Porin Vesi pidettävä kunnallisena liikelaitoksena

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kaupungin antama vastaus adressiin/kuntalaisaloitteeseen

2021-03-08 10:30:37

Kaupunginvaltuuston 1.3 antama vastaus adressiimme pitää sisällään selkeän lupauksen, että kuntien ulkopuolelle Porin Vettä ei myydä missään tapauksessa. Se on nähdäkseni jo osavoitto.

Sen sijaan vastaus jättää avoimeksi sen, että Porin Vedestä voitaisiin tehdä osakeyhtiö, jonka osa myytäisiin muille kunnille. Kamppailu siis jatkuu edelleen...

 

Ohessa vastaus:

Kaupunginvaltuusto antaa Porin kaupungin vastauksena kuntalaisaloitteeseen seuraavan lausunnon: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 22.6.2020 § 362,​ että Porin Veden mahdollinen yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi selvitetään.Kaupunginhallitus on 15.2.2021 käsitellyt ehdotuksen omistajapoliittiseksi ohjelmaksi ja kaupunginvaltuusto käsittelee sen kokouksessaan 1.3.2021. Kaupunginhallituksen ehdotukseen sisältyvät seuraavat evästykset Porin Veden osalta• Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen kaupungin liikelaitoksena• Selvitetään mahdollisuuksia kuntien väliseen ja/tai maakunnalliseen yhteistyöhönKoska omistajapoliittinen ohjelma palautui valmisteluun valtuuston kokouksessa 2.11.2020 § 120,​ ei myöskään kaupunginhallituksen päättämän selvitystyön hankintaa ole vielä käynnistetty,​ vaan se on odottanut omistajapoliittisen ohjelman ja siinä olevan Porin Veden kohdan hyväksymistä kaupunginvaltuustossa.Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen pohdinnassa on ennen tätä kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittämistä lähdetty pelkästään mallista,​ jossa kaupunki omistaisi yhteisön aina kokonaan. Siihen muuttaako mahdollisen ylikunnallisen yhteistyön selvittäminen tätä ajatusmallia,​ ei voi vielä ottaa kantaa,​ vaan tämä selviää myöhemmän valmistelun myötä. Tulevassa valmistelussa tulee pohtia myös,​ onko nykyisellä liikelaitosmallilla mahdollista toimia,​ jos kuntien välistä ja/tai maakunnallista yhteistyötä päätetään lähteä toteuttamaan,​ vai edellyttääkö se itsessään liikelaitoskuntayhtymää tai osakeyhtiön perustamista. Joka tapauksessa voidaan todeta,​ ettei missään vaihtoehdossa selvitettäisi mallia,​ jossa osakkaiksi tulisi muita kuin julkisen sektorin toimijoita eli kaupunkeja ja/tai kuntia.KH:n päätöksessä 22.6.2020 Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen selvityksestä todettiin,​ että yhtiöittämisellä tavoiteltaisiin satunnaista kertatuloutusta,​ jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan. Tavoitteena ei siis tuolloin ollut merkittävästi vesitaksoja korottamalla kerryttää tulevia kassavirtoja kaupungille verrattuna nykytasoon,​ vaan ainoastaan pyrkiä varmistamaan nykyisen tason kaltainen tuloutus sekä saada yhtiöittämisellä kertatuloutus/satunnainen myyntivoitto kaupungin tilinpäätökseen. Kuten myöskin kuntalaisaloitteessa todetaan,​ vesihuoltolain mukaan vesihuolto on järjestettävä kohtuullisin kustannuksin ja maksetulle pääomalle voidaan odottaa vain kohtuullista tuottoa. Tämä ei siis riipu siitä,​ mikä on Porin Veden toiminnan organisointimuoto.Kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön selvittämisen aikana kuullaan myös Porin Veden johtokuntaa ja liikelaitoksen johtajaa.Loppuun on myös erikseen todettava,​ ettei osakeyhtiölaki sinällään edellytä,​ että yhtiön pitäisi erityisesti salata asioita. Mikään ei siis estäisi noudattamasta esim. Porin Veden osalta julkisuuslakia,​ mikäli päädyttäisiin yhtiöittämiseen.


Aki Nummelin

Kommenttini kaupungin vastauksesta

2021-02-22 06:49:59

Kaupungin antamasta vastauksesta vesiadressiimme voidaan ottaa muutama yksityiskohta esille: a) vaikka kaupunginhallitus kesäkuussa päätti palkata konsulttiyhtiön selvittämään Porin Veden osakeyhtiöittämistä, ei tämä konsulttiyhtiö joko ole tehnyt työtään loppuun asti tai sitä ei palkattu lainkaan b) kaupunki ilmoittaa virallisesti, että Porin Veden myyntiä ulkopuolisille EI EDES HARKITA (pitäisin tätä jo merkittävänä voittona) c) tuleva kaupunginvaltuusto ratkaisee Porin Veden kohtalon d) kaupunki pitäytyy edelleen ajatuksessaan merkittävästä kertatuloutuksesta. Sen osalta on hämmästeltävä, mistä se muka tulisi, kun KAUPUNKI MYISI PORIN VEDEN ITSELLEEN. Ainoa selitys merkittävälle kertatuloutukselle olisi se, että uusi Porin Vesi Oy ottaisi ison lainan joltain liikepankilta ja maksaisi sillä kaupungin sille ”myymän” infrastruktuurin kertamaksulla. Eli kaupunkikonsernin velka kasvaisi kertalaukauksella merkittävästi, mutta se vain siirrettäisiin erillisen osakeyhtiön taakse e) normaalisti, kuten Pori Energian osalta, Porin kaupunki on hankkinut tällaisilla osakeyhtiöittämisillä itselleen merkittäviä lisätuloja LAINAAMALLA ITSE RAHAT OMALLE YHTIÖLLEEN ja NOSTAMALLA KORON SELVÄSTI LIIKEPANKKILAINAN KORKOA ISOMMAKSI. Osakeyhtiö maksaa sitten kaupungin sille ”myymän” infran ajan kanssa maksamalla lyhennyksiä, kun jaksaa, mutta korot juoksevat jatkuvasti. Näin kaupunki saisi todellisuudessa virtuaalirahaa vastaan hyvinkin merkittävän koron (jos laina olisi 100 miljoonaa ja korko 6 prosenttia, niin pelkät korot vuositasolla olisivat 6 miljoonaa euroa) f) ”Mahdollisen selvityksen tekijä tultaisiin aikanaan valitsemaan tarjouspyynnön kautta ja selvityksen hankintapäätös tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.” Kaupunginhallitus on konsulttikohuista oppinut ainakin sen, että sen pitää tehdä hankinnoista päätökset, eikä kaupunginjohtajan… g) Viimeinen kaupungin antaman vastauksen kappale on pistettävä visusti mieleen tulevaisuutta varten: ”Loppuun on myös erikseen todettava, ettei osakeyhtiölaki sinällään edellytä, että yhtiön pitäisi erityisesti salata asioita. Mikään ei siis estäisi noudattamasta esim. Porin Veden osalta julkisuuslakia, mikäli päädyttäisiin yhtiöittämiseen. Tämä voitaisiin todeta Porin Veden osalta myöhemmin esim. omistajapoliittisessa ohjelmassa valtuuston päätöksellä, mikäli yhtiöittämiseen siis päädyttäisiin.” Kun kerran kaupunginhallitus on venynyt tässä asiassa tekemään tällaisen periaatepäätöksen, mikään ei estäne sen soveltamista kaikkiin muihinkin kaupungin omistamien yhtiöiden julkisuuskäytäntöihin


Aki Nummelin

Kaupungin antama vastaus adressiin/kuntalaisaloitteeseen

2021-02-22 06:31:50

Porin kaupungille on saapunut oheinen kuntalaisaloite, jossa vaaditaan, ettei Porin kaupunki ryhdy toimenpiteisiin Porin Veden muuttamiseksi kunnallisesta liikelaitoksesta
osakeyhtiöksi.  Aloitteessa viitataan myös Porin kaupunginhallituksen päättämään selvityksen tilaamiseen mahdollisesta yhtiöittämisestä. Kuntalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Aki Nummelin ja  se ollut esillä www.adressit.com -sivulla. Adressin on allekirjoittanut  1306 porilaista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 22.6.2020 § 362, että Porin Veden mahdollinen yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi selvitetään. Omistajapoliittisen ohjelman luonnoksessa, joka on tarkoitus käsitellä samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2021 kuin tämä kuntalaisaloite, todetaan Porin Veden osalta kehittämisvisiona, että em. selvityksessä kaupunki selvittää vesihuoltotoimintaan soveltuvinta organisointimuotoa ja arvioi erilaisia rakennevaihtoehtoja sekä niiden riskejä, mahdollisuuksia ja liiketoiminnan arvoja. Omistamisen näkökulmasta on tärkeätä simuloida tulevan rakenteen tuloutuskykyä sekä vaikutusta konsernin tilinpäätökseen ja verotukseen (mm. tulo-, arvonlisä- ja varainsiirtoverotukseen). Tavoitteena on selvittää vesihuoltotoiminnan organisointimuotoa siten, että päätös siitä voitaisiin tehdä vuoden 2021 aikana. Selvityksen vaihtoehdot olisivat omistajapoliittisen ohjelmaan kirjatun kehittämisvision mukaisesti:

 • Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen kaupungin liikelaitoksena
 • Porin Veden yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi
 • Kummassakin vaihtoehdossa selvitetään mahdollisuuksia kuntien väliseen yhteistyöhön

Koska omistajapoliittinen ohjelma palautui valmisteluun valtuuston kokouksessa 2.11.2020 § 120, ei myöskään kaupunginhallituksen päättämän selvitystyön hankintaa ole vielä käynnistetty, vaan se odottaa omistajapolittisen ohjelman ja siinä olevan Porin Veden kehittämisvision hyväksymistä kaupunginvaltuustossa. Marraskuun valtuuston kokouksen jälkeen omistajapoliittisen ohjelmaan on myös Porin Veden kehittämisvision osalta kirjattu uutena asiana kuntien välisen yhteistyön selvittäminen. 

Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen pohdinnassa on ennen tätä kuntien välisen yhteistyön selvittämisestä lähdetty pelkästään mallista, jossa kaupunki omistaisi yhtiön koko osakekannan. Se muuttaako mahdollisen ylikunnallisen yhteistyön selvittäminen tätä ajatusmallia, ei voi vielä ottaa kantaa, vaan ne selviävät myöhemmän valmistelun sekä selvityksen Porin Veden organisointimuodoista tekemisen myötä. Tulevassa selvityksessä tulee ottaa kantaa myös onko nykyisellä liikelaitosmallilla mahdollista toimia, jos ylikunnallista yhteistyötä päätetään lähteä toteuttamaan, vai edellyttääkö se  itsessään liikelaitoskuntayhtymää tai osakeyhtiön perustamista. Joka tapauksessa voidaan todeta, ettei missään vaihtoehdossa selvitetä mallia, jossa osakkaiksi tulisi muita kuin julkisen sektorin toimijoita eli kaupunkeja ja/tai kuntia.

Mahdollisen selvityksen tekijä tultaisiin aikanaan valitsemaan tarjouspyynnön kautta ja selvityksen hankintapäätös tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.On hyvä myöskin todeta, ettei Porin Veden organisointimuotojen selvitys tarkoita suinkaan automaattisesti yhtiöittämistä ja yhtiön perustamista, vaan vaihtoehdot vain selvitetään sekä kirjataan niiden hyödyt ja haitat avoimesti auki. Ja mikäli kaupunginhallitus päättäisi  hankittavan selvityksen jälkeen esittää Porin Veden yhtiöittämistä, Porin kaupunginvaltuusto tulee päättää erikseen sekä yhtiöittämisestä että liikelaitoksen lopettamisesta. Päätösvalta yhtiöittämisessä on siis yksiselitteisesti aina kaupunginvaltuustolla. 

KH:n päätöksessä 22.6.2020 Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen selvityksestä todetaan, että yhtiöittämisellä tavoiteltaisiin erityisesti satunnaista kertatuloutusta, jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan.  Tavoitteena ei siis ole ollut merkittävästi vesitaksoja korottamalla kerryttää tulevia kassavirtoja kaupungille verratuna nykytasoon, vaan ainoastaan pyrkiä varmistamaan nykyisen tason kaltainen tuloutus sekä saada yhtiöittämisellä kertatuloutus/satunnainnen myyntivoitto kaupungin tilinpäätökseen.  Kuten myöskin kuntalaisaloitteessa todetaan, vesihuoltolain mukaan vesihuolto on järjestettävä kohtuullisin kustannuksin ja maksetulle pääomalle voidaan odottaa vain kohtuullista tuottoa.  Tämä ei siis riipu siitä, mikä on Porin Veden toiminnan organisointimuoto.

Selvityksen aikana  on tarkoitus kuulla myös Porin Veden johtokuntaa ja liikelaitoksen johtajaa.

Selvityksen tekijän tulee laatia kirjallinen raportti selvitystyön tuloksista ja havainnoista sekä selvityksen tehneen yhteisön edustajan tulee esitellä työn tulokset Porin kaupunginhallitukselle.  

Loppuun on myös erikseen todettava, ettei osakeyhtiölaki sinällään edellytä, että yhtiön pitäisi erityisesti salata asioita. Mikään ei siis estäisi noudattamasta esim. Porin Veden osalta julkisuuslakia, mikäli päädyttäisiin yhtiöittämiseen. Tämä voitaisiin todeta Porin Veden osalta myöhemmin esim. omistajapolittiisessa ohjelmassa valtuuston päätöksellä, mikäli yhtiöittämiseen siis päädyttäisiin.


Aki Nummelin

Välivastaus adressiimme

2021-01-21 14:03:16

Hei!

Sain tänään oheisen vastauksen adressiimme. Siitä selviää kaikki tällä hetkellä tiedettävissä oleva:

Kuntalaisaloitteenne 29.9.2020   Porin kaupungin kirjaamo on 29.9.2020 vastaanottanut kuntalaisaloitteenne:   Kuntalaisaloite, koskien Porin Veden muuttamista kunnallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi.   Aloitteenne on siirretty valmisteltavaksi rahoitusjohtaja Jouni Lampiselle ja siihen vastataan 1.3.2021 kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuotavalla päätöksellä.   Mahdollisen asian käsittelyn tiedustelun yhteydessä pyydämme Teitä mainitsemaan asian diaarinumeron, joka on PRIDno-2020-5285.  


Aki Nummelin

Porin omistajapoliittinen ohjelma palautettiin

2020-11-03 06:29:03

Adressimme vaikuttaa - eilisessä Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa kritisoitiin Porin Veden osakeyhtiöittämisideaa.

Kaupungin muukin omistajapoliittinen toiminta sai niin paljon kritiikkiä, että valtuusto nähtävästi säikähti ja päätti palauttaa koko omistajapoliittisen ohjelman takaisin valmisteluun.

Todennäköisesti jatkovalmistelu kestää yli seuraavien kuntavaalien.

Kun Veden yhtiöittämistä haviteltiin tehtäväksi pikavauhdilla jo tänä syksynä, niin adressilla on onnistuttu asiaa siirtämään eteenpäin useilla kuukausilla.

Nyt pysytään lujina, niin voitamme kamppailun!


Aki Nummelin

Vesiadressilla jo vaikutusta

2020-10-24 07:47:28

Adressillamme on jo ollut vaikutusta.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa hankkia selvityksen Porin Veden osakeyhtiöittämisestä elokuun 2020 loppuun mennessä. Selvitys ei ole vieläkään tullut ja kaupunginhallitus on siirtänyt sen vastaanoton jonnekin tulevaisuuteen.

Seuratkaa tilannetta ja reagoikaa välittömästi, sillä mikäli vesiasia unohdetaan, on johtavilla virkamiehillä ja poliitikoilla helppo tehtävä ujuttaa asia vaivihkaa päätöksentekoon ja viedä osakeyhtiöittäminen salakavalasti läpi kenenkään huomaamatta.


Aki Nummelin

Adressi on luovutettu Porin kaupunginhallitukselle

2020-09-28 14:15:33

Adressin alullepanneet Aki Nummelin ja Sari Rissanen toimittivat tänään (28.9.2020 klo 16) vesiadressin Porin kaupunginhallitukselle. Allekirjoituksia oli 1471, joista porilaisten allekirjoituksia 1306. Adressi toimitettiin kuntalaisaloitteen muodossa. Adressin ottivat vastaan Diana Bergroth-Lampinen (puheenjohtaja, sd.), Anne Liinamaa (1. varapuheenjohtaja, vihr.) ja Juha Kantola (2. varapuheenjohtaja, kesk.). Bergroth-Lampisen antaman ohjeistuksen mukaan adressitilaisuuden osanottajamäärä pidettiin pienenä (koronarajoitusten vuoksi), joten siksi luovuttajia sai olla korkeintaan kaksi ja vastaanottajina kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Aki Nummelin luki adressitekstin ja kertoi allekirjoittaneiden lukumäärän. Bergroth-Lampinen kiitti adressin luovuttajia kansalaisaktiivisuudesta ja lupasi toimittaa adressin kaupungin kirjaamoon. Hänen mukaansa kaupunginhallituksen pyytämä selvitys Porin Veden osakeyhtiöittämisestä ei ole vielä valmistunut, mutta kun se syksyn mittaan valmistuu, käsitellään se välittömästi kaupunginhallituksessa. Muuta kommenttia Bergroth-Lampiselta ei asian tiimoilta tullut. Vesiliike ei ole vielä päättänyt, millaisiin muihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä Porin Veden pitämiseksi kunnallisena liikelaitoksena. Joka tapauksessa vesiliike on valmistautunut viemään asian Turun hallinto-oikeuteen, mikäli osakeyhtiöittäminen etenee kaupunginvaltuustoon ja kaupunginvaltuusto päättää (vesihuoltolaista piittaamatta) osakeyhtiöittää Porin Veden.


Aki Nummelin

Adressi luovutetaan maanantaina 28.9 kaupunginhallitukselle

2020-09-25 04:24:19

Luovutamme adressin maanantaina 28.9 klo 16 Porin kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle. Vielä siis ehtii allekirjoittamaan, mutta allekirjoitukset tulostetaan maanantaina.


Aki Nummelin

Viimeinen rutistus - kaikki mukaan!

2020-08-25 13:10:58

Porin kaupunginhallitus on ilmoittanut, että Porin Veden osakeyhtiöittämisestä tehtävän selvityksen odotetaan olevan valmis elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiaa. Eli nyt on edessä loppurutistus, sillä adressi (oikeudellisesti kuntalaisaloite) kannattaa jättää Porin kaupunginhallitukselle. Porin kaupunginvaltuustolle, joka vain joko hyväksyy tai hylkää kaupunginhallituksen esityksen, on turha adressia enää jättää.

Tärkeää on myös se, että jatkatte asian esilletuontia tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa ja muiden porilaisten kanssa keskustellessanne. Näin luodaan julkista painetta, millä poliittiset päättäjät saadaan torppaamaan Porin Veden osakeyhtiöittäminen ja siitä koituvat seuraukset, kuten nousevat vesitaksat ja riski, että toiminta myydään ulkomaalaisille sijoittajille.


Aki Nummelin

Adressikeräys jatkuu

2020-07-26 12:00:48

Porin kaupunginhallitus on pyytänyt selvityksen Porin Veden osakeyhtiöittämisestä elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen kaupunginhallitus jatkokäsittelee asiaa. On siis tärkeää, että elokuussa ja syyskuussa kamppailu Porin Veden taksankorotuksia ja ylipäänsä Porin Veden pitämiseksi porilaisten demokraattisessa kontrollissa, jatkuu entistä tehokkaammin. Kerätkää allekirjoituksia, informoikaa asiasta muita, kirjoitelkaa lehtiin ja sosiaaliseen mediaan sekä puhukaa ystävillenne ja naapureillenne.


Aki NummelinJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.