Vetoomus Sylvään koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseksi

Sastamalan Sylvään koulun vanhempainyhdistys haluaa vedota Sastamalan kaupungin päättäjiin Sylvään koulun piha-alueiden kunnostamiseksi oppilaiden liikunnallisuuden edistämiseksi. Liikunnallisuuden lisäämisellä kouluissa on ollut jo vuosia yhteiskunnallinen terveyspoliittinen peruste. Liikunnan vähentyminen nuorison keskuudessa on vakava terveydellinen haaste, jota ei voi kyllin painottaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa kouluterveyskyselyssä (2017) nuorten koettu terveys, oireet ja sairaudet vahvistavat nuorten terveydellisten haasteiden olemassaoloa. Perusopetuksen 8.-9. luokkalaisista vain 40 % ilmoitti harrastavansa liikuntaa omatoimisesti päivittäin. Päivittäisiä niska- ja hartiakipuja ja päänsärkyä koki lähes 10 %, selän alaosan kipuja tunsi viikoittain lähes 18 % nuorista. Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koki lähes 19 % nuorista. Ylipainoa oli lähes viidesosalla nuorista. Terveissä lapsissa ja nuorissa lepää tulevaisuutemme eikä meillä ole varaa väheksyä tätä tosiseikkaa. Uusi opetussuunnitelma edellyttää niin ikään koulun liikunnallistamista. Yläaste on tärkein vaihe lasten kasvussa liikunnan pitämiseksi mukana arjessa myös aikuisena, mikä parantaa mm. työssä jaksamista. Sylvään koulu on yksi Suomen suurimmista yläasteista. Koulua käy päivittäin noin 530 oppilasta. Välitunnit ovat tärkeitä taukoliikunnan, yhdessäolon ja tuulettumisen tiloja. Lasten välituntiliikuntaa on pyritty lisäämään siten, että jokaiselle oppilaalle olisi mielekästä liikunnallista toimintaa. Koulua ja sen ympäristöä on pyritty kehittämään menneinä vuosina tässä tarkoituksessa. Opettajakunta yhdessä oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen kanssa on suunnitellut, kerännyt itse varoja ja tuottanut koulun pihaan joitakin peli- ja leikkivälinelaitteita. Pihan kehittäminen on siten ollut yhteinen asia, jossa on pitkälti kuultu myös oppilaita. Erityisesti oppilaat ovat osallistuneet ja keränneet varoja Taksvärkkityötä tekemällä. Koulun piha-alueet rajoittuvat katuun kaikilta sivuiltaan ja sen vuoksi ulkoilutila on rajallinen. Rajallista tilaa on pyritty kaikin tavoin elävöittämään lisäämällä välituntiliikuntapaikkoja ja -välineitä. Lähiliikuntapaikka mahdollistaa sekä aktiivisen välituntiliikunnan, myös liikuntatuntiliikunnan pidentämällä ohjattuun liikkumiseen käytettävää aikaa. Lisäksi alue toimisi kouluaikojen ulkopuolella lähiliikuntapaikkana kaikille Sastamalassa asuville. Sylvään koulun rannanpuoleisen piha-alueen muuttamisesta lähiliikuntapaikaksi on valmistunut huolellinen ja loppuun asti hiottu suunnitelma, joka on lähetetty päättäjille. Piha-alueen kunnostamiseen on arvioitu menevän alle 200 000 €, eikä piha-alueen toteutus edellytä mittavia kunnostus- tai perustamistöitä. Tämä suunnitelma on opettajakunnan saaman tiedon mukaan kaupungin päättäjien taholla siirretty vuoteen 2020, mikä on lasten ja nuorten kannalta kohtuuton odotusaika. Päätösten takana tulisi olla vankka lapsivaikutusten arviointi pelkän taloudellisen tilanteen lisäksi. Lasten oikeuksien huomioon ottaminen tulisi olla ensisijaista. Tätä ajatusta tukee myös nyky- yhteiskunnallinen lapsipoliittinen keskustelu ja uudenlainen lapsiystävällinen asennoituminen, missä lapsen oikeudet otetaan kunnan päätöksissä yhä vankemmin huomioon. Esimerkiksi:

Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä kertoo (sivulla neljä) lapsiystävällisen kaupungin johtamisesta

Unicef, Building Child Friendly Cities –A Framework For Action (2004)

Mannerheimin lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen sekä Lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija Kirsi Pollari: kannanotto

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, joka kuuluu kuuluu oikeusjärjestelmäämme

Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto on julkaissut 15.11.2017 ohjeet lapsivaikutusten arviointiin kunnissa.

Sylvään koulun vanhempainyhdistyksen hallitus toivoo Sastamalan kaupungin asukkaiden sekä erityisesti lasten ja nuorten vanhempien ottavan kantaa ja allekirjoittamalla tämä adressi kaupungin päättäjien tietoon viemiseksi. Koulun lähiliikuntapaikan suunnitelma on nähtävissä Sylvään koulun nettisivuilla

Sylvään koulun vanhempainyhdistyksen puolesta,

Heidi Reunanen, Puheenjohtaja


Heidi Reunanen, Sylvään koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heidi Reunanen, Sylvään koulun vanhempainyhdistys voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…