VASTUSTAMME LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTON SIJOITTAMISTA HOLLOLAAN KEHÄTIEN VARTEEN

Ota yhteyttä adressin tekijään

ELY-keskuksen päätelmä YVA-selostuksesta ja Päijät-Hämeen liiton saamat lausunnot ja mielipiteet vaihemaakuntakaavasta julkaistu

2020-05-07 14:36:18

ELY-keskuksen päätelmä YVA-selostuksesta ja keskuksen tekemä yhteenveto saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä on julkaistu. 
Päijät-Hämeen liiton saamat lausunnot ja mielipiteet vaihemaakuntakaavasta on julkaistu. 

Esimerkiksi Lahden kaupunki toteaa esim. vaihemaakuntakaavasta antamassaan lausunnossa: 

"...Lahti on ensimmäisenä suomalaisena 
kaupunkina nimetty Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021. Ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja ovat hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous, luonto ja vesi. Lahti on sitoutunut kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin. Lahdesta tulee hiilineutraali 
vuonna 2025, ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ja lisäksi tavoitteena on olla jätteetön kiertotalouskaupunki vuoteen 2050 mennessä." 
"Lahden kaupungin kannalta logistisesti järkevää olisi löytää alue, joka sijoittuu lähelle Lahden keskustaajamaa." 
"VE1 Kehätien alue vaikuttaa tältä kannalta toteutuskelpoisimmalta." 


Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, Orimattilan kaupungin ja muiden virallisten 
tahojen lausunnot vaihemaakuntakaavasta: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_lausunnot_luonnos2020.pdf 

Yksityishenkilöiden ja muiden tahojen mielipiteet vaihemaakuntakaavasta: 
mielipiteet 1-6, 9-26: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_luonnos_mielipiteet_1-69-26.pdf 

mielipiteet 7 ja 8: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_luonnos_mielipiteet_87.pdf 

Päijät-Hämeen liiton vastineet joihinkin lausunnoissa ja mielipiteissä 
esitettyihin kohtiin: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/20200406_ph_vaihemaakuntakaava2020_valmisteluv_palaute_vastineet.pdf 

ELY-keskuksen päätelmä YVA-selostuksesta ja lyhennelmä saamistaan 
lausunnoista ja mielipiteistä: 
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBAD559F5-1B35-44C3-BFDC-7593EBEBCF3A%7D/158102 


Hollolalainen

Kierrätyspuiston YVA-selostus ja luonnos vaihemaakuntakaavasta 2020 ilmestyneet

2020-01-22 15:39:48

Lahden seudun  kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointi  (YVA) on edennyt selostusvaiheeseen. YVA- SELOSTUS liitteineen on luettavissa  ymparisto.fi sivuilta. 

https://www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA

Kierrätyspuistohankkeeseen liittyvän VAIHEMAAKUNTAKAAVAN aineisto löytyy Päijät-Hämeen sivuilta

https://paijat-hame.fi/vaihemaakuntakaava-2/

missä kolme tiedostoa:

Maakuntakaavaluonnos 2020 SelostusMaakuntakaavaluonnos 2020 KarttaMaakuntakaava 2020 Karttasovellus

NYT ON AIKA VAIKUTTAA. 

VE1 = Hollolan kehätien hankealue 

Jätekeskuksessa käsitellään, varastoidaan ja loppusijoitetaan muun muassa vaarallisiksi luokiteltavia rakennus- ja teollisuusjätteitä,  nestemäisiä jätteitä (erilaiset lietteet) ja pilaantuneita maa-aineksia.

Jätteitä  voidaan vastaanottaa  vuosittain 740 000 tuhatta tonnia, mistä 30 % päätyisi alueen kolmelle eri jätelajin kaatopaikalle.  Vaarallisia jätteitä (entiseltä nimeltään ongelmajäte) voidaan vuosittain vastaanottaa 40 000 tonnia, josta 100 % päätyisi kaatopaikalle. Kaatopaikat vievätkin pitkälti yli kolmanneksen alueen pinta-alasta.

Jätteitä voidaan tuoda mistä päin Suomea tahansa ja kauempaakin, sieltä mistä alueella toimivat yritykset katsovat parhaaksi niitä tuoda. 

Raskaan liikenteen määrä on selostuksen mukaan noin 464 ajoneuvoa joka arkipäivä eli 116 000 ajoneuvoa vuodessa. 

Jätteiden käsittelymenetelminä on muun muassa melua ja pölyä aiheuttavat seulonta ja murskaus sekä pesu.Pilaantuneita maa-aineksia kompostoitaisiin esimerkiksi aumoissa.

Alueella varastoitaisiin myös varmuuspolttoainetta, esimerkkeinä mainittu kivihiili ja pelletit.

Hollolan hankealueen pohjoispuolella sijaitsee yli 12 000 asukkaan kuntakeskus. Alle kolmen kilometrin päässä alueesta on selostuksen mukaan yli 7 200 asukasta. Kunta kaavoittaa paraikaa lisää omakotitontteja kuntakeskuksen eteläpuolelle, vain kilometrin päähän jätteenkäsittelyalueesta ja kaatopaikoista. 

Asutusta ja asukkaiden elinkeinotoimintaa on myös alueen itäpuolella sekä Koskimyllyntien varrella, osin vain 500 metrin päässä.

Jätteenkäsittelyalueen itä- ja pohjoisosia reunustavat herkät luontokohteet Koivusillanjoki ja Melkkaanoja.

Tasausaltaat ja jätevesien käsittely sijaitsevat hankealueen eteläkärjessä, mistä ne puretaan viereiseen Koivusillanjokeen, joka johtaa ne edelleen Porvoonjokeen. Rankkasateet voivat aiheuttaa tasausaltaiden tulvimisen. 

152 hehtaarin jätteenkäsittelykeskuksen/kaatopaikan perustaminen merkitsisi mittavaa luonnon tuhoamista, vaikuttaisi negatiivisesti koko Salpakankaan asumisviihtyvyyteen, asuntojen hintoihin ja myyntiaikoihin ja vaikeuttaisi näin ihmisten elämää. Kunnan kaavailemia työpaikkoja pitkälle automatisoitu jätteenkäsittely toisi vain muutamia.

 

ESITÄ MIELIPITEESI JA VAIKUTA.

Mielipiteen esittäminen YVA-selostuksesta

Mielipide on toimitettava kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna 28.2.2020 mennessä sähköisesti osoitteeseen  kirjaamo.hame@ely-keskus.fi 

tai kirjallisena osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

Mielipiteen esittäminen vaihemaakuntakaavasta

Mielipiteet on toimitettava Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle osoitettuna 28.2.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen

toimisto@paijat-hame.fi

tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti

Hämeen ELY-keskuksen ja Päijät-Hämeen liiton järjestämä YVA-selostuksen ja vaihemaakuntakaavan yleisötilaisuus pidetään 

keskiviikkona 5.2.2020 klo 17.30 alkaen Lahden kaupungin pääkirjaston auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 31, Lahti. (kahvitarjoilu klo 17.00)


Hollolalainen

Hollolan kunnalta kysely asumisviihtyvyydestä

2019-07-15 08:23:05

Hollolan kunta on julkaissut nettisivuillaan kyselyn asumisviihtyvyydestä: 

"Mitkä tekijät koetaan tärkeiksi asumisviihtyvyyden kannalta? "

Vastaaminen kyselyyn vie vain pari minuuttia. Linkki kyselyyn 

http://bot.fi/30tu


Kysely on yksi osa Asumisen ohjelman valmistelua. 
Kyselyyn voi vastata 11.8.2019 saakka.


Hollolalainen

KIERRÄTYSPUISTOHANKKEEN ASUKASTILAISUUDEN AIKA JA PAIKKA

2019-05-19 18:57:50

Kierrätyspuistohankkeen asukastilaisuus pidetään maanantaina 3.6.2019 klo 17.30-19.30 Heinsuon koululla, Terveystie 10. (kahvitilaisuus klo 17.00 alkaen.)

 

Lähempiä tietoja: 

https://paikkatieto.sweco.fi/docs/lahti/kierratyspuisto/asukastilaisuudet_kesa2019.html

 

https://www.hollola.fi/tervetuloa-lahden-seudun-kierratyspuisto-hankkeen-asukastilaisuuksiin-kesakuussa-hollolan-tilaisuus-362019

 

 


Hollolalainen

LISÄYS TIEDOTTEEESEEN YLEISÖKYSELYSTÄ

2019-04-29 20:20:02

HUOM!

Tärkeä lisäys tiedotteeseen yleisökyselystä

Kannattaa vastata kysely loppuun saakka, koska loppupään kysymyksissä on mahdollisuus esittää mielipiteitään myös omin sanoin. Kyselyn lopussa on lisäksi palautekenttä, jossa voi kommentoida kierrätyspuistohanketta. 


Hollolalainen

YLEISÖKYSELY

2019-04-27 20:02:47


Päijät-Hämeen Jätehuolto eli kierrätyspuiston
YVA-hankevastaava on avannut sivuillaan kierrätyspuistoa koskevan
yleisökyselyn. Kysely on auki 19.5. asti.

https://paikkatieto.sweco.fi/docs/lahti/kierratyspuisto/yleisokysely_kevat2019.html


Sivulta pääsee edelleen klikkaamalla vastaamaan itse kyselyyn.

Asukastilaisuus asian tiimoilta pidetään Hollolassa 3.6. ja Orimattilassa 4.6.
Tarkempia tietoja ajasta ja paikasta ei vielä ole.


ELY-keskuksen lausunto kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta löytyy:
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179

Viranomaislausunnot YVA-ohjelmasta, mukaan lukien Hollolan kunnan lausunnot, löytyvät:
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCCFECD48-3FD6-4A7D-997C-5CE71246D9C7%7D/145290
       


Hollolalainen

VOIT ESITTÄÄ MIELIPITEESI KEHÄTIEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN/KAATOPAIKAN YVA (YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI) -OHJELMASTA ELY- KESKUKSELLE

2019-01-31 18:52:41

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti ne, joiden oloihin tai etuihin (esim. asumiseen, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon, työntekoon tai muihin elinoloihin) toteutettava  hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.

Mielipide on toimitettava kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna  28.2.2019 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteella Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

ELY-keskus kokoaa asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet ja viranomaisten  lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausunnon arviontiohjelmasta. Nettisivuille menevistä asiakirjoista poistetaan yksityishenkilöiden nimet. (Tiedon antanut ELY-keskus)

LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO, HOLLOLA, ORIMATTILA Hankkeen arviointiohjelma on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/ LahdenseudunkierratyspuistoYVA (tai www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet )  

www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA    

Hankkeen aihealue: jätehuolto, vaarallisen jätteen käsittelylaitokset, muiden jätteiden kaatopaikat (vaarallinen jäte on aikaisemmalta nimeltään ongelmajäte)  

Vaihtoehto  VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella  

YVA-ohjelman ja jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan yhteinen yleisötilaisuus on torstaina 7.2. klo 17.30 alkaen LAMKin NiemiCampuksella osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti. Ennen tilaisuutta on kahvitarjoilu.  


Hollolalainen

Hollolan valtuuston kokous 9.4.2018

2018-04-14 16:40:18

Valtuusto päätti kokouksessaan osallistua ympäristöarviointiin ja hyväksyi 56 000 euron lisämäärärahan. YVA:n  ensimmäinen vaihe on YVA-ohjelma, jossa kuvataan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään. Ohjelma julkaistaan www.ymparisto.fi  -sivuilla.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet?n5=1

Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on tässä vaiheessa oikeus ottaa kantaa hankkeseen ja YVA-ohjelmaan. Aikaa esittää mielipiteensä on yleensä noin kuukausi. Tutustu myös kohtaan 'Hankkeiden YVA-menettely'. HUOM! Hankkeen nimi saattaa olla muutettu (Lahden seudon kierrätysterminaali tms.).

Pyrimme tiedottamaan, kun huomaamme ohjelman olevan esillä, mutta kannattaa itsekin seurata ymparisto.fi -sivuja.


Hollolalainen

Kunnanvaltuuston kokous 9.4.2018

2018-04-07 05:56:03

Hollolan valtuusto kokoontuu 9.4 klo 18 virastotalon Hollola-salissa. 

Esityslistalla mm.: Kierrtyspuiston YVA-menettelyn käynnistäminen ja sitä varten tarvittava 56 000 euron lisämääräraha; Kierrätyspuistoa koskeva adressi. 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi seurata paikan päällä valtuustosalissa. 


Hollolalainen

ELINVOIMAVALIOKUNTA KÄSITTELI ADRESSIA KOKOUKSESSAAN 20.2.18

2018-02-24 18:02:48

Elinvoimavaliokunta on käsitellyt adressia kokouksessaan 20.2.2018.

Kokouksen pöytäkirjan kohdassa "Kierrätyspuistoa koskeva adressi" todetaan:

"Sijaintipaikkaselvityksessä vertailtiin kymmentä paikkatietomenetelmillä kartoitettua aluevaihtoehtoa monipuolisilla kriteereillä. Selvitys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja sidosryhmien kanssa."

Hollolalainen, oltiinko sinuun yhteydessä kierrätyspuiston tiimoilta? Milloin sinä sait tiedon kierrätyspuistohankkeesta?

Sijaintipaikkaselvityksen perusteella jatkoon meni neljä sijaintipaikkavaihtoehtoa - mukana Hollolan kehätien alue. Selvityksen tuloksista kerrottiin Etelä-Suomen Sanomien artikkelissa 3.11.2017.

Elinvoimavaliokunnan jälkeen adressia käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

 

Nettisivuilleen perustamiltaan kierrätyspuistosivuilta osiosta "Tiedote valtuustoseminaarista ja adressin käsittely", löytyy kunnan 24.1.2018 päivätty tiedote.

Tiedote on otsikoitu: "Valtuustoseminaari liputti kiertotaloudelle, vastustajat luovuttivat adressin".

Ei adressilla kiertotaloutta vastusteta vaan kierrätyspuiston sijoittamista kehätien varteen näin lähelle kuntakeskusta ja muuta asutusta. 

 

Kirjoitus ESS:n Lukijalta-palstalla 23.2.2018:

Toivottovasti päättäjät pysyivät kierrätyspuiston nimenvaihtojen perässä 

https://www.ess.fi/Mielipide/art2439927

Etelä-Suomen Sanomien paperiversion otsikko: Kierrätyspuistohankkeella monta nimeä

 


HollolalainenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…