Opetusviraston luovuttava päätöksestään kieltää viikon syysloma

Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin opetusvirasto luopuu päätöksestään, jossa kielletään viikon pituiset syyslomat.Helsingin opetusvirasto on kieltänyt kaupungin lukioilta viikon mittaiset syyslomat. Nykyään syyslomien pituus on vaihdellut lukioissa kahdesta päivästä viikkoon, niin että pidemmän aikaa lomailevat ovat korvanneet lomapäiviä työlauantaina.
Koulujen johtokunnilla on lupa päättää yksittäisten työpäivien muutoksista, mutta lupa ei Helsingin opetusviraston opetuspäällikön Eila Kunnarin mukaan koske loman jatkamista koko viikoksi.
Viikon syyslomaa on pidetty tänä syksynä kahdeksassa Helsingin 14 kaupungin lukiosta. Erityisesti erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot ovat pitäneet kiinni viikon syyslomista, sillä opiskelijoista noin puolet ovat kotoisin Helsingin seudun ulkopuolelta. Loma on mahdollisuus yhteiseen aikaan perheen kanssa.

Suomen Lukiolaisten Liiton Helsingin piiri tuomitsee Helsingin kaupungin opetusviraston tekemän päätöksen, jolla kielletään viikon mittainen syysloma.
Opetusviraston päätös aiheuttaa sen, että lukioilla ei ole enää itsellään mahdollisuutta vaikuttaa loma-aikojensa pituuteen. Se asettaa myös haasteen rehtoreille ja muulle koulun henkilökunnalle, jolla on oikeuksia myöntää opiskelijoille vapautuksia opetuksista määrätyin perustein. Viikon syyslomat kiellettäessä poistuu lukioiden opiskelijoilta ja opetushenkilökunnalta mahdollisuus kunnon lepoon ja toipumiseen syyslukukauden aikana.

Nuorten hyvinvointi on huolestuttavalla tasolla ja monet lukiolaiset kokevat itsensä ylikuormittuneiksi ja uupuneiksi. Lukio-opiskelijat kokevat myös vaikutusmahdollisuutensa omassa opiskeluympäristössään hyvin vähäisiksi. (Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007)

Lukiolain pykälä 27 § velvoittaa koulutuksen järjestäjää kuulemaan opiskelijoita heitä koskevassa päätöksenteossa. Lain mukaan lukio-opiskelijoiden puhevaltaa käyttävät oppilaskunnat. Myös lukion opetussuunnitelman perusteissa puhutaan nuorten kasvattamisesta aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen.
Syyslomasta päätettäessä opiskelijoita ei ole kuultu, mikä tekee päätöksestä moitteenvaraisen.

Opetusviraston päätös syysloman pituudesta ei ole missään määrin tarkoituksenmukainen vaan kaikkein luontevinta on, että lukiot saisivat jatkossakin päättää itse loman pituudestaan, jolloin niin opiskelijoiden kuin opettajien sekä muun henkilökunnan tarpeet tulisivat paremmin huomioiduiksi.

Tämä adressi toimitetaan Helsingin opetusviraston opetuspäällikölle, Eila Kunnarille, kun olemme saaneet 3000 osallistujaa adressiin.

Huom! Tähän adressiin kerätään nimiä myös paperisina versioina, jotkä liitetään lopuksi samaan adressiin. Huomioithan, ettet allekirjoita samaa adressia kahdesti.


Suvi Pulkkinen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Helsingin Piiri ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään