Pirkanmaa: jätehuoltopalveluissa säilytettävä valinnanvapaus

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tiedote 16: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 5.6.2019 ja muuta ajankohtaista jätehuoltoasiaa

2019-06-24 16:16:24

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa 5.6.2019 käsiteltiin sako- ja umpikaivolietteen tyhjennysten noudattamisen seuranta-asiaa. Linkki pöytäkirjaan: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_562019/Jatelain_36_n_noudattamisen_seuranta_sak(94085) Kokouksessa päätettiin ns. jatkotoimenpidesuunnitelmasta, jolla tiukennetaan sako- ja umpikaivojen tyhjennysseurantaa. Tampereen kaupungin jätehuoltoviranomainen seuraa lietetyhjennysten tilanteen kehittymistä toimialueellaan 31.8.2019 saakka. Päätetyssä jatkotoimenpidesuunnitelmassa sanotaan, että

”seurantaa varten jätehuoltoviranomainen pyytää kuntien jätevedenpuhdistamoilta jätelain 122 §:n mukaiseen tiedonsaantioikeuteen perustuen tiedot toimijoista, jotka ovat toimittaneet kunnan vastuulle kuuluvaa sako- ja umpikaivolietettä käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille ajalla 1.1.-31.8.2019.” ….

”Mikäli jätelain 36 §:n vastainen toiminta jatkuu edelleen kesän 2019 aikana, asia on saatettava syksyllä 2019 ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta-asiaksi.”….

”Pirkanmaan ELY-keskus on tarkoituksenmukainen viranomainen käsittelemään asian, koska kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella ja Ely-keskus myös vastaa lain 96 §:n nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Samassa yhteydessä valvontaviranomainen voi harkita tutkintapyynnön tekemistä poliisille jätelain rikkomisesta.”

Lautakunnan jäsen, pälkäneläinen Virpi Pohjola teki vastaehdotuksen ja ehdotti, että toimintaa aloitettaisiin kehittää yhteistoiminnassa kaikkia tyydyttävään suuntaan ja että jatkotoimenpidesuunnitelmassa ei edettäisi. Koska hänen ehdotuksensa ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tilanne on siis käymässä pirkanmaalaisille kuljetusyrittäjille ja kuntalaisille vakavaksi, kun ottaa huomioon sen, että alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös 24.4.2013 siirtyä keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetusjärjestelmään 16 pirkanmaalaisen kunnan alueella perustui puutteellisiin ja virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin – asia josta olen teitä jo useaan otteeseen tiedottanut – eikä Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltoviranomainen ole asiaa näiden vuosien aikana suostunut korjaamaan. Kuten olemme raportissamme (Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, 7.1.2019) tieteellisesti osoittaneet, niin useiden kuntien, ainakin Ylöjärven, Lempäälän, Kangasalan ja Hämeenkyrön, olisi pitänyt saada jatkaa sopimusperusteista lietteenkuljetusjärjestelmää, koska niiden puhdistamoille päätyvien lietteiden määrät olivat korkeammat kuin Nokialla, jolle ainoastaan on poikkeuslupa myönnetty ja koska nämä kunnat olisivat halunneet jatkaa sopimusperusteista lietteenkuljetusjärjestelmää. Myös monien muidenkin kuntien kohdalla jätelain edellytykset olisivat täyttyneet.

Lisäksi alueellisen jätehuoltolautakunnan paikkajako ei ole muuttunut näiden seitsemän vuoden aikana useasta pyynnöstä huolimatta. Jäsenkuntien päätöksentekoa alueellisessa jätehuoltolautakunnassa ei paranna se, että jäsenkuntien keskeisille virkamiehille on myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus tulevalle 2-vuotiskaudeksi (alkaen 1.6.2019). Tästä päätöksestä huolimatta lautakunnan paikkajako on edelleen epädemokraattinen ja kuntiemme itsehallintoa loukkaava, 7/5.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan 5.6.2019 kokouksen pöytäkirjassa vedottiin myös siihen, että  ”Jätelain 36 §:n vastainen toiminta on jo aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuessaan lisää taloudellista vahinkoa kuntien omistamalle jäteyhtiölle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja sen sopimusurakoitsijoille.”  On muistettava se, että siirtyminen keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetukseen tarkoitti monopoliasemaa asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja että lähes 60 pirkanmaalaista kuljetusyrittäjää on joutunut lopettamaan kyseisten lietteiden kuljetuksen. Sen lisäksi, että se on aiheuttanut huomattavaa taloudellista menetystä kyseisille yrittäjille, se on aiheuttanut myös työttömyyden lisääntymistä, paikallisten palvelujen heikkenemistä ja kunnallisverokertymän pienenemistä kunnissa.

Näiden keskeisten tekijöiden vuoksi me pirkanmaalaiset 1138 kansalaisadressin allekirjoittajaa olemme vaatineet kansalaisadressilla valinnanvapauden palauttamista kuntiemme jätehuoltopalveluihin.  Huolimatta siitä, että asia on jo lähtenyt joissakin kunnissa menemään eteenpäin, tarvitaan vielä meidän kaikkien panos, jotta todellinen muutos jätehuoltojärjestelmässä saadaan Pirkanmaalla aikaiseksi. Edistysaskeleita on kuitenkin jo otettu. Hämeenkyrössä kuntalaisaloite koskien Hämeenkyrön irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta lähetettiin 16.3.2019 kuntaan käsittelyä varten. Sen allekirjoitti kaikkiaan 351 hämeenkyröläistä. Hämeenkyrön kunnanhallituksen kokouksessa 13.5.2019 keskusteltiin laatimastani kuntalaisaloitteesta ja yksimielisesti päätettiin, että jätehuoltokysymys on selvitettävä kunnassa perusteellisesti ottaen taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös muita keskeisiä tekijöitä (demokratian toteutuminen, kunnallinen itsehallinto, työllisyysvaikutukset, kuntalaisten valinnanvapaus jätehuoltopalveluiden ostamisessa, jne). Lisäksi Hämeenkyrön Perussuomalaiset tekivät 29.4.2019 valtuustoaloitteen selvitystyön teetättämisestä Hämeenkyrön liittymisestä Loimi-Hämeen jätehuoltoalueeseen. Selvitystyötä on esitetty tehtäväksi myös kunnan itsenäisesti järjestämästä jätehuollosta.

Pälkäneellä kuntalaisaloite Pälkäneen irtaantumisesta jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta on myös lähetetty 26.5.2019 kuntaan käsiteltäväksi. Kuntalaisaloitteen allekirjoitti 215 kuntalaista. Näin ollen, hyvät pälkäneläiset, teillä on nyt hyvä mahdollisuus tukea kuntalaisaloitteen hyväksymistä kunnassanne olemalla aktiivisesti yhteydessä päättäjiinne. On tärkeää, että he tietävät asian olevan teille tärkeä. Kannustan tietä rohkeasti ottamaan valtuutettuihinne yhteyttä ja keskustelemaan heidän kanssaan asiasta. Näin saatte haluamanne muutoksen aikaiseksi.

Ylöjärvellä kuntalaisaloite koskien Ylöjärven irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimusta kerää edelleen allekirjoituksia.  Sen on allekirjoittanut tällä hetkellä 206 ylöjärveläistä.  Näin ollen, hyvät ylöjärveläiset, teillä on vielä hyvä mahdollisuus kerätä lisää kuntalaisaloitteeseenne allekirjoituksia, sillä niitä te tarvitsette, jotta aloite otetaan kaupungin päättävissä elimissä käsittelyyn ja jotta sillä olisi mahdollisuudet mennä läpi. Voitte jakaa aloitteen linkkiä (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6560) vapaasti somessa ja kannustaa ihmisiä sen allekirjoittamiseen. Mitä enempi aloite saa allekirjoituksia, sitä painavampi on sen viesti päättäjillenne.

Lisäksi tiedoksenne, että Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä käsittelyssä kolme alueellista jätehuoltoa koskevaa valitusta. Valituksista kaksi koskee alueellisen jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 tekemää päätöstä koskien Hämeenkyrön poikkeuslupahakemuksen hylkäämistä ja sitä, että lautakunnassa ei enää jatkossa oteta kuntien poikkeuslupahakemuksia käsittelyyn. Kolmas valitus koskee lautakunnan paikkajakoa.

Kiitokset teille, hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet, että olette mukana tässä kamppailussa, jotta saisimme kuntiimme paremman jätehuoltojärjestelmän – jätehuoltojärjestelmän, joka olisi oikeudenmukainen ja kilpailulain edellytykset täyttävä ja johon me kuntalaiset pystyisimme vaikuttamaan ja jonka kehittämisessä voisimme olla mukana. Sellaisen jätehuoltojärjestelmän, joka myös tuottaisi toimeentuloa paikallisille yrittäjillemme ja heidän työntekijöilleen perheineen ja joka parantaisi kuntiemme palvelutarjontaa ja toisi verokertymiä kuntiimme.

Hyvää kesän jatkoa.

Terveisin,

Paula Ylén  


Paula Ylén

Tiedote 15: Kommenttikirjoitus alueellisesta jätestrategiasta

2019-05-13 16:51:21

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Ohessa on tiedoksenne ja luettavaksenne Markku Hietikon kommenttikirjoitus alueellisesta jätestrategiasta, joka on julkaistu Ylöjärven Uutisissa.

https://ylojarvenuutiset.fi/2019/04/20/meidan-jatehuolto-strategiamme-on-sanahelinaa/

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 14: Viranomaisuhkailua lieteasioissa

2019-04-13 14:20:26

 Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Tilanne on käymässä Pirkanmaan kunnissa vakavaksi. Viranomaiset ovat alkaneet uhkailemaan kuntalaisia ja lietekuljetusyrityksiä poliisitutkinnalla ja korvausvaateilla. Tämä käy ilmi alla olevasta Ylöjärven ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon viestistä. Laadin jo vetoomuksen, jonka lähetin sähköpostitse 16 kunnan valtuutetuille ja keskeisille virkamiehille. Vetoomukseni on alapuolella.  

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittajat, ymmärrätte varmaan, että nyt jos koskaan on aika toimia. Vaatikaa päättäjiänne korjaamaan lietekuljetusjärjestelmän vääryys ja vaatimaan perustuslain mukaista lautakuntakoostumusta alueellisessa jätehuoltolautakunnassa, tai irtaantumaan kokonaan nykyisestä jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta.  Kuten edellisessä tiedotteessani mainitsin, hyviä vaihtoehtoja jätehuollon järjestämiseen on olemassa.  

Teillä on edelleenkin mahdollisuus tehdä asiasta kuntalaisaloite, ja pyynnöstänne autan teitä sen laatimisessa. Kuntalaisaloitteet on tehtynä Ylöjärvellä, Pälkäneellä ja Hämeenkyrössä. Hämeenkyrön kuntalaisaloite on jo lähetetty kuntaan käsittelyä varten, mutta Pälkäneen ja Ylöjärven kuntalaisaloitteisiin voi vielä osallistua. Levittäkää niitä ja kannustakaa ihmisiä niiden allekirjoittamiseen. Linkit niihin ovat tässä:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6613 (Pälkäne)

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6560 (Ylöjärvi)  

Erityisesti Ylöjärven kuntalaisaloitteeseen tarvittaisiin vielä runsaasti allekirjoittajia.    

Vetoomukseni kuntien päättäjille on tässä:

Hyvät valtuutetut ja virkamiehet,  

Sain eräältä kuljetusyrittäjältä alla olevan Ylöjärven kaupungin ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon sähköpostiviestin, joka osoittaa jo sen, mihin keskitetty kunnallinen jätehuoltojärjestelmä on johtanut ja minkälaiseen ikeeseen se laittaa pirkanmaalaiset kuntalaiset ja paikalliset yrittäjät alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2013 päätöksellä, joka perustui virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin.  

Kysynkin sinulta, tätäkö te päättäjät haluatte kuntalaisillenne ja yrittäjillenne? Haluatte kuntalaisenne ja lähes 60 paikallista lietekuljetusyrittäjää ajaa ikeeseen, pitkäaikaisiin oikeusprosesseihin ja korvauksiin sellaisen viranomaispäätöksen vuoksi, joka perustui paitsi vääriin lietekuljetustietoihin myös sellaisiin taloudellisiin valtaintresseihin, jotka alla kuvatun viranomaistoiminnan ymmärtämiseksi todella tarvitaan. Toisin sanoen, viranomaistoiminnalla ihmisiä pakotetaan maksamaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.  

Pentti Keskitalo puhuu ”laittomista kuljetuksista”, mutta jätehuollon viranomaistoiminta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta ovat itsessään kyseenalaisia, kun ne perustuvat viranomaispäätökseen, jossa on käytetty väärää tietoa lietekuljetuksen tilasta Pirkanmaalla. Ja lisäksi jätehuoltolautakunnan koostumus on perustuslain vastainen turvaten Tampereen virkamiehille alta selviävän vallankäytön.  

Oikeusvaltio-olosuhteissamme tämä on erittäin vakava asiantila, että kansalaisten vapautta tällä tavalla rajoitetaan ja aletaan pakottaa jonkun toimijan taloudellisen edun vuoksi.  

Terveisin,  

Paula Ylén  

Tässä on Keskitalon viesti:  

Hei.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen kävi vierailulla Ylöjärven kaupungilla ja kuulimme jälleen lietteenkuljetuksen tilanteesta Pirkanmaalla. Tietojen mukaan enää neljällä alueella on enemmälti laitonta lietteen kuljetusta ja yksi näistä alueista on valitettavasti Pohjois-Ylöjärvi. Esim. Hämeenkyrön-Viljakkalan alueella on vuoden 2018 lopulla pääsääntöisesti liitytty Pirkanmaan Jätehuollon kuljetuksiin, kuten laki ja päätökset edellyttävät.  

Kehotan jälleen kerran lopettamaan laittoman lietteen kuljetuksen.  

Tiedossa on, että Pirkanmaan ELY-keskus valmistelee lopultakin tutkintapyyntöä poliisille loppujen laittomien kuljetusten lopettamiseksi. Itse poliisitutkinnan lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto ja valtio voivat esittää korvausvaateet monen vuoden ajalta tapahtuneista laittomista kuljetuksista ja niistä saaduista taloudellisista menetyksistä. Korvaussumma nousee kaiken aikaa kuljetuksia jatkettaessa.  

Terveisin

Pentti Keskitalo

Ympäristöpäällikkö

Ylöjärven kaupunki

Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi

p. 050 570 2483

pentti.keskitalo@ylojarvi.fi


Paula Ylén

Tiedote 13: Alueellisen jätehuoltolautakunnan 10.4.2019 päätös koskien kansalaisadressia

2019-04-12 10:29:17

Hei,

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 10.4. pitämässään kokouksessa esittelijä Anu Toppilan esityksen mukaisesti, että kansalaisadressi ei edellytä jätehuoltoviranomaiselta jatkotoimenpiteitä. Lautakunnan jäsenistä kukaan ei tehnyt vastaehdotusta tai äänestänyt Toppilan esitystä vastaan. Lautakunta ei siis ota toimenpiteitä muuttaakseen nykyistä keskitettyä kunnallista jätehuoltojärjestelmää toivomaamme suuntaan – suuntaan, joka palauttaisi meille vapauden valita jätehuoltopalvelut sieltä, mistä ne parhaiten ja kohtuuhintaisemmin järjestyvät. Lautakunta siis päätti jatkaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopolia, eivätkä esim. lähes 60 pirkanmaalaista lietekuljetusyrittäjää saa palata tekemään asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusta.

Linkki pöytäkirjaan on tässä: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_1042019/Kuntalaisaloite_jatehuoltopalvelujen_val(83905)

Lautakunnan jäsenet yhteystietoineen ovat seuraavat:

Tampere (KOK) Jäntti Aleksi, PJ; aleksi.jantti@tampere.fi

Tampere (KOK) Lampinen Sinikka; sinikka.lampinen@suomi24.fi

Tampere (KOK) Lindberg Veikko; veikko.lindberg@gmail.com

Tampere (SDP) Tervo Anne, VPJ; tervonanne@gmail.com

Tampere (SDP) Kinnunen Katja; kinnunenkatja@hotmail.com

Tampere (VIHR) Karjalainen Miisa; miisa.karjalainen@vihreat.fi

Tampere (VAS) Ahmed Zafar; ahmzaf75@gmail.com

Nokia (SDP) Alanne Esa; esa.alanne@nokiankaupunki.fi

Vesilahti (PS) Perämaa Ari; ari.peramaa@vesilahti.fi

Sastamala (KESK) Osara Kalevi; osarak@saunalahti.fi

Mänttä-Vilppula (VIHR) Lundell Leea; leea.lundell@gmail.com

Pälkäne (KOK) Pohjola Virpi; virpi.pohjola@jaakkopohjola.fi

Ainoastaan lautakunnan varajäsen, tamperelainen Elisa Aattela puoltaa valinnanvapautta jätehuoltoon Pirkanmaalla, mutta koska hän on varajäsen, niin hän ei ollut kyseisessä kokouksessa paikalla. Tässä on suora lainaus hänen kannanotostaan 10.4. kokouksen kansalaisadressiin:

"Varavaltuutettuna kerron sen mitä perustuslaki oikeuttaa kaikille kansalaisille. Meillä on perustuslain mukainen oikeus valita asiakassuhde tässä jätevesimääräys asiassa. Jokainen yksilö on oikeutettu valitsemaan perustuslain perusteella sen tekijän joka jätevedet käy käsittelemässä kiinteistöltäsi. Meillä täytyy olla oikeus, valinnan vapauteen valita yrittäjä joka jätevedet käy sakokaivoista keräämässä ja toimittamassa eteenpäin. Ei ole demokratian mukaista haja-asutusalueella määrätä yksityistä yhtä toimijaa. Itsemääräämisoikeus kunniaan perustuslain hengin mukaisesti. Kiitos"

Kyseisestä alueellisesta jätehuoltolautakunnasta ja sen päätöksestä huolimatta kunnilla on mahdollisuus irtaantua nykyisestä monella tavalla epäedullisesta jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta. Kunnilla on mahdollisuus joko järjestää jätehuoltonsa itsenäisesti tai siirtyä toiseen yhteistoiminta-alueeseen. Jätehuoltoyhtiön ulkopuolella olevia lähialueen kuntia ovat mm. Honkajoki, Karvia, Jämijärvi, Kankaanpää ja Keuruu. Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alue on yksi hyvä esimerkki jätehuolto-alueesta, jossa yhdyskuntajätteen ja lietteiden osalta jätteenkuljetus on sopimusperustainen eli kiinteistökohtaisesti sovittavissa. Lisäksi jokaisella sen jäsenkunnalla (16) on yksi paikka jätelautakunnassa; jokainen siihen vuosien varrella liittynyt kunta on saanut paikan lautakunnassa.

Näin ollen, pirkanmaalaisilla kunnilla on siis mahdollisuuksia järjestää jätehuoltonsa toisella tavalla – tavalla, joka takaisi meille kuntalaisille valinnanvapauden jätehuoltopalveluissa ja kunnillemme mahdollisuuden osallistua jätehuoltoa koskevaan päätöksentekoon sekä palauttaisi niille 60 lietekuljetusyrittäjälle ja muille jätealan toimijoille mahdollisuuden harjoittaa ja kehittää liiketoimintaa alueella.

Kaikki riippuu siis meistä, erityisesti sinusta ja siitä, mitä vaadit kuntasi päättäjiltä.

Terveisin,

Paula Ylén  


Paula Ylén

Tiedote 12: Kansalaisadressin käsittely alueellisessa jätehuoltolautakunnassa 10.4.2019 kokouksessa

2019-04-09 13:20:51

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta kokoontuu keskiviikkona 10.4.2019 klo 16 käsittelemään jätehuoltolautakunnan kokouksessa kansalaisadressia jätehuoltopalvelujen valinnanvapauden säilyttämiseksi Pirkanmaalla.  Kansalaisadressin oli allekirjoittanut 1 117 henkilöä lautakunnalle lähettämisen hetkellä.  Lautakunnan esittelijän esityksenä on, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.   

Kuten olemme monien muiden toimijoiden ohella todenneet selvityksessämme ”Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla” ja muissa kirjoituksissamme, että perusteet esittelijän esityksestä poikkeaviin jatkotoimenpiteisiin ovat erittäin aiheelliset. Alueellisen jätehuoltolautakunnan tulisi ensinnäkin käynnistää uusi selvitys lietekuljetusjärjestelmän tilasta Pirkanmaalla, koska Pöyry Finland Oy:n selvitystyö (2013) lietekuljetuksen tilasta alueellamme perustui virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin, joita lautakunta käytti siirtymisessä keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetusjärjestelmään. Selvityksen ajaksi alueelle olisi palautettava sopimusperusteinen kiinteistökohtainen lietteenkuljetusjärjestelmä, mikä alueella vallitsi ennen lautakunnan päätöstä. Viranomaisella on oltava tahtoa korjata päätökset, jotka perustuvat virheellisiin selvityksiin, koska on lainvastaista olla niitä korjaamatta. Jos niitä ei haluta korjata, niin se on merkki vakava-asteisesta korruptiosta.  

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopoli on purettava, jotta lähes 60 pirkanmaalaista kuljetusyrittäjää saisi palata takaisin lietekuljetustehtäviin ja jotta verokertymät saataisiin omiin kuntiimme. Nyt ne menevät Espooseen, koska espoolainen Eerola-Yhtiöt hoitaa lietekuljetusta 14 alueella.

Lisäksi, alueellisen jätehuoltolautakunnan on muutettava lautakunnan paikkajako oikeudenmukaiseksi, jotta kunnat ja sitä kautta kuntalaiset voisivat vaikuttaa jätehuoltopalvelujensa kehittämiseen. Se, että Tampereella on 12 paikasta 7 paikkaa ja lopuilla 16 kunnalla yhteensä 5 kiertävää paikkaa (11 kuntaa on aina ilman lautakuntapaikkaa), on irvikuva kunnallisesta itsemääräämisvallasta ja demokratiasta.  

Asian käsittely löytyy lautakunnan esityslistalta seuraavan linkin kautta: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_1042019/Kuntalaisaloite_jatehuoltopalvelujen_val(82819). Jätehuoltolautakunnan jäsenet löytyvät seuraavan linkin kautta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat/alueellinen-jatehuoltolautakunta.html.   

Näin ollen, pyytäisin teitä olemaan yhteydessä jätehuoltolautakunnan jäseniin ja kertomaan heille mm. kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumista puoltavia asioita sako- ja umpikaivolietteissä.  

Terveisin,  

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 11: Kuka ehdokkaista ajaa lietemonopolin purkamista?

2019-04-07 08:33:33

Hei,

Näiden useiden kuukausien aikana, jolloin kansalaisadressi on ollut allekirjoitettavana ja jolloin olen perehtynyt ja syventynyt Pirkanmaan jätehuoltokysymyksiin, erityisesti lieteasiaan, Pirkanmaan kuntien päättäjät eivät ole paria kolmea poikkeusta lukuun ottamatta halunneet puuttua niissä olevien epäkohtien korjaamiseksi.  Ainoa näissä eduskuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö, joka on jo useiden vuosien ajan peräänantamattomasti ja rohkeasti yrittänyt saada asiaan korjausta, on Aarne Reavaara.

Itse olen poliittisesti sitoutumaton, mutta Aarne Raevaaran väsymätön lieteasian ajaminen Pirkanmaalla on ollut niin esimerkillistä toimintaa kaikkien, eri kunnissa haja-asutusalueella asuvien pirkanmaalaisten hyväksi, että olen päättänyt tukea häntä hänen eduskuntavaalikampanjassaan. Haluan, että tämä lietemonopoli saadaan alueellamme purettua, ja koska näin paikallisesti näyttää siltä, että ”seinä” asian eteenpäin viemiseksi on tullut vastaan päättäjiemme passiivisuuden ja välinpitämättömyyden vuoksi, niin mielestäni nyt on saatava eduskuntaan sellainen henkilö, jonka luotan ajavan asiaa sielläkin samalla päättäväisyydellä kuin täällä Pirkanmaallakin.

Näin ollen, tuen siis Aarne Raevaaran läpimenoa eduskuntaan. Sen edistämiseksi olen jakanut mieheni kanssa hänen vaalimainoksiaan Hämeenkyrön, jossa asun, haja-asutusalueelle (Porin tien ja Tampereen tien eteläiselle alueelle).

Kysynkin sinulta, olisitko myös halukas jakamaan hänen vaalimainoksiaan? Jos olet, niin pyydän sinua ottamaan minuun sähköpostitse (paula.ylen12@gmail.com) yhteyttä. Aarne Raevaara voi toimittaa haluamasi määrän mainoksia postilaatikkoosi, mihin vain Pirkanmaalle. Hänen vaalimainoksensa on tällainen:  https://drive.google.com/open?id=1mcEIe3yIDiFa7yTp8Um53pc3J4ibv0hl. Vaalimainoslinkkiä saa myös jakaa vapaasti.

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 10: Kansalaisadressin allekirjoituslistat lähetetty kuntiin päättäjille ja tulevat vaalit

2019-04-04 08:53:36

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Kansalaisadressi on ollut jo usean kuukauden allekirjoitettavana netissä, ja meitä on kertynyt jo 1125 allekirjoittajaa. Kiitokset siitä teille kaikille. Olen lähettänyt kansalaisadressin allekirjoituslistat sähköpostitse alueelliselle jätehuoltolautakunnalle ja kaikkien 17 pirkanmaalaisen kunnan jokaiselle valtuutetulle ja kunnanjohtajalle. Joten, hyvät allekirjoittaneet, jos haluatte ajaa jätehuollon valinnanvapausasiaa kunnassanne, niin päättäjänne ovat teidän kannastanne nyt tietoisia. Halutessanne voitte myös vapaasti hyödyntää kansalaisadressissa julkaisemiani kirjoituksia asian ajamiseen kunnassanne.

Kaiken kaikkiaan nämä kuukauden ovat osoittaneet sen, että päättäjämme (myös kansanedustajaehdokkaat) ovat erittäin passiivisia ja välinpitämättömiä jätehuoltoon liittyvien epäkohtien, jopa lain kanssa ristiriidassa olevien kysymysten korjaamiseen. Koko alueella näiden kuukausien aikana ainoastaan pari kolme päättäjää on osoittanut aktiivisuutta asiaa kohtaan. Henkilö, joka on ollut aktiivisin ja jaksanut ajaa asiaa eteenpäin pitkäjänteisesti ja suoraselkäisesti jo usean vuoden ajan, on ollut tamperelainen valtuutettu Aarne Raevaara. Myös hämeenkyröläinen valtuutettu Kari Isokivijärvi on osoittanut erityistä aktiivisuutta asiaa kohtaan kaikesta kohtaamastaan vastustuksesta huolimatta. Kiitokset heille siitä!

Olen itse poliittisesti sitoutumaton, mutta jos haluatte, että joku ajaa jätehuoltoon liittyvää asiaa tulevassa eduskunnassa, niin kansanedustajaehdokkaista Aarne Raevaara varmasti sen tekee. Lähes ainoana todella aktiivisena, rohkeana ja päättäväisenä, Aarne Raevaara on väsymättömästi ajanut asiaa yli kunta- ja puoluerajojen viimeisten vuosien aikana täällä Pirkanmaalla. Jos jätehuoltoasian korjaaminen merkitsee teille, Aarnea luotettavampaa asian edistäjää tuskin kansanedustajaehdokkaista löydätte.

Hyvää kevättä teille kaikille!

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 9: Pirkanmaan jätehuoltoa koskevan kyselyn tulokset

2019-03-18 15:45:58

Hei,

Ohessa on linkki Pirkanmaan jätehuoltoa koskevan kyselyn tuloksiin. Kyselyn tuloksia saa jakaa vapaasti. Kyselyn tulokset avautuvat tästä linkistä: https://drive.google.com/file/d/1rOib9_az7l9vKAwZSs1EaYKMZlb5eVvn/view

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille.

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Kyselylomake aiheesta, miten haluat jätehuollon järjestettävän omassa kunnassasi?

2019-03-02 17:17:35

Alla on linkki kyselylomakkeeseen, jossa haluamme tiedustella pirkanmaalaisten kuntien asukkaiden kantaa ja kokemuksia jätehuollosta.

Lomake jakaantuu kahteen osaan. Osassa yksi esitämme näkemyksemme siitä, miten kuntien jätehuolto voitaisiin järjestää, jotta se olisi ympäristönäkökohdista ja kuntien talouden kannalta kestävällä perustalla. Osassa kaksi on kysymyksiä, joissa tiedustelemme kantaasi esittämäämme jätehuoltomalliin ja sen perusteluihin. Lisäksi voit halutessasi kertoa myös omista ideoistasi ja ajatuksistasi.

Vastaukset kootaan ja toimitetaan 17 kunnan päättäjille. Tutkimuslomake on laadittu sen vuoksi, että kuntien päättäjät saisivat mahdollisuuden tietää, mitä pirkanmaalaiset ajattelevat ja haluavat jätehuollostaan ja sen kehittämisestä kunnassaan.

Kysely ei ole pitkä. Sen täyttämiseen menee asiaa ajatellen aikaa noin 10 minuuttia. Pyydämme vastaamaan sunnuntaihin 10.3.2019 mennessä.

Linkki lomakkeeseen: https://goo.gl/forms/0xymlixGkrONGGRG2

Kiitos!

Terveisin,

Paula ja Matti Ylén


Paula Ylén

Tiedote 7: Lehtikirjoitus "Lokakalikka kalahti" ja muita asioita...

2019-02-22 11:40:04

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet!

Kiitokset uusille kansalaisadressin allekirjoittaneille.

Ohessa on luettavaksenne paikallisen lehden tällä viikolla julkaisema lieteasiaa koskeva kirjoitus. Kirjoituksen "Lokakalikka kalahti" on tehnyt ylöjärveläinen Markku Hietikko. Linkki kirjoitukseen on tässä:

https://oivaseutu.fi/lokakalikka-kalahti/

Kirjoitus on julkaistu myös Ylöjärven Uutisissa.

Pyytäisin teitä myös jakamaan kansalaisadressin linkkiä eteenpäin, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus sen allekirjoittamiseen ja jotta saataisiin kansalaisadressin ajamalle tärkeälle asialle sen vaatima huomio ja painoarvo kuntiemme/kaupunkiemme päättäjien keskuudessa. Samoin pyytäisin tekemään myös Hämeenkyrön, Pälkäneen ja Ylöjärven kuntalaisaloitteiden suhteen. Jos ette ole vielä kuntalaisena allekirjoittanut kuntanne aloitetta, niin harkitkaa sen tekemistä. Linkit aloitteisiin ovat tässä:

Hämeenkyrö: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6502

Ylöjärvi: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6560

Pälkäne: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6613?fbclid=IwAR2ado2ePTjFpfFXp05RNr_KZV0OyNg_UMWrUyCAEI3wA6B6HcuWQf3jtT8

Jos olet halukas laatimaan kuntaasi/kaupunkiisi vastaavan kuntalaisaloitteen, niin otahan yhteyttä, niin autan asiassa.

Kiitos tuestanne tämän tärkeän asian ajamisessa!

Terveisin,

Paula Ylén


Paula YlénJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko viikottainen työaika lyhentää 35 tuntiin?