SAAMEN TV-uutisille (Oddasat) järkevä lähetysaika - ADRESSI LUOVUTETTIIN Mikael Jungnerille 25.10.20

Vaadimme, että Yle alkaa lähettää Saamen tv-uutisia jommalla kummalla pääkanavallaan (TV1 tai TV2) järkevään aikaa klo 18.15 – 22.00 välisenä aikana koko Suomessa.
Kun Yle 24-digikanava lopetettiin, Saamen tv-uutiset heitettiin FST5-kanavalle epämääräiseen aikaan keskiyön kieppeille. Yle 24-kanavalla ne näytettiin säännöllisesti klo 21.40 ja 23.15.
Nykyinen käytäntö tekee saamenkielisten tv-uutisten seuraamisen äärimmäisen vaikeaksi, melkeinpä mahdottomaksi, koska ne lähetetään aina eri aikaan ilman mitään säännönmukaisuutta ja kaiken lisäksi niin myöhään, että hyvin suuri osa ihmisistä on jo nukkumassa.

Yli puolet Suomen saamelaisista asuu tällä hetkellä saamelaisalueen ulkopuolella ilman riittävää yhteyttä saamenkieliseen yhteisöön. Saamenkieliset tv-uutiset ovat erittäin tärkeä linkki ja ajankohtaisen tiedon välittäjä heidän ja heidän kotiseutunsa välillä. Samalla ne tukevat heidän identiteettiään voimakkaasti.

TV2:n kanavapäällikkö Ilkka Saari on ilmoittanut, että FST5-kanava ja nykyinen epämääräinen lähetysaika oli paras mahdollinen saamenkielisten uutisten kohderyhmälle. TV2:n kaavioon ne eivät olisi sopineet rikkomatta muuta ohjelmistoa pahasti. Kanava lähettää kyllä alueellisia uutislähetyksiä, mutta Saamen tv-uutisille kanavalla ei ole sijaa. TV1 on uutiskanava, mutta sinnekään Saamen tv-uutiset eivät kelpaa. Ylen ohjelmistopäällikkö Päivi Kärkkäinen perustelee Saamen tv-uutisten nykyistä lähetysaikaa ja -paikkaa ilmoittamalla, että uutisten kohderyhmä on niin pieni.

Saamenkieltä puhuvien pieni määrä ei saisi olla syynä olla toteuttamatta Yleisradiolakia, jonka 3. luvun 7 §:n 4. kohdan mukaan yhtiön tehtävänä on:
"kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielisiä kansalaisia ja tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muille
kieliryhmille (746/1998)."
Myös ohjelmatoiminnan säännöstössä (hyv. 26.4.2005) on mainittu sama asia.

Saamenkielisillä tv-lähetyksillä, erityisesti uutisilla, on myös pedagoginen tehtävä. Hyvin monet suomenkieliset ovat opiskelleet saamea ja seuraavat aktiivisesti Saamen uutisia. Myös saamenkielisessä opetuksessa Saamen uutisilla on runsaasti käyttöarvoa.

Uutisia katsoo saamelaisten lisäksi paljon suomalaisia, joille Saamen tv-uutiset on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua saamelaisten arkeen ja kulttuuriin. Tieto lisää ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta maan omaa alkuperäiskansaa kohtaan. Samalla se rikkoo kliseistä käsitystä saamelaisista.
Monet Lapissa vierailleet ja saamelaisiin tutustuneet etelän ihmiset olivat alkaneet seurata Saamen tv-uutisia, mutta hekin ovat nyt menettäneet väylän saada ajankohtaista ja tuoretta tietoa saamelaisten asioista. Piilottaessaan Saamen tv-uutiset FST5-kanavalle yömyöhään Yle menettää uskollisia katsojia sekä mahdollisuuden olla tasapuolinen saamelaisen ja suomalaisen katsojakunnan palvelija. Yleisradiolla on julkisen palvelun tehtävä, johon yhtenä osana kuuluu myös tukea monikulttuurisuutta ja edistää kulttuurien vuorovaikutusta.

ECRI (Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio) on toisessa raportissaan vuonna 2002 todennut mm: ”tiedotusvälineiden tulisi osaltaan muokata asenteita, mielipiteitä ja yleistä ilmapiiriä positiiviseen suuntaan käsitellessään vähemmistöryhmiä koskevia asioita.”

Ruotsin SVT näyttää Saamen tv-uutisia SVT 2-kanavallaan koko valtakunnassa (katsojia keskimäärin noin 190 000) ja Norja samoin NRK 1 -kanavalla. Siellä se on ollut luonnollinen ratkaisu.

Adressi luovutetaan Ylen johdolle syksyllä 2007.