Seis_Tavase Pälkäne

Me allekirjoittaneet vastustamme Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta Pälkäneellä, sillä sen haitat ovat merkittävästi suuremmat kuin hyödyt. Hankkeen vahingot kohdistuvat Pälkäneen ainutlaatuiseen luontoon, yrityksiin, asukkaiden hyvinvointiin ja Pälkäneen vetovoimaisuuteen. -Samat asiat koskevat myös Kangasalan alueen Tavase- hanketta.

Hankkeelle ei ole perusteita koska Tavase Oy:n osakaskunnilla on riittävästi hyvänlaatuista vettä. Osakaskunnat ovat parantaneet tai parantamassa nykyisiä vesilaitoksiaan, eikä tekopohjavesilaitos lisää juomaveden määrää eikä laatua.

Tekopohjavesilupaa eivät hae Tampereen seudun kunnat ja kaupungit, vaan vedenhankintayhtiö, jonka kuudesta osakaskunnasta kolme -Kangasala, Valkeakoski ja Akaa- on päättänyt erota yhtiöstä, koska tekopohjavesilaitos on osoittautunut kalliiksi ja tarpeettomaksi.

Tavase-hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa Keski-Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Jorma Mäkelä totesi, että laitoksessa valmistettava tekopohjavesi vastaa laadultaan Roineen pintavettä.

Tavasen tekopohjavesihankkeen vaikutuksia ja uhkia vielä lyhyesti:

-Juomavesi kallistuu ja laatu heikkenee. Menetämme alkuperäisen hyvälaatuisen pohjaveden.

-Ekologinen maalämpö kielletään, kun maasta lämpöä kerääviä putkia ei saa enää asentaa.

-Pälkäneen vetovoima vähenee, yrityksille koituu lisäkustannuksia Tavasen ehtojen takia ja kunnan verotulot pienenevät.

-Kiinteistöjen arvo laskee ja myynti vaikeutuu Tavasen kiinteistöille aiheuttamien uhkien (kosteushaitat, mahdolliset maansortumat jne) takia.

-Kulttuurihistoriallisesti arvokas rauniokirkko saattaa luhistua, koska se on herkkä vedenpinnan muutoksille.

Pälkäneen ainutlaatuinen luonto kärsii peruuttamattomasti, vain muutamia esimerkkejä:

-Natura-alueet keskustan rannoissa vaarantuvat imeytetyn veden purkautumisesta. Alueella sijaitsee mm. arvokas yhtenäinen tervalepikkö.

-Syrjänharjun suojellut supat vaarantuvat, kun niiden ympärille imeytetään vettä.

-Syrjänharjun virkistysaluekäyttö supistuu merkittävästi, sillä Tavasen aitaukset ja putket pirstovat harjun polkuja, marjametsiä ja kuntorataa, jolle tulee myös Tavasen huoltoliikennettä.

-Tuotantoalueiden, putkilinjojen ja huoltoteiden kohdalle jää pysyviä aukkoja arvokkaaseen harjumaisemaan.

 

 

 

 

-