Vastustamme materiaalin- ja jätteenkäsittelytoiminnan sijoittumista Juurussuolle

Päivitys 23.8.2023

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Isape Oy:n ympäristöluvan takaisin Ympäristötoimen käsittelyyn.

Ohessa linkki päätökseen: Päätös

Adressia saa edelleen allekirjoittaa.

Päivitys 16.3.2022

Adressia on avattu uudelleen ja siihen saa edelleen allekirjoittaa. Isape Oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Oulun seudun ympäristötoimi-liikelaitoksen johtokunnan tekemästä kielteisestä päätöksestä.

Päivitys 29.10.2020

Adressia saa edelleen allekirjoittaa. Toimitamme täydennetyn listan allekirjoituksista ympäristötoimeen ennen käsittelyä.

 

Mielipide ympäristölupahakemukseen Pikkaralan Ecofuel, Kempele OUKA/86/2020 ja Maa-aineslupahakemukseen OUKA/894/2020

Isape Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Pikkaralan Ecofuelin materiaalin- ja jätteenkäsittelyalueen rakentamiselle ja toiminnalle sekä maa-aineslupaa tilalle Lisä-Kuismo 244–401–20–42 osoitteeseen Pikkaralantie 54, Kempele.

Me Juurussuon kyläläiset ja aktiivisesti kylällä liikkuvat olemme erittäin huolissamme jätteenkäsittelytoiminnan vaikutuksista.

Maisema, ympäristö ja viihtyvyys

Maasto alueen ympärillä on alavaa ja idyllistä maaseutumaisemaa peltoineen, niittyineen ja hevoshakoineen. Alue on kaavaltaan maa- ja metsätalousaluetta. Alueella ei ole teollista toimintaa, ainoastaan omakotitaloja ja ratsastuskoulu hakoineen ja laitumineen. Ympäristö on erityisen rauhallista ja hiljaista. Lähimmät omakotitalot sijaitsevat ainoastaan 150 metrin päässä ja 600 metrin sisällä sijaitsee peräti 11 omakotitaloa. Suunniteltu toiminta aiheuttaisi merkittävän muutoksen ympäristöön äänisaasteen, pölysaasteen ja lisääntyvän raskasliikenteen muodoissa. Meluvaikutuksia arvioitaessa alueen herkkyystaso on suuri. Toiminta aiheuttaa siten sekä kohtuutonta rasitusta naapuruussuhdelain 17 §:n mukaan että ympäristön yleisen viihtyisyyden ja erityisten kulttuuriarvojen vähentymisen myötä.

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee suosittu ratsastuskoulu Tallinmäki, joka on herkkä kohde. Hevoshaat ja laidun sijaitsevat lähimmillään 200 metrin päässä alueesta.

Hakemuksen mukaan kenttäalueet ovat nähtävissä vain rakennettavan alueen välittömästä läheisyydestä. Pohjoispuolella ja itäpuolella alueen erottaa laakeista pelloista vain pienet kaistaleet puustoa. Mikäli metsänpalasiin tehdään avohakkuu, on alue nähtävissä pohjoisessa kilometrin ja idässä kahden kilometrin päähän. Ja samalla poistuu ainoa suoja pohjoisessa alueen ja ratsastuskoulun, hakoihin ja laitumen välillä, ja toisaalta idässä ruman, matalan meluvallin ja lukuisten omakotitalojen välillä.

Hakemuksen mukaan Ecofuel:n toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä melu- ja pölypäästöihin. Kuitenkaan päästöjen estämisestä ei esitetä mitään faktaa, joka osoittaisi luotettavasti, että melu- ja pölyhaitat eivät olisi kohtuuttomia/raja-arvot ylittäviä lähimmille naapureille.

Meluhaitta

Hakemuksen mukaan toimijan merkittävimmät melua ja pölyä aiheuttavat toiminnat toteutetaan nimenomaan hakemuksen kohteena olevalla Ecofuel:n tontilla.

Alueelle on tarkoitus tuoda materiaalia käsiteltäväksi myös Madekoskelta ja Ruskosta. Kentät on tarkoitus rakentaa muuta maantasoa korkeammalle. Tämä edesauttaa melun leviämistä ympäristöön. Käytännössä eniten melua aiheuttava toiminta (haketus, murskaus ja seulonta) kohdentuu nimenomaan Juurussuolle ja mitä todennäköisimmin tulee olemaan jaksottain pitkäkestoista.

Porkantielle on rakennettu viime aikoina useita uusia omakotitaloja. Talot sijaitsevat alle kilometrin päässä kohdealueesta. He ovat muuttaneet Juurussuolle nimenomaan saadakseen kodin rauhalliselta ja hiljaiselta alueelta, päästäkseen pois kaupungin hälinästä. Nyt tämä rauha vaarannetaan.

Lähimmät omakotitalot ja hevoslaidun sijaitsevat alle 300 metrin päässä. Toiminnasta syntyvä melu ei saa ylittää naapuritaloissa 55 dB eikä taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueella eli lähimmillään 200 metrin päässä olevalla Tallinmäellä 45 dB. Alle 300 metrin etäisyydellä melu voi olla luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, jolloin naapuritaloihin pitää soveltaa raja-arvoa 55 dB ja tallimäelle 40 dB. Lisäksi valtioneuvoston asetus hevosen suojelusta 4§ mukaan hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä.

Kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnan harjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti osoittaa, että toiminta häiriölle alttiissa kohteessa ei ylitä edellämainittuja, 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja. (Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta)

Hakemuksessa ei ole selkeästi ja luotettavasti osoitettu, kuinka estetään melun leviäminen teknisesti.

Meluvalli

Meluvalli ainoastaan Pikkaralantielle päin on riittämätön rajoittamaan melun ja pölyn kulkeutumista. Ympäröivää puustoa ei voi huomioida melua vaimentavana tekijänä, koska ympäristömeluarvioinneissa kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut). Maa-aineisten vallien pitäisi ympäröidä koko toiminta-aluetta. Maavallien korkeus on oltava riittävä huomioiden rakennettavien kenttien pinnan korkeus suhteessa ko. ilmansuunnassa korkeimmalla olevaan taloon. Lähimmistä omakotitaloista kaikki sijaitsevat korkeammalla kuin kohdealue, joten kolmemetrinen meluvalli ei ole lähelläkään riittävän korkeaa.

Koska tällaiset vallit rumentavat merkittävästi alueen idyllistä maalaismaisemaa, ne pitäisi maisemoida esimerkiksi puustolla, joka myös osaltaan myöhemmin estäisi hiukan pölyn ja melun kulkeutumista.

Pölyhaitta

Aluetta ympäröivää puustoa ei voi huomioida pölyn leviämistä rajoittavana tekijänä, koska ympäröivän puuston pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut). Lisäksi kentät rakennetaan ympäröivää maastoa korkeammalle, joka tulee edesauttamaan pölyn leviämistä tuulen mukana. Maa-aineiset vallit joka suunnalla rajoittaisivat pölyn kulkeutumista, mutta hakemuksen mukaan meluvalli olisi ainoastaan idässä.

Mitä haitta-aineita mahdollinen alueen ympärille leviävä pöly voi sisältää? Mitä terveusvaikutuksia sillä on? Kuinka laajalle pöly leviää? Voiko ympäröiviltä pelloilta enää kerätä eläinrehua? Aiheutuuko toiminnasta täten myös haittaa omaisuuden käytölle?

Hakemuksessa mainittiin pölyhaitan hallintaan ainoastaan seuraavaa: ”Pölyämistä estetään tarvittaessa esim. käsiteltävien materiaalien peittämisellä tai kostuttamisella.” Alueella ei ole vedenottopistettä. Kuinka kostuttaminen käytännössä toteutetaan? Paljonko vettä alueelle on varattava pölyämisen estämiseksi? Jos alueella ei toimita päivittäin, niin kuinka pölyämistä voidaan todeta tapahtuvan ja viiveettä siihen reagoitavan? Kuinka varaudutaan tulipaloriskiin?

Lisäksi raskasliikenteen kuormista tulee leviämään pölyä ja tuhkaa teiden varsille. Millaiset vaikutukset sillä on ja kuinka laajalle pöly leviää? Hakemuksessa ei ole esitetty kuinka järjestävät alueelta lähtevien ajoneuvojen kuormien kastelemisen.

Virkistyskäyttö

Ratsastus luetaan virkistystoiminnaksi. Tallinmäellä käy pitkälti toistasataa harrastajaa viikossa. Alueen soratiet (Pikkaralantie, Haukka-ahontie, Juurussuontie, Tahkoseläntie) ovat Oulun seudun kuntopyöräilijöiden ja paikallisten ratsastajien suosiossa. Esimerkiksi pitkän matkan pyöräilijöitä liikkuu kylän teillä päivittäin. Alle kahden kilometrin päässä sijaitseva Mourunkijärvi on erittäin tärkeä virkistysalue suosittuine hiekkarantoineen ja ympäröivine kangasmetsineen.

Lisääntyvä rekkaliikenne, toiminnan melu ja pöly aiheuttaisivat siten merkittävää haittaa myös virkistystoimintaan. Täten toiminnasta aiheutuu ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden merkittävää vähentymistä.

Kaava

Alue on maa-ja metsätalousaluetta. Haketuksen voi käsittää sisältyvän maa- ja metsätalouteen liittyväksi työksi. Mutta rakennus- ja purkujätteen käsittely on toimintana teollista eikä liity maa- ja metsätalouteen ja on siten kaavan vastaista.

Maaperä, pohjavesi ja hulevedet

Hakemuksen mukaan Ecofuel:n alueelta (5,4 ha) muodostuvat pintavedet päätyvät suoraan Juurusojaan alueen pohjoispuolella sijaitsevaan Juurusojan haaraan. Lisäksi hakemuksen mukaan Pikkaralan Ecofuel:n alue on voimakkaasti maa-ja metsätalouden ojittamaa. Toisin sanoen suuri osa pölystä päätyy lähiympäristön lukuisiin ojiin ja niiden kautta Kaupunginojaan.

Kalevan artikkelin (22.1.2020) mukaan kaupunginojan tilaa on selvitetty konsulttityöllä. Kuormitusselvityksen laatineen Envineer oy:n johtava asiantuntija Matias Viitasalo suosittaa artikkelin mukaan luonnonmukaista ennallistamista Juurusojan latva-alueilla. Samaisen Kalevan artikkelin mukaan myös Oulun ympäristöasiantuntija Satu Pietolan mielestä Juurusojan latva-alueilla pitää tehdä toimenpiteitä. Ja kuten hakemuksessakin todetaan, Juurusoja saa nimenomaan alkunsa tältä laajalta Juurussuon peltoalueelta, jolla suunniteltu jätteenkäsittelyalue sijaitsisi. Oulun Kaupunginojan ja Juurusojan kunnostussuunnittelun jatkohankkeen tavoitteena on kaupunginojan vedenlaadun parantaminen ja turvaaminen, virkistyskäytön edistäminen ja maisemallisten arvojen parantaminen.

Toiminnan vaikutus ympäristöön on huomioitava kokonaisvaltaisesti, huomioiden Juurusojan kunnostussuunnittelun tavoitteet. Hakemuksessa ei ole esitettyä luotettavia tietoja maaperästä ja pohjaveden korkeudesta eikä huomioitu edellä mainittuja asioita.

Liikenne

Tarjonta ja kysyntä eivät helpostikaan tämänmuotoisessa toiminnassa vastaa toisiaan. Lisäksi materiaalityypit ja –määrät huomioiden on erittäin todennäköistä että liikennöitävät kuormat tulevat olemaan yhdensuuntaisia eli kuorma-auto kulkee tyhjänä toiseen suuntaan. Ja että todennäköisimmin liikennöinnissä käytetään kuorma-autoa. Ja liikennemäärät eivät tule jakautumaan tasaisesti arkipäiville. Tämä tarkoittaa kymmeniä yhdensuuntaista ajoja arkipäivisin.

Alueen soratiet (Pikkaralantie, Haukka-ahontie, Juurussuontie, Tahkoseläntie) ovat kapeita ja näkemäesteisiä eli kaikilta teiltä löytyy lukuisia vaarallisia mutkia tai mäkiä. Lisääntyvä raskasliikenne vaarantaa tiellä liikkumisen niin lapsille kuin aikuisillekin – kävelijöille, pyöräilijöille, ratsastajille ja myös autoilijoillekin.

Tiet ovat jo valmiiksi huonokuntoisia. Kelirikkoaika ja routavauriot ovat jo nykyisillä liikennemäärillä merkittävä haitta kylälle. Lisääntyvä raskasliikenne huonontaisi teiden kuntoa entisestään.

Hakemuksessa ei ole huomioitu edellä mainittuja liikenteen vaikutuksia kylälle ja tiestölle.

Hakijan asiantuntemus

Hakemuksessa ei ole riittävästi tietoa hakijan asiantuntemuksesta. Ympäristöluvan siirtyminen ei ole riittävä osoitus hakijan asiantuntemuksesta rakennus- ja purkujätteen ammattimaisesta käsittelystä.

Asianosaiset

Jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta koko kylälle. Ottaen huomioon paikalliset olosuhteet eli sen ettei alueen ympäristössä ole ennestään teollismaista toimintaa ja ympäristö on perinteistä maalaismaisemaa, sekä sen että toiminta ei ole määräaikaista, pitäisi kyläläisten ja alueella aktivisesti liikkuvien mielipiteellä olla iso painoarvo. Lisäksi kaikkia 600 metrin sisällä olevia ei huomioitu asianosaisina. Myöskään sijaintikarttaan ei ole merkitty erikseen kaikkia alle 500 metrin etäisyydellä olevia piha-alueita ja  asuinrakennuksia riittävällä tarkkuudella.

Kokonaisvaikutus ympäristöön

Hakijan tarkoituksena on kahden eri toiminnon integrointi yhteen (Madekoski ja Juurussuo). Lisäksi kuljetuksia tapahtuu myös Ruskoon AM-Ammattimiehen toimipaikasta. Käytännössä toimintaa siis hajautetaan usealle alueelle. Tällainen hajautettu toiminta ei ole ympäristön ja ilmaston kannalta lähelläkään parasta käytäntöä. Ruskon, Madekosken ja Juurussuon välillä tapahtuva rekkaralli on kaikkea muuta kuin ympäristöystävällinen vaihtoehto. Rejektitkin, joita on peräti 20% vastaanotetusta jätteestä, pitää kuljettaa pois - oletettavasti Ruskoon.

Oulun Energialla on juuri valmistumassa Ruskoon uusi lajittelulaitos, jonne tullaan ottamaan vastaan mm. rakennus- ja purkujätteitä. Nettisivujensa ja Kalevan artikkelin mukaan laitos ottaa vastaan vuosittain noin 100 000 tonnia teollisuuden, rakentamisen, purkamisen ja kaupan jätteitä. ”Lajittelun jälkeen tästä määrästä ei joudu kaatopaikalle juuri mitään, vaan hyötykäyttöprosentti on lähes sata”. Oulun Energian lajittelulaitos sijaitsee Ruskon jätekeskuksessa, lajitteluareena Laren yhteydessä. Alue on nimenomaan kaikenlaisen jätteen käsittelyyn keskitetty paikka. Oikeasti laadukas ja vastuullinen ratkaisu ilmaston ja ympäristön näkökulmasta. Toisinkuin hakemuksessa esitetty pienimuotoinen, juuri lain minimirajoissa, mahdollisimman edullisilla ratkaisuilla toteutettu toiminta, jossa vähät välitetään naapureista.

Hakemuksen mukaan liiketoimintasuunnitelma on kehittynyt asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hakemuksesta ei käy mitenkään ilmi, että onko toiminnalle todellista tarvetta. Ja onko tuota tarvetta enää kun Oulun Energia saa laitoksensa toiminnan täyteen kapasiteettiin?

Yhteenveto

Kaikki edellä mainitut asiat yhteisesti huomioiden toiminta aiheuttaa mielestämme sekä naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta naapurustolle, että ympäristölain 5 § mukaista kokonaisvaltaista ympäristön pilaantumista. Mielestämme toiminta turmelee meidän rauhallisen kylämme. Näin ollen katsomme, että edellytykset luvan myöntämiselle eivät ole olemassa.

Maa-aineslupahakemus OUKA/894/2020

Samalle alueelle on Isape Oy tehnyt myös maa-aineslupahakemuksen OUKA/894/2020. Pyydämme huomiomaan peltomullan oton vaikutukset, jotta ne eivät ole ristiriidassa Oulun Kaupunginojan ja Juurusojan kunnostussuunnittelun tavoitteisiin nähden. Ja vetoamme yllä mainittuihin asioihin soveltuvilta osin myös maa-aineslupahakemuksen käsittelyssä. Erityisesti pöly- ja meluhaittoihin sekä negatiivisen vaikutuksen maisemaan, ympäristöön ja viihtyisyyteen. Maanottotoiminta näin lähellä asutusta ja hevosia aiheuttaa myös kohtuutonta rasitusta naapuruussuhdelain 17 §:n mukaan. Näin ollen katsomme, että myöskään edellytykset maa-ainesluvan myöntämiselle eivät ole olemassa.

Adressi toimitetaan Oulun seudun ympäristötoimelle 27.10.2020.


Juurussuon kylätoimikunta / Sihteeri Johanna Seilonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Juurussuon kylätoimikunta / Sihteeri Johanna Seilonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…