Tornion Vinsanmaan tuulivoimaloita ei tule rakentaa

Tornion Arpelan kylän ja sen lähialueiden ympärille ollaan suunnittelemassa useita tuulivoimala-alueita. Voimalat sijaitsevat Tornion puolella tai aivan rajan pinnassa Tervolan kunnan alueella kylästä pohjoiseen ja itään. Keminmaan puolelle, kylän pintaan on myös suunnitteilla tuulivoima-alue.  

Nämä hankkeet ovat saartamassa Arpelan kylän, joka on Tornion yksi elinvoimaisimmista kylistä.  

Kylän välittömään läheisyyteen on suunnitteilla Vinsanmaan voimala-alue. Yhteensä myllyjä on suunnitelmissa 26 kappaletta, joista Tornion puolella kahdeksan (8). Lähimmät voimalat olisivat kylän vakinaisesta asutuksesta alle kahden (2km) kilometrin päässä ja koko kylä olisi vain viiden (5) kilometrin päässä voimaloista. Myllyjen lapakorkeus on suunnitelmissa 300 metriä.    

Ääni-, välke- ja maisemahaitat

Vinsanmaan tuulimyllyistä olisi koko Arpelan kylälle merkittävää ääni-, välke- ja maisemahaittaa. Muualta saatujen kokemusten mukaan ääni on isompi ongelma kuin valmistajat väittävät. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kyselyn mukaan yli 45 prosenttia 2,5 kilometrin säteellä voimaloista asuvista altistuu kuultavalle tuulivoimamelulle. Näistä peräti 21 prosentilla se aiheuttaa uniongelmaa. Jatkuvan melun on myös todettu altistavan sydän- ja verisuonitaudeille ja on yhteydessä hermoston rappeutumiseen ja dementiaan (Mathias Basner, Lanset-tiedelehti 2014).  

Arpelan kylän asutus rakentuu mäkien päälle; Vojakkalanaho, Kummunmäki ja Nikunmäki. Näistä Vinsanmaan myllyjä lähimpänä oleva Vojakkalanaho on vain noin kahden kilometrin päässä lähimmästä myllystä (Oriaapa).

Vojakkalanahossa on taloja yli 20. Muualta saatujen, pienempien myllyjen kokemusten perusteella kahden kilometrin etäisyys on niin pieni, että ääni, välke ja maisemahaitta tulisivat olemaan merkittäviä asukkaille. Lisäksi ääni myös kantautuu paremmin mäkien päälle rakennettuun Arpelan kylään.  

Jo nyt on saatavissa runsaasti kokemusperäistä tietoa melusta. Esimerkiksi Saarijärvellä melumallinnukset ja todellinen melua eivät vastanneet toisiaan. Soidinmäen myllyt ovat suunnilleen samalla etäisyydellä asutuksesta kuin Vinsanmaalla. Meluun on vaikea vaikuttaa, kun voimalat ovat pystyssä.  

Ulkoilu, marjastus ja metsästys

Vinsanmaan voimalat pirstoisivat kyläläisten merkittävän kesä- ja taviajan ulkoilu, marjastus ja metsästysalueen. Vinsanmaan alueella on Natura-alue ja Vinsan letot ovat alueen merkittävin kosteikko. Lisäksi vanhasta turvetuotantoalueesta on tullut luontaisesti tärkeä kosteikko taantuville sorsalinnuille.

Nyt suunnitteilla olevat myllyt aiheuttaisivat luontokatoa, joka on todettu valtakunnallisestikin isoksi ongelmaksi ja tulevaisuuden suureksi haasteeksi.

Ainutlaatuinen kylä Arpelan kylä on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kyläkokonaisuudeksi. Se on tyyppiesimerkki peräpohjalaisesta maatalouden ympärille kasvaneesta kyläyhteisöstä. 

Nyt suunnitteilla olevat tuulimyllyt muuttaisivat oleellisesti kylän maisemaa ja luonnetta huonompaan suuntaan.   Radio-ja viestiliikenne Lapin Ely-keskuksen lausunnon mukaan, tuulivoimalat häiritsevät merkittävästi mm. TV-signaalia. Arpelassa on jo entuudestaan huonot puhelin- ja tv-yhteydet, jotka myllyjen vuoksi heikkenisivät entisestään.  

Kiinteistöjen arvon lasku

Tornioon on suunnitteilla useita (17 prosenttia kunnan pinta-alasta) tuulivoimahankkeita. Arpela on kuitenkin ainoa iso taajama, jonka välittömään läheisyyteen kaavaillaan tuulivoiman teollisuusaluetta. Ruotsista 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan, tuulivoimalat laskevat kiinteistöjen arvoa 8 kilometrin päässä. Aktia pankin lausunnossa arvo 3 km päässä voimaloita laskee 30 prosenttia. Koska talojen vakuusarvo laskee, pankit eivät ole halukkaita myöntämään mm. lainoja haja-asutusalueille. Se tarkoittaa mm. sitä, että esimerkiksi energiaremontit ovat mahdottomia tehdä. Se asettaa Arpelan asukkaat eriarvoiseen asemaan kunnan muiden kiinteistönomistajien kanssa.  

Myrkylliset mikromuovit

Voimat levittävät ympäristöön vuodessa 60-70 kg mikromuovia (Asbjørn Solberg, Bård-Einar Rimereit ja Jan Erik Weinbach 8.7.2021 julkaistussa tutkimuksessaan ”Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades”).

Mikro- ja nanomuovit leviävät lapojen eroosion johdosta avoimille pelloille, laitumille, vesilähteille ja lopulta merialueille. Mitä suurempi turbiini on, sitä suurempi on lapojen kärkinopeus ja lavoista irtoavan mikro- ja nanomuovin määrä. Mikro- ja nanomuovipäästöt sisältävät bisfenoli A:ta, joka ravintoketjun myötä siirtyy ensin eläimiin ja sitä kautta ihmisen elimistöön.

”Bisfenoli on hormonihäirikkö eli se reagoi elimistössä hormonin tavoin. Se voi matkia elimistössä naishormoni estrogeenia ja sillä voi olla vaikutuksia mm. hedelmällisyyteen, lisääntymiseen, oppimiseen ja immuunijärjestelmää”. (YLE 22.3.2012 )

Vastustamme Vinsanmaan voimaloiden rakentamista niiden aiheuttamien merkittävien terveydellisten, taloudellisten ja koko Arpelan kylälle aiheutuvien negatiivisten haittojen vuoksi.  

Pekka Mommo

Hanna Mommo

Raimo Pietikäinen

Auli Pietikäinen

Jussi Pietikäinen

Karoliina Pietikäinen

Aleksi Pietikäinen

Hanna Pietikäinen

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pekka Mommo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…