Vastustamme Kauhavan lentosotakoulun lakkauttamista

Kaupunginjohtaja Harri Mattilan tiedote:

 

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU ON KESKEINEN OSA ILMAVOIMALLISTA PUOLUSTUSKYKYÄ SEKÄ ALUEELLISTA TURVALLISUUTTA JA ELINVOIMAA

Kauhavan kaupunki kiinnittää huomiota Kauhavan Lentosotakoulun monipuolisiin vahvuuksiin ja kehittämismahdollisuuksiin ilmavoimien ylläpidettävänä yksikkönä seuraavin perusteluin:

■Lentosotakoululla on toiminta- ja kustannustehokkuudeltaan erittäin hyvä toimintakyky ja lentokoulutusolosuhteet.
■ Hawkien lentotunnit on puolitettu 10 v:n takaisesta, Hawkeilla lennetään Kauhavalta käsin noin puolet siitä, mitä ilmavoimien kolme lennostoa yhteensä lentävät Homet -kalustolla.
■ Kauhavalla Lentosotakoululla on sotilaskenttä yksinomaisessa käytössään.
■Lähikenttien suunnitelmallisella käytöllä saadaan kustannustehokkaasti toteutettua lentoja.
■Lentokoulutusta eivät rajoita eri nopeusluokan koneet tai muukaan lentoliikenne, kuten useimmilla muilla lentoasemilla.
■Kauhavan sotilaslennonjohtoalueella on käytettävissään lentokoulutuksen tehokkaaseen toteuttamiseen tarvittavaa ilmatilaa enemmän kuin millään muulla alueella maassamme, lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Suomea.
■ Lentotoiminnan aiheuttamat ympäristöhaitat, ennen kaikkea lentomelu, ei ole Kauhavalla merkittävä ongelma. Kaupungin asukkaat kuin alueen elinkeinonharjoittajat eivät koe lentomelua asumisviihtyvyyttä tai elinkeinon harjoittamista haittaavana tekijänä.
■Pohjoismainen yhteistyö puolustusmateriaalihankinnoissa ja -koulutuksessa on hyödynnettävissä Lentosotakoulussa tehokkaasti. Hawk-kaluston osallistuminen yli valtakunnan rajojen suuntautuvaan lentotoimintaan on mahdollista Ruotsin ilmavoimien kanssa. Pohjanlahden yläpuolelle sijoittuvaa harjoitusaluetta voidaan Kauhavalta käsin hyödyntää erittäin kustannustehokkaasti.
■Lentosotakoululla on sekä lentokoulutuksen että lentokonehuollon osalta sertifioidut valmiudet suunnitellun kansainvälisen lentokoulutuskeskuksen käynnistämiseen puolen vuoden kuluessa päätöksestä.
■Lentosotakoululla on hyvä liikenteellinen sijainti Länsi-Suomessa Pohjanmaan kolmen maakuntakeskuksen keskiössä. Ruotsinkielisen alueen varusmiehille Lentosotakoulu tarjoaa toimivan lähivaihtoehdon varusmiespalvelukseen.
■Läntisen Suomen ainoana varusmieskoulutusta tarjoavana joukko-osastona Lentosotakoululla on olennainen merkitys Pohjanmaan maakuntien vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, maanpuolustushengen ylläpitämisessä ja hyödyntämisessä kokonaisturvallisuuden lisäämiseksi. Ilman Lsk:n tukea, ei vanhan Vaasan läänin alueella olisi mahdollista ylläpitää vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen nykyistä volyymia.
■Lentosotakoulu on aktiivinen toimija ja yhteistyökumppani kasvavan kysynnän omaavalle viranomaisyhteistyölle erityisesti poliisin, pelastuslaitoksen ja VR:n kanssa. Sen käytössä on Paloniemen pelastusharjoitusalue. Lentosotakoulu on vuonna 2011 toteuttanut 43 virka-aputehtävää alueen viranomaisille. Määrä on noin 10 % puolustusvoimien virka-aputehtävien yhteismäärästä. Lentosotakoulu on ainoa Pasi-miehistökuljetusajoneuvoa käyttävä ilmavoimien yksikkö.
■Lentosotakoulun rakennuskanta ja muu perusrakenne vastaa nykyisen toiminnan vaatimuksia ja on siihen nähden oikein mitoitettu. Infrastruktuurille on tehty 2000-luvulla merkittäviä perusparannuksia yhteensä yli 12 miljoonalla eurolla. Rakennuskantaan ei kohdistu välittömiä remontointitarpeita.
■Kauhavan lentoaseman kiitotie ja liikennealueet ovat oikein mitoitetut nykyiselle lentokoulutusvolyymille, ja ne mahdollistavat myös suuremman tukeutumiskapasiteetin tilapäisesti esimerkiksi harjoituksissa.
■Lentosotakoululla on tarjota toimiva ilmavoimien lentotukikohtaympäristö varusmieskoulutusta varten. Koulutuksen vaatimat ampumaradat ovat käytettävissä varuskunnan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Lohtajan alueen merkitystä valtakunnallisena ilmatorjunta -ja ilmapuolustusharjoitusten keskuksena vahvistavat läheltä Kauhavalta käsin kohdennettavat tukitoimet.
■Poikkeusolojen varautumisen kannalta, Kauhava on ainoa selvästi tukialueelle sijoittuva sotilaslentokenttä, millä on tilanteesta riippuen tärkeä merkitys ilmapuolustuksen suorituskyvylle.
■Kauhavan kaupunki on nimennyt työryhmän laatimaan alueellisen pelastusaseman hankesuunnitelmaa. Suunnitelmassa on Lentosotakoulun pelastusyksiköllä huomattava merkitys. Ilmailua elinvoimakärkenään pitävä Kauhavan kaupunki on myös esittänyt Kauhavan lukion ilmailulinjan resurssoimista siten, että lukio voisi jatkossa tuottaa sekä siviili- että sotilassektorille soveltuvia, korkeakoulutuskelpoisia yo-lentäjiä. Siviili-ilmailun edellytyksiä on lisäksi päätetty vahvistaa lukiossa käynnistettävällä kevytilmailun kurssikokonaisuudella.
■Lentosotakoulu on erittäin merkittävä paikallinen ja alueellinen työllistäjä, jonka säilymisellä ja kehittymisellä on alueellisen elinvoiman kannalta suuri vaikutus. Suora työllistävyys on 236 henkilöä, sopimustoimijoiden kautta lisäksi 78.

Olen myös kysynyt apuja tämän adressin eteenpäin viemiselle - ettei jäisi vain internettiin hätähuudoksi!

Addressi luovutetaan puolustusministeriöön tiistaina 24.4.2012