Sipoonrannan tulevaisuus on turvattava – KYLLÄ rakentamisen jatkamiselle – EI jatkoajalle *** Sibbostrandens framtid måste tryggas - JA till fortsatt bygge - NEJ till tilläggstid

VETOOMUS SIPOON KUNNANHALLITUKSELLE JA KUNNANVALTUUSTOLLE

Hyvät Sipoon kunnan päättäjät

Me Sipoonrannan asunto-osakeyhtiöt, asukkaat ja muut allekirjoittaneet vaadimme, että Sipoonranta Oy:lle ei myönnetä sen hakemaa jatkoaikaa. Vaadimme, että alue on valmis sopimuksen mukaisesti vuonna 2021. Lisäksi alue on siivottava viipymättä ja alueen kunnossapito on otettava haltuun. Kaikki keskeneräisyyden ja hoitamattomuuden merkit on poistettava alueelta välittömästi.

Ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet Sipoonrantaan vuonna 2011. Alueen piti olla valmis vuonna 2016.  Jos alue valmistuu vuonna 2021, ovat ensimmäiset asukkaat siinä vaiheessa odottaneet valmistumista ja palveluja jo kymmenen vuotta keskellä rakennustyömaata. Mielestämme vallitseva tilanne on kohtuuton. Jos kunta päättää myöntää lisäaikaa vuoteen 2028, ovat kaikki alueen asukkaat siinä vaiheessa odottaneet alueen valmistumista reilusti yli kymmenen vuotta. Lisäaika tekisi siis jo valmiiksi kohtuuttomasta tilanteesta kestämättömän. Suuri osa Sipoonrannasta on kymmenen vuotta sitten tehtyjen maatöiden jälkeistä aidattua soramonttua. Valmiiden kiinteistöjen välisten katualueiden kunnossapidosta ei myöskään ole huolehdittu. Yleisilme on roskainen ja keskeneräinen. Alueen keskeneräisyys on ongelma myös lähialueiden asukkaille ja yrittäjille. Alueelta ei löydy edes peruspalveluita.

Sipoonranta on erityisen hieno merellinen alue, joka toimii porttina Helsingistä Sipooseen. Alueella ja sen läheisyydessä on upeita asuntoja, mutta luvatut palvelut puuttuvat. Sipoonrannassa oli lähialueiden asukkaiden, matkailijoiden ja veneilijöiden suosima rantaravintola, joka purettiin rakennustöiden alussa. Alueen yleisilme ja se, ettei uusia palveluja alueella juuri ole, on syy siihen, ettei ihmisillä ole kiinnostusta ostaa alueelta tai sen läheltä itselleen asuntoa taikka muuten vierailla alueella. Sipoonrannassa vierailevat ihmiset huomaavat alueen ränsistymisen. Alueen maine on kärsinyt pahasti. Sipoonrannan asunto-osakeyhtiöt ovat jo vuosina 2013 ja 2017 ilmaisseet kunnalle huolensa alueen keskeneräisyydestä. Alueen tilanne huomioiden on erikoista, että näistä yhteydenotoista huolimatta kunnassa on virkamiestyönä valmisteltu myöntävää ratkaisua lisäajalle.  

Hyvä talouskehitys ja matalat korot ovat pitäneet asuntorakentamisen vauhdissa. Enää ei ole mahdollista perustella lisäaikahakemusta taantumalla. Jos rakentamista ei jatketa nyt, Sipoonranta ei valmistu koskaan. Meille on tärkeää saada alueelle normaaliin asumiseen kuuluva viihtyvyys. Sipoonranta Oy on epäonnistunut omalla toiminnallaan pitämään alueen houkuttelevana.  Rakentamista on jatkettava nyt, ja alueen on oltava valmis sopimuksen mukaisesti. Sipoonranta Oy on välittömästi velvoitettava siivoamaan alue perusteellisesti, maisemoimaan alue rakennustöiden ajaksi normaalin asuinalueen viihtyvyyden edellyttämällä tavalla sekä huolehtimaan säännöllisesti alueen siisteydestä rakennustöiden loppumiseen asti. Venesatamasta vastaava yhtiö on velvoitettava laittamaan satama-alue asianmukaiseen kuntoon. Jos kunta vaatimuksestamme huolimatta myöntää Sipoonranta Oy:lle lisäaikaa, niin asukkaita on sitä ennen kuultava. Alueen houkuttelevuus voidaan palauttaa, kun alueella on positiivinen ja huolehdittu ilme.

Sipoon kunnan päättäjien on aika pitää kiinni sopimuksesta alueen valmistumista koskien ja olla myöntämättä lisäaikaa Sipoonranta Oy:lle. Vain tällä tavalla voidaan palauttaa luottamus kunnan päättäjiin.  

****

TILL SIBBO KOMMUNSTYRELSE OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bästa Sibbo kommuns beslutsfattare

Vi Sibbostrandens husbolag, invånare och övriga undertecknade kräver att Sipoonranta Oy inte ska beviljas den tilläggstid som ansökts. Vi kräver att området ska vara färdigt utbyggt 2021 i enlighet med det avtal som gjorts. Därutöver ska området utan dröjsmål städas och områdets underhåll ska påbörjas. Alla tecken på att området är halvfärdigt och ovårdat ska avlägsnas från området omedelbart.

De första invånarna har flyttat till Sibbostranden 2011. Området skulle vara färdigt 2016. Ifall området blir färdigt 2021 har de första invånarna vid det laget redan i tio år, mitt i ett byggprojekt, väntat på att deras bostadsområde ska bli färdigt . Vi anser att det rådande läget redan nu är oskäligt. Ifall kommunen bestämmer sig för att bevilja tilläggstid till 2028 kommer alla de som nu bor i området att ha väntat i långt över tio år. Tilläggstid skulle göra det redan nu oskäliga läget fullständigt ohållbart. En stor del av Sibbostranden har redan i dessa gångna tio år bestått av omgärdade grusgropar. Inte ens gatuområden mellan de färdiga fastigheterna hålls i skick. Det allmänna intrycket är skräpigt och halvfärdigt. Att området är halvfärdigt är ett problem även för närområdets invånare och företagare. Det finns inte ens basservice på området.

Sibbostranden är ett särskilt fint strandområde och fungerar som porten från Helsingfors till Sibbo. På området och i dess närhet finns vackra bostäder, men den utlovade servicen saknas. Tidigare fanns det en populär strandrestaurang i Sibbostranden som revs för att de rum åt det planerade bygget. Orsaken till att området inte lockar köpare och aktivitet i området är områdets skick överlag och bristen på ny service. De som besöker Sibbostranden märker hur området har förfallit. Områdets rykte har lidit kraftigt. Sibbostrandens bostadsaktiebolag har redan 2013 och 2017 uttryckt sin oro för att området förblivit halvfärdigt. Med tanke på denna oro och i vilket skick området är för tillfället är det rätt märkvärdigt att man i kommunen å tjänstemännens vägnar berett ett beslut enligt vilket tilläggstid ska beviljas. 

Den ekonomiska utvecklingen och låga räntor har hållit igång bostadsbygget i huvudstadsregionen. Tilläggstid kan inte längre motiveras med lågkonjunktur. Ifall man inte fortsätter utbyggnaden av Sibbostranden nu så kommer området aldrig att bli färdigt. Det är viktigt för oss att Sibbostranden ska ha en nivå av trivsel som kan förväntas av ett bostadsområde. Sipoonranta Oy har genom sitt eget förfarande misslyckats i att hålla området attraktivt. Byggandet måste fortsätta omedelbart och området ska bli färdigt i enlighet med det avtal som Sipoonranta Oy gjort. Sipoonranta Oy måste omedelbart åläggas att städa upp området grundligt och de områden som inte byggs genast måste åtgärdas så att området är trivsamt tills det är färdigt. Regelbundet underhåll av området måste också skötas fram tills dess. Bolaget som ansvarar för bryggorna måste åläggas att få hamnområdet i skick. Ifall kommunen trots våra krav besluter sig för att ge Sipoonranta Oy tilläggstid så får detta inte ske utan att höra invånarna. Genom att ge ett positivt och omhändertaget intryck kan Sibbostranden än en gång bli ett område där folk vill bo och spendera sin fritid.

Nu är det dags för beslutsfattarna i Sibbo kommun att hålla fast vid sina avtal gällande områdets utveckling och låta bli att bevilja Sipoonranta Oy tilläggstid. Endast så kan förtroendet till kommunens beslutsfattare återupprättas.


Valmiin Sipoonrannan puolesta -ryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään