YLISKYLÄN REPOSALMENTIEN VIRKISTYSALUE SÄILYTETTÄVÄ!

REPOSALMENTIEN ASEMAKAAVALUONNOSTA (NRO 2017-005378) MUUTETTAVA

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Laajasalon saaren luontoa ja toimivia ulkoilu- ja virkistysalueita ei vaaranneta Yliskylän Reposalmentien ympäristön asemakaavasuunnittelussa.

Reposalmentien ympäristöön tien molemmin puolin esitetään runsasta lisärakentamista sekä raitiovaunuvarikon sijoittamista virkistysalueen päälle. Esitetyissä (tilaisuus Laajasalon kirkolla 14.6.2017) asemakaavaluonnoksissa mahdollistetaan usean suuren kerrostalon sijoittaminen pienelle, mutta arvokkaalle luontoalueelle Laajasalon uimarannan ja alueen koulujen ympäristöön. Kaavaillut suunnitelmat eivät huomioi alueen ainutlaatuisuutta, käyttötarkoitusta tai nykyisten asukkaiden toiveita tai mielipiteitä lainkaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on:

- järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle

- edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä

- turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa

- turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.

Mielestämme lain henki ei toteudu Laajasalon tai Reposalmen alueen suunnittelussa, Emme hyväksy arvokkaan metsä- ulkoilu- ja lähiliikunta-alueen pirstomista, vaan vaadimme Reposalmentien uimarannan puoleisen alueen säilyttämistä laadukkaana lähiluontokohteena Laajasalon nykyisten ja tulevien asukkaiden virkistyskäytössä.


1. Raitiovaunuvarikko, kantakaupunkimainen kaupunkirakenne ja alueelle kaavailtu suuri asukastiheys eivät sovi Reposalmentien alueen suunnitteluun. Asukkaiden ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia tulisi asumisviihtyvyyden takaamiseksi ennemminkin lisätä kuin vähentää.

Raitiovaunuvarikko ja sen yhteyteen suunnitellun kaupunkimaisen asukastiheyden toteuttaminen tuhoaa Reposalmentien itä-etelänpuolella sijaitsevan, toimivan ja monipuolisen luonto-, virkistys- ja ulkoilualuekokonaisuuden. Nykyisellään tämä Reposalmentien, uimarannan ja Laajasalon ala-asteen välissä oleva alue on Laajasalon asukkaille erittäin tärkeä ja suosittu henkireikä, laajasalolaisten yhteinen olohuone. Urheilukenttiä ja pururataa käyttävät asukkaiden lisäksi alueen koulut ja päiväkodit ympärivuotisesti. Rantalentopallokentät keräävät pelaajia ympäri Helsinkiä, kesäiltoina jopa jonoksi asti. Laajat nurmialueet jalkapallon harrastajien ja muiden urheiluseurojen, puistojumppaajien sekä muiden ulkoilijoiden ja auringonpalvojien ahkerassa käytössä. Koirapuisto palvelee koko Yliskylän aluetta ja leikkipuisto vastaavasti alueen lapsiperheitä, päiväkoteja sekä perhepäivähoitajia. Alue on helposti saavutettavissa kaikilla liikennevälineillä ja tarjoaa mahdollisuuden esteettömään luonnossa liikkumiseen myös ikääntyneille ja erityisryhmille.


2. Reposalmentien alueen luonnonmukainen ranta- ja metsäympäristö mahdollistaa alueen kouluille ja päiväkodeille luonnon hyödyntämisen monipuolisena oppimisympäristönä sekä opetussuunnitelman mukaisen kestävän elämäntavan opetuksen toteuttamisen.

Koulujen lähimetsät ovat tärkeitä ulkoilmaoppimisympäristöjä Suomessa. Yliskylässä on ainutlaatuinen mahdollisuus, että koulun pihalta pääsee suoraan metsään. Koulut ovat yleensä kampusalueita ja pihoilla on perusleikkipuistoa, mutta kouluympäristön pitäisi tarjota niin oppimisen kuin virkistyksen mahdollisuuksia luonnossa. Suomen valtion uusi opetusstrategia painottaa lasten itse luomia oppimistapoja, mikä antaa enemmän mahdollisuuksia viedä oppimista ulkotiloihin.

Metsä on aivan eri asia kuin rakennettu puistoalue keskellä asuinrakennuksia. Lähimetsässä myös kaupunkilaislapset saavat kokea luonnon monimuotoisuuden ja rauhoittua muutoin hektisen koulupäivän keskellä luontoa tarkkaillen. Yhtenäinen ulkoilualue on alakouluikäisille turvallinen ympäristö liikkua myös itsenäisesti, koulupäivän jälkeen.


3. Reposalmentien alueen täydennysrakentaminen vähentää toteutuessaan ulkoilu- ja virkistysalueiden pinta-alaa merkittävästi ja lisää näin jäljelle jäävien alueiden käyttöpaineita ja kuormitusta merkittävästi. Tällä on myös suora vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Laajasalon alueella asuu tällä hetkellä lähes 20 000 asukasta ja tulevaisuudessa asukasmäärän odotetaan jopa kaksinkertaistuvan. Kaavasuunnitelmien mukaan saaren metsä- ja virkistysalueita tullaan koko Laajasalon alueelta karsimaan runsaasti, esimerkiksi tulevan kaupunkibulevardirakentamisen myötä. Tämä altistaa jäljelle jäävät metsä- ja puistoalueet suurelle kulutukselle, mikä on uhka alueiden luonnon monimuotoisuudelle ja virkistysarvolle. Monimuotoisilla lähimetsillä on tutkimuksissa havaittu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin (mm. Ilkka Hanski, Liisa Tyrväinen).

Helsingin kaupunki on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassaan sitoutunut toiminnassaan ja päätöksenteossaan mm. käyttämään ympäristöään siten, että elävä ja monimuotoinen kaupunkiluonto säilyy erityispiirteineen.

Ohjelman tavoitteena on muun muassa ekosysteemihyötyjen, luonnon monimuotoisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden (LTJ) turvaamisen ottaminen lähtökohdiksi maankäytön suunnittelussa, kaavoituksessa ja ympäristönhoidossa (Toimenpide 2.1), asukkaiden kokemuksellisten arvojen hyödyntäminen maankäytön ja -hoidon suunnittelussa. (Toimenpide 2.2), turvaamaan kaavoituksen keinoin laajat yhtenäiset viheraluekokonaisuudet ja niiden väliset yhteydet (Toimenpide 3.1), vaalimaan perimältään monimuotoisia, monilajisia eri-ikäisiä ja eri-rakenteisia Helsingin alueelle luontaisia metsäalueita ja metsiköitä (toimenpide 10.1) sekä kehittämään opetuksen kannalta tärkeiden lähimetsäkohteiden hoitoa aluesuunnitelmien yhteydessä (Toimenpide 10.6). Arvokkaiksi alueiksi ohjelma määrittelee muun muassa lähiluonnon metsälaikut, joissa vallitsee alkuperäinen kasvillisuus.

Liikenneväylät ja muu tiiviisti rakennettu ympäristö kaventavat ekologisia käytäviä, pirstoo elinympäristöjä ja muuttaa niitä luontaiselle lajistolle sopimattomiksi. Uuden 2016 Yleiskaavan perusteella jopa kolmannes Laajasalon metsäalueista jää rakentamisen alle. Luonnonsuojelujärjestöjen Helsingin arvometsät -kartalla Reposalmentien suunnittelualueen metsäaluetta esitetään LUO-alueeksi, joilla on vähintäänkin paikallista suojelumerkitystä.

Raitiovaunuvarikon sijoittaminen kaavaan merkitylle ulkoilu- ja virkistysalueelle on huonosti perusteltua, erityisesti kun asukasmääriä on tarkoitus Laajasalon alueella kasvattaa entisestään (Kruunuvuorenrannan valmistuttua tuleva asukastiheys Laajasalossa 3559 as / km2, koko Helsingin ennuste 2023 keskimäärin 3156 as/km2). Asukkaat tarvitsevat lähiluontoa. Varikolle on suunnitelmissa löydyttävä joku toinen paikka kuin Laajasalon ekologisesti ja virkistysarvoiltaan merkittävät metsäalueet.

Ratkaisuehdotuksena esitämme, että raitiovaunuvarikolle etsitään toinen sijainti, ja muu lisärakentaminen suunnitellaan siten, että Reposalmentien uimarannan puoleiset metsä- ja ranta-alueet sekä liikuntapuiston alue kuntoratoineen jätetään ennalleen ja säilytetään alueen elintärkeät liikuntamahdollisuudet (hiihto, juoksu, jalkapallo, rantalentopallo jne.) nykyisille ja tuleville asukkaille.

Raitiovaunuvarikkoa on suunniteltu toteutettavaksi ns. Hybridirakennuksena, jolloin sen päälle voitaisiin rakentaa (Reposalmentien varteen kaavailtu vaihtoehto). Tämä sopii erittäin hyvin esimerkiksi Laajasalon kaupunkibulevardin varrelle tai rakenteilla olevaan Kruunuvuorenrantaan. Pitkänomainen raitiovaunuvarikko talon alaosassa toimisi esimerkiksi kaupunkibulevardilla katumelua vaimentavana rakenteena varikon päälle sijoitettaville asuinkerroksille.