Vaadimme, että Järvenpään kaupungin ruotsinkieliset lapset saavat jatkossakin käydä alakoulunsa Sipoon Pohjois-Paippisissa!

Norra_Paipis_Skola_bild_2021.jpg
Järvenpään kaupunki valmistelee Järvenpään perusopetuksen ruotsinkielisten 1.-6.-luokkien opetuksen siirtoa Sipoon Pohjois-Paippisista Tuusulan Kirkonkylän koulukampukseen elokuusta 2024 alkaen. Päätöstä on valmisteltu kuulematta ruotsinkielisten lasten vanhempia ja Järvenpään kaupunki ei ole esittänyt painavia perusteluja mahdolliselle siirrolle 23.11.2021 mennessä.
Vaadimme, että toiminta Norra Paipis skolanissa saa jatkua kuten ennen. Sipoon kunnan ja Järvenpään kaupungin yhteistyön jatkumiselle on painavia perusteluja.  

1.      Olemme erittäin huolissamme ruotsin kielen tason heikentymisestä. Norra Paipis skolanissa on aito ruotsinkielinen ympäristö, jossa oppilaat pääsevät käyttämään ja vahvistamaan omaa äidinkieltään. Moni lapsista varttuu hyvin suomenkielisessä ympäristössä (kaverit, sukulaiset, harrastukset) ja siksi aito ruotsinkielinen ympäristö on tärkeä, jotta ruotsin kielen taso kehittyisi ja pysyisi hyvänä, suomenkielen ohella. Tämä ei ole todennäköistä suuressa kampuksessa, jossa valtaosa oppilasta puhuu suomea. Ruotsinkielellinen kehitys aidosti ruotsinkielisessä ympäristössä oli vahvin perustelu, kun Sipoon kunta ja Järvenpään kaupunki sopivat yhteistyöstä 90-luvulla.  

2.      Oppilaiden hyvinvointi, turvallisuuden tunne, terve itsetunto ja identiteetti. Pienessä koulussa oppilas saa olla oma itsensä ja puhua omaa äidinkieltänsä vapaasti ilman että häntä nähdään ”erilaisena” äidinkielensä takia. Jokainen oppilas nähdään yksilönä ja jokainen oppilas tuntee kaikki oppilaat ja myös koko henkilökunnan nimeltään. Tämä luo turvallisuuden tunnetta oppilaalle. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulun toiminnassa ja koulun vanhempainyhdistys (Hem och skola i Norra Paipis) tukee toimintaa ja kustantaa erilaisia tapahtumia ja retkiä oppilaille. Kaupungista kotoisin olevat lapset ja maalta kotoisin olevat lapset leikkivät sulassa sovussa keskenään. Pienessä koulussa maaseudulla lapset saavat olla lapsia pidempään.

3.      Rauhallinen ja yksilön huomioon ottava ympäristö. Pienessä koulussa melutaso säilyy matalana ja lapset saavat opiskelurauhan. Varsinkin oppilaat, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi meluherkät oppilaat kärsivät ympäristössä, jossa on paljon oppilaita ja useita yksiköitä.  

4.      Norra Paipis skolan on järkevä koulupolku. Kun lapsi käy alakoulun Norra Paipis skolanissa siirto yläasteelle Nikkilään käy joustavammin. Koko luokka siirtyy samaan aikaan yläasteelle. Oppilaat ovat siinä vaiheessa jo kuuden vuoden ajan verkostoituneet Sipoossa ennen siirtymistä yläasteelle. Siirto yläasteelle on herkkä aika lapsen kehityksessä ja tuttu ympäristö ja jo olemassa oleva verkosto/kaveripiiri kunnan sisällä helpottaa siirtymistä huomattavasti. Tämä vaikuttaa suuresti oppilaan hyvinvointiin.  

5.      Pienellä koululla on mahdollisuus ketterästi muokata opetusta ja toimintaa aktiivisesti ja itsenäisesti, koska ei tarvitse huomioida mahdollisesti muita samoissa tiloissa operoivia yksiköitä. Isoissa kouluissa, joissa on useita sidosryhmiä, on yleisesti vaativampaa tehdä muutoksia.  

6.   Digitalisointi on helpompaa pienessä yksikössä, koska voidaan nopeasti sopeutua uusiin tilanteisiin ja seurata oppilaiden osaamista. Sipoon kunta tarjoaa koululaisille kannettavan tietokoneen ensimmäisestä luokasta alkaen ja oppilaat saavat viedä kannettavan tietokoneen myös kotiinsa. Sipoo on mukana opetusministeriön järjestämässä harrastustoiminnan Suomen mallin pilottivaiheessa ja tarjoaa fyysisten kerhojen ohella digitalisaatiota tukien esim. peli- ja koodauskerhoja joihin voi osallistua kotoa käsin, myös Norra Paipis oppilaat.  

7.   Luonto on lähellä ja tämä näkyy vahvasti myös Norra Paipis skolanin arvoissa ja opetuksessa. Vastuullisuus ja kestävä kehitys tulee olla vahvasti läsnä jo alakoulussa ja koulun ympäristö tarjoaa loistavat puitteet näihin teemoihin. Koulun pihalla on grillikota jota hyödynnetään aktiivisesti ja koulun ulkoilupäivät keväällä ja syksyllä ovat todella suosittuja oppilaiden keskuudessa.  Kosketus luontoon parantaa henkistä mutta myös fyysistä terveyttä. Tämä tapahtuu hyvin konkreettisesti sillä tuoreen tutkimuksen mukaan elävä luonto leikkipihassa parantaa lasten immuunijärjestelmää ehkäisten immuunijärjestelmän häiriöitä, kuten esimerkiksi allergioita, diabetesta ja keliakiaa.

8.    Norra Paipis skolanissa on hienot tilat. Viime vuosina koulua on remontoitu. Koulusta löytyy mm. oma liikuntasali, puutyöluokka ja tekstiilityöluokka. Vanha koulurakennus on yli 100 vuotta vanha ja sisäilmaongelmia ei ole ollut. Koulu saa myös hyödyntää kyläyhdistyksen (Norra Paipis Idrottsförening) juhlataloa Widegårdia ja mm. koulun joulujuhlat järjestetään Widegårdilla, jotta koko koulu voi pitää yhteisen juhlan oppilaiden ja vanhempien kanssa. Kylässä on myös oma pururata, talvisin ladut ja luistelukenttä sekä kyläkirkko, jossa järjestetään oppilaille perinteinen joulukirkko ja kevätkirkko.  

9.      Sipoon kunnan ja Järvenpään kaupungin yhteistyö on koettu erittäin hyvänä ja toimivana. Olemme sitä mieltä, että molemmat osapuolet ovat hyötyneet yhteistyöstä. Sekä vanhemmat Sipoossa että myös vanhemmat Järvenpäässä puhuvat lämpimästi yhteistyöstä. Pohjois-Paippisten kyläyhdistys on myös ollut aktiivisesti yhteydessä kouluun asian tiimoilta koska koetaan, että tämä on päätös joka koskettaa koko Pohjois-Paippisten kyläyhteisöä. Pohjois-Paippisten kylässä vallitsee vahva yhteishenki ja koulu tekee yhteistyötä mm. Norra Paipis Idrottsföreningen, kylän Marttayhdistyksen, kyläkirkon ja kylän Metsästysseuran kanssa.  

10.   Oppilaat viihtyvät erinomaisesti Norra Paipis skolanissa. Sipoon kunnan koulujen oppilaskyselyssä Norra Paipis skolan sai huippupisteet.  

11.   Pieni yksikkö pääsee helpommin osallistumaan erilaisiin projekteihin. Norra Paipis skolan on ollut mukana useammassa kansainvälisessä (Pohjoismaat, EU) projektissa ja näin tuonut näkyvyyttä suomalaiselle koulujärjestelmälle.  

12.   Pandemia-aika on ollut huomattavasti helpompi pienessä yksikössä, kun tulee mahdollisiin altistumisiin ja karanteeneihin. Isoissa yksiköissä on ollut suuria haasteita pandemia-aikana johtuen altistumisista ja karanteeneista.  

13.   Järvenpään kaupunki perustelee Tuusulan yhteistyötä mm. sillä, että koulukuljetukset helpottuvat. Onko tästä tehty laskelmia?Ilmastovaikutus ainakin on negatiivinen. Suurin osa oppilaista ei asu Järvenpään keskustan tuntumassa, joten koulukyyti Tuusulan kampukseen vaatisi myös kalliita erikoisjärjestelyjä. Tosiasia on, että monella oppilaalla koulumatka pitenee, osalla jopa kaksinkertaistuu. Sama vaikutus on vanhemmille jotka noutavat 1-2 luokkalaisen iltapäiväkerhosta. Arjen sujuvuus on lapsiperheissä todella tärkeää.Perusopetuslain 6 pykälän mukaan "Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.".

14.   Osaava ja pätevä henkilökunta. Norra Paipis skolanin kaikki luokanopettajat ovat virallisesti päteviä. Vuodesta 2021 alkaen Helsingin yliopistosta valmistuu myös ruotsinkielisiä luokanopettajia (aikaisemmin koulutus järjestettiin ainoastaan Vaasassa), joten virallisten ruotsinkielisten pätevien opettajien saatavuus kasvaa tästä vuodesta alkaen Etelä-Suomessa.  

15.   Norra Paipis skolan on edelläkävijä. Koulussa on esimerkiksi aikoinaan toiminut Suomen ensimmäinen kouluvaari. Tänä päivänä koululla on myös kouluvaari joka on mukana opetuksessa noin kerran viikossa. Sekä nuoret, että vanhat viihtyvät Norra Paipis skolanissa. Innovatiivisuus ja ongelmanratkaisu saa kukoistaa pienessä yksikössä!  

16.   Koko koulupolku tulee olla saman kunnan sisällä eikä lapsia saa siirtää kunnasta toiseen esim yläasteelle. Lisäksi on erittäin tärkeää, että Järvenpäällä on osoittaa myös jatko-opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen yleissivistävään koulutukseen eli lukiokoulutukseen. Tällä hetkellä Sipoossa on tarjolla koko koulupolku ruotsin kielellä, jolloin lapsi voi jatkaa ala-asteen jälkeen yläasteelle saman kunnan sisällä. Yläasteen jälkeen nuori voi jatkaa Sipoossa niinkään ruotsinkieliseen lukioon. 
Järvenpään täytyy pystyä vastaamaan siihen millä tavoin tämä koulupolku aiotaan jatkossa järjestää, mikäli Järvenpäästä ei saa enää jatkossa mennä Sipooseen kouluun.
 
17.   Järvenpään kaupungille ei aiheudu kustannuksia perusopetuksesta kun sitä ei ruotsinkielisille toteuteta omassa kunnassa. Koulun ylläpitäjäkunta saa valtionosuuden oppilaasta hänen kotikunnastaan riippumatta, joten lapsivaikutusten arvioinnissa päätöstä tehdessä tulee meidän tässä adressissa  nostamat tekijät huomioida ja lapsen hyvinvointi ja etu tulee olla ensisijainen!  

Me allekirjoittajat vaadimme, että Järvenpään kaupungin yhteistyö Sipoon kunnan Norra Paipis skolanin kanssa saa jatkua. Mahdollinen siirtopäätös on mielestämme lapsille väärin, koska päätös tehtäisiin oppilaiden hyvinvoinnin kustannuksella.. Muistakaa, että lapsissa on tulevaisuus!

 

Järvenpään kaupungin ruotsinkielisten lasten vanhempien puolesta, 

Allekirjoittaneet
ja
Träskända daghem vanhempainyhdistys rf
Norra Paipis Hem och Skola Rf

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Linda Eriksson voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )