Vastustamme Valviran aikeita puuttua kilpirauhasongelmien hoitoon

Me tämän adressin allekirjoittaneet vastustamme Valviran aikeita puuttua lääkäreiden oikeuksiin hoitaa potilaitaan T3-hormonia sisältävillä ja muilla ei-perinteiseen hoitoon kuuluvilla kilpirauhaslääkkeillä.

T3-hormonia sisältävät – ja eläinperäiset kilpirauhasen hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat auttaneet satoja potilaita Suomessa ja tuhansia ulkomailla. Monet sellaiset potilaat, jotka eivät ole saaneet apua perinteisestä tavasta hoitaa kilpirauhasen vajaatoimintaa ovat saaneet avun, kun heitä on alettu hoitaa kokonaisvaltaisesti ja käyttöön on otettu T3-hormonia tai eläinperäisiä kilpirauhashormoneja sisältävä lääkitys. Näitä lääkkeitä ovat eläinperäiset kilpirauhasvalmisteet Armour Thyroid ja Thyroid Erfa sekä synteettiset T3-hormonit Liothyronin ja Thybon tai jokin näiden ja synteettisen T4-hormonin (Thyroxin) yhdistelmä.

Kun hoidossa käytetään T3-hormonia tai eläinperäisiä valmisteita ei kilpirauhashormonien laboratoriotuloksissa voida tukeutua niihin viitealueisiin, joita käytetään T4-hormonilla hoidettaessa. T3-hormonia ja eläinperäisiä hormoneja sisältävä hoito voi laskea TSH:n mittaamattomiin ja myös T4-V voi olla viitteiden alapuolella.

Käsitys siitä, että TSH:n lasku voi olla haitallista ei ole nykytiedon perusteella paikkansa pitävä. On myös täysin loogista, että T4-V laskee käytettäessä T3-hormonia sisältäviä lääkkeitä, koska aivolisäkkeen ei tarvitse erittää TSH:ta käskyttääkseen kilpirauhasta tuottamaan T4-hormonia.

Kilpirauhasen perinteisessä vajaatoiminnan hoidossa usein tukeudutaan liikaa viitearvoihin, eikä huomioida potilaan oireita ja yleisvointia. Kaikkia kilpirauhashormoniongelmia ei aina edes aleta hoitaa, vaikka oireet olisivat erittäin invalidisoivia. Pahin tilanne on silloin, kun potilas kärsii rT3-ongelmasta eikä lääkäri tunnista tätä sairautta.

Tästä seuraa inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös suuria kansantaloudellisia vaikutuksia, sillä moni alihoidettu kilpirauhaspotilas on poissa työelämästä tai opiskelusta. Sitä tosiasiaa ei voi kyllin korostaa, että virallista kantaa edustavat endokrinologit eivät ole osanneet auttaa kaikkia kilpirauhaspotilaita. Tutkimusten mukaan noin 10 % hypotyreoosipotilaista jää oireiseksi tyroksiinilääkityksellä. On myös varmasti paljon sellaisesta vajaatoiminnasta kärsiviä, joiden vajaatoiminta ei näy tavanomaisissa verikokeissa, mutta joiden vointi voisi kohentua merkittävästi T3- tai eläinperäisellä lääkityksellä. Moni asianmukaisesti hoidettu kilpirauhaspotilas on esim. T3-lääkityksellä päässyt eroon isosta määrästä erilaisia psyyke-, masennus-, särky- ja muunlaisia lääkityksiä, vaikka heille on aikaisemmin sanottu, etteivät heidän oireensa voi liittyä kilpirauhasen vajaatoimintaan.

On aika lopettaa yksipuoliset ja monelle selkeästi riittämättömät tavat hoitaa kilpirauhaspotilaita! Lääkärillä tulee olla oikeus hoitaa potilaitaan yksilölliset seikat huomioon ottaen, käyttäen sitä lääkitystä, joka kyseiselle potilaalle parhaiten sopii ja jolla potilaan elämänlaatua saadaan parhaiten kohenemaan. Potilaan hyvinvoinnin ja työkyvyn tulee olla hoidon päämäärä, ei laboratoriokokeiden viitearvojen.

Jos Valvira rajoittaa niiden lääkäreiden toimintaa, jotka hoitavat potilaitaan hyvällä menestyksellä T3- ja eläinperäisillä lääkkeillä johtaa tämä siihen, että ihmiset alkavat tilata lääkkeitään netin kautta, joiden alkuperästä ei voida olla varmoja tai potilaat joutuvat hakeutumaan ulkomaille hoidettavaksi.

Vaadimme, että kilpirauhasongelmia hoitavien lääkäreiden pitää antaa rauhassa hoitaa potilaitaan, eikä heidän työtään potilaiden parhaaksi saa estää kieltämällä heiltä kilpirauhaslääkkeiden reseptinkirjoitusoikeus! Potilailla tulee säilyttää myös oikeus valita oma hoitava lääkärinsä, kuten laissa on määrätty.

Potilaan oikeudet

Valinnanvapaus

Nettiin on kerätty jo useita kymmeniä tyytyväisiä potilastarinoita onnistuneista T3-only ja yhdistelmähoidoista (T4+T3/Eläinperäiset kilpirauhasvalmisteet)

Och samma på Svenska
Vi är motståndare till Socialstyrelsens tillsynsenhets (Valvira i Finland) intentioner att ingripa i behandlingen av sköldkörtelproblem
Vi som har undertecknat petitionen motsätter Socialstyrelsens intentioner att ingripa i läkarnas rättighet att behandla sina patienter med T3 hormon och med andra icke-traditionella läkemedel.


Mediciner som innehåller T3 hormon eller extrakt från svinsköldkörtel (naturliga sköldkörtelhormoner eller NT) har hjälpt hundratusentals patienter i Finland och utomlands. Många av de patienter som inte blivit hjälpta av det traditionella sättet att behandla hypotyreos har fått hjälp när de har börjat ta T3 hormon eller läkemedel som innehåller NT. Läkemedel innehållande NT är Armour Thyroid och Thyroid Erfa, och läkemedel innehållande syntetiskt T3 hormon är Liothyronin och Thybon. Det finns även läkemedel med en kombination av dessa hormoner och Levothyroxin (T4).


När patienten tar läkemedel innehållande T3, kan man inte använda samma referensvärden för laboratorieresultat som när man behandlar med enbart Levothyroxin (T4). Behandling med T3 eller med NT kan sänka TSH tills den är omätbar, och även fritt T4 kan vara låg.


Uppfattningen att sänkt TSH är skadligt stämmer inte enligt vad man vet i dag. Det är också helt logiskt att fritt T4 sjunker när man använder läkemedel innehållande T3, eftersom hypofysen inte behöver utsöndra TSH för att piska sköldkörteln att producera mera T4.


I det traditionella sättet att behandla hypotyreos stöder man ofta för mycket på referensvärden, och uppmärksammar inte patientens symptom och hur patienten mår. Alla patienter får inte någon behandling alls för sin sköldkörtelsjukdom, trots att symptomen kan vara invalidiserande.  Värst är situationen för de patienter som lider av rT3 problem och läkaren inte känner till denna sjukdom. 


Detta orsakar, förutom mänskligt lidande, också stor nationalekonomisk verkan, eftersom flera underbehandlade sköldkörtelpatienter är 
sjukskrivna från arbetet eller från studier.  Man kan inte betona nog det faktum, att traditionella endokrinologer inte har kunnat hjälpa 
alla sköldkörtelpatienter. Enligt vetenskapliga studier har ca 10 % av hypotyreospatienterna kvarvarande symptom när de medicineras med enbart Levothyroxin. Der finns säkert flera patienter med hypotyreos, där underfunktionen inte syns i traditionella labvärden, men som skulle kunna må mycket bättre med mediciner innehållande T3 eller NT. Många hypotyreospatienter har med hjälp av T3 medicinen blivit av med många olika psyk-, depressions-, värk- och andra mediciner, även om de tidigare fått höra att deras symptom inte kan vara relaterade till underfunktion i sköldkörteln.  


Det är dags att sluta med ensidiga och för många otillräckliga sätt att behandla sköldkörtelpatienter! Läkaren måste ha rätt att behandla patienterna individuellt och använda den medicineringen som passar bäst för patienten och som förbättrar patientens livskvalité. Målet med behandlingen måste vara patientens välbefinnande och arbetsförmåga, inte laboratorieprovernas referensvärden. 


Om Socialstyrelsen kommer att begränsa rättigheter av de läkare som behandlar patienterna med T3 eller NT, kommer patienterna att börja beställa läkemedel från Internet. Då kan ingen vara säker på ursprunget av medicinerna. Annars måste patienterna söka vård utomlands.


Vi kräver, att läkare som behandlar sköldkörtelsjukdomar måste kunna behandla sina patienter i lugn och ro.  Socialstyrelsen får inte försvåra deras arbete för patienternas bästa genom att förbjuda receptförskrivningsrätt för dem! Patienten måste också kunna välja sin 
egen läkare själv, som det står i lagen om patientens rättigheter.


Patientens rättigheter

Valfrihet


På nätet finns redan tusentals nöjda patientberättelser om lyckade T3 only och kombinationsbehandlingar (T4 + T3/NT)


Patientberättelser

( Tack för signaturen "Nudlar/Nuudeli" om Svensk översättning. )

And same in English
Petition against Valvira (National Supervisory Authority for Welfare and Health)

We, the signees of this petition, are against Valvira’s interference with doctor’s right to treat patients with thyroid medicines containing T3-hormone and other nontraditional medicines.

Thyroid medicines containing T3-hormone and other animal-based extract have helped hundreds of patients in Finland and thousands in other countries. Many patients that have not been helped by traditional methods have received relieve after a comprehensive plan has been followed that includes medication including T3-hormone and other animal-based extracts. These medications include: animal-based Armour Thyroid and Thyroid Efra and also synthetic T3-hormones Liothyronin and Thybon or a combination if these and synthetic T4-hormone (Thyroxin).

When T3-hormone or animal-based extracts are used for treatment of thyroid conditions, the same normal ranges in lab work cannot be considered as when patient is being treated with T4-hormones. T3-hormone and animal-based hormones can lower the TSH to a non-measurable level and also the free T4 can be below normal ranges.
The understanding that the reduction in TSH is harmful is not correct based on current understanding. It is logical that the free T4 reduces when medications containing T3-hormone are used because the hypothalamus no longer needs to produce TSH to direct the thyroid to produce T4-hormone.
The normal ranges in lab values in traditional thyroid disorder treatment are relied upon too much. Not enough emphasis is put on the symptoms that the patient is exhibiting or their general wellbeing. All thyroid dysfunctions are not treated even when the symptoms can be debilitating. In worst case scenario, the doctor does not even recognize the patient suffering from rT3.

This does not just cause inhumane suffering of patients but also effects national economy. Many of the un- or improperly treated patients miss out on educational opportunities and are not part of the workforce. It cannot be emphasized enough that many of the endocrinologist supporting the traditional treatments have not been able to help all patients suffering with thyroid problems. Studies show that approximately 10% of hypothyroidism sufferers still have the same symptoms even after taking thyroxin medication regiments. There are also many patients whose condition is not evident in traditional blood work but their wellbeing could improve considerably with T3- or animal-based extracts. Many patients that have been treated with T3 medications have been able to discontinue numerous psyche, depression, pain and other types of medications even when they have previously been told that their symptoms do not stem from thyroid malfunction.

It is time to end the one-sided and in many cases clearly inadequate ways of treating patients with thyroid problems. The doctor has to have the right to treat patient’s individual symptoms using the medication(s) that best suits the person in questions and provides them with the best quality of life. The patient’s quality of life and ability to work should be the end goal in treatment, not the normal ranges in lab work.

If Valvira limits the practice of the doctors that are successfully treating their patients with T3 and animal-based extracts, this will lead to people obtaining their medications online from sources that cannot be verified. Or patients will need to leave the country for appropriate treatment.

We demand that doctors treating thyroid conditions have the right to treat their patients as they best see fit and that their work not be limited with laws that stop them from prescribing appropriate medications. As the law states, patients must have the right to choose their own doctor.
Were collected for a number of decades satisfied patient stories of successful T3-only and combination treatments (T4 + T3/animal-based extracts)
Etunimi = Förnamn = First name
Sukunimi = Efternamn = Last name
Paikkakunta = Ort = Town
Maa = Land = Country
Sähköpostiosoite = Epostaddress = Email address
Näytetäänkö allekirjoituksesi kaikille? = Visas din underteckning för alla? = Do you want your signature to be shown to all?
Ja/Yes (Kyllä) Nej/No (Ei)

(Thanks to Reeta Piirala-Skoglund for your translation)

Ei-tavanomaiset kilpirauhaspotilaat    Ota yhteyttä adressin tekijään