Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot Ruskolla

Aloite Ruskon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle.

"OAJ muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli (2011) Suomelle, että päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään ja henkilöstöä lisätään ja huoltajien tietoisuutta varhaiskasvatuksen merkityksestä vahvistetaan."

Ruskon kunta päätti Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätösehdotuksesta 20.4.2016 väliaikaisesti (ajalle 1.8.2016-31.7.2017) muuttaa päiväkotien henkilöstön suhdelukua aikaisemmasta 1/7 uuteen 1/8. Tällä saatiin siis hoitohenkilöille aikaisemman 7 yli 3-vuotiaan lapsen sijaan 8 lasta. Syksyn 2017 toimintakauden alussa kunnan päivähoitopaikat olivat heti täynnä, eikä uusi yksityinen päiväkoti ole vähentänyt kunnallisen päivähoidon tarvetta siinä määrin mitä toivottiin.
Varhaiskasvatus on kärsinyt resurssipulasta vuosia. Määrärahoja on leikattu viime vuosina niin paljon, ettei uusia leikkauksia enää yksinkertaisesti voi tehdä ilman, että sillä olisi perustavanlaatuisia kielteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen laadukkuuteen ja lasten turvallisuuteen. Päivähoidon arjessa on jo nyt päivittäin tilanteita, joissa henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku ei vastaa varhaiskasvatuslain vaatimuksia.

Allekirjoittaneen kokemuksen mukaan työntekijät kamppailevat päivittäin riittämättömyyden tunteiden, vaaratilanteiden ja lasten kasvavien tarpeiden ristipaineessa. Henkilökunta on monissa paikoissa jaksamisensa äärirajoilla, joka näkyy muun muassa runsaina sairauspoissaoloina.

Suuren ryhmän haitat lapselle ovat monisyisiä ja näkyvät välittömistä vaikutuksista kauaskantoisempiin. Päivähoidon ammattilaiset näkevät tämän oppimis- ja keskittymisvaikeuksien lisääntymisenä ja heikompina sosiaalisina taitoina. Suuret ryhmäkoot vaikuttavat myös siihen, miten lapsia pystytään tukemaan yllämainituissa asioissa. Myös stressitaso ylittyy, joka johtaa sairasteluun ja näin ollen myös vanhempien työpoissaolot lisääntyvät. Suurissa ryhmissä myös infektiokierteen todennäköisyys kasvaa. Melun lisääntyessä kuulovaurion ja kielenkehityksen viiveen riski suurenee.

Henkilökunnan työajat huomioiden suhdeluvun lainmukainen toteutuminen koko päivän ajan on mahdotonta, sillä päiväkodeissa koko henkilökunta on paikalla yhtä aikaa vain rajallisen määrän päivästä, usein parhaimmillaankin vain noin viisi tuntia päivässä.
Vaikka osa päivästä perustuisi pienryhmätoimintaan, ei lapsiryhmän jakamisella osa-aikaisesti voida kompensoida päivittäisten vuorovaikutussuhteiden ja ajanpuutteen aiheuttamaa kuormitusta. Tämä saa aikaan myös sen, että henkilökunnalla on vain vähän kollegiaalista tukea päivän aikana ja myös tiedonkulku ryhmissä heikentyy.

Ryhmäkokojen kasvattamisen taloudelliset vaikutukset ovat epäselviä eikä niistä ole esitetty luotettavia laskelmia. Esityksen toimet tulevat toteutuessaan kalliiksi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä muun muassa erityisopetuksen ja lastensuojelun tarpeen kasvuna, vanhempien ja henkilökunnan sairastelun lisääntymisenä sekä yleisenä koulutustason laskuna tulevaisuudessa.

Ryhmäkokojen kasvu vähentää lapsen oikeutta päästä syliin. Se vähentää lapsen oikeutta tulla kuulluksi. Se vähentää lapsen turvallisuuden tunnetta. Se vähentää lapsen oikeutta saada laadukasta varhaiskasvatusta. Me kannanoton allekirjoittaneet vaadimme, että kunnan säästötoimenpiteillä ei vahingoiteta lapsia ja samalla romuteta tulevien sukupolvien tulevaisuutta lyhytnäköisillä ja taloudellisesti kestämättömillä päätöksillä. Ryhmäkoon kasvattamiselle ei ole minkäänlaista perustetta. Kyseessä on lasten oikeudet.

Tiina Aatola - kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, ruskolainen 2-vuotiaan äiti

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Facebook
Pitäisikö turkistarhaus kieltää?