Keskuspuistoa ei saa supistaa

Ota yhteyttä adressin tekijään

Jo ainakin 2500 allekirjoittajaa Keskuspuisto-adressissa, lautakunnat vastustavat Keskuspuistoon rakentamista

2016-02-11 07:43:49

Keskuspuistoa puolustavassa adressissa on netissä rikottu 2000 allekirjoituksen raja. Lisäksi paperilla on satoja allekirjoittajia. Kuten eräs adressin allekirjoittaja kommentissaan toteaa, ”Keskuspuisto on Helsingin tärkein yksittäinen vihervyöhyke joka yhdistää keskustan kaupungin pohjoisrajalle. Sitä on supistettu moneen otteeseen ja saavutettu minimilaajuus jo vuosia sitten. Lisärakentaminen kaventaisi sen olemattomiin ja pilkkoisi alueen erillisiksi puistoiksi. Kaupunkibulevardien toteutuksesta voi hyvin tinkiä ilman että Keskuspuistoa sorkitaan.”

Useat lautakunnat ovat jo antaneet lausuntonsa yleiskaavaluonnoksesta. Virkistys- ja viheralueiden kannalta oleelliset lautakunnat suhtautuvat kielteisesti Keskuspuiston supistamiseen.

Ympäristölautakunnan 2.2.2016 yksimielisesti hyväksymässä lausunnossa todetaan, että ”yleiskaavaehdotus supistaa yhtenäistä Keskuspuistoa ja heikentää sen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Rakentaminen siirtäisi virkistyskäytön painopistettä idemmäs luonnoltaan herkemmille alueille. Asukasmäärän voimakas kasvu myös lisää virkistyskäyttöpainetta. Pienemmän pinta-alan tulisi mahdollistaa virkistyskäytön lisääntyminen ja samalla säilyttää tärkeimmät luontoarvot. Ympäristölautakunnan mielestä Keskuspuistoon rakentamisesta tulee luopua.”

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan myös, että ”Yleiskaavaehdotuksen mukaiset Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardiin liittyvät rakentamisalueet kaventavat Keskuspuistoa tehdyistä muutoksista huolimatta. Keskuspuistossa on monien luontoarvojen tihentymiä, mutta Hämeenlinnanväylän tuntumassa metsä on tavanomaisempaa virkistysmetsää. Koko alueen, myös melun rasittaman länsireunan virkistyskäyttö on erittäin runsasta. Vaikutukset Keskuspuistoon ulottuvat rakentamisalueita laajemmalle reunavaikutuksen vuoksi. Rakentamisen takia virkistyskäytön painopiste siirtyisi idemmäs luonnoltaan herkemmille alueille. Asukasmäärän voimakas kasvu myös lisää virkistyskäyttöpainetta. Pienemmän pinta-alan tulisi mahdollistaa virkistyskäytön lisääntyminen ja samalla säilyttää tärkeimmät luontoarvot. Ympäristölautakunnan mielestä Keskuspuiston rakentamisesta Hämeenlinnanväylän varrella tulee luopua.”

Liikuntalautakunta päätti yksimielisesti 4.2.2016 yleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa muun muassa että ”Keskuspuisto on oleellinen osa Helsingin viher- ja ulkoilualueiden verkostoa. Lautakunta pitää tärkeänä, että Keskuspuistoa ei kavenneta, eikä viheryhteyksiä katkaista. Pirkkolan kohdalle suunniteltua rakentamista ei voida toteuttaa niin, että alueella voitaisiin säilyttää nykyiset toiminnot. Esimerkiksi hiihtoladuille ei yleiskaavaehdotuksessa jää riittävästi tilaa.”

Yleisten töiden lautakunta toteaa 2.2.2016 yksimielisesti yleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että ”Keskuspuisto on Helsingin tärkein ja laajin virkistys- ja viheralue ja keskeinen osa metsäverkostoa. Se täytti toissa vuonna 100 vuotta ja sen rakentamiselta on pidättäydytty tähän saakka voimassa olevien asemakaavojen sekä vuonna 2006 laadittujen Keskuspuiston suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Keskuspuisto on myös Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksessä 2012 osoitettu merkittävä kulttuuriympäristökohde.

Esitetyt kaupunkibulevardiin liittyvät korttelit Hämeenlinnanväylän varressa kaventavat Keskuspuiston länsireunan metsä- ja niittyalueita Pirkkolan, Maunulan ja Kivihaan kohdalla, ja metsäalueen ekologinen arvo heikkenee. Kapeneva metsäinen yhteys ei enää tarjoa luonnonvaraiselle metsäkasvillisuudelle ja -linnustolle ja muulle eläimistölle turvaa. Suuri haitta rakentamisesta aiheutuu Maunulan uurnalehdon länsipuolella luonnonmukaisen metsäisen pohjois-eteläsuuntainen yhteyden kavetessa alle puoleen nykyisestään. Kyseisessä kohdassa virtaa eko logisesti tärkeä Maunulanpuro. Tilannetta hankaloittaa se, että samassa maastokäytävässä tulee säilyttää tai toteuttaa myös ulkoilureitit. Yhtä haitallisesti kapenee yhteys Pirkkolan uimahallin länsipuolisessa metsässä, jossa risteää runsas ulkoilureitistö. Keskuspuiston viheryhteys itään kapenee Metsäläntien pohjoispuolelle esitetyn rakentamisen takia. Pasilan ja Kivihaan kohdalla Keskuspuistonraittiin rajautuva rakentaminen säilyttää raitin sekä pieneläinten hautausmaan, mutta kaventaa jo muutenkin kapeaa Keskuspuiston metsää. Yleiskaavan luonnosvaiheen jälkeen kyseisistä kohdista poistettiin yksittäisiä rakentamispikseleitä, mutta kaavaehdotus ei ole Keskuspuiston ulkoiluympäristön arvojen, metsäverkoston ja ekologisen yhteyden suhteen juurikaan parempi.

Laakson kohdalla oleva pikaraitiotievaraus katkaisee maantasossa kulkiessaan viheryhteyden.    

Keskuspuiston rakentamisesta luopua ja säilyttää se edelleen virkistys- ja viheralueena. Keskuspuiston reunan rakentamista on perusteltu sillä, että se suojaisi ulkoilualuetta melulta. Sama suojavaikutus saadaan kriittisiin kohtiin sijoitetuilla meluesteillä.”


Maija Hakanen

PopUp tapahtuma Maunulassa Keskuspuiston puolesta

2016-01-21 13:02:03

Joukko maunulalaisia Keskuspuiston puolustajia järjestää lauantaina 23.1.2016 klo 13-15 Maunulassa tapahtuman Akkamäen (missä aikanaan oli hyppyrimäki) yläosan ulkoiluteiden risteykseen, missä sijaitsee 20 metrin päässä asuntoalueeksi varatun alueen nurkkapiste. Yleiskaavaehdotuksen Keskuspuistoon piirretyn 12 hehtaarin asuntoalueen rajat aiotaan merkitä maastoon banderolleilla ja muovinauhalla. Samalla oli ajatus hiihtää/ kävellä polut ehdotetun asuntoalueen rajalinjoille etelään ja itään ko. pisteestä. Tarkoitus on myös samalla kerätä allekirjoituksia valmisteltavaan muistutuskirjelmään.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut yleiskaavaehdotuksen, missä esitetään voimakasta rakentamista Keskuspuistoon. Tämä Keskuspuiston rakentaminen on vastoin voimassaolevaa yleiskaavaa 2002, mikä tuli voimaan vaiheittain v. 2004, 2005 ja 2007. Voimassaolevassa yleiskaavassa Keskuspuisto on rajattu omalla erityisellä merkinnällä, mikä osoittaa Keskuspuiston suuren painoarvon yleiskaavassa.

Lisätietoja tapahtumasta Matti Arponen matti.arponen@iki.fi ja Matti Pallasvuo matti.pallasvuo@kolumbus.fi.


Maija Hakanen

Adressi Keskuspuiston puolesta etenee

2016-01-21 10:14:03

”Keskuspuisto on parasta ja kauneinta, mitä ruuhka-Suomi voi asukkailleen tarjota”

Keskuspuiston supistamista vastustetaan adressissa, johon tähän mennessä on netissä kertynyt jo yli tuhat allekirjoitusta ja paperillakin satoja. Myös Helsingin Keskuspuiston puolesta ry on allekirjoittanut adressin. Paperisia adresseja voi pyytää minulta sähköpostilla maija.hakanen@kolumbus.fi.

Adressikeräys jatkuu edelleen ainakin siihen asti kun asia tulee seuraavan kerran kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Muistutuksia yleiskaavaluonnoksesta voi tehdä 29.1.2016 asti.

Adressi on kerännyt myös paljon hienoja kommentteja netissä, tässä niistä muutamia: ”Helsingille se on "kruununjalokivi". ”Keskuspuisto on Helsingin keuhkot. Se parantaa kaikkien helsinkiläisten elämänlaatua ja terveyttä, myös niiden, jotka eivät sitä käytä.” ”Juuri 100 vuotta täyttäneen Keskuspuiston tuhoaminen olisi anteeksiantamaton, näköalaton ja peruuttamaton teko.” ”Säilytetään ja parannetaan Helsingin aitoutta, outoutta, omaperäisyyttä - aito luonto keskellä kaupunkia, siinä vetovoimaa Helsingille, niin asukkaiden kuin turistienkin iloksi ja onneksi.” ”Keskuspuisto on paras asia Helsingissä.” ”Keskuspuiston luonto on kaupunkilaisille arvokkaampi kuin tuhat rekkalastillista mielialalääkkeitä: sillä ei ole haitallisia sivuvaikutuksia, se on maksuton ja se toimii kaikissa tapauksissa, ei vain muutamilla harvoilla.”

Maija Hakanen


Maija Hakanen

Tietoja yleiskaavasta ja Keskuspuistosta

2015-12-06 09:07:59

Helsingin Keskuspuiston 100-vuotisjuhlia vietettiin viime vuonna. Kaupunginvaltuusto oli jo vuonna 1914 varannut arkkitehti Bertil Jungin suunnitelman pohjalta alueen Keskuspuistolle. Sittemmin Keskuspuistosta tuli keskeinen osa laajempaa viheralueverkostoa, jonka merkitys on vahvistettu myös maakuntakaavassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksessa Helsingin uudeksi yleiskaavaksi esitetään Keskuspuiston alueelle huomattava määrä asunto- ja toimitilarakentamista. Ehdotukseen ei ole enää merkitty tarkasti Keskuspuiston rajoja. Yleiskaavakartan hehtaarin suuruisten ruutujen perusteella laskettuna rakentamiselle aiotaan osoittaa noin 55 hehtaaria Keskuspuistosta. Rakentaminen kohdistuu erityisesti Keskuspuiston länsilaidalle, Hämeenlinnanväylän reunalle. Raskaimmin Keskuspuistoa kavennetaan Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulanpuiston kohdalla.

Yleiskaavaehdotuksen tavoitteena on se, että Helsingissä olisi vuonna 2050 noin 860 000 asukasta, kun meitä on nyt hivenen yli 600 000. Kun asukasmäärä kasvaa, myös viher- ja virkistysalueiden merkitys ja kulutus kasvaa. Lautakunta ehdottaa kuitenkin viheralueiden kaventamista monilla alueilla, erityisesti Keskuspuistossa ja Helsinki-puistossa.  Ehdotuksessa on sivuutettu lähes kokonaan kritiikki, jota yleiskaavaluonnokseen (2014) esitettiin viher- ja virkistysalueiden kaventamisesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 10. marraskuuta hyväksymä yleiskaavaehdotus on nyt nähtävillä. Helsinkiläisillä on mahdollisuus esittää siihen muistutuksia 29. tammikuuta asti. Sen jälkeen ehdotus tulee uudelleen lautakunnan käsittelyyn, sitten kaupunginhallitukseen ja lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Aineistoa yleiskaavaehdotukseen liittyen löytyy kaupunkisuunnitteluviraston Laiturilta Kampissa, kirjastoista ja netistä.

Yleiskaavaehdotus löytyy netissä tältä sivustolta http://www.yleiskaava.fi/2015/yleiskaavaehdotus-nahtavilla-29-1-2016-asti/

Helsingin kestävä viherrakenne. Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa – Kaupunkiekologinen tutkimusraportti. Helsingin yliopisto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:27. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-27.pdf

Asuntohallituksen entisen pääjohtajan, professori Olavi Syrjäsen puheenvuoro Keskuspuisto säilytettävä yleiskaavassa  http://www.yss.fi/keskuspuisto-sailytettava-helsingin-yleiskaavassa/

Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen lausunto Helsingin yleiskaavaluonnokseen. http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/kannanotot-ja-tiedotteet-2015/helsingin-luonnonsuojeluyhdistyksen-mielipide-yleiskaavaluonnokseen-1

Keskuspuiston esittely http://www.hel.fi/hel2/keskuspuisto/fin/1esittely/


Maija HakanenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?