksystä 2017. Adressi esitetään Espoon Opetus- ja Varhaiskasvatuslautakunnalle.

Vaadimme, että ruotsinkielinen kielikylpyopetus jatkuu Westendinpuiston koulussa.

Ruotsin kielen kielikylpyopetus on tarkoitettu äidinkieleltään suomenkielisille lapsille. Se tarjoaa mahdollisuuden kasvatukseen, jossa tutustutaan suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja saavutetaan toiminnallinen toisen kotimaisen kielen osaaminen. Vuosien varrella kaksikieliseen Espooseen on vakiintunut toimiva ruotsinkielisen kielikylvyn opintopolku päiväkodista ja esiopetuksesta peruskoulun loppuun asti.

Hallituksen yhden kärkihankkeen tavoitteina ovat kieltenoppimisen lisääminen, tukeminen, oppilaiden motivoiminen sekä kielivalintojen monipuolistaminen. Pyrkimyksenä on tukea kieltenopiskelun aloittamista 1. vuosiluokalla ja varhaiskasvatuksessa sekä hyödyntää uuden pedagogiikan mahdollisuuksia oppimisessa.

Opetushallituksen lukuisat tutkimukset korostavat toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen tärkeyttä. Ratkaisuiksi on tarjottu kielen opiskelun muuttamista käytännönläheisemmäksi, opettajien sitouttamista kehittämistyöhön, toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja mm. kielikylpyopetuksen alueellista laajentamista. Monet muutkin tutkimukset puhuvat kielikylpymenetelmän yhteiskunnallisesta merkityksestä ja hyödyllisyydestä sekä positiivisista vaikutuksista lasten kielitaitoon ja asenteisiin.

Uusi opetussuunnitelma tukee kielten ja kulttuurien entistä varhaisempaa opiskelua sekä kieli- ja kulttuuriymmärryksen lisäämistä. Sen mukaan mm. ruotsin kielen opiskelu aloitetaan entistä varhaisemmin.

Ruotsinkielinen kielikylpyopetus järjestetään muun painotetun opetuksen tapaan kaupunkitasoisesti. Opetukseen voi hakea koko Espoon alueelta, minkä takia osa lapsista ei opiskele omassa lähikoulussaan. Kielikylpyopetuksen siirtäminen koulusta toiseen ei muuta tilannetta vaan ainoastaan siirtää sen alueelta toiselle.

Kielikylpyopetukselle on kysyntää. Päiväkotiryhmät ovat täysiä ja niihin on jonoa. Koska kielikylvyn opintopolku alkaa päiväkodista, aiheuttaa päiväkotiryhmien ikäjakauma vaihtelua kielikylpyluokkien kokoon 1. luokalla. Westendinpuiston koulussa kielikylpyopetuksen aloittaa keskimäärin yli 20 lasta vuosittain.

Monet Westendinpuiston koulun kielikylpyluokan oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan. Opetuksen siirtäminen toisaalle johtaisi siihen, että kielikylpyluokalle menevät Westendin alueen lapset joutuisivat menemään muuhun kuin omaan lähikouluunsa. Kielikylpyopetus on Westendin aluetta rikastava palvelu, mikä on vaikuttanut monien perheiden asuinpaikan valintaan. Kielikylpyopetuksen lopettaminen Westendinpuiston koulussa ei ajaisi alueella asuvien perheiden etua.

Westendinpuiston koululla on pitkät perinteet Etelä-Espoon alueen kielikylpykouluna, jossa uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin. Toimiva kielikylpykoulu on edellyttänyt ja edellyttää pitkäjänteistä ja systemaattista työtä koulun opettajien, muun henkilöstön, päiväkotien ja muiden sidosryhmien kesken. Opetus perustuu koulussa työskenteleviin päteviin ja motivoituneisiin opettajiin sekä luokkien väliseen yhteistyöhön. Westendinpuiston koulun kielikylpytoiminnan alasajaminen olisi ristiriidassa yhteiskunnallisten tavoitteiden, Espoon kielikylpytoiminnan, Westendinpuiston koulun toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja monien alueen asukkaiden etujen kanssa.

Huoli opetuksen resurssien ja laadun kehittämisestä on yhteinen riippumatta siitä, onko kyseessä suomenkielinen opetus, kielikylpyopetus tai muu painotettu opetus. Ratkaisu ongelmaan ei ole Westendinpuiston koulun kielikylpyopetuksen lakkauttaminen. Sen sijaan tulisi hakea lisärahoitusta yhden opettajan palkkaamiseksi Westendinpuiston kouluun, mikä mahdollistaisi kaupungin päätöksellä ylikokoisen (30 oppilasta) 1. luokan aloittamisen. Tällaisesta nykyaikaisesta yhteisopettajuuden ja pienryhmätoiminnan mallista on hyviä kokemuksia mm. läheisestä Toppelundin koulusta, missä on Espoon kaupungin päätöksellä aloitettu 40 oppilaan 1. luokka. Sama malli sopisi hyvin myös Westendinpuiston koululle eikä sille tilojen riittävyyden puolestakaan olisi estettä. Näin Westendin alueen suomenkieliselle luokalle ja kielikylpyluokalle hakevat lapset mahtuisivat kaikki omaan lähikouluunsa.

 

Länsiväylän kielikylpy - Västerledens språkbad ry:n hallitus ja

Espoon kielikylpy - Esbo språkbad ry:n hallitus


Länsiväylän kielikylpy ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Länsiväylän kielikylpy ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook