Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kaivostoiminnalle RAJAT ja Tukipyyntö

2021-05-20 13:01:27

Hyvä Vesistöjen Puolustaja,

Luonnonsuojelu-, saamelais- ja vesitöalueita suoja-alueineen kaivoksilta ja malminetsinnältä suojaava suojaava uusi kansalaisaloite julkaistaa pian.
Pyydämme tykkäämään Facebook-sivusta, kutsumaan kavereita ja jakamaan tietoa
https://www.facebook.com/kaivostoiminnallerajat

Osin Talvivaaraliikkeestä syntynyt valtakunnallinen Kansalaisten Kaivosvaltuuksunta ry pyytä tukea. Yhdistys puolustaa ympäristöä ja haitankärsijöitä kaivoshankkeilta.

Yhdistyksen pienkeräykseen voi osallistus, linkki on Stop Talvivaaran facebook-sivulla ja netissä: https://kaivosvaltuuskunta.fi/2021/05/19/tyo-puhtaan-suomen-puolesta-tarvitsee-tukeasi/

ja sivusta tykätä:
https://www.facebook.com/Kaivosvaltuuskunta

Lämpimät Kiitokset


Stop Talvivaara -liike

Kaivoslaki Nyt, allekirjoita 22.7.2019 menessä

2019-07-14 14:48:41

Hyvä Vesistöjen Puolustaja,

Kiitos tuestasi Stop Talvivaara -adressille.
Nyt on uusi tilaisuus vaikuttaa kansalaisloitteella
Kaivolaki nyt! Aloitteessa on suuri joukko parannuksia,
jotka laittavava kaivoksia kuriin ja parantavat haitankärsijöiden 
sekä ympäristön tilaa.

Aloitteeseen saadaan 50 000 nimeä, ja se pääsee
eduskunnan käsittelyyn. Jos olet hyvin nopea saatat
ehtiä 50 000 ensimmäisen joukkoon. Senkin jälkeen
tarvitaan paljon nimiä lisäämään uskottavuutta.

Aloitteen voi allekirjoittaa täällä. Tunnistautumiseen
tarvitsee pankkitunnukset, mobiilivarmenteen yms.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Voisitko myös tykätä sivusta ja 
kutsua kaverit aloitteen facebook-sivulle.
Sivulla seurataan aloitteen etenemistä ja
suuri joukko on eduksi sielläkin.
Sivu kannattaa myös jakaa usemman kerran
omalle sivulle, kavereilla, ryhmiin jne.
https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

Tietoa aloitteesta on täällä:
http://www.kaivoslakinyt.fi/

Jos et voi tunnistautua pankkitunnuksilla, 
aloitteen voi ladata kansalaisaloite sivun lopusta pdf-tiedostona,
tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää mielellään suorana A4- 
kokoisessa kuoressa. Paperialoitteiden palautusosoite:
Tuula Pulkka, Rajatie 3a D 35, 00730 Helsinki

Ystävällisin Terveisin

STOP Talvivaara
toimitti
Jari Natunen
Biokemisti, FT

P.S.  Huhuista huolimatta Talvivaara-liike aikoo toimia 
pidempään kuin kaivos.


Stop Talvivaara -liike

Kansalaisaloite kaivoslain korjaamiseksi - loppu talvivaaroille

2019-01-22 17:23:54

Hyvä Vesistöjen Puolustaja,

Kiitos tuestasi Stop Talvivaara -adressille.
Nyt on uusi tilaisuus vaikuttaa kansalaisloitteella
Kaivolaki nyt! Aloitteessa on suuri joukko parannuksia,
jotka laittavava kaivoksia kuriin ja parantavat haitankärsijöiden 
sekä ympäristön tilaa. Kun aloitteeseen saadaan 50 000 nimeä,
se pääsee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen voi allekirjoittaa täällä. Tunnistautumiseen
tarvitsee pankkitunnukset, mobiilivarmenteen yms.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Voisitko myös tykätä sivusta ja 
kutsua kaverit aloitteen facebook-sivulle.
Sivu kannattaa myös jakaa usemman kerran
omalle sivulle, kavereilla, ryhmiin jne.
https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

Tietoa aloitteesta on täällä:
http://www.kaivoslakinyt.fi/

Jos et voi tunnistautua pankkitunnuksilla, 
aloitteen voi ladata kansalaisaloite sivun lopusta pdf-tiedostona,
tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää mielellään suorana A4- 
kokoisessa kuoressa. Paperialoitteiden palautusosoite:
Tuula Pulkka, Rajatie 3a D 35, 00730 Helsinki

Ystävällisin Terveisin

STOP Talvivaara

P.S.  Huhuista huolimatta Talvivaara-liike aikoo toimia 
pidempään kuin kaivos. Vireillä on Terrafamen ympäristölupakäsittely, 
johon voi lähettää lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä
1.3.2019 saakka, vaikka sähköpostilla AVIin.
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413213

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kainuun-luontovaki-stop-talvivaara-on-kuopattu-talvivaara-olisi-pitanyt-sulkea-viisi-vuotta-sitten-nyt-tilanne-on-muuttunut/7238966#gs.CAZQZqwP

STOP Talvivaaran facebook-sivusta saa myös tykätä:
https://www.facebook.com/STOP.Talvivaara/

Muista myös äänestää kaivoskriittistä ehdokasta vaaleissa.


Stop Talvivaara -liike

STOP TERRAFAME

2017-10-23 06:43:40
Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta
Uutiskirje 22.10.20171. Avoin kansalaiskirjelmä vaatii Terrafamen sulkemista

Terrafamen kaivoksen kohtalo on Pohjois-Suomen Aluehallintiviraston
käsissä.  Alkuperäinen ympäristölupa annettiin väärien ja puutteellisten
tietojen varassa.  Kun tuli ilmi että radioaktiivisten aineiden riskit
oli sivuutettu ja uraanin rikastaminen prosessiliuokseen oli jätetty
kertomattta olisi kaivoksen ympäristölupa tullut peruuttaa. Mutta
hallintopakkoa olisi voinut vaatia vain Kainuun Ely-keskus, jonka johtaja
Kari Pääkkönen oli itse ollut mukana salaamassa uraaniasiaa perustamisen
YVA-vaiheessa.   Tällä hetkellä kaivos toimii tilapäisen ympäristöluva
turvin ja menoissa on jatkotoiminnan ympäristövaikutusten arviointi osana
uutta lupaprosessia. Tiistaina 24.10.2017 päättyy määräaika lausuntojen
antamiseen. Vaihtoehtoja punnittavaksi on asetettu kuusi, joista yksi on
kaivoksen alasajo.

Stop Talvivaara - Stop Terrafame -kansalaisryhmä katsoo, että kaivoksen
sulkeminen on sekä moraalisesti että juridisesti ainoa todellinen
vaihtoehto.

Ryhmä on julkaissut kannanottonsa sulkemisvaihtoehdon puolesta
kansalaisadressina jonka voi käydä allekirjoittamassa osoitteessa:

https://www.adressit.com/stop_terrafame Kannanotto toimitetaan Kainuun Ely-keskukselle 24.10. määräaikaan mennessä ja järjestäjät toivovat nopeasti paljon allekirjoituksia adressiin. Nimien keruuta jatketaan ja
adressi luovutetaan myöhemmin myös Aluehallintovirastolle ja maan hallitukselle. 2. Ikuinen haitta vedenjakajalle Tiedeyhteisöä on kaivattu mukaan kaivoskeskusteluun. Tämä ulostulo Iltalehdessä oli tervetullut herätyspuheenvuoro. Toivottavasti keskustelua viriää.  Kaivosyhtiö Terrafame suunnittelee loppusijoittavansa valtavan määrän uraania ja raskasmetalleja sisältävää kaivannaisjätettä käsittelemättä kaivosalueelleen. Terrafamen nikkelikaivoksen toiminta jatkuu tämänhetkisen arvion mukaan 30 vuotta. Tänä aikana arvioidaan syntyvän miljardi tonnia pahalaatuista, rikkipitoista mustaliusketta olevaa kaivosjätettä. Professori Jukka Lehto muistuttaa, että huonosti hoidetun kaivosjätteiden loppusijoituksen jäljet pohjavesissä sekä Vuoksen ja Oulunjoen vesistöissä ovat ikuiset. Entisen Talvivaaran kaivoksen alueelle läjitettävä valtava jätemäärä sisältää jopa 20 000 tonnia uraania ja pari miljoonaa tonnia raskasmetalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä ja kadmiumia. http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710202200476288_u0.shtml 3. Onko Talvivaaran ympäristörikosoikeuden käynti juridinen farssi? Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnit ovat seurausta vuoden 2012 katastrofista jossa kipsisakka-altaasta vuosi miljoona kuutiota hapanta, metallispitoista ja uraanipitoista jätevettä ympäristöön. Juridisesti kiinnostavaa on se, että nesteessä virtasi suuria määriä siihen liuennutta uraania vaikka uraania ei edes mainittu alkuperäisessä ympäristöluvassa eikä radioaktiivisten aineiden riskien hallintaa sivuttu sanallakaan. On perusteltu syy olettaa että jos uraanin rikastuminen prosessiliuokseen olisi kerrottu kaivoslupaa haettaessa, lupaviranomainen olisi edellyttänyt huomattavasti korkeampia standardeja mm kipsisakka-altaan rakentamisen osalta. Prosessikaavion mukaan kipsisakka-altaasta olisi tullut loppusijoituspaikka n 20 miljoonalle kilolle uraania. Jos mietitään onnettomuuteen johtaneita syitä ja rikoksia uraanin salaaminen oli varmasti tekijä joka oli vaikuttamassa katastrofin syntymiseen. Talvivaaran ympäristörikoskäräjillä kuitenkin sivuutetaan tämä asia kokonaan. Jos uraanin rikastuksen salaaminen tunnustettaisiin keskeiseksi tekijäksi sille miksi onnettomuus pääsi syntymään, jouduttaisiin selvittämään ketkä kaikki tahot osallistuivat uraanin salaamiseen. Esitutkinta-aineistoista selviää, että uraanin rikastuminen prosessiiuokseen havaitttiin jo pilottikokeissa, koska kuviteltiin että pääosa uraanista menisi nikkelirikasteen mukana Norilsk Nickelin tehtaalle Harjavaltaan. Asiasta informoitiin Harjavallan tehdasta ja siellä aloitettiin valmistelut uraaninerottelulaitoksen rakentamiseksi. Mutta lupahakemuksessa ei kerrottu uraanista eikä radioaktiivista aineista mitään. Yhtiön silloinen hallitus syyllistyi lupavviranomaisen harhauttamiseen ja tällä teolla turvasi lupaprosessin etenemisen ilman asianmukaista viranomaiskäsittelyä ja tarvittavia riskienhallinnan investointeja. Kyse voisi olla tältä osin törkeästä petoksesta. Mutta salaaminen ei olisi onnistunut ilman viranomaisten hiljaista siunausta. Syytettyjen penkillä pitäisi olla Talvivaaran perustamisen vaiheita valvoneet Stuk ja Kainuun Ely-keskus ja erityisesti sen johtaja uraanitutkija Kari Pääkkönen. Näiden tahojen osalta syytenimike voisi olla virkarikos. Syytettyjen penkille kuuluisi myös Lapin Vesitutkimuksen pääosakas ja hallituksen puheenjohtaja Olli Salo joka oli Talvivaara oy:n hallituksen jäsen ja suuri yksityinen sijoittaja - samaan aikaan kun hän teki yhtiölle konsulttityönä vesitalouslupahakemusta. Lupahakemus perustui hatusta vedettyihin päästötietoihin, jotka käytännössä osoittautuivat kertaluokkia pienemmiksi kuin toteutunut taso. Sen luvan turvin kaivos kuitenkin sai ympäristöluvan ja perustaminen voitiin aloittaa ja nopeassa tahdissa kaivosyhtiö vietiin myös pörssiin, jolloin kaivosyhtiön hallituksen jäsenten osakepotit muuttuivat paperikasoista miljoonaomaisuuksiksi. Oikeudessa Olli Salo ei ole syytettyjen penkillä, eikä keltään yhtiön hallituksen jäseneltä vaadita rikoshyötynä takaisin sitä hyötyä, jonka he saivat myydessään pörssiyhtiön osakkeita korkean kurssin aikaan. Voidaan katsoa, että kyse oli petoksilla ansaiduista voitoista.
4. Liity mukaan toimintaan

Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta on maamme kaivoskriittisten kansalaisten ja ryhmien yhdysside.

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla 20 euron jäsenmaksun yhdistyksen tilille
Helsingin seudun osuuspankkiin FI85 5722 9020 1876 10

On myös mahdollista tukea yhdistyksen toimintaa kannatusjäsenmaksulla, jonka suuruus on vapaaehtoinen.

Yhdistys etsii aktivisteja ja vapaaehtoistyöntekijöitä mm yhdistyksen kotisivujen rakentamiseen ja toimittamiseen.
Ota yhteyttä: Jari Natunen pj.njarit@yahoo.com

Stop Talvivaara -liike ja Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta

Anna ääni puhtaiden vesien puolesta

2017-04-08 20:52:06

Huomenna,  sunnuntaina 7.4..2017  äänestetään kunnallisvaaleissa.

Lähes joka kunnassa löytyy ehdokkaiden joukosta myös rohkeita
kaivoskriitikkoja.

Stop Talvivaara -liike toivoo hyvää menestystä kaikille puhtaita vesiä
puolustaville ehdokkaille.

Sana kiirimään ja joukolla uurnille.

Puhtaiden vesien ja tulevien sukupolvien puolesta.

 


Stop Talvivaara -liike

Kalastajat kohtasivat Lintilän

2017-03-08 16:45:48

Hei¨

Tässä tiedotteemme kirjelmän luovutuksesta Lintilälle.  Mukana kaksi videolinkkiä tapahtumasta.

Toivomme että tiedote leviää kauttanne ja että myös kirjelmään tulisi lisää allekirjoituksia.

Tiedote 8.3.2017

Kansalaislähetystön kuvaamista estettiin
Elinkeinoministeriön kansalaistapaaminen muuttui Keskustan vaalitilaisuudeksi

Työ ja elinkeinoministeriö tiedotti 3.3.2017 verkkosivullaan ministeri
Lintilän maakuntakiertueesta 6.3.2017 Kainuussa.
Tiedotteen mukaan Kajaanissa järjestettäisiin myös kansalaistapaaminen klo
16.15 Kauppakadulla.

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/ministeri-lintila-kajaanissa-maanantaina-6-3-

Kolme ammattikalastajaa ilmoitti ministeriöön tulevansa luovuttamaan
ministerille kirjelmän, jossa vaaditaan valtion kantamaan vastuunsa
Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijöille.

Lähetystö yllättyi, kun toritilaisuuden sijasta heidät ohjattiinkin
Keskustan vaalituvalle toriaukion vieressä.

-Kyllähän se yllätti että yhtäkkiä olimme Keskustan ilmapallojen ja
kannattajien keskellä vaikka olimme tulleet ministeriön järjestämään
tapaamiseen, sanoo lähetystöä vetänyt kalastaja Raimo Tervonen.
-Tilanne oli vaivaannuttava myös siksi että osa yleisöstä paheksui
puheenvuorojamme ja vaati "haihattelijoiden" poistamista tilasta.

Tiedossa ei ole maksoiko Lintilän vaalikiertueen Elinkeinoministeriö vai
Keskustapuolue.

Järjestäjät antoivat kuitenkin lähetystölle mahdollisuuden luovuttaa
kirjelmän ja luovutus voitiin myös kuvata.
Kts video
https://www.youtube.com/watch?v=VWF-qkRL2TY&feature=youtu.be

Ministeri Lintilä vakuutteli kalastajille, että korvausprosessi on menossa,
mutta tämä ei tyydyttänyt kalastajia. Raimo Tervonen totesi, että olisi
paljon helpompi neuvotella korvauksista, jos olisi tiedossa maksaja ja se
on haitankärsijöiden mielestä toiminnanharjoittaja Terrafame, jolle
vastuut ovat
siirtyneet. Terrafame Oy on kieltäytynyt korvaussovittelusta ja
valtion hallitsema
konkurssipesä kertoo, ettei sillä ole rahaa. Valtio käyttää huomattavia
summia
eri prosesseissa kalliiden lakitoimistojen palveluihin, kun asiat
olisivat kerralla sovittavissa.
Hallitus ei toimi yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti.


Heti luovutuksen jälkeen kiellettiin lähetystövierailua
kuvannutta Hannu Hyvöstä jatkamasta tallennusta.

-Tilaisuuden ovivahti ilmoitti että paikalla on myös Terrafamen
työntekijöitä ja en siksi voi kuvata, ihmetteli Hyvönen.

Ministeriltä kysyttiin myös Trafiguran kaupan piiloonjääneistä ehdoista.
Kuinka on mahdollista, että tehdään sopimus nikkelituotannon myynnistä
seitsemän vuoden ajalta vaikka tuotantoon ei ole vielä edes
ympäristölupaa.
-Jos sopimusta ei kyetä täyttämään, joudutaanko maksamaan korvauksia ja
kuka ne maksaa? Maksatko sinä, kysyi Hannu Hyvönen.

-En, en maksa minä, tuli ministerin vastaus.

Kts. ilman lupaa äänitetty tallenne:
https://www.youtube.com/watch?v=HCFDpYmBM7U

Kalastajien allekirjoittaman kirjelmän on tähän mennessä allekirjoittanut
jo yli neljäsataa ihmistä.

https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot

Lisätietoja:

Raimo Tervonen, kalastaja
p.0400674732

Jari Natunen,biokemisti
0407713781

Hannu Hyvönen,dokumentaristi
0442003654

Stop Talvivaara -liike

Anna tukesi Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijöille

2017-03-06 06:04:31

Valtio on sijoittanut verovaroja noin 200 miljoonaa euroa joka vuosi Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen toiminnan jatkamiseen.
Samaan aikaan haitankärsijöiden alle 20 miljoonan euron vaatimukset on sivuutettu ja kansalaisia pompotellaan korvauskäräjillä.

Anna tukesi haitankärsijöille.  Käy allekirjoittamassa  vaatimuskirjelmä:
https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot

 


Tiedote 6.3.2017


Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijät ministeri Lintilälle
Valtion on korvattava kaivoksen aiheuttamat vahingot


Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee Kajaanissa maanantaina 6.3.2017.

Vierailun lopuksi ministeri Lintilä siirtyy noin klo 16.15 tapaamaan
kainuulaisia Kauppakadulle.

Terveisiä ministerille ovat tuomassa myös Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen
haitoista kärsivät yrittäjät ja kansalaiset. Ministerille aiotaan
luovuttaa haitankärsijöiden kirjelmä, jossa vaadintaan valtiota maksamaan
kaivoksen haitankärsijöiden korvaukset.

Valtion yhtiö on toiminnanharjoittaja ja sille kuuluu korvausvastuu.

Kirjelmässä ihmetellään, miksi valtio väistelee vastuutaan ja kansalaiset
pakotetaan oikeusprosesseihin oikeuksiaan puolustaessaan.
-Tämä on kylmää ja kasvotonta elinkeinopolitiikkaa, jossa yhtiön kassaan
virtaa vuodesta toiseen satoja miljoonia verovaroja, mutta
haitankärsijöiden vaatimukset korvauksista sivuutetaan, sanoo kalastaja
Raimo Tervonen.


Tehdäänkö nyt ennakkopäätöstä, jonka mukaan kaivosyhtiöiden ei tarvitse
vastata taloudellisesti aiheuttamistaan vahingoista, kysyvät kirjelmän
allekirjoittajat.

Kansalaiskirjelmä on julkaistu myös kansalaisadressina, jonka kautta
kansalaiset läpi maan voivat kirjelmälle tukensa osoittaa. Adressin
ensimmäiset allekirjoittajat ovat alueen ammattikalastajia.

https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot


Lisätietoja:

Raimo Tervonen, kalastaja
p.0400674732

 


Stop Talvivaara -liike

Anna tukesi Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijöille

2017-03-06 06:04:30

Valtio on sijoittanut verovaroja noin 200 miljoonaa euroa joka vuosi Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen toiminnan jatkamiseen.
Samaan aikaan haitankärsijöiden alle 20 miljoonan euron vaatimukset on sivuutettu ja kansalaisia pompotellaan korvauskäräjillä.

Anna tukesi haitankärsijöille.  Käy allekirjoittamassa  vaatimuskirjelmä:
https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot

 


Tiedote 6.3.2017


Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijät ministeri Lintilälle
Valtion on korvattava kaivoksen aiheuttamat vahingot


Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee Kajaanissa maanantaina 6.3.2017.

Vierailun lopuksi ministeri Lintilä siirtyy noin klo 16.15 tapaamaan
kainuulaisia Kauppakadulle.

Terveisiä ministerille ovat tuomassa myös Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen
haitoista kärsivät yrittäjät ja kansalaiset. Ministerille aiotaan
luovuttaa haitankärsijöiden kirjelmä, jossa vaadintaan valtiota maksamaan
kaivoksen haitankärsijöiden korvaukset.

Valtion yhtiö on toiminnanharjoittaja ja sille kuuluu korvausvastuu.

Kirjelmässä ihmetellään, miksi valtio väistelee vastuutaan ja kansalaiset
pakotetaan oikeusprosesseihin oikeuksiaan puolustaessaan.
-Tämä on kylmää ja kasvotonta elinkeinopolitiikkaa, jossa yhtiön kassaan
virtaa vuodesta toiseen satoja miljoonia verovaroja, mutta
haitankärsijöiden vaatimukset korvauksista sivuutetaan, sanoo kalastaja
Raimo Tervonen.


Tehdäänkö nyt ennakkopäätöstä, jonka mukaan kaivosyhtiöiden ei tarvitse
vastata taloudellisesti aiheuttamistaan vahingoista, kysyvät kirjelmän
allekirjoittajat.

Kansalaiskirjelmä on julkaistu myös kansalaisadressina, jonka kautta
kansalaiset läpi maan voivat kirjelmälle tukensa osoittaa. Adressin
ensimmäiset allekirjoittajat ovat alueen ammattikalastajia.

https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot


Lisätietoja:

Raimo Tervonen, kalastaja
p.0400674732

 


Stop Talvivaara -liike

Aika järjestäytyä - kaivoskolonialismi pysäytettävä

2017-02-20 22:12:54

Aika järjestäytyä - kaivoskolonialismi pysäytettävä!

Stop Talvivaara kansanliikkeen puolesta kiitämme kaikkia osallistuneita ja tukijoita.

Kiitokset myös Iisalmen Luonnonystäville, joka on toiminut liikkeen tukitilin ylläpitäjänä viime syksyyn saakka.

Talvivaara/Terrafame on aiheuttanut huolta Savossa ja Kainuussa mutta uusia kaivoksia heikkoihin esiintymiin on vireillä ympäri Suomea.

Elinympäristöt ja niihin perustuvat elinkeinot ovat uhattuna jopa matkailullisesti herkillä alueilla Kuusamossa, Kolarissa, Sodankylässä - kymmenillä paikkakunnilla pelätään kaivosbuumin etenemistä.

Ryhmä kansalaisia on perustamassa valtakunnallista yhdistystä kaikkien kaivosryhmien ja aktivistien yhdyssiteeksi ja tukiorganisaatioksi. Jatkossa Stop Talvivaara/Terrafame tulee toimimaan uuden yhdistyksen siipien suojassa.

Jos haluat tulla mukaan uuteen kansalaisverkostoon ja tukiyhdistykseen, ota yhteyttä: mediadesk@stoptalvivaara.org

Samaan osoitteeseen voi myös lähettää viestin jos haluaa osallistua joukkorahoitukseen, jolla hankitaan uusi videokamera Stop Talvivaaran youtubekanavan toimittamiseen ja kansalaisdokumenttityöhön. Kaikille yli 25 euron summalla osallistuville lähetetään CD-julkaisu Puhtaiden vesien puolesta

Jäljellä vielä nelisenkymmentä levyä.

Talvivaaran/Terrafamen/Trafiguran  tarina jatkuu.   Kun vastavoimaksi ryhmittyy suuryhtiö, jonka budjetti on isompi kuin Suomen valtion asetelma voi näyttää toivottomalta.

Mutta yksin ei kukaan voi voittaa.  Yhdistämällä voimia kotimaassa ja toimimalla yhteydessä muiden maiden toimijoiden kanssa voimme.

On aika järjestäytyä vahvaksi kaivoskolonialismin vastaiseksi liikkeeksi.

 

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

www.stoptalvivaara.org

mediadesk@stoptalvivaara.org

 

 

 

 

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA levy / kokoelma cd
Ympäristöpoliittista rytmimusiikkia Reggaesta Räppiin, Kurkkulaulusta runoteknoon,Andien rinteiltä pelimanni-Hip-Hoppiin ja Ukulule punkkiin! Ja kaikki tämä Ajankohtaisilla,ajattomilla ja hauskoillakin sanoituksilla. Suurin osa kappaleista on tehty tätä levyä varten mutta mukana on muutama hilla toisilta soilta.

Levyllä kappaleet:

Puppa J - Ukko koli
Aikalaiset - Potifaari
Nouseva Maa - Kaivos
Aalto - Metsätalous
Temppeli feat.Elo - Älä pelkää
J.K.Ihalainen ja Sándor Vály - Macondon molokit
Paleface - Routa porsaan kotiin ajaa
Asa Masa - Kans alainen
Teemu Raudaskoski - Meiä mettää
Akasia Orkesteri - Talvivaara
Ville Leinonen - Ei voittajaa
Vili Mustalampi - Veden äärellä

Kesto:52.Min


Stop Talvivaara -kansanliike vesistöjen puolesta

Vastuut eivät keventyneet - Suomi sidottiin Trafiguran ansalankaan

2017-02-13 12:30:47
Hyvät ystävät!
Pistetään viestiä liikkeelle. Lähettäkää toimittajille ja omille kansanedustajillenne viestiä.
Tukea kamppailuun voi osoittaa tilaamalla tukilevy Puhtaiden vesien puolesta .
Ota yhteyttä: mediadesk@stoptalvivaara.org

Tiedote 13.2.2017 Pujottaako Suomi päänsä Trafiguran ansalankaan?
Talvivaaran/Terrafamen alasajoa vaativat kriitikot Hannu Hyvönen, Stop Talvivaara- liikkeestä ja Antti Lankinen Sotkamon Luonto ry:stä ja Suomen Luonnonsuojeluliitosta lähettivät tänään pääministeri Juha Sipilälle oheisen avoimen kirjeen. Kirjoittajat eivät yhdy pääministerin kantaan, jonka mukaan valtio löysi ulkopuolisen rahoittajan ja on vapautumassa riskeistä ja vastuusta kaivoksen osalta. Näyttää pikemminkin siltä, että Suomi sidottiin kaupassa tiukemmin liekanaruun ja vietiin mahdollisuuksia vapautua kaivoksen taakasta joko myynnin tai alasajon kautta. Kirjeessä vedotaan myös pääministeriin, että vuosia jatkuneisiin epäselvyyksiin uraanin rikastamisesta ja rikastetun uraanin liikkeistä saataisiin selvyyttä. Lisätietoja: Antti Lankinen p. 0405945622 Hannu Hyvönen p. 0442003654 mediadesk at stoptalvivaara.org #################################################################### Avoin kirje ja kysymyksiä pääministeri Juha Sipilälle Onko Traifigurasta Terrafamen pelastajaksi? Hyvä pääministeri Juha Sipilä Kommentoitte blogissanne Terrafamen rahoituskuviota näin: "Jo marraskuussa oli aika varmaa, että ulkopuolinen rahoitus järjestyy, jos hallitus uskaltaa tehdä päätöksen toiminnan jatkumisesta. Päätös tehtiin, ja se oli oikea." Tuo päätös kuten muistamme, oli vielä kerran sijoittaa valtion varoja (100 milj. euroa) , jotta luodaan edellytyksiä hankkia ulkopuolinen sijoittaja tai ostaja kaivokselle. Mutta Trafiguran sijoitus on vain 75 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä 200-250 miljoonan euron ns. rahoituspaketista koostuu Terrafamen ottamista lainoista Trafiguralta ja Sampo- pankilta. Kyse on valtionyhtiön ottamasta lainasta eli viimekädessä kyse on veronmaksajien kontalle kaatuvasta riskistä. Valtion velan kasvattamista ei voida pitää ulkopuolisena rahoituksena, jota peräänkuulutitte. Käytännössä ostaja sai taskurahoilla edullisen nikkelisopimuksen ja sitoi kädet valtiolta muiden ostajien suhteen. Mutta sopimuksen yksityiskohdista on syytä olla huolissaan. Entä jos kaivos ei tälläkään kertaa kykene tuottamaan lupaamiaan määriä nikkeliä? Millaisia sanktioita on luvassa ellei sopimusta kyetä täyttämään? Pelkäämme, että onnistuneen kaupan sijasta olemme astumassa ojasta allikkoon. Valtion kannettava taakka ei keventynyt, mutta omaa päätösvaltaa kevennettiin. Toivomme, että kaupan ehdot kerrotaan veronmaksajille olennaisilta osin. Ilman avoimuutta on vaarana, että Suomi on kuin jänis, joka pujotettuaan päänsä ansalankaan, ilmoittaa saaneensa suuren saaliin. Kaivoskauppa perustuu olettamukselle 35000 nikkelitonnin vuosituotannosta, mutta nykyinen lupa antaa mahdollisuuden vain 30000 tonnin tuotantoon. Jotta kaupan ehdot toteutuisivat tulisi investoida volyymien kasvattamiseen 50 prosenttia nykyisiä suuremmiksi. Enemmän louhintaa, lisää kasoja, kenttiä, altaita, päästöjä. Mutta ennen tätä on pitänyt luvittaa suuremman skaalan tuotanto ja sitä ei siis vielä ole tehty. Kuinka valtio voi tehdä kauppaa, joka perustuu siihen että lupa suuremmalle tuotannolle tullaan antamaan? Pidättekö demokratian kannalta menettelyä hyväksyttävänä. Kaupanteon yhteydessä ei ole puhuttu mitään uraanista. Toivomme valoa kysymyksiin uraanista: Kuinka paljon tähän mennessä Talvivaaran / Terrafamen bioliuotusprosessissa on rikastunut uraania ja mihin kohteisiin se prosessiliuoksesta on päätynyt? Olemme tuloksetta yrittäneet selvittää tätä uraanitasetta, mutta sen enempää kaivos kuin valvovat viranomaisetkaan eivät ole kyenneet kertomaan missä on kasaliuotukseen tullut n 1500 tonnin uraaanimäärä nyt. Toivomme, että Te herra pääministeri voisitte arvovaltaanne tukeutuen auttaa saamaan julkisuuteen pyytämämme arvion kaivoksen uraanitaseesta sen toimintahistorian aikana. Todettakoon, että tämä tapahtunut uraanin rikastaminen on toteutunut ilman asianmukaista luvitusta. Pidämme kohtuullisena saada vastauksen kysymykseen: Missä on luvatta rikastettu uraani? Uraania viedään Terrafamen toimesta ulkomaille nikkelirikasteen mukana. Määränpäätä ei ole kerrottu ja määrienkin osalta ollaan arvailujen varassa sillä STUK ei oleseurannut mittauksin kaivokselta lähteviä sakkalasteja. Pidämme tilannetta länsimaisessa sivisysvaltiossa kestämättömänä. Olemme myös erittäin huolissamme Trafiguran maineesta. Terrafame onnistui löytämään itselleen yhtiökumppaniksi yhden maailman huonomaineisimmista suuryhtiöistä, joka on syyllistynyt vaarallisten aineitten dumppaukseen ja korruptioon aina näihin päiviin asti. Pyydämme Teitä tutustumaan oheiseen kansainväliseen raporttiin yhtiön toiminnasta. https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/DirtyDiesel/PublicEye2016_DirtyDiesel_A-Public-Eye-Investigation.pdf Uskotteko, että Suomen maine vastuullisena toimijana vahvistuu tämän kaupan myötä? Se, että osakkeiden myyntiä rajoitettiin tulevina vuosina, merkitsee tilanteen jäädyttämistä ja käsien sitomista, eikä lisää mahdollisuuksia irrottautumiseen. Se, että on sitouduttu 7 vuodeksi yhteen nikkelin ostajaan sitoo myös käsiä sekä bisneksenteolta että, näin pelkäämme, mahdollisuudelta myös alasajoon. Uskotteko, että tehty kauppa lisää valtion mahdollisuudesta irrottautua Terrafamen riskeistä? Ystävällisessti tervehtien ja vastauksia odottaen Stop Talvivaara- kansanliikkeen puolesta Hannu Hyvönen Iisalmi Antti Lankinen Sotkamo
 

Stop Talvivaara -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.