Adress mot indragningar av byskolorna och daghemmen i Lovisa och inbesparingar i skolorna - Adressi Loviisan kyläkoulujen ja päiväkotien lakkauttamista ja säästötoimenpiteitä vastaan

Ota yhteyttä adressin tekijään

PELASTA KYLÄKOULUT JA PÄIVÄKODIT mielenosoitus 11.12 kl 16.30 Huom aika!

2019-12-09 10:56:42

Korjaus edelliseen viestiin:

PELASTA KYLÄKOULUT JA PÄIVÄKODIT mielenosoitus käynnistyy klo 16.30 ei aiemmin mainittu aika!

(det tidigare meddelandet innehöll fel tid i den finska texten, rätt tid är 16.30)

 


Hanna Lindholm ordförande i Haddom skolas Hem och Skola, Heidi Pirhonen, ordförande i Pernå skolas Hem och Skola

RÄDDA BYSKOLORNA OCH DAGHEMMEN demonstration 11.12 kl 16.30 PELASTA KYLÄKOULUT JA PÄIVÄKODIT mielenosoitus 11.12 kl 16.30

2019-12-09 10:52:39

RÄDDA BYSKOLORNA OCH DAGHEMMEN kom med på demonstrationen!

PELASTA KYLÄKOULUT JA PÄIVÄKODIT tule mukaan mielenosoitukseen!

Vi ordnar en demonstration mot stängning av skolor och daghem inför fullmäktiges budgetmöte 11.12.2019. Demonstrationen startar klockan 16.30 på finska skolcentret Harjurinnes gårdsplan. Alla som vill bevara byskolorna och daghemmen i byarna och som motsätter sig att staden sparar på barnen är hjärtligt välkomna!

Bakgrund: Enligt stadsstyrelsens budgetförslag stängs tre byskolor och två daghem hösten 2020 trots att bildningsnämnden har motsatt sig stängningarna och det går emot stadens principbeslut om att bevara byskolorna. Orsakerna är ekonomiska, pedagogiska konsekvenser har inte utretts och de familjer som berörs direkt genom att deras skola och dagis försvinner eller indirekt genom större grupper har inte hörts. De beräknade inbesparingarna är små och förbättrar inte stadens dåliga ekonomi nämnvärt.

För att hålla värmen och humöret uppe trots vintervädret bjuder vi på varm saft och pepparkakor.

Dela också adressen mot stängningar av byskolor och daghem i Lovisa vi sktiver ut den onsdag morgon så ännu finns det lite tid:
http://bit.ly/byskolornakylakoulut

******************

Järjestämme mielenosoituksen kyläkoulujen ja kylien päiväkotien sulkemista vastaan ennen kaupunginvaltuuston budjettikokousta 11.12.2019. Mielenosoitus käynnistyy klo 17.30 Harjurinteen koulun pihalla. Kaikki jotka haluavat säylyttää kyläkoulut ja kylien päiväkodit sekä vastustavat että kaupungin säästöt kohdistuvat lapsiin, ovat sydämellisesti tervetulleita!

Tausta: Kaupungin budjettiehdotuksessa kolme kyläkoulua ja kaksi päiväkotia suljetaan syksyllä 2020, vaikka sivistyslautakunta vastustaa sulkemiset ja kaupungin periaatepäätöksen mukaan kyläkoulut säylytetään. Syyt ovat taloudellisia ja vaikutukset opetukseen ei ole selvitetty. Perheitä ei ole kuultu, ei ne perheet johon lakkautukset vaikuttavat suoraan eikä myöskään ne perheet joilla on lapsia kouluissa johon lapsia sirretään ja ryhmät kasvatetaan. Lakkautuksien säästöt ovat pieniä eikä ne vaikuta olennaisesti kaupungin talousongelmiin.

Tarjotaan lämmintä mehua ja pipareita pitämään lämpö ja mieli yllä talvisäässä.

Jaa myös adressi koulujen ja päiväkotien lakkautumista vastaan, printataan nimet 11.12 aamulla, vielä ehtii:
http://bit.ly/byskolornakylakoulut

********************************

Mera om stängningarna av byskolorna och daghemmen och de negativa konsekvenserna av detta:

Orsakerna till kampen för byskolorna och daghemmen är många men de kan sammafattas till att gälla fem teman: Pedagogiska resultat, Ekonomi, Geografisk jämlikhet, Stadens befolkningsutveckling och Stadens trovärdighet.

Pedagogik
Nedläggningarna påverkar också centrumskolorna och största delen av den lilla summa man sparar genom nedläggningen av t.ex Haddom skola blir i minskat antal lärare. Om Haddom skola läggs ned blir samtidigt gruppstorlekarna i Generalshagens skola större. Läggs Kuggom daghem ned ökar trängseln i de redan nu överfulla centrumdaghemmen. Om Kyrkoby skola läggs ned blir utrymmena i nybyggda Forsby skola för små för elevantalet o.s.v.

Den 22.11. gick Lovisa stad ut med en nyhet om att staden går med i Unicefs Barnvänlig kommun-modell, som bl.a. baserar sig på FN:s konvention om barnens rättigheter. Det betyder bland annat att barnens och ungdomarnas insikter om sin vardag skall påverka kommunens beslutfattande och utvecklandet av tjänster. Det är en positiv signal att Lovisa går in för denna modell.
Samtidigt kan man fråga sig hur detta idag syns i stadens beslutsfattande gällande barnens skolmiljö. På vilket sätt tar man i beaktande barnens åsikter och rättighet till jämlik behandling i frågan om de eventuella skol- och daghemsstängningarna?

Trots att orsakerna till stängningarna av skolorna från början var ekonomiska, har diskussionen nu mera styrts över mot pedagogiska argument. Dessa baserar sig dessvärre på gissningar och antaganden, medan inga konsekvensutredningar har gjorts. Enligt information från Centralen för bildning och välfärd, har skolorna inte valts utgående från pedagogiska resultat och centralen tar inte ställning till pedagogiken i små respektive stora skolor.
Antaganden om att centralisering är att föredra har kritiserats hårt av bl.a. Kari Lehtola, överinspektör för östra Finlands regionförvaltnings utbildningsväsen. Lehtola uttalar sig i Helsingin Sanomat (23.10.2019) på följande sätt: ”On päästävä irti tehoneliöistä ja siitä kritiikittömästä suuruuden ja keskittämisen ideologiasta, jossa lähtökohtana on, että maaseutukoulut poikki ja pinoon”. Med andra ord anser Lehtola att det är hög tid att frångå idealiseringen av stora och centraliserade skolor.

Ser man till forskning där mindre och större skolor jämförs, specifikt för de lägre årskurserna, påvisas både att en större skola inte påverkar prestationen positivt samt det motsatta, d.v.s. att eleverna i de lägre åldrarna gynnas av en mindre skola. [1]
Två undersökningar gjorda i Norge [2] [3] kom fram till liknande resultat. Dessutom kom man fram till att en decentraliserad modell med byskolor ger de bästa villkoren för elevernas fysiska utveckling, först och främst genom att avsevärt färre elever behöver skolskjuts och genom att skolskjutsen blir kortare för de som ändå måste resa. Enligt utredarnas bedömning verkar även den decentraliserade modellen vara bättre för elevernas sociala utveckling. I båda undersökningarna rekommenderade forskarna att bibehålla det existerande skolnätverket.

Den modell som Lovisa i nuläget har med små lågstadieskolor och stora högstadie och gymnasie -skolor i centrum stöds alltså av forskningen.
Det finns flera exempel på stora skolor som har försökt återskapa något av fördelarna med små skolor med att införa åldersintegrerad undervisning i sammansatta klasser (t.ex. Cygnaeus lågstadieskola i Helsingfors betraktad i Hbl 11.2.2016). Metoden har gett goda resultat då eleverna kan utvecklas i egen takt och de äldre barnen kan stötta de yngre i sitt lärande. Åldersintegreringen leder också till att eleverna i hela skolan lär känna varandra bättre och umgås över klassgränserna. I en liten skola kan alla elever delta i samma lekar.

Vad gäller såväl Haddom som Kyrkoby skola och också Kuggom dagis, är skolhusen friska och har en bra inomhusluft, detta är en förutsättning för att undervisningen skall fungera och vara tillgänglig för alla.
För dagisets del förlorar staden också ett tvåspråkigt dagis med utrymme för många fler barn och närhet till naturen och kompetent långvarig personal om Kuggom dagis stängs. Barnen förlorar också mycket av sin trygghet då barnen splittras beroende på modersmål och detta gör det omöjligt att flytta barn och deras bekanta personal till samma enhet.

Pedagogiska skäl är således inte ett hållbart argument för att stänga småskolor med sammansatta klasser. Man kunde istället satsa mer på samarbete mellan skolorna, lärarna borde stödas i att dela kompetens och erfarenheter både genom att träffas och med hjälp av t.ex videokonferenser. Att låta en handfull lärare samlas nu och då för att dela sin kompetens är en vettigare strategi för att utveckla skolorna än att ett hundratal barn skall skjutsas varje dag för att underlätta lärarnas samarbete. Detta är också i linje med FN:s konvention om barnens rättigheter.


Ekonomi.
Inbesparingarna är enligt stadens beräkningar små. Dessutom är staden tydlig med att beräkningarna i detta skede endast är riktgivande, och med andra ord inte fullt pålitliga.
I beräkningarna ingår inte heller andra samhälleliga kostnader som som bl.a. bortfall av inflyttning som kan väntas då färre barnfamiljer kommer att flytta till de byar som förlorar sina skolor och daghem. Man har inte heller beaktat att daghemmen i centrum redan är fulla och att en stängning av Kuggom daghem gör att staden blir tvungen att investera för att alla barn ska få en daghemsplats i centrum.
Enligt den forskning som har gjorts gällande ekonomiska konsekvenser (t.ex. “Skolstrukturen i Malangen. Ekonomi eller välfärd?”, Sollund och Solvoll 2000) av skolstängningar är resultaten splittrade.

En stor del av stadens dåliga ekonomi kan härledas till problem med inomhusluften och mögelskador i stadens byggnader. Att stänga friska fungerande byskolor och daghem är inte försvarbart i en tid då en stor del av budgeten går åt till reparationer av fuktskador i Harjurinne och vatten rinner in genom taket på Generalhagens skola på vårvintrarna och samlas upp i baljor på golvet i gymnastiksalen.

Geografisk jämlikhet.
Efter kommunsammanslagningen är Lovisa en stor kommun, med mycket glesbygd. Alla deltar vi finansieringen av kommunens service och skatteinkomsterna är grunden i stadens ekonomi. Vi som väljer att bo på landsbygden accepterar en lägre servicenivå och längre avstånd till en stor del av kommunens service.
Biblioteket är en buss som besöker oss en kvart varannan vecka och vi åker in till centrum för att få det mesta av den kommunala service vi behöver. Vi upprätthåller en betydande del av möjligheter till fritidssysselsättning med talkokraft. Den service vi önskar oss att staden skall bibehålla i byarna är dagvård och skola för de yngre barnen. Daghem och byskolor är ett minimikrav för en fungerande landsbygd.

Befolkningsutveckling.
Befolkningsutvecklingen i Lovisa och i de flesta andra mindre städer i Finland är negativ och att hitta lösningar är en stor utmaning för beslutsfattare både lokalt och nationellt. Ser man närmare på elevprognoser i Lovisa hittar vi det största problemet i centrum. Elevunderlaget går drastiskt nedåt både i Generalshagens och Harjurinnes lågstadieskolor.
För byskolornas upptagningsområden är kurvan däremot relativt stabil. Det har också visat sig att det verkliga elevantalet i till exempel Haddom skola är större än det förväntade, då familjer väljer att flytta till byn innan barnens skolstart, en del finskspråkiga väljer byskolan och en del elever som hör till centrumskolornas upptagningsområden väljer byskolan.
Det finns också en trend på europeisk nivå som visar att andelen människor som vill bo på landsbygden ökar. Då majoriteten av Lovisa är landsbygd samtidigt som vi befinner oss relativt nära huvudstadsregionen är byskolorna och visionen om byarnas stad ett trumfkort. Ett trumfkort som kan användas för att få större inflyttning till staden.
Det är i alla stadsbors intresse att befolkningsutvecklingen går i en positiv riktning och att folk vill bo i alla delar av staden. Lovisa stad satsar stort i centrum med en kommande bostadsmässa, vi hoppas att beslutsfattarna har rätt om de positiva effekter som utlovas för de tio miljonerna som mässan beräknas kosta. Om mässan får befolkningsutvecklingen i centrum på fötter så kommer centrumskolorna att behöva all sin kapacitet för stadsbarnen. Att i det läget bygga nytt medför enorma kostnader jämfört med de summor som krävs för underhåll av redan existerande byskolor.

Stadens trovärdighet.
Lovisa stad beslöt år 2016 om en strategi för att behålla och satsa på byskolorna.
Denna satsning gjorde att Lovisa var ett lockande alternativ för barnfamiljer som vill låta sitt barn gå i mindre skolor på landsbygden.
Om staden nu tar ett beslut att stänga flera livskraftiga byskolor, så förlorar staden och strategin sin trovärdighet. Ett sådant beslut kan antas ha en direkt inverkan på barnfamiljers vilja att flytta till staden. Stadsdirektörens önskan är att alla invånare borde bli goda ambassadörer för Lovisa. Det är svårt att tro att nyinflyttade och familjer som riskerar förlora sin närskola kommer att ha lätt att marknadsföra staden i positiv anda.


Vi hoppas att våra folkvalda politiker i svåra tider som dessa ändå är kapabla att ta långsiktiga beslut, har ryggrad att stå upp för Lovisa stads strategi och vågar bevara byskolorna. Att de står för de löften de gav i samband med senaste val, löften om att satsa på våra byskolor och byar.
Vi vill tro på en vision med Lovisa som ett lockande alternativ för barnfamiljer. Små skolor med rimlig gruppstorlek och bra sammanhållning är ett trumfkort som Lovisa borde utnyttja bättre. Vi hoppas att stadens beslutsfattare delar denna vision.

Pro Haddom


Hanna Lindholm ordförande i Haddom skolas Hem och Skola, Heidi Pirhonen, ordförande i Pernå skolas Hem och SkolaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…