Vastustamme murskealueen perustamista Huntinvuorelle Mikkelin Tuukkalaan

Vastustamme murskeaseman perustamista Tuukkalan Huntinvuorelle Mikkeliin   Tämän adressin allekirjoituksella tuet Destian murske- ja maa-ainesluvan anomuksen hylkäämistä.   Mikkeli on profiloitunut ympäristöystävällisenä ekologisena kaupunkina, joka kunnioittaa historiaansa, luonnon puhtautta ja moninaisuutta sekä pitää huolta virkistysalueistaan ja vesistöistään. Nämä arvot joutuvat nyt puntariin, kun Destia anoo Mikkelin ympäristölautakunnalta lupaa perustaa murske- ja asfalttiasema Huntinvuoren kallioalueelle 6 km:n päähän Mikkelin keskustasta valtatie 13:n varteen. Louhinta-asema tulisi keskelle asutusta ja paikalliselle virkistysalueelle Porrassalmi-Tuukkalan kulttuurimaiseman reunaan. Tuukkalan alueen historia ulottuu 900- luvulle jKr asti. Seudun historiallisia peltoja on viljelty jo vuosisatoja. Peltoaukean itälaidalla kulkee Porrassalmen museotie, jonka ympäristössä v. 1789 käytiin kuuluisa Porrassalmen taistelu. Tämän maiseman vastakkaiselle reunalle Destia on perustamassa 10 hehtaarin kallionmurskausaluetta ja suunnittelee tuovansa sinne myös asfalttiaseman. Alueen länsipuolella 300 m:n päässä sijaitsee kirkasvetinen ja virkistyskäyttölaadultaan erinomainen Syysjärvi.  

Destia anoo toistamiseen samalle alueelle 10 vuoden toimilupaa, jonka aikana tuotetaan   250 000 kuutiometriä eli 625 000 tonnia (= 52 000 rekkakuormaa) mursketta ja moreenia. Jos suunnitelma toteutuu, 10 hehtaarin alueesta 4 ha murskataan ja muuta aluetta käytetään varsinkin kesäisin kierrätettävän kalliolouheen, soran ym. maa-aineksen seulomiseen, sekoittamiseen ja välivarastointiin. Destia suunnittelee alueelle uutta tieliittymää valtatie 13:sta. Sen kautta kulkisi päivittäin n. 20-100 raskasta kuorma-autoa klo 6-22. Asiantuntija-arvion mukaan 10 vuoden ottoaika ei riitä, vaan yleensä lupa voidaan uusia useita kertoja. Murskeaseman toiminta tulisi näin kestämään vuosikymmeniä.  

Murskaamotoiminta meluineen ja pölyineen aiheuttaa lähiseudun asukkaille, ympäröivälle luonnolle, ilmastolle ja vesistöille kohtuutonta haittaa.

1.       Melu Murskaamotoiminnan jatkuva melu uhkaa luonnonrauhaa ja asukkaiden terveyttä. Se ylittää läheisillä asumuksilla Valtioneuvoston asettamat ohjearvot sekä murskaustoiminnan alku- että loppuvaiheessa, mikä vuosikausia kestävänä on kohtuutonta. Meluhaitta kasvaa yhdistyessään valtatie 13:n liikennemeluun.  Loukkaa Naapuruussuhdelakia (17 §), Ympäristönsuojelulakia (3 § 1. kohta, 5 § 1. momentti, 6 § 2. momentti) ja Valtioneuvoston asetusta melutason ohjearvoista (993/1992 § 2).

2.       Pöly Ilmanlaatu murskealueen ympäristössä huononee räjäytyksistä ja seulonnasta  aiheutuvista pienhiukkasista. Kivipöly on syöpää aiheuttava karsinogeeni. Pölyhaittaa ei pystytä sitomistoimenpiteillä poistamaan. Hienojakoinen pöly kantautuu kauas saastuttaen peltoja, metsiä, marjanviljelyalueita ja lähivesistöjä huonontaen eläinten rehun ja puutarha- ja metsämarjojen laatua. Loukkaa Naapuruussuhdelakia (17 §), Ympäristönsuojelulakia (3 § 1. kohta, 5 § 1. momentti, 6 § 2. momentti)        

3.       Tärinä ja vanha kaatopaikka Räjäytykset ja tärinä aiheuttavat lähiseudun kiinteistöjen rikkoutumisen riskin ja voivat vaikuttaa pohjavesien laatuun ja virtaussuuntiin. Räjäytykset ja tärinä ovat suuri riski myös murskausalueen läheisyydessä olevalle vanhalle suljetulle kaatopaikalle, johon on kuljetettu Moision sairaalan lajittelematon sairaala- ja yhdyskuntajäte 1950-60 -luvuilla vuoteen 1970 asti. Kallioperässä etenevä tärinä voi panna jätteiden valumat  liikkeelle aiheuttaen ympäristöriskin. Loukkaa Naapuruussuhdelakia (17§) , Ympäristönsuojelulakia (3 § 1. kohta, 5 § 1. momentti, 6 § 2. momentti)

4.       Luonto Räjäytykset ja murskaaminen tuottavat voimakasta äänisaastetta, joka karkottaa luonnon eläimet ja linnut ja häiritsee niiden pesimärauhaa.  Läheisellä Tuukkalanvuorella pesii rauhoitettu kalasääski ja Syysjärven alueella joutsen, kurki  ja useita vesilintujalajeja. Luonnonsuojelulaki (§ 39 1 mom.) kieltää rauhoitettujen lintujen häiritsemisen. Murskaamon ja asfalttiaseman päästöt ovat riski erinomaiseksi virkistysalueeksi luokitellulle Syysjärvelle ja sen laskujärville (Linnajärvi, Pitkäjärvi, Urpolanlampi, Saimaa) sekä läheiselle Metsäkeskuksen ennallistamalle luonnonlähteelle. Loukkaa Ympäristönsuojelulakia (3 § 1. kohta, 5 § 1. momentti, 6 § 2. momentti), Luonnonsuojelulakia (39 §).

5.       Liikenne Raskaan liikenteen lisääntyminen haittaa valtatie 13:n liikennettä, Huntinvuorentien asukkaita ja vaikeuttaa kevyen liikenteen väylän käyttöä. Valtatie 13:n liikennettä rasittaa jo entuudestaan Vatilassa olevalta louhinta-alueelta (Kaatersuo 6:16) tuleva raskas murskeenkuljetusliikenne.

6.       Haitta alueen viihtyvyydelle ja virkistyskäytölle Mikkeliläisille puhdas luonto, lukuisat järvet ja Saimaa ovat korvaamatonta luonnonrikkautta. Niiden rannoilla asuu kesäisin tuhansia mökkiläisiä, jotka arvostavat kirkkaita vesiä ja luonnonrauhaa. Halilantien, Vatilantien ja Huntinvuorentien vakinaisten asukkaiden ja Syysjärven ja Nieluslammen ranta-asukkaiden viihtyvyys huononee kohtuuttomasti. Huntinvuoren kallioalue on ollut vuosikymmenien ajan merkittävä virkistysalue marjastajille, metsästäjille ja ulkoilijoille. Näiltä ihmisiltä Destian hanke vie em. mahdollisuudet. Virkistysalueen tilalle peruskallioon on tulossa   neljän hehtaarin suuruinen syvä monttu, jonka ottorintaus on 14 metrin korkuinen ja sen ympärille jää 6 hehtaarin varastoalueen raiskio. Loukkaa Naapuruussuhdelakia (17 §).

7.       Maisema- ja kulttuuriarvojen kärsiminen Kulttuurikaupunkina Mikkeli arvostaa   alueensa historiaa. Vaarana on  Porrassalmi-Tuukkalan historiallisen kulttuurimaiseman kokonaisuuden tärveltyminen. Destian antamat takeet alueen asianmukaisesta maisemoinnista mursketoiminnan päätyttyä eivät ole vakuuttavat. Kerran tärveltyä luontoa ei koskaan voi palauttaa entiselleen.

8.       Kiinteistöjen arvon lasku Murskaamon läsnäolo, jatkuva melu ja pöly  muuttavat peruuttamattomasti koko alueen luonnetta ja ilmapiiriä. Lähiseudun asuin- ja lomakiinteistöjen myynti- ja käyttöarvot laskevat. Murskealue näin lähellä keskikaupunkia ja keskellä asutusta ei ole yleisen edun mukaista. Se vaikeuttaa myös alueen kaavoittamista asumiskäyttöön. Loukkaa Naapuruussuhdelakia (17 §). . Destian hanke on vastoin seuraavia lainkohtia: Naapuruussuhdelaki (17 §), Ympäristönsuojelulaki (3 § 1. kohta, 5 § 1. momentti, 6 § 2. momentti), Luonnonsuojelulaki (39 §) ja Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992 § 2).  

Destian anomus on kokonaisuudessaan nähtävissä ja kommentoitavissa osoitteessa julkipano.fi/Huntinvuorentie/Mikkeli.  

Destian murskeasemahanke on ristiriidassa niin kaupungin arvojen kuin asukkaiden viihtyvyydenkin kanssa. Huntinvuorelle suunniteltu murskeasema toimintoineen loukkaa lähiseudun asukkaiden etua, turmelee luontoa ja historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Haluamme säilyttää korvaamattomat luontoarvot myös tuleville sukupolville. Tämän hankkeen hyötyjät ovat  Destia ja maanomistaja taloudellisine intresseineen, häviäjiä ovat paikalliset asukkaat.

Nyt tarvitaan siviilirohkeutta ja  vahvaa kansalaismielipidettä hankkeen torjumiseksi.   Tämän muistutuksen allekirjoituksella kannatat Destian anomuksen hylkäämistä. Allekirjoitukset tulee tehdä 26.3.2021 mennessä. Edellä oleviin perusteluihin viitaten louhintalupaa ja murskealueen perustamista Huntinvuorelle ei tule missään olosuhteissa sallia.


Risto T. Nieminen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Risto T. Nieminen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…