English: Stop Talvivaara/Terrafame mining disaster

Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Ota yhteyttä adressin tekijään

STOP TERRAFAME

23.10.2017 09:43
Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta
Uutiskirje 22.10.20171. Avoin kansalaiskirjelmä vaatii Terrafamen sulkemista

Terrafamen kaivoksen kohtalo on Pohjois-Suomen Aluehallintiviraston
käsissä.  Alkuperäinen ympäristölupa annettiin väärien ja puutteellisten
tietojen varassa.  Kun tuli ilmi että radioaktiivisten aineiden riskit
oli sivuutettu ja uraanin rikastaminen prosessiliuokseen oli jätetty
kertomattta olisi kaivoksen ympäristölupa tullut peruuttaa. Mutta
hallintopakkoa olisi voinut vaatia vain Kainuun Ely-keskus, jonka johtaja
Kari Pääkkönen oli itse ollut mukana salaamassa uraaniasiaa perustamisen
YVA-vaiheessa.   Tällä hetkellä kaivos toimii tilapäisen ympäristöluva
turvin ja menoissa on jatkotoiminnan ympäristövaikutusten arviointi osana
uutta lupaprosessia. Tiistaina 24.10.2017 päättyy määräaika lausuntojen
antamiseen. Vaihtoehtoja punnittavaksi on asetettu kuusi, joista yksi on
kaivoksen alasajo.

Stop Talvivaara - Stop Terrafame -kansalaisryhmä katsoo, että kaivoksen
sulkeminen on sekä moraalisesti että juridisesti ainoa todellinen
vaihtoehto.

Ryhmä on julkaissut kannanottonsa sulkemisvaihtoehdon puolesta
kansalaisadressina jonka voi käydä allekirjoittamassa osoitteessa:

https://www.adressit.com/stop_terrafame Kannanotto toimitetaan Kainuun Ely-keskukselle 24.10. määräaikaan mennessä ja järjestäjät toivovat nopeasti paljon allekirjoituksia adressiin. Nimien keruuta jatketaan ja
adressi luovutetaan myöhemmin myös Aluehallintovirastolle ja maan hallitukselle. 2. Ikuinen haitta vedenjakajalle Tiedeyhteisöä on kaivattu mukaan kaivoskeskusteluun. Tämä ulostulo Iltalehdessä oli tervetullut herätyspuheenvuoro. Toivottavasti keskustelua viriää.  Kaivosyhtiö Terrafame suunnittelee loppusijoittavansa valtavan määrän uraania ja raskasmetalleja sisältävää kaivannaisjätettä käsittelemättä kaivosalueelleen. Terrafamen nikkelikaivoksen toiminta jatkuu tämänhetkisen arvion mukaan 30 vuotta. Tänä aikana arvioidaan syntyvän miljardi tonnia pahalaatuista, rikkipitoista mustaliusketta olevaa kaivosjätettä. Professori Jukka Lehto muistuttaa, että huonosti hoidetun kaivosjätteiden loppusijoituksen jäljet pohjavesissä sekä Vuoksen ja Oulunjoen vesistöissä ovat ikuiset. Entisen Talvivaaran kaivoksen alueelle läjitettävä valtava jätemäärä sisältää jopa 20 000 tonnia uraania ja pari miljoonaa tonnia raskasmetalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä ja kadmiumia. http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710202200476288_u0.shtml 3. Onko Talvivaaran ympäristörikosoikeuden käynti juridinen farssi? Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnit ovat seurausta vuoden 2012 katastrofista jossa kipsisakka-altaasta vuosi miljoona kuutiota hapanta, metallispitoista ja uraanipitoista jätevettä ympäristöön. Juridisesti kiinnostavaa on se, että nesteessä virtasi suuria määriä siihen liuennutta uraania vaikka uraania ei edes mainittu alkuperäisessä ympäristöluvassa eikä radioaktiivisten aineiden riskien hallintaa sivuttu sanallakaan. On perusteltu syy olettaa että jos uraanin rikastuminen prosessiliuokseen olisi kerrottu kaivoslupaa haettaessa, lupaviranomainen olisi edellyttänyt huomattavasti korkeampia standardeja mm kipsisakka-altaan rakentamisen osalta. Prosessikaavion mukaan kipsisakka-altaasta olisi tullut loppusijoituspaikka n 20 miljoonalle kilolle uraania. Jos mietitään onnettomuuteen johtaneita syitä ja rikoksia uraanin salaaminen oli varmasti tekijä joka oli vaikuttamassa katastrofin syntymiseen. Talvivaaran ympäristörikoskäräjillä kuitenkin sivuutetaan tämä asia kokonaan. Jos uraanin rikastuksen salaaminen tunnustettaisiin keskeiseksi tekijäksi sille miksi onnettomuus pääsi syntymään, jouduttaisiin selvittämään ketkä kaikki tahot osallistuivat uraanin salaamiseen. Esitutkinta-aineistoista selviää, että uraanin rikastuminen prosessiiuokseen havaitttiin jo pilottikokeissa, koska kuviteltiin että pääosa uraanista menisi nikkelirikasteen mukana Norilsk Nickelin tehtaalle Harjavaltaan. Asiasta informoitiin Harjavallan tehdasta ja siellä aloitettiin valmistelut uraaninerottelulaitoksen rakentamiseksi. Mutta lupahakemuksessa ei kerrottu uraanista eikä radioaktiivista aineista mitään. Yhtiön silloinen hallitus syyllistyi lupavviranomaisen harhauttamiseen ja tällä teolla turvasi lupaprosessin etenemisen ilman asianmukaista viranomaiskäsittelyä ja tarvittavia riskienhallinnan investointeja. Kyse voisi olla tältä osin törkeästä petoksesta. Mutta salaaminen ei olisi onnistunut ilman viranomaisten hiljaista siunausta. Syytettyjen penkillä pitäisi olla Talvivaaran perustamisen vaiheita valvoneet Stuk ja Kainuun Ely-keskus ja erityisesti sen johtaja uraanitutkija Kari Pääkkönen. Näiden tahojen osalta syytenimike voisi olla virkarikos. Syytettyjen penkille kuuluisi myös Lapin Vesitutkimuksen pääosakas ja hallituksen puheenjohtaja Olli Salo joka oli Talvivaara oy:n hallituksen jäsen ja suuri yksityinen sijoittaja - samaan aikaan kun hän teki yhtiölle konsulttityönä vesitalouslupahakemusta. Lupahakemus perustui hatusta vedettyihin päästötietoihin, jotka käytännössä osoittautuivat kertaluokkia pienemmiksi kuin toteutunut taso. Sen luvan turvin kaivos kuitenkin sai ympäristöluvan ja perustaminen voitiin aloittaa ja nopeassa tahdissa kaivosyhtiö vietiin myös pörssiin, jolloin kaivosyhtiön hallituksen jäsenten osakepotit muuttuivat paperikasoista miljoonaomaisuuksiksi. Oikeudessa Olli Salo ei ole syytettyjen penkillä, eikä keltään yhtiön hallituksen jäseneltä vaadita rikoshyötynä takaisin sitä hyötyä, jonka he saivat myydessään pörssiyhtiön osakkeita korkean kurssin aikaan. Voidaan katsoa, että kyse oli petoksilla ansaiduista voitoista.
4. Liity mukaan toimintaan

Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta on maamme kaivoskriittisten kansalaisten ja ryhmien yhdysside.

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla 20 euron jäsenmaksun yhdistyksen tilille
Helsingin seudun osuuspankkiin FI85 5722 9020 1876 10

On myös mahdollista tukea yhdistyksen toimintaa kannatusjäsenmaksulla, jonka suuruus on vapaaehtoinen.

Yhdistys etsii aktivisteja ja vapaaehtoistyöntekijöitä mm yhdistyksen kotisivujen rakentamiseen ja toimittamiseen.
Ota yhteyttä: Jari Natunen pj.njarit@yahoo.com

Stop Talvivaara -liike ja Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta

Kommentit (4)

Anna ääni puhtaiden vesien puolesta

08.04.2017 23:52

Huomenna,  sunnuntaina 7.4..2017  äänestetään kunnallisvaaleissa.

Lähes joka kunnassa löytyy ehdokkaiden joukosta myös rohkeita
kaivoskriitikkoja.

Stop Talvivaara -liike toivoo hyvää menestystä kaikille puhtaita vesiä
puolustaville ehdokkaille.

Sana kiirimään ja joukolla uurnille.

Puhtaiden vesien ja tulevien sukupolvien puolesta.

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Kalastajat kohtasivat Lintilän

08.03.2017 18:45

Hei¨

Tässä tiedotteemme kirjelmän luovutuksesta Lintilälle.  Mukana kaksi videolinkkiä tapahtumasta.

Toivomme että tiedote leviää kauttanne ja että myös kirjelmään tulisi lisää allekirjoituksia.

Tiedote 8.3.2017

Kansalaislähetystön kuvaamista estettiin
Elinkeinoministeriön kansalaistapaaminen muuttui Keskustan vaalitilaisuudeksi

Työ ja elinkeinoministeriö tiedotti 3.3.2017 verkkosivullaan ministeri
Lintilän maakuntakiertueesta 6.3.2017 Kainuussa.
Tiedotteen mukaan Kajaanissa järjestettäisiin myös kansalaistapaaminen klo
16.15 Kauppakadulla.

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/ministeri-lintila-kajaanissa-maanantaina-6-3-

Kolme ammattikalastajaa ilmoitti ministeriöön tulevansa luovuttamaan
ministerille kirjelmän, jossa vaaditaan valtion kantamaan vastuunsa
Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijöille.

Lähetystö yllättyi, kun toritilaisuuden sijasta heidät ohjattiinkin
Keskustan vaalituvalle toriaukion vieressä.

-Kyllähän se yllätti että yhtäkkiä olimme Keskustan ilmapallojen ja
kannattajien keskellä vaikka olimme tulleet ministeriön järjestämään
tapaamiseen, sanoo lähetystöä vetänyt kalastaja Raimo Tervonen.
-Tilanne oli vaivaannuttava myös siksi että osa yleisöstä paheksui
puheenvuorojamme ja vaati "haihattelijoiden" poistamista tilasta.

Tiedossa ei ole maksoiko Lintilän vaalikiertueen Elinkeinoministeriö vai
Keskustapuolue.

Järjestäjät antoivat kuitenkin lähetystölle mahdollisuuden luovuttaa
kirjelmän ja luovutus voitiin myös kuvata.
Kts video
https://www.youtube.com/watch?v=VWF-qkRL2TY&feature=youtu.be

Ministeri Lintilä vakuutteli kalastajille, että korvausprosessi on menossa,
mutta tämä ei tyydyttänyt kalastajia. Raimo Tervonen totesi, että olisi
paljon helpompi neuvotella korvauksista, jos olisi tiedossa maksaja ja se
on haitankärsijöiden mielestä toiminnanharjoittaja Terrafame, jolle
vastuut ovat
siirtyneet. Terrafame Oy on kieltäytynyt korvaussovittelusta ja
valtion hallitsema
konkurssipesä kertoo, ettei sillä ole rahaa. Valtio käyttää huomattavia
summia
eri prosesseissa kalliiden lakitoimistojen palveluihin, kun asiat
olisivat kerralla sovittavissa.
Hallitus ei toimi yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti.


Heti luovutuksen jälkeen kiellettiin lähetystövierailua
kuvannutta Hannu Hyvöstä jatkamasta tallennusta.

-Tilaisuuden ovivahti ilmoitti että paikalla on myös Terrafamen
työntekijöitä ja en siksi voi kuvata, ihmetteli Hyvönen.

Ministeriltä kysyttiin myös Trafiguran kaupan piiloonjääneistä ehdoista.
Kuinka on mahdollista, että tehdään sopimus nikkelituotannon myynnistä
seitsemän vuoden ajalta vaikka tuotantoon ei ole vielä edes
ympäristölupaa.
-Jos sopimusta ei kyetä täyttämään, joudutaanko maksamaan korvauksia ja
kuka ne maksaa? Maksatko sinä, kysyi Hannu Hyvönen.

-En, en maksa minä, tuli ministerin vastaus.

Kts. ilman lupaa äänitetty tallenne:
https://www.youtube.com/watch?v=HCFDpYmBM7U

Kalastajien allekirjoittaman kirjelmän on tähän mennessä allekirjoittanut
jo yli neljäsataa ihmistä.

https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot

Lisätietoja:

Raimo Tervonen, kalastaja
p.0400674732

Jari Natunen,biokemisti
0407713781

Hannu Hyvönen,dokumentaristi
0442003654

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (3)

Anna tukesi Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijöille

06.03.2017 08:04

Valtio on sijoittanut verovaroja noin 200 miljoonaa euroa joka vuosi Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen toiminnan jatkamiseen.
Samaan aikaan haitankärsijöiden alle 20 miljoonan euron vaatimukset on sivuutettu ja kansalaisia pompotellaan korvauskäräjillä.

Anna tukesi haitankärsijöille.  Käy allekirjoittamassa  vaatimuskirjelmä:
https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot

 


Tiedote 6.3.2017


Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijät ministeri Lintilälle
Valtion on korvattava kaivoksen aiheuttamat vahingot


Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee Kajaanissa maanantaina 6.3.2017.

Vierailun lopuksi ministeri Lintilä siirtyy noin klo 16.15 tapaamaan
kainuulaisia Kauppakadulle.

Terveisiä ministerille ovat tuomassa myös Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen
haitoista kärsivät yrittäjät ja kansalaiset. Ministerille aiotaan
luovuttaa haitankärsijöiden kirjelmä, jossa vaadintaan valtiota maksamaan
kaivoksen haitankärsijöiden korvaukset.

Valtion yhtiö on toiminnanharjoittaja ja sille kuuluu korvausvastuu.

Kirjelmässä ihmetellään, miksi valtio väistelee vastuutaan ja kansalaiset
pakotetaan oikeusprosesseihin oikeuksiaan puolustaessaan.
-Tämä on kylmää ja kasvotonta elinkeinopolitiikkaa, jossa yhtiön kassaan
virtaa vuodesta toiseen satoja miljoonia verovaroja, mutta
haitankärsijöiden vaatimukset korvauksista sivuutetaan, sanoo kalastaja
Raimo Tervonen.


Tehdäänkö nyt ennakkopäätöstä, jonka mukaan kaivosyhtiöiden ei tarvitse
vastata taloudellisesti aiheuttamistaan vahingoista, kysyvät kirjelmän
allekirjoittajat.

Kansalaiskirjelmä on julkaistu myös kansalaisadressina, jonka kautta
kansalaiset läpi maan voivat kirjelmälle tukensa osoittaa. Adressin
ensimmäiset allekirjoittajat ovat alueen ammattikalastajia.

https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot


Lisätietoja:

Raimo Tervonen, kalastaja
p.0400674732

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (4)

Anna tukesi Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijöille

06.03.2017 08:04

Valtio on sijoittanut verovaroja noin 200 miljoonaa euroa joka vuosi Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen toiminnan jatkamiseen.
Samaan aikaan haitankärsijöiden alle 20 miljoonan euron vaatimukset on sivuutettu ja kansalaisia pompotellaan korvauskäräjillä.

Anna tukesi haitankärsijöille.  Käy allekirjoittamassa  vaatimuskirjelmä:
https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot

 


Tiedote 6.3.2017


Talvivaaran/Terrafamen haitankärsijät ministeri Lintilälle
Valtion on korvattava kaivoksen aiheuttamat vahingot


Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee Kajaanissa maanantaina 6.3.2017.

Vierailun lopuksi ministeri Lintilä siirtyy noin klo 16.15 tapaamaan
kainuulaisia Kauppakadulle.

Terveisiä ministerille ovat tuomassa myös Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen
haitoista kärsivät yrittäjät ja kansalaiset. Ministerille aiotaan
luovuttaa haitankärsijöiden kirjelmä, jossa vaadintaan valtiota maksamaan
kaivoksen haitankärsijöiden korvaukset.

Valtion yhtiö on toiminnanharjoittaja ja sille kuuluu korvausvastuu.

Kirjelmässä ihmetellään, miksi valtio väistelee vastuutaan ja kansalaiset
pakotetaan oikeusprosesseihin oikeuksiaan puolustaessaan.
-Tämä on kylmää ja kasvotonta elinkeinopolitiikkaa, jossa yhtiön kassaan
virtaa vuodesta toiseen satoja miljoonia verovaroja, mutta
haitankärsijöiden vaatimukset korvauksista sivuutetaan, sanoo kalastaja
Raimo Tervonen.


Tehdäänkö nyt ennakkopäätöstä, jonka mukaan kaivosyhtiöiden ei tarvitse
vastata taloudellisesti aiheuttamistaan vahingoista, kysyvät kirjelmän
allekirjoittajat.

Kansalaiskirjelmä on julkaistu myös kansalaisadressina, jonka kautta
kansalaiset läpi maan voivat kirjelmälle tukensa osoittaa. Adressin
ensimmäiset allekirjoittajat ovat alueen ammattikalastajia.

https://www.adressit.com/valtion_on_korvattava_terrafame-talvivaaran_vahingot


Lisätietoja:

Raimo Tervonen, kalastaja
p.0400674732

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Aika järjestäytyä - kaivoskolonialismi pysäytettävä

21.02.2017 00:12

Aika järjestäytyä - kaivoskolonialismi pysäytettävä!

Stop Talvivaara kansanliikkeen puolesta kiitämme kaikkia osallistuneita ja tukijoita.

Kiitokset myös Iisalmen Luonnonystäville, joka on toiminut liikkeen tukitilin ylläpitäjänä viime syksyyn saakka.

Talvivaara/Terrafame on aiheuttanut huolta Savossa ja Kainuussa mutta uusia kaivoksia heikkoihin esiintymiin on vireillä ympäri Suomea.

Elinympäristöt ja niihin perustuvat elinkeinot ovat uhattuna jopa matkailullisesti herkillä alueilla Kuusamossa, Kolarissa, Sodankylässä - kymmenillä paikkakunnilla pelätään kaivosbuumin etenemistä.

Ryhmä kansalaisia on perustamassa valtakunnallista yhdistystä kaikkien kaivosryhmien ja aktivistien yhdyssiteeksi ja tukiorganisaatioksi. Jatkossa Stop Talvivaara/Terrafame tulee toimimaan uuden yhdistyksen siipien suojassa.

Jos haluat tulla mukaan uuteen kansalaisverkostoon ja tukiyhdistykseen, ota yhteyttä: mediadesk@stoptalvivaara.org

Samaan osoitteeseen voi myös lähettää viestin jos haluaa osallistua joukkorahoitukseen, jolla hankitaan uusi videokamera Stop Talvivaaran youtubekanavan toimittamiseen ja kansalaisdokumenttityöhön. Kaikille yli 25 euron summalla osallistuville lähetetään CD-julkaisu Puhtaiden vesien puolesta

Jäljellä vielä nelisenkymmentä levyä.

Talvivaaran/Terrafamen/Trafiguran  tarina jatkuu.   Kun vastavoimaksi ryhmittyy suuryhtiö, jonka budjetti on isompi kuin Suomen valtion asetelma voi näyttää toivottomalta.

Mutta yksin ei kukaan voi voittaa.  Yhdistämällä voimia kotimaassa ja toimimalla yhteydessä muiden maiden toimijoiden kanssa voimme.

On aika järjestäytyä vahvaksi kaivoskolonialismin vastaiseksi liikkeeksi.

 

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

www.stoptalvivaara.org

mediadesk@stoptalvivaara.org

 

 

 

 

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA levy / kokoelma cd
Ympäristöpoliittista rytmimusiikkia Reggaesta Räppiin, Kurkkulaulusta runoteknoon,Andien rinteiltä pelimanni-Hip-Hoppiin ja Ukulule punkkiin! Ja kaikki tämä Ajankohtaisilla,ajattomilla ja hauskoillakin sanoituksilla. Suurin osa kappaleista on tehty tätä levyä varten mutta mukana on muutama hilla toisilta soilta.

Levyllä kappaleet:

Puppa J - Ukko koli
Aikalaiset - Potifaari
Nouseva Maa - Kaivos
Aalto - Metsätalous
Temppeli feat.Elo - Älä pelkää
J.K.Ihalainen ja Sándor Vály - Macondon molokit
Paleface - Routa porsaan kotiin ajaa
Asa Masa - Kans alainen
Teemu Raudaskoski - Meiä mettää
Akasia Orkesteri - Talvivaara
Ville Leinonen - Ei voittajaa
Vili Mustalampi - Veden äärellä

Kesto:52.Min


Stop Talvivaara -kansanliike vesistöjen puolesta

Kommentit (2)

Vastuut eivät keventyneet - Suomi sidottiin Trafiguran ansalankaan

13.02.2017 14:30
Hyvät ystävät!
Pistetään viestiä liikkeelle. Lähettäkää toimittajille ja omille kansanedustajillenne viestiä.
Tukea kamppailuun voi osoittaa tilaamalla tukilevy Puhtaiden vesien puolesta .
Ota yhteyttä: mediadesk@stoptalvivaara.org

Tiedote 13.2.2017 Pujottaako Suomi päänsä Trafiguran ansalankaan?
Talvivaaran/Terrafamen alasajoa vaativat kriitikot Hannu Hyvönen, Stop Talvivaara- liikkeestä ja Antti Lankinen Sotkamon Luonto ry:stä ja Suomen Luonnonsuojeluliitosta lähettivät tänään pääministeri Juha Sipilälle oheisen avoimen kirjeen. Kirjoittajat eivät yhdy pääministerin kantaan, jonka mukaan valtio löysi ulkopuolisen rahoittajan ja on vapautumassa riskeistä ja vastuusta kaivoksen osalta. Näyttää pikemminkin siltä, että Suomi sidottiin kaupassa tiukemmin liekanaruun ja vietiin mahdollisuuksia vapautua kaivoksen taakasta joko myynnin tai alasajon kautta. Kirjeessä vedotaan myös pääministeriin, että vuosia jatkuneisiin epäselvyyksiin uraanin rikastamisesta ja rikastetun uraanin liikkeistä saataisiin selvyyttä. Lisätietoja: Antti Lankinen p. 0405945622 Hannu Hyvönen p. 0442003654 mediadesk at stoptalvivaara.org #################################################################### Avoin kirje ja kysymyksiä pääministeri Juha Sipilälle Onko Traifigurasta Terrafamen pelastajaksi? Hyvä pääministeri Juha Sipilä Kommentoitte blogissanne Terrafamen rahoituskuviota näin: "Jo marraskuussa oli aika varmaa, että ulkopuolinen rahoitus järjestyy, jos hallitus uskaltaa tehdä päätöksen toiminnan jatkumisesta. Päätös tehtiin, ja se oli oikea." Tuo päätös kuten muistamme, oli vielä kerran sijoittaa valtion varoja (100 milj. euroa) , jotta luodaan edellytyksiä hankkia ulkopuolinen sijoittaja tai ostaja kaivokselle. Mutta Trafiguran sijoitus on vain 75 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä 200-250 miljoonan euron ns. rahoituspaketista koostuu Terrafamen ottamista lainoista Trafiguralta ja Sampo- pankilta. Kyse on valtionyhtiön ottamasta lainasta eli viimekädessä kyse on veronmaksajien kontalle kaatuvasta riskistä. Valtion velan kasvattamista ei voida pitää ulkopuolisena rahoituksena, jota peräänkuulutitte. Käytännössä ostaja sai taskurahoilla edullisen nikkelisopimuksen ja sitoi kädet valtiolta muiden ostajien suhteen. Mutta sopimuksen yksityiskohdista on syytä olla huolissaan. Entä jos kaivos ei tälläkään kertaa kykene tuottamaan lupaamiaan määriä nikkeliä? Millaisia sanktioita on luvassa ellei sopimusta kyetä täyttämään? Pelkäämme, että onnistuneen kaupan sijasta olemme astumassa ojasta allikkoon. Valtion kannettava taakka ei keventynyt, mutta omaa päätösvaltaa kevennettiin. Toivomme, että kaupan ehdot kerrotaan veronmaksajille olennaisilta osin. Ilman avoimuutta on vaarana, että Suomi on kuin jänis, joka pujotettuaan päänsä ansalankaan, ilmoittaa saaneensa suuren saaliin. Kaivoskauppa perustuu olettamukselle 35000 nikkelitonnin vuosituotannosta, mutta nykyinen lupa antaa mahdollisuuden vain 30000 tonnin tuotantoon. Jotta kaupan ehdot toteutuisivat tulisi investoida volyymien kasvattamiseen 50 prosenttia nykyisiä suuremmiksi. Enemmän louhintaa, lisää kasoja, kenttiä, altaita, päästöjä. Mutta ennen tätä on pitänyt luvittaa suuremman skaalan tuotanto ja sitä ei siis vielä ole tehty. Kuinka valtio voi tehdä kauppaa, joka perustuu siihen että lupa suuremmalle tuotannolle tullaan antamaan? Pidättekö demokratian kannalta menettelyä hyväksyttävänä. Kaupanteon yhteydessä ei ole puhuttu mitään uraanista. Toivomme valoa kysymyksiin uraanista: Kuinka paljon tähän mennessä Talvivaaran / Terrafamen bioliuotusprosessissa on rikastunut uraania ja mihin kohteisiin se prosessiliuoksesta on päätynyt? Olemme tuloksetta yrittäneet selvittää tätä uraanitasetta, mutta sen enempää kaivos kuin valvovat viranomaisetkaan eivät ole kyenneet kertomaan missä on kasaliuotukseen tullut n 1500 tonnin uraaanimäärä nyt. Toivomme, että Te herra pääministeri voisitte arvovaltaanne tukeutuen auttaa saamaan julkisuuteen pyytämämme arvion kaivoksen uraanitaseesta sen toimintahistorian aikana. Todettakoon, että tämä tapahtunut uraanin rikastaminen on toteutunut ilman asianmukaista luvitusta. Pidämme kohtuullisena saada vastauksen kysymykseen: Missä on luvatta rikastettu uraani? Uraania viedään Terrafamen toimesta ulkomaille nikkelirikasteen mukana. Määränpäätä ei ole kerrottu ja määrienkin osalta ollaan arvailujen varassa sillä STUK ei oleseurannut mittauksin kaivokselta lähteviä sakkalasteja. Pidämme tilannetta länsimaisessa sivisysvaltiossa kestämättömänä. Olemme myös erittäin huolissamme Trafiguran maineesta. Terrafame onnistui löytämään itselleen yhtiökumppaniksi yhden maailman huonomaineisimmista suuryhtiöistä, joka on syyllistynyt vaarallisten aineitten dumppaukseen ja korruptioon aina näihin päiviin asti. Pyydämme Teitä tutustumaan oheiseen kansainväliseen raporttiin yhtiön toiminnasta. https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/DirtyDiesel/PublicEye2016_DirtyDiesel_A-Public-Eye-Investigation.pdf Uskotteko, että Suomen maine vastuullisena toimijana vahvistuu tämän kaupan myötä? Se, että osakkeiden myyntiä rajoitettiin tulevina vuosina, merkitsee tilanteen jäädyttämistä ja käsien sitomista, eikä lisää mahdollisuuksia irrottautumiseen. Se, että on sitouduttu 7 vuodeksi yhteen nikkelin ostajaan sitoo myös käsiä sekä bisneksenteolta että, näin pelkäämme, mahdollisuudelta myös alasajoon. Uskotteko, että tehty kauppa lisää valtion mahdollisuudesta irrottautua Terrafamen riskeistä? Ystävällisessti tervehtien ja vastauksia odottaen Stop Talvivaara- kansanliikkeen puolesta Hannu Hyvönen Iisalmi Antti Lankinen Sotkamo
 

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (4)

Tiedote: Kansalaisliike varoittaa Terrafame-kaupasta

10.02.2017 10:38

Hei kaikki
Uutisten mukaan tänään kerrotaan julkisuuteen salassa valmistellusta kaupasta Terrafamen osalta. Pöytä on katettu suurelle virheelle. Pyydämme lukemaan oheisen tiedotteen ja avoimen kirjeemme, keskusteluhaasteen Hannele Pokalle ja parlamentaarikoille.

Pyydämme myös tukea Stop Talvivaara - likkeelle. Pyydämme osallistumaan joukkorahoitukseen tilaamalla
Puhtaitten vesien puolesta cd:julkaisun tukihinnalla 25 e (min) lähettämällä yhteystiedot osoitteiseen
mediadesk@stoptalvivaara.org


Taistelu jatkuu.
terveisin Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta Tiedote 10.2.2017 Kansanliike varoittaa Suomea ja ostajaehdokkaita Terrafame- kaupasta Keskusteluhaaste jätettiin Hannele Pokalle ja parlamentaarikoille Useiden kansanliikkeiden yhteinen lähetystö luovutti maanantaina yli 65000 suomalaisen allekirjoittaman Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen sulkemista vaativan kansalaisadressin valtioneuvostolle. Avauspuheenvuoron piti GTK:n entinen tutkimusjohtaja Matti Saarnisto, joka sanoi olevansa Terrafamen alasajon kannalla rikkipitoiseen mustaliuskemalmioon liittyvien ongelmien vuoksi. Biokemisti Jari Natunen varoitti Terrafamen kauppamiehiä pistämästä Suomea satimeen. Natunen kertoi esimerkin Romaniasta. Kansainvälinen kaivosyhtiö vaatii miljardikorvauksia valtion päätöksestä peruuttaa kaivoslupa Rosa Montana kultakaivoshankkeelta. -Pahimmassa tapauksessa kaivos joudutaan kuitenkin sulkemaan ympäristösyistä ja silloin suursijoitta vaatii maaltamme miljardikorvauksia. Mika Flöjt nosti esille selkeästi uraanin luvitusongelmat ja totesi että kaivos rikastaa paraikaa uraania jota ei ole luvitettu. Kyseessä on Euroopan ainoa uraania rikastava kaivos, mutta ilman asianmukaisia lupia. Antti Lankinen totesi kaivoksen tuottaneen ensimmäisten yhdeksän vuoden aikana tappiota noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Vuotuiset tappiot eivät ole vähenemässä vaan kasvavat nyt kun on aloitettava käytöstä poistettujen kasojen ilma- ja vesitiivis kapselointi ja sivukivikasojen eristäminen ilmalta ja vedeltä Kansalaisadressia vastaanottamaan oli saapunut Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Pokka jakoi kansalaisten huolen Nuasjärven kohtalosta ja esitti omana kantanaan, että purkuputkea pitäisi jatkaa "isompaan vesistöön" eli Oulujärveen. Kansalaisadressin luovutuksen jälkeen paikalla olleet kansalaisliikkeiden edustajat pitivät yhteistyökokouksen ja päättivät perustaa Kansalaisten kaivosvaltuuskunta nimisen yhdistyksen maan eri puolilla olevien kaivosryhmien ja aktivistien yhdyssiteeksi. Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittii Mika Flöjt ja varapuheenjohtajaksi Antti Lankinen. Yhdistys pitää tärkeänä kansalaisliikkeiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua on lähestynyt Hannele Pokkaa ja parlamentaarikkoja avoimella kirjeellä. Lue kirjelmä täällä: http://stop.viestinta.org/kirjeet Kirjelmässä varoitetaan, että Suomea uhkaa siirtomaan rooli kaivosyhtiöiden armoilla. Kirjelmässä peräänkuulutetaan kansalaiskeskustelua maamme kaivostulevaisuudesta. -Ilman omaa tahtoa ja päätöstä suunnasta, voimme päätyä johonkin jonne kukaan ei oikeasti halunnut mennä. Lisätietoja: www.stoptalvivaara.org http://stop.viestinta.org/kirjeet p. 0442003654 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta 10.2.2017 Teesejä ja kysymyksiä Ympäristöhallinnolle, kansanedustajille ja puoluejohtajille Purkuputkia pidentämällä ei puhdasta Suomea rakenneta Onko Suomella kestävä strategia taloudellisessa murroksessa? Kiitämme maamme Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokkaa, joka oli ottamassa vastaan hallituksen puolesta Stop Talvivaara -kansanliikkeen adressia Senaatintorilla 6.2.2017 https://www.youtube.com/watch?v=7-yMr_4clz8 Toivomme, että tilaisuudessa pidetyt puheenvuorot olivat avaus päättäjien ja kansalaisten väliselle vuoropuhelulle kaivoksen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Haluamme nyt tarttua haasteeseen ja esitämme vuoropuhelun jatkamista seuraavien teesien ja kysymysten pohjalta: 1. Purkuputkia vai puhdistamoita? Senaatintorin tilaisuudessa Hannele Pokka jakoi huolemme suuren Nuasjärven tulevaisuudesta kaivoksen päästöjen vuoksi. Omana kantanaan Pokka sanoi toivovansa, että purkuputkea pidennettäisiin suurempaan vesistöön eli siis Oulujärveen. Tähän käsitykseen emme voi yhtyä. Katsomme, että koko purkuputki-ideaa olisi syytä tarkastella strategisella aikavälillä. Muistutamme mieleen millainen oli tilanne sotien jälkeen, kun maahamme rakennettiin nopealla aikataululla sellu- ja paperiteollisuutta. Päästöt ilmaan ja vesistöihin olivat sietämättömän suuret ja vaikutuksista kärsivät niin kalat kuin ihmisetkin. Ongelmaa yritettiin ratkaista piippuja ja putkia pidentämällä, mutta ratkaisu löytyi lopulta kuitenkin päästörajoista. Vasta kun teollisuudelle asettettiin normit, joita ei saanut ylittää, alkoi suomalaisen cleantechin kehittäminen toden teolla. Vesistöjen kunto koheni olennaisesti muutamassa vuosikymmenessä, samoin ilman laatu tehdaspaikkakunnilla. Ihmettelemme tätä tilannetta, jossa samaan aikaan puhutaan paljon clean techistä Suomen kilpailuvalttina ja tehdään paluuta jo viisikymmentä vuotta sitten tehtyihin ratkaisuihin. Purkuputkien pidentäminen ei voi olla tämän päivän keino suurteollisuuden päästöongelmien ratkaisemiseen. Oletteko kanssamme sitä mieltä, että paras tapa turvata puhdasta elinympäristöä ja uuden teknologian kehittämistä, on vedenpuhdistuksen kehittäminen tasolle, jolla purkuputkia ja jätevesien sekoittumisvyöhykkeitä ei tarvita? 2. Mitä tehdä kun luvat on annettu väärin perustein tai puutteellisten tietojen varassa? Kun Talvivaaran kaivosta perustettiin julkisuudessa kerrottiin lupauksia suljetusta kierrosta ja myös ympäristöluvassa luvattiin, ettei päästöjen vaikutusalue juurikaan ulottuisi kaivoksen ulkopuolelle. Purkuputken sijaan luvassa kaavailtiin vedenottoputkea Nuasjärvestä kaivokselle. Nämä lupaukset olivat linjassa suomalaisen cleantech ajattelun kanssa ja niiden lupausten perusteella uudelle vihreälle kaivokselle myönnettiin myös sen ympäristölupa. Myöhemmin on käynyt ilmi, että konsulttiyhtiö Lapin Vesitutkimuksen tekemät päästöarviot olivat hatusta vedettyjä ja yhtenä syynä tähän saattoi olla se että yhtiön pääomistaja Olli Salo oli myös Talvivaaran suurosakas ja sen hallituksen jäsen. Poliisitutkinnassa vesitalousselvityksen laatijoiksi merkityt Salon alaiset kiistivät tehneensä selvitystä, eikä tekijää sille löytynyt edes kuulusteluissa. Ympäristölupa on annettu selvitysten perusteella, joille ei ole tutkimuksellista pohjaa eikä tekijöitä. Voidaan todeta, että yhtiö sai ympäristöluvan konsulttiyhtiön katteettomien päästölupausten pohjalta. Samantapainen tilanne oli uraanin osalta. Yhtiö tiesi pilottikokeidensa perusteella, että bioliuotusprosessi rikastaa myös uraania, mutta tämä ja kaikki radioaktiivisten aineiden tuottamat riskit sivuutettiin lupahakemuksessa. Katso Mika Flöjtin puheenvuoro Senaatintorilla: Laitonta uraanin rikastusta - Illegal uranium https://www.youtube.com/watch?v=ILNt-wOprDc Ympäristövalvonnan kannalta olennainen kysymys on se, kuinka tulee toimia, jos teolliselle toiminnalle annettu ympäristölupa on annettu perustettomien ja vääriksi osoittautuneiden tietojen nojalla. Vastuu asiassa on valvovalla viranomaisella, Kainuun Ely-keskuksella ja erityisesti sen johtaja Kari Pääkkösellä. Jos laitos ei toimi voimassaolevan ympäristöluvan mukaisesti tai jos käy ilmi, että lupahakemuksesta on salattu olennaisia asioita tai tiedot ovat muuten vääriä, olisi valvovan viranomaisen tullut puuttua tilanteeseen hallintopakkoa käyttäen. Todettakoon, ettei ympäristölainsäädännössämme ole sellaista pykälää, jonka mukaan lupien mukaan toimiminen koskee vain muita kuin suuria pörssiyhtiöitä. Kysymme oletteko kanssamme sitä mieltä, että edelläesityillä perusteilla kaivoksen ympäristölupa olisi tullut peruuttaa hallintopakkoa käyttäen? 3. Kuinka suuria kuluja ja vahinkoja voimme siirtää tuleville sukupolville? Talvivaaran/Terrafamen kaivoshanke poikkeaa radikaalisti kaikista aiemmista kaivoshankkeista Suomessa jättiläismäisen kokonsa vuoksi. Valtavat louhintamäärät yhdistettynä siihen että louhitaan ja murskataan rikkipitoista mustaliusketta, rakentavat kahden vesistön väliselle vedenjakajalle metallisulfaatteja päästävän jätepommin, joka pilaa vesistöjä tuhansia vuosia. Myös se että räjäytetään ja murskataan esiin malmion sisältämät radioaktiiviset aineet aiheuttaa sukupolvesta toiseen jatkuvan ongelman. GTK:n tutkimusjohtaja Matti Saarniston puheenvuoro: Terrafame- Flatus Mangus - Suuri puhallus Senaatintorilla 6.2.20117 https://www.youtube.com/watch?v=PFPlO1D-Uxg Arvioitaessa Talvivaaran/Terrafamen kannattavuutta, on lähdetty pisimmillään muutaman vuosikymmenen skenaariosta. Voidaanko pitää oikeana ja reiluna laskentatapana sitä, että arvioidaan (ylioptimistisesti) kaivoksen tuottoja toiminta-aikana ja jätetään käytännössä jälkivaikutukset ja jälkihoitokulut arvioimatta? 4. Saako valtionyhtiö johtaa harhaan päättäjiä? Viime keväänä meille kerrottiin että hallitus aikoo ajaa kaivoksen alas mutta kun päätös eduskuntaan tuli myönnettiinkin rahoitus kaivoksen ylösajokuluihin. Samassa yhteydessä päättäjille ja julkisuuteen levitettiin vertailua ns ylösajon kustannuksista verrattuna alasajoon. Väitettiin alasajon maksavan jopa 500 miljoonaa kun ylösajossa selvittäisiin 200 miljoonalla. Terrafame harhauttaa käsitteillä ja niihin perustuvilla laskelmilla. Yhtiö nimittää ylösajoksi louhintaa, murskausta ja primäärikasojen rakentamista. Mutta todellisuudessa nämä toiminnot ovat jatkuva ja olennainen osa koko kaivosprosessia. Koko ajan puretaan primäärikasoja ja perustetaan uusia. Myös alasajon on suunniteltu olevan jatkuva prosessi, jossa käytöstä poistettuja sekundäärikasoja kapseloidaan ja eristetään veden ja ilman saannilta ja jossa kertyviä sivukivikasoja myös kapseloidaan eristyksiin veden ja hapen saannilta. Nämä vuosi vuodelta suuremmiksi kasvavat jatkuvat alasajokulut ovat tekijä, jonka Terrafame ovelasti kätkee ulos laskelmistaan. Terrafame itse laskee, kaikki toimet mukaan lukien, alasajokulujen nousevan vain noin 170 miljoonan euroon. Saman verran rahaa veronmaksajilta tarvitaan vuosittain kattamaan tappiollisen toiminnan kulutkin. Vuosina 2007-2016 kaivos on tuottanut n 200 miljoonaa euroa tappiota vuodessa. https://www.youtube.com/watch?v=7-yMr_4clz8 5. Kuka päättää Suomen kaivostulevaisuudesta? Talvivaara/Terrafame on tuottanut tappiota vuodesta toiseen, mutta uutta alkua ja ihmettä haetaan yhä vaan. Tämä on ihmeellistä sinänsä. Yksi selitys löytyy maallemme ajetusta kaivostulevaisuudesta. Siihen tulevaisuusspalettiin kuuluu Talvivaaran kaivos pilottihankkeena jossa on ryhdytty tuottamaan uraania ja jossa kajotaan ongelmalliseen rikkipitoiseen mustaliuskemalmioon. Jos pilotti saataisiin (ihme tarvittaisiin) oikeasti toimimaan, olisi ideana avata vastaavalla konseptilla yli kymmenen vastaavan kokoluokan kaivosta. On hyvä nähdä, että maailman kaivosyhtiöt ovat jos läänittäneet maamme tunnetut malmivarat. Eriasteisten kaivosvarausten piirissä on peräti 14 prosenttia maamme pinta-alasta ja käytännössä kaikki mustaliuskemalmiot ovat jonkun kansainvälisen kaivosyhtiön reviiriä. Talvivaara oli pilottihanke ennenmuuta siinä, kuinka pienen pitoisuuden malmioon voidaan ylipäänsä kajota. Maankuoren helposti saatavien metallivarojen ehtyessä kiinnostus yhä heikompien esiintymien käyttöönottoon kasvaa. Mutta samalla kasvavat myös jäteongelmat ja sivukivikasat. Kertaluokkaa heikomman malmion hyödyntäminen tuottaa kertaluokkaa suuremmat päästöt tuotettua metallitonnia kohden. Biokemisti Jari Natusen puheenvuoro Senaatintorilla. Vedenjakalla ylisukupolvinen päästöpommi: https://www.youtube.com/watch?v=U3OpkNCmbgw Millaisessa kunnossa olisivat Pohjois- ja Itäsuomen vesistöt jos Terrafame saadaan edes väliaikaisesti näyttämään kannattavalta ja sen jälkeen avataan kymmenen uutta Talvivaaraa? Jossakin on oltava raja ja Talvivaara on mielestämme selkeä rajapyykki. Näin heikkoon malmiesiintymään ei ole syytä kajota. 6. Mitä metallien tilalle? Talvivaaran kaivosta on perustettu maailman nikkelin tarpeella. Kun nikkelivarat hupenevat onko meidän lopulta annettava kaikkein heikoimmatkin ja riskialttiimmat esiintymät kaivosyhtiöden kertakäyttöön? Meille on lupailtu ruusuista tulevaisuutta vihreän kaivosteollisuuden mallimaana. Mutta tosiasiassa kaivosteollisuus on auttamatta auringonlaskun ala. Ehtyvän resurssin varaan ei kestävää bisnestä pitkällä tähtäimellä voi rakentaa. Tulevaisuuden kasvualoja jo tänä päivänä ovat metalleja korvaavien ja säästävien materiaalien kehittäminen ja metallien kierrätystalouden rakentaminen, urban mining. Niillä varoilla joita on käytetty ja käytetään Terrafamen tappioiden maksamiseen olisimme ottaneet monta askelta kohti tätä kestävää tulevaisuutta ja uutta materiaalitekniikkaa. Hyvä Hannele Pokka ja puolueiden puheenjohtajat ja kansanedustajat! Suomi ajautuu ajopuuna kohti siirtomaan roolia. Edessä väikkyy tulevaisuus kaivosten kertakäyttösuomesta uraanikaivoksineen ja rikastamoineen. Samaan pakettiin on tarjolla myös rooli periferiana jonne sijoitetaan Eurooppaan sähköä myyvät ydinvoimalat ja jonne haudataan Suomen ja Euroopan ydinjätteitä. Me toivomme vakavaa kansalaiskeskustelua ja parlamentaarista keskustelua siitä tulevaisuudesta jota me maallemme oikeasti haluamme. Ilman omaa tahtoa ja päätöstä suunnasta, voimme päätyä johonkin jonne kukaan ei oikeasti halunnut mennä.

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (1)

HUOMENNA MAANANTAINA 6.2.2017 SENAATIN TORILLE

05.02.2017 16:11

 

Ystävät hyvät

Levittäkää kutsua ja linkkiä.  Kokoonnutaan Senaatin torille tuomaan hallitukselle terveiset:
Stop Talvivaara!  Seis Terrafame!  Jo riittää vedätys!

http://stoptalvivaara.org/node/428

 

Kutsu on mennyt myös kansanedustajille:

 

Hyvät kansanedustajat!


Valtio hakee suurta pääomasijoittajaa Terrafamen pääomistajaksi.

Pidämme toimintaa hullunrohkeana ennenmuuta siksi, että nyt myydään
säkissä sellaista sikaa, jonka todellisesta tilasta ei ole kunnollista
ymmärrystä sen enempää ostajalla kuin myyjälläkään.

On vaarana että tässä vedätetyjem vedättäjien kauppaketjussa onnistutaan
vedättämään vaikkapa joku kiinalainen tai intialainen suursijoittaja
mukaan.

Tämäkään ei voisi turvata lähtökohtaisesti kestämättömän hankkeen
tulevaisuutta.  Mutta kuinka kävisi Suomen maineen kansainvälisillä
rahoitusmarkkinoilla kun hsnke ajaa karille,  Pekka Perän oikeudenkäynti
pörssivedätyksestä ei tule jäämään välttämättä viimeiseksi.


Kutsumme kansnedustajia kuulolle ja kommentoimaan maanantaina, kun
puhtaitten vesien puolesta kansalaisryhmät luovuttavat hallitukselle
kaivoksen sulkemista vaativan kansalaisadressin. Avausesitelmän pitää
asiantuntijavieras GTK:n entinen tutkimusjohtajam professori Matti
Saarnisto

Paikka: Valtioneuvoston linnan edusta, Senaatintori
Aika: Maanantai 6.2.2017 klo 12-13


Kansalaisliikkeitä, -asiantuntijoita ja -järjestöjä edustavat

Hannu Hyvönen, STOP Talvivaara, dokumentaristi, aktivisti
Antti Lankinen, Kainuun Luonnonsuojelupiiri vpj, kaivosvastaava
Jari Natunen, Vesiluonon puolesta ry pj., biokemisti, FT
Sekä paikalliset haitankärsijät Oulunjoen reitin ja Saimaan vesistöjen
varsilta
Tiedote 4.2.2017: Kansanliike vaatii Terrafamen kaivoksen sulkemista

Terrafamen kauppamiehet vaarantavat myös Suomen kauppapoliittisen
uskottavuuden

Stop Talvivaara - kansalaisliikkeen adressin Terrafamen Talvivaaran
kaivoksen sulkemiseksi on allekirjoittanut 65 000 suomalaista ja
kansalaisadressi luovutetaan viimeisen kerran maanantaina 6.2.2017
valtineuvostolle. Avoin luovutusvaltuuskunta kokoontuu klo 12
valtioneuvoston eteen Senaatintorille odottamaan vastaanottajia.

- Olisi helppo jälkiviisaana sanoa, että jos viestiämme olisi keväällä
2012 kuultu, se olisi ollut toteutunutta parempi vaihtoehto sekä
vesistöille että veronmaksajille, yksi adressin liikkeelle laskijoista
Hannu Hyvönen toteaa.

- Talvivaaran ja Terrafamen kaivokseen on ohjattu yli miljardi euroa
veronmaksajien varoja. Kaivoksen kokonaistappiot nousevat yli kahden
miljardin euron. Nyt on olennaista ymmärtää, että kaivoksen hallittu
alasajo on tälläkin hetkellä paras vaihtoehto, Hyvönen sanoo.

Kansanliikkeen arvio kaivoksen jatkomahdollisuuksista on vuosien mittaan
vain synkentynyt.

- Sekä malmio että sivukivi ovat kauttaaltaan mustaliusketta. Kiviaines on
äärimmäisen ongelmallista ympäristön kannalta. Mustaliuske on happoa
muodostavaa ympäristön kannalta haitallista jätettä, joka kasoihin
murskattuna tai louhoksen seinämissä alkaa rapautua välittömästi.
Suunniteltu 30 vuoden toiminta aiheuttaisi kaivoksella valtavan
jäteongelman. Esiin nostettaisiin yli 1 000 miljoonaa tonnia (miljardi
tonnia) sivukiveä ja noin 500 miljoonaa tonnia malmikiveä. Jätevuoret on
kyettävä eristämään ympäristöstä lopullisesti. Urakka on haastava ja vie
pohjan pois kaivoksen taloudelliselta kannattavuudelta, Sotkamon Luonnon
varapuheenjohtaja Antti Lankinen sanoo.

- Pelottavin näkymä on uuden Kolmisoppijärven louhoksen avaaminen. Aikojen
kuluessa kerran kaivostoiminnan tähden kuivatun ja uudelleen täyttyvän
järven pohjalle syntyy valtava vedenalainen sulfaatti- ja metallivalumaa
mustaliuskeesta irrottava louhos. Viranomaisarvioiden mukaan vesien
puhdistamisen tulee jatkua satoja vuosia toiminnan päättymisen jälkeen,
Lankinen jatkaa.


- Olemme esittäneet omat laskelmamme, jotka osoittavat ettei
kaivostoiminta voi olla taloudellisesti kannattavaa parantuneessakaan
markkinatilanteessa, mutta yksikään viranomainen tai yhtiön edustaja ei
ole antautunut vuoropuheluun, toteaa kaivoksen ympäristökuormitusta
selvittänyt Jari Natunen.

- Kun Pekka Perä istuu nyt syytettynä käräjillä tiedottamisrikoksista, on
kansalaisten hyvä huomata, että sama katteettomien lupausten antaminen
kaivoksen tulevaisuuden edellytyksistä jatkuu, nyt valtiovallan toimesta.
Päättäjämme eivät halua kriittisten arvioiden horjuttavan uskoaa
Talvivaaran/Terrafamen ihmeeseen.

http://stoptalvivaara.org/node/409

- Pidämme erittäin vaarallisena tilannetta, missä ilmeisen
tarkoitushakuisen tiedon varassa toimiva valtiojohto ja harhaanjohdetut
ministeriöt pyrkivät löytämään kaivokselle sijoittajan. Sellaista ihmettä
ei ole kuitenkaan näköpiirissä, jossa kaivoksen konsepti mustaliuskeen
kasaliuotuksesta voisi toimia sekä taloudellisesti kannattavasti että
ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

-Jos valtiovallan harhauttamat kansainväliset suursijoittajat saadaan
ylioptimistisilla odotuksilla mukaan tappiolliseen kaivostoimintaan, mitä
on jäljellä Suomen maineesta karun totuuden paljastuessa? Vaarassa on jopa
Suomen luotettavuus maailman rahamarkkinoilla sijoituskohteena, varoittaa
kaivoksen toimintahistoriaa seurannut kansalaisliike.

Terrafamen Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutukset ovat laajentuneet
laittomalla tavalla kymmenien kilometrien päähän sekä etelään että
pohjoiseen kaivosalueelta. Ei ole näköpiirissä sellaista ihmettä, että
ympäristöongelmat eivät pahenisi toiminnan jatkuessa. Se on kallis hinta
verovaroilla toimivasta kaivoksesta.
Lisätietoja:
Hannu Hyvönen, hannu(at)elonmerkki.net, 044 2003654
Antti Lankinen, antti.lankinen(at)sll.fi, 040 5945622
Jari Natunen, 040 7713781
 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (2)

Tule mukaan luovuttamaan adressia - 6.2. klo 12 Senaarin tori: Stop Talvivaara, Seis Terrafame!

04.02.2017 20:33

Stop Talvivaara - kansalaisposti 4.2.2017

Hyvät puhtaitten vesien puolustajat!

 

Stop Talvivaara adressi laskettiin liikkeelle v 2012, puoli vuotta ennen kipsisakka-altaan suurvuotoa.

https://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara

Adressia on vuosien varrella luovutettu lukuisille ministereille mm Aleksanteri Stubb:lle.

https://www.youtube.com/watch?v=hbvDqpzJUNY

Nyt tulevana maanantaina kansalaisliikkeiden lähetystö puhtaitten vesien puolesta tulee luovuttamaan kansalaisadressin nykyisen hallituksen edustajille.  Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Paikka: Valtioneuvoston linnan edusta, Senaatintori Aika: Maanantai 6.2.2017 klo 12-13

Kansalaisliikkeitä, -asiantuntijoita ja -järjestöjä edustavat Hannu Hyvönen, STOP Talvivaara, dokumentaristi, aktivisti Antti Lankinen, Kainuun Luonnonsuojelupiiri vpj, kaivosvastaava Matti Saarnisto, Professori (geologia), GTKn entinen tutkimusjohtaja Jari Natunen, Vesiluonon puolesta ry pj., biokemisti, FT Sekä paikalliset haitankärsijät Oulunjoen reitin ja Saimaan vesistöjen varsilta.

Paikalle on kutsuttu kansanedustajia ja myös median väkeä. Toivomme että Senaarin torille tulee myös mahdollisimman paljon kansalaisia ja myös eri kansalaisliikkeiden edustajia. Foorumilla on sana vapaa. Puheenohtajana toimii Antti Lankinen.

Paikka: Valtioneuvoston linnan edusta, Senaatintori Aika: Maanantai 6.2.2017 klo 12 alkaen.

Tämä tilaisuus järjestetään nopealla varoitusajalla, sillä juuri paraikaa valmistellaan Terrafamesta kauppaa ulkomsisen suursijoittajan kanssa. Heidän olisi hyvä tietää, että nyt myydään säkissä sikaa jonka todellista kuntoa eivät ole päässeet sen enempää ostajat kuin myyjätkään tarkastelemaan.

Kaivoksen vedätyshistoria jatkuu ja nyt vedättäjänä on vedätetty valtio. Ulkomaisen sijoittajan mukaantulo ei pelastaisi kaivoshanketta vaan antaisi vain jatkoaikaa ympäristön turmelemisen kasvulle. Sellaista ihmettä ei tässä reaalimaailmassa ole joka tekisi Talvivaaran/Terrafamen kaivoshankkeesta ympäristön kannalta turvallisen ja hyväksyttävän ja taloudellisesti kannattavan.

Toivomme kaikilta vastaanottajilta aktiivisuutta. Levittäkää kutsua maanantain tilaisuudesta. Tulkaa paikalle. Tarvitaan väkeä ja voimaa ja ideointia jatkotoimista. Mutanttiryhmää siteeraten: Luovuta emme, ennenkuin suljette saastaisen kaivoksenne!

Toivomme myös mahdollisimman monen osallistuvan stop talvivaara- liikkeen toimintalaskujen rahoitukseen tilaamalla Puhtaitten vesien puolesta tuki cd:n. Tukihinta min 25 euroa. Tilausosoite: mediadesk@stoptalvivaara.org Myyntituotolla rahoitetaan kansalaisliikkeelle kertyneet noin 500 euron velat.

Tapaamisiin maanantaina 6.2. klo 12

Toivcmme mukavaa väentapaamista vakavien asioiden äärellä

Stop Talvivaara - puhtaiden vesistöjen puolesta

www.stoptalvivaara.org

 

Tiedote 4.2.2017:

Kansanliike vaatii Terrafamen kaivoksen sulkemista

Terrafamen kauppamiehet vaarantavat myös Suomen kauppapoliittisen uskottavuuden

 

Stop Talvivaara - kansalaisliikkeen adressin Terrafamen Talvivaaran kaivoksen sulkemiseksi on allekirjoittanut 65 000 suomalaista ja kansalaisadressi luovutetaan viimeisen kerran maanantaina 6.2.2017 valtineuvostolle. Avoin luovutusvaltuuskunta kokoontuu klo 12 valtioneuvoston eteen Senaatintorille odottamaan vastaanottajia.

- Olisi helppo jälkiviisaana sanoa, että jos viestiämme olisi keväällä 2012 kuultu, se olisi ollut toteutunutta parempi vaihtoehto sekä vesistöille että veronmaksajille, yksi adressin liikkeelle laskijoista Hannu Hyvönen toteaa.

- Talvivaaran ja Terrafamen kaivokseen on ohjattu yli miljardi euroa veronmaksajien varoja. Kaivoksen kokonaistappiot nousevat yli kahden miljardin euron. Nyt on olennaista ymmärtää, että kaivoksen hallittu alasajo on tälläkin hetkellä paras vaihtoehto, Hyvönen sanoo.

Kansanliikkeen arvio kaivoksen jatkomahdollisuuksista on vuosien mittaan vain synkentynyt.

- Sekä malmio että sivukivi ovat kauttaaltaan mustaliusketta. Kiviaines on äärimmäisen ongelmallista ympäristön kannalta. Mustaliuske on happoa muodostavaa ympäristön kannalta haitallista jätettä, joka kasoihin murskattuna tai louhoksen seinämissä alkaa rapautua välittömästi. Suunniteltu 30 vuoden toiminta aiheuttaisi kaivoksella valtavan jäteongelman. Esiin nostettaisiin yli 1 000 miljoonaa tonnia (miljardi tonnia) sivukiveä ja noin 500 miljoonaa tonnia malmikiveä. Jätevuoret on kyettävä eristämään ympäristöstä lopullisesti. Urakka on haastava ja vie pohjan pois kaivoksen taloudelliselta kannattavuudelta, Sotkamon Luonnon varapuheenjohtaja Antti Lankinen sanoo.

- Pelottavin näkymä on uuden Kolmisoppijärven louhoksen avaaminen. Aikojen kuluessa kerran kaivostoiminnan tähden kuivatun ja uudelleen täyttyvän järven pohjalle syntyy valtava vedenalainen sulfaatti- ja metallivalumaa mustaliuskeesta irrottava louhos. Viranomaisarvioiden mukaan vesien puhdistamisen tulee jatkua satoja vuosia toiminnan päättymisen jälkeen, Lankinen jatkaa.

- Olemme esittäneet omat laskelmamme, jotka osoittavat ettei kaivostoiminta voi olla taloudellisesti kannattavaa parantuneessakaan markkinatilanteessa, mutta yksikään viranomainen tai yhtiön edustaja ei ole antautunut vuoropuheluun, toteaa kaivoksen ympäristökuormitusta selvittänyt Jari Natunen.

- Kun Pekka Perä istuu nyt syytettynä käräjillä tiedottamisrikoksista, on kansalaisten hyvä huomata, että sama katteettomien lupausten antaminen kaivoksen tulevaisuuden edellytyksistä jatkuu, nyt valtiovallan toimesta. Päättäjämme eivät halua kriittisten arvioiden horjuttavan uskoaa Talvivaaran/Terrafamen ihmeeseen.

http://stoptalvivaara.org/node/409

- Pidämme erittäin vaarallisena tilannetta, missä ilmeisen tarkoitushakuisen tiedon varassa toimiva valtiojohto ja harhaanjohdetut ministeriöt pyrkivät löytämään kaivokselle sijoittajan. Sellaista ihmettä ei ole kuitenkaan näköpiirissä, jossa kaivoksen konsepti mustaliuskeen kasaliuotuksesta voisi toimia sekä taloudellisesti kannattavasti että ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

-Jos valtiovallan harhauttamat kansainväliset suursijoittajat saadaan ylioptimistisilla odotuksilla mukaan tappiolliseen kaivostoimintaan, mitä on jäljellä Suomen maineesta karun totuuden paljastuessa? Vaarassa on jopa Suomen luotettavuus maailman rahamarkkinoilla sijoituskohteena, varoittaa kaivoksen toimintahistoriaa seurannut kansalaisliike.

Terrafamen Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutukset ovat laajentuneet laittomalla tavalla kymmenien kilometrien päähän sekä etelään että pohjoiseen kaivosalueelta. Ei ole näköpiirissä sellaista ihmettä, että ympäristöongelmat eivät pahenisi toiminnan jatkuessa. Se on kallis hinta verovaroilla toimivasta kaivoksesta.

 

Lisätietoja: hannu(at)elonmerkki.net, 044 2003654 Antti Lankinen, antti.lankinen(at)sll.fi, 040 5945622 Jari Natunen, 040 7713781

www.stoptalvivaara.org

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (2)

Terrafamen alasajo ratkaisu sekä laillisuus että kannattavuuskriisiin

01.12.2016 17:28


Tiedote 1.12.2016


Hyvät ystävät!
 
Pistetään laajasti jakoon tämä. Kysymys on paitsi taloudesta myös moraalista.
Millä valtuuksilla jätämme ikuisen ongelman kahden vesistön väliselle vedenjakajalle.
Ja voidaanko vilpillisesti saatuja lupia pitää pätevinä?


Stop Talvivaaralta avoin kirje pääministerille ja eduskunnalle: Terrafamen alasajo ratkaisu kannattavuus- ja laillisuuskriisiin
Stop Talvivaara kansanliike on lähestynyt pääministeri Juha Sipilää ja Eduskuntaa vaatimuksella Terrafamen kaivoksen sulkemiseksi, sillä kaivos rikastaa koko ajan uraania, jota ei ole asianmukaisesti luvitettu. http://stoptalvivaara.org/node/416 -Keskeinen ja olennainen puoli kaivoksen luonnetta oli jätetty tahallisesti ympäristölupaprosessissa käsittelemättä ja myös riskit sen myötä jätetty arvioimatta.Tässä on riittävä ja pätevä syy kaivosluvan peruuttamiselle, kirjelmässä todetaan. Liike esittää myös huolensa siitä, ettei kaivostoiminnassa liikkuvan uraanin liikkeitä Suomessa valvota, vaan toiminnan harjoittajat itse päättävät mitä säteilyviranomaisille kerrotaan. Niinpä kukaan viranomainen ei ole valvonut kuinka paljon uraania on kulkeutunut kaivokselta pois metallisakkojen mukana. Myös paraikaa on epäselvyyttä uraania sisältävien sakkojen kulkeutumisesta kaivoksen asiakkaille. http://yle.fi/uutiset/3-9291229 http://www.talouselama.fi/uutiset/terrafame-ylelle-asiakas-ottaa-uraania-talteen-myytavasta-materiaalista-6600659 http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016090322257765_uu.shtml Yhteensä uraania on bioliuotuskasoihin kertynyt n 1300 tn, joka on suuri määrä sillä jo tuhannen tonnin esiintymä lasketaan kansainvälisesti suureksi esiintymäksi. Stop Talvivaara- liike on vaatinut laskelmaa uraanin päätymisestä eri kohteiseen syksyn 2012 kipsisakka-altaan vuodosta lähtien. Toistaiseksi sen enempää yhtiö kuin viranomaisetkaan eivät uraanitasetta ole kyenneet esittämään. Kaivoksen alasajo olisi ratkaisu oikeudelliseen kriisiin mutta se olisi myös ympäristöongelmien välttämisen että valtion varojen säästämisen kannalta oikea ratkaisu. Stop Talvivaara on toimittanut eduskunnalle myös laskelman, joka osoittaa, että Terrafame on pyrkinyt harhauttamaan eduskuntaa arvioissaan jopa 500 miljoonan euron kuluista jos kaivos nyt suljettaisiin. http://stoptalvivaara.org/node/415

Myöskään kaivoksen ympäristöongelmia ei ole ratkaistu, kuten yhtiö on väittänyt.

http://stoptalvivaara.org/node/412
Lisätietoja Hannu Hyvönen, dokumentaristi
Lasse Flöjt tietokirjailija Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan (2012) toinen kirjoittaja

Lue ja jaa kirjelmä pääministerille ja eduskunnalle. http://stoptalvivaara.org/node/416

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (8)

Tiedote 13.6.2016

13.06.2016 17:40

Tiedoksi Stop Talvivaara- liikkeen verkostoille.

Tällainen tiedote lähti tänään.  

Liikkeen kamppailua voi tukea jakamalla linkkejä eteenpäin.
Myös taloudellista tukea tarvitaan.
www.stoptalvivaara.org/tuki

 

 

===========================================
 


Hyvät kansanedustajat ja tiedotusvälineiden edustajat!


Talvivaaran/Terrafamen rahoitusteatteri etenee taas kerran ilman aitoa
vuoropuhelua ja avoimuutta.

Toivomme, että huolehditaan siitä, että päätöksenteon pohjaksi
esitettävät laskelmat kulkevat kriittisen seulan läpi, eikä antauduta
yhden tarinan ehdoille.

Eduskunta on nyt Talvivaaran tarinassa vedenjakajalla.
Odotettavissa on, että poliittinen vastuu tehdystä päätöksestä
realisoituu vielä tämän vuoden aikana, kun kaivos on taas veronmaksajien
varoja vailla.

 

Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta


Tiedote 13.6.2016


Stop Talvivaara kansalaisliike vetoaa eduskuntaan:

Vedätykseen ei tule alistua -
tarvitaan mahdollisuus julkiseen vuoropuheluun kaivoksen jatkosta


Stop Talvivaara -kansalaisliike lähetti kolmannen avoimen kirjelmän
kansanedustajille. http://stoptalvivaara.org/node/408

Liike on huolissaan siitä, että Terrafame ei ole vastannut
keskusteluhaasteisiin ja pimittää väitteidensä takana olevia
kustannuslaskelmia.

Liike vetoaa Eduskuntaan ja ehdottaa että
järjestettäisiin julkinen vuoropuhelutilaisuus Terrafamen ja kaivoksen
alasajoa kannattavien kriitikoiden välillä.

Kaikki suomalaiset ovat hämmästyneinä seuranneet tämän Talvivaaran tarinan
viimeisiä käänteitä. Kukaan ei oikein tunnu enää tietävän mikä on totta
ja mikä teatteria. Mutta yksi asia on selvää. Kansalaisten suuri
enemmistö haluaa kaivoksen suljettavaksi.

Asiantuntijat, jotka väittävät, että kaivoksen alasajo edellyttää
louhinnan jatkamista ympäristösyistä voisivat astua esiiin ja esittää
laskelmansa.

Lisätietoja:

Kolme kirjelmää eduskunnalle:
22.5.2016 http://stoptalvivaara.org/node/394
31.5.2016 http://stoptalvivaara.org/node/404
10.6.2016 http://stoptalvivaara.org/node/408

Yhteydenotot: Antti Lankinen 0405945622
Hannu Hyvönen 0442003654

 


Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta

Kommentit (2)

Hesari lobbaa kaivoksen puolesta - kantelu Julkisen sanan neuvostoon

10.06.2016 14:01
Tiedote 10.2.2016 Iisalmi

Stop Talvivaaralta kantelun Julkisen sanan neuvostolle
Helsingin Sanomat lobbaa Terrafamen jatkon puolesta


Stop Talvivaara kansalaisliikkeessä toimiva dokumentaristi Hannu Hyvönen
on tänään tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun Helsingin Sanomien
kahdesta artikkelista. Kantelija epäilee lehden syyllistyneen useissa
kohdin journalistin ohjeiden rikkomiseen.

-Tein kantelun pelkästään journalistin ohjeiden rikkomisesta, mutta ehkä
syytä olisi pohtia myös lehden toimintaa sananvapauden rajoittajana, sanoo
Hyvönen. -Stop Talvivaara- liike on ollut kaikkien ulostulojensa osalta
täydellisessä uutispimennossa Hesarin sivuolla keväästä 2013 lähtien.


Linkki kantelutekstiin
http://stoptalvivaara.org/node/407

Lisätietoja:

Hannu Hyvönen p. 0442003654


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (2)

JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS ?

02.06.2016 10:56

Tiedotepaketti 31.5.2016: JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS - avoin kirje Eduskunnalle ja kommentaareja Pääkkösen salaiseen asiakirjaan

 
 
 
Tervehdys kaikille!
 
Ohessa tiedoksenne tärkeä tiedotuspaketti jossa oiomme paitsi Terrafamen myös  Elinkeinomisteriön ja Kainuun Ely:n
valheellisia ja harhaanjohtavia väitteitä Talvivaaran kaivoshankkeen vaihtoehdoista.
 
Toivomme viestin kauttanne välittyvän eteenpäin. Eduskunta saa lähipäivinä/viikkoina käsiteltäväkseen hallituksen esityksen 144 miljoonan euron rahoituksesta toiminnan jatkamiseen.  Olli Rehn markkinoi määrärahapäätöstä kaivoksen alasajon aloittamisena,  mutta tämä on selkeä hämäysyritys.   Raha menee kaivoksen perustoimintojen mm louhinnan, murskauksen ja kasojen rakentamisen kustannuksiin.
 
Nyt on pidettävä huolta siitä, ettei Eduskunta enää lähde vedätettäväksi.  Meidän ainoa keinomme vaikuttaa on laaja kansalaispalaute ja sosiaalisen median tiedonkulku.
 
Jokainen voi osallistua!  Nyt on aika päättää tämä painajaisuni ja aloittaa kaivoksen sulkeminen oikeasti.
 
Kirjelmät löytyvät myös uudistetuilta kotisivuiltamme:   www.stoptalvivaara.org
 
 
tervehtien
 
Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta
 
 
 
JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS?-  Stop Talvivaara-liikkeen tietopaketti  31.5.2016

Hyvät kansanedustajat, tiedotusvälineiden edustajat ja kansalaismediat

Olemme hämmästyksen lyöminä seuranneet sekä Terrafamen, Työ- ja Elinkeinomisteriön,
että myös Kainuun Elyn ulostuloja Talvivaaran/Terrafamen kohtalosta päätettäessä.

Kuinka kaivoksen toiminnan jatkamisen rahoitus onnistutaan esittämään
kaivoksen alasajon aloittamisena

Yksi kummallinen käänne oli se, että Kainuun Ely kieltäytyi antamasta Ylen
käyttöön muistiota, jossa vertaillaan alasajon tai ylösajon vaatimia
kustannuksia ja ratkaisuja.

Kirjoitimme Eduskunnalle suunnatun kirjelmän viikonlopun aikana,  jossa
kokosimme yhteen tietomme ja ymmärryksemme kaivoksen alasajon tai
jatkamisen vaihtoehdoista.

Maanantai-aamuna Kainuun Ely joutui julkistamaan Kari Pääkkösen muistion,
jonka oli tarkoitus olla vain päättäjien sisäpiirin viestintää.
Tuo Pääkkösen muistio kertoo karua kieltä suomalaisesta virkakorruptiosta
ja rakenteellisesta korruptiosta, jossa Kainuun Ely näyttäytyy
ympäristölakien valvojan sijasta jonkunlaisena kaivosyhtiön
suunnittelutoimistona erikoisalueena ympäristölakien kierron suunnittelu.

Mutta jos ei johtopäätösten osalta Pääkköstä voi kiitellä suuresta
rehellisyydesta tai loogisen ajattelun kyvystä, oli muistiossa
vakavasti otettavia huomioita.

Huomasimme iloksemme, että myös Kainuun Ely on sillä kannalla, että valittiinpa
toiminnan jatkaminen tai alasajo, vaativat molemmat pitkälle samoja
toimenpiteitä. Sitäkin ihmeellisempään valoon nousevat nyt Terrafamen
väitteet siitä, että alasajo maksaisi 500 miljoonaa euroa ja ylösajo 200
miljoonaa euroa.

Muistiossa tunnustetaan myös selkeästi se, ettei bioliuotuksen
lämmöntuotanto toimi odotetusti, kuin uudella juuri louhitulla malmilla.
Kainuun Elyn johtajan johtopäätös päättäjille tarkoitetussa salaisessa
muistiossa oli se, että louhintaa tulee siis jatkaa ympäristösyistä.

Tämä on ympäristölupien valvovalta viranomaiselta outo arvio. Nyt kun
tunnustetaan,  että bioliuotus ei toimi kuten luvassa esitetään, olisi
johtopäätös oltava luvan peruuttaminen ja kaivoksen alasajo.

Talvivaaran suurta kansallista onnettomuutta ei olisi syntynyt, jos Kari
Pääkkönen ja Kainuun Ely olisivat toteuttaneet virkavelvollisuuttaan.

Kansalaisten luottamus tähän instituutioon on romahtanut niin Savossa
kuin Kainuussakin.

Pyydämme tutustumaan tiedotteeseemme koskien salaista asiakirjaa ja Suomen
Eduskunnalle lähetettyyn avoimeen kirjeeseemme tilanteen ratkaisuvaihtoehdoista.
Liitteenä myös biokemisti Jari Natusen vastakommentaari Kainuun Ely-keskuksen
johtaja Kari Pääkkösen salaiseksi tarkoitettuun muistioon.

Tervehtien

Stop Talvivaara- kansalaisliikkeen puolesta

Hannu Hyvönen

Lue lisää:

Avoin kirje Suomen Eduskunnalle  31.5.2016 /Iisalmi, Sotkamo
Talvivaara/Terrafame/Elinkeinoministeriö/Kainuun ELY  johtavat harhaan
Kaivoksen oikea alasajo on halvin ja turvallisin vaihtoehto

http://stoptalvivaara.org/node/404

Tiedote 31.5.2016 /Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta
Kainuun ELY:n salainen asiakirja herättää kysymyksiä
Miksi kustannusvertailuja piiloteltiin?

http://stoptalvivaara.org/node/405

Perustelu louhinnan jatkamisesta ympäristösyistä tai vesien
hallitsemiseksi ei päde. /Biokemisti Jari Natusen vastakommentit geologi
Kari Pääkköselle

http://stoptalvivaara.org/node/406

Lue salainen muistio (pdf)

http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/TF_ajankohtaiskatsaus_vertailu.pdf


Katso A-studion ohjelma alasajosta

http://areena.yle.fi/1-3062234


Katso Matti Saarniston haastattelu aamu-tv:ssä

http://areena.yle.fi/1-3064051
 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (3)

Talvivaaran kohtalo hallituksen ja eduskunnan käsissä - kamppailu jatkuu

25.05.2016 09:58

Hyvät Stop Talvivaara adressin allekirjoittajat!

 

Kiitoksia kaikille kamppailuun osallistuneille!  Juuri nyt päätös kaivoksen alasajosta on lähempänä kuin koskaan.

Ja vaikka hallitus uskaltautuisi esittämään  jatkorahoitusta kaivoksen toimintaan,  päätös on eduskunnan käsissä.

Kamppailua jatketaan loppuun saakka.

Tässä eilen liikkeelle laskettu avoin kirje  eduskunnalle, medialle ja sosiaaliselle medialle.

http://stoptalvivaara.org/node/398

 

Ja tässä tänään julkaistu tiedotteemme:

Tiedote 25.5.2016

Kainuun Ely-keskus laiminlyönyt lupavalvonnan
Kuinka Talvivaaran kaivos suljetaan?Terrafame on esittänyt hurjia lukuja Talvivaaran alasajon kustannuksista.
Kainuun ely-keskus on puolestaan pelotellut suurilla jätevesimäärillä ja
vaikealla luvitusprosessilla ja antanut tukensa jatkolle.

Herää kysymys ovatko kummatkaan tahot tietoisia siitä että jo kaivoksen
ympäristöluvassa on raamit sulkemissuunnitelmalle?

http://www.talvivaara.com/Kestava_kehitys/Ymparistovastuu/Ymparistoraportteja/lupahakemusaineistot/kaivoksen-ymparisto-ja-vesitalouslupaYmpäristöluvassa edellytetään että sekundäärikasat pitää paketoida
vesitiiviisti heti kun liotusprosessi niissä loppuu.  Samoin valvavien
mustaliusketta sisältävien sivukivikasojen paketointiin tulee ryhtyä sitä
mukaa kuin niitä syntyy.

Kumpiinkaan toimiin ei ole ryhdytty edes luvan edellyttämän suunnittelun
osalta.

Suunnitelma on vuodelta 2009 ja sen lopussa sanotaan näin: "Ympäristöluvan
mukaan (lupaehto 90) sulkemissuunnitelmaa tulee päivittää joka toinen
vuosi toiminnasta saatujen tutkimustietojen ja kokemusten perusteella sekä
kaivostoimintojen eteneminen huomioiden. "

Kainuun Ely on tältä osin laiminlyönyt ympäristöluvan valvonnan, sillä
viimeinen päivitys suunnitelmaan on vuodelta 2011.

Miksi Ely-keskus ei valvo toiminnan edetessä tapahtuvaksi suunniteltua
sulkemista lupaehtojen puitteissa.

Miksi valvova viranomainen nukkuu?

Miksi annetaan kuva, että sulkemiskustannukset lankeavat vasta kaivoksen
lopettamispäätöksen jälkeen vaikka luvan mukaisesti toimien pääosa
sulkemiskuluista toteutuu toiminnan aikana ja osana toimintaa?

Näyttää siltä, että valvomaton valvoja ja toiveunessa elävä Terrafame
molemmat aktiivisesti unohtavat myös nämä kulut kannattavuuslaskemissaan.

Stop Talvivaara- liike edellyttää, että mahdollisesti olemassaolevat
päivitetyt sulkemissuunnitelmat ja niihin perustuvat kustannusarviot
julkaistaan.

Kaivoksen sulkeminen aloitetaan lopettamalla uuden malmin louhinta,
murskaus ja kasaus. Tästä tulee suuri säästö.  Samoin vältytään uusien
kasojen vaatimalta rikkohapon syötöltä ja kastelu ja ilmastustyöltä.

Alasajon aikana kasoja hoidetaan kunnes niistä on saatu kohtuullinen osa
nikkelistä irtoamaan. Näin alasajo vaiheessa syntyy sama tulovirta kuin
näistä kasoista muutenkin olisi tullut.

Loppuun imettyjen kasojen ja sivukivikasojen paketointi on kustannus joka
olisi yhtälailla välittömästi edessä koetetaanko ylösajoa vai päätetäänkä
hallitusta alasajosta.

Myös aiheutettujen ympäristövahinkojen korjaaminen ja korvaukset
haitankärsijöille ovat kulueria, jotka eivät poistu ajettiinpa alas tai
ylos.

On vaikea nähdä mistä tulisivat ne hurjat kustannukset, joita Terrafame
esittää. Jopa lyhyellä tähtäimellä alasajo olisi halvin vaihtoehto.
Pitkällä tähtäimellä alasajo on ainoa mahdollinen vaihtoehto
taloudellisesti ajatellen.  Kaivoksen tulot ja menorakenne eivät ole
yhteismitallisia lainkaan.


Lisätietoja

www.stoptalvivaara.org


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (7)

TULE MUKAAN - TALVIVAARAN TARINASSA RATKAISUN HETKET

23.05.2016 14:37

Hei kaikki

 

Lähipäivinä ja viikkoina ratkeaa jatkuuko Talvivaaran surkea tarina vai löytyykö järkeä ja rohkeuttaa tehdä päätös alasajosta.

Keskiviikkona  25.5. 2016  Eduskunnan talousvaliokunta päättää annetaanko parisataa miljoonaa Talvivaaran kaivoksen ns ylösajoon vai päätetäänkö rahoitus suunnata kaivoksen alasajoon!

 

Terrafame ja Kainuun Ely-keskus ovat yhdessä lähteneet voimakkaaseen disinformaatiokampanjaan.  Nämä väittävät,  että kaivoksen ylasajo maksaisi 200 miljoonaa euroa ja alasajo 500 miljoonaa euroa.  Puhe on pötyä ja perustuu tahalliseen väärinkäsitykseen alasajoprosessista.  Tosiasiassa valtaosa alasajon kuluista tulee jo toiminnan aikana.  Alasajon tuli lupien mukaan olla jatkuva prosessi jossa sekä loppuunajettuja kasoja ja sivukivialueita suljetaan sitä mukaa kuin niitä syntyy.  Näitä  jo nyt alkavia kustannuksia ei ole huomioitu kannattavuuslaskelmissa lainkaan !

http://yle.fi/uutiset/kova_talous_talvivaaran_alasajon_hinta_sen_kuin_kasvaa__viimeinen_arvio_puoli_miljardia_euroa/8892450?origin=rss

Kainuun Ely:n johtaja Kari Pääkkönen puolestaan harhauttaa puhumalla  kaivoksen alasajon luvituksen vaikeudesta ja kustannuksista, joita mm alasajoa varten rakennettava vedenpuhdistamo edellyttäisi.  Jos Pääkkönen olisi hoitanut virkavelvollisuutensa asianmukaisesti,  hän ei siirtäisi aikarajaa puhdistamon rakentamiseen loputtomasti tulevaisuuteen.  Ympäristölupa edellytti puhdistamon rakentamista jo ensimmäisten toimintavuosien aikana.

http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/terrafamen-kaivoksen-alasajo-veisi-vuosikausia/

 

Mielenkiintoista on sekin,  että kaiken jälkeen valtion ja veronmaksajien rahaa virtaa Pekka Perälle ja hänen esikunnalleen.

http://yle.fi/uutiset/analyysi_nain_talvivaaralla_yha_rahastetaan__pekka_pera_kuittaa_yli_26_000_euroa_kuukaudessa/8893807?origin=rss

 

Toivomme,  että tässä tilanteessa:

1. Kaikki levittäisivät laajasti oheista tiedotetta jossa osoitamme harkitun harhauttamisen ja vedätyksen, johon sekä Ely-keskus että Kari Pääkkönen syyllistyvät.  Erityisesti omille kansanedustajille kannattaa viestejä nyt lähetellä.

2. Kotisivumme ovat uudistuneet!  Käy tykkäämässä ja jaa linkkiä.

www.stoptalvivaara.org

3.  Adressikampanjalle on myös uusi introsivu: 

www.stoptalvivaara.org/node/393

Levitä adressia.  Aiomme käydä luovuttamassa adressin eduskunnalle pari päivää ennen Talvivaara- päätöstä.

Olisi hienoa jos nimimäärä nousisi yli 70000 allekirjoituksen siihen mennessä!  Kaikki ovat tervetulleita adressin luovutustapahtumaan eduskunnan portaille.   Seuraa uutisia kotisivullamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (4)

RATKAISUN HETKET TALVIVAARAN TARINASSA - TOIMINNAN AIKA

07.05.2016 22:35


Hyvät Stop Talvivaara kansalaisadressin allekirjoittajat!


Kun keväällä 2012 asetimme tunnuksen ja tavoitteen Talvivaaran kaivoksen sulkemisesta, olimme paljon enemmän oikeassa kuin arvasimmekaan.

Syksyllä 2012 tapahtunut suurvuoto ja maamme ensimmäinen onnettomuus, jossa luontoon karkasi suuria määriä uraania muiden myrkyllisten metallien lisäksi, osoitti että pahimmatkin pelot ja skenaariot olivat totisinta totta.

Mutta paljon on pitänyt tuonkin jälkeen jätteitä virrata kahteen vesistöön, ennenkuin nyt lopulta vakavasti keskustellaan kaivoksen sulkemisesta. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Kesäkuussa Suomen Eduskunta on temppelin harjalla, Talvivaaran tarinan vedenjakajalla. Vieläkö neljännen kerran lisärahoitus tuolle kaivoskokeilulle on lisäbudjetin suurin kuluerä, maamme kärkihanke siis?


Nyt on aika olla yhteydessä kansanedustajiin ja kertoa kansalaisten näkemykset. Löytyykö uskallusta tunnustaa tosiasiat: kaivos ei voi olla yhtäaikaa sekä taloudellisesti kannattava että ympäristön kannalta kestävä.

On suuri virhe syytää hyvää rahaa toimintaan joka vain tuottaa kustannuksia ja vahinkoa.

Ja vaikka kevät onkin kauneimmillaan, kannattaa nyt huomioida myös
huikean hyvä dokumenttielokuva, Mika Koskisen Nälkämaan Sampo.

Tämä elokuva on merkkipaalu suomalaisen dokumenttielokuvan historiassa, mutta samalla juuri nyt äärettömän ajankohtainen ja vaikuttava teos.

Elokuvan tarina pitää otteessaan ja mestarillinen leikkaus ja musiikkidramaturgia tekevät siitä kaiken järkyttävyytensä keskellä todellisen elokuvaelämyksen! Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni tämän viestin saajista pääsisi ensiesityksiin eri paikkakunnilla ja kutsuisi kaikki kaverit sankoin joukoin mukaan. Elokuva on voimauttava kokemus ja antaa kaiken keskellä kipinää siihen, että kansalaisten kasvava paine saisi suunnan kääntymään.

Suomestä ei saa tehdä kaivosreservaattia ja tulevien sukupolvien kallista perintöä, vesistöjä ja pohjavesiä, ei saa uhrata.

Ohessa Jari Natusen kokoama lista esityksistä eri paikkakunnilla.

Nähdään elokuvissa!

Stop Talvivaara - Kansanliike vesistöjen puolesta

jk.  kotisivut  www.stoptalvivaara.org kaipaavat päivittäjää, ota yhteys

hannu@elonmerkki.net

--------------------------------------------------------------------------

Nälkämaan Sampo

Ensi-ilta 6.5.2016
ESITYSPAIKAT:

HELSINKI, KINOPALATSI 6.5. alkaen klo 13 ja klo 18.25 päivittäin ainakin 10.5. asti, 11.5. klo 18.25 12.5. klo 21.40
Liput: www.finnkino.fi/Event/301532/ 
FB-kutsut: https://www.facebook.com/events/1113616148659492/
https://www.facebook.com/events/793645660766056/

HELSINKI, Kino Korjaamo
http://www.korjaamo.fi/fi/kino


HELSINKI, Kino Sheryl 
Ke 18.5. - Pe 20.5.
ESPOO, KINO TAPIOLA Pe 20.5.
Ke 25.5. ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen

IISALMI, KUVALIPAS Ma 16.5 vierailunäytös klo 19.00

JOENSUU, KINO TAPIO La 7.5. klo 18.00
Ti 10.5. klo 19.20
Ti 17.5. klo 17.00 ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen

KAJAANI, BIO REX Ke 4.5. klo 13.00 (senioribio, liput 6.50 sis. kahvit)
Pe 6.5. klo 15.45
Ti 10.5. klo 17.30
Ke 11.5. klo 15.45
To 12.5. Klo 17.00 ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen&

KIRKKONUMMI, KINO KIRKKONUMMI
https://www.facebook.com/events/619370234879152/

KOUVOLA, STUDIO 1,2,3&
Pe 6.5. klo 17.30
Ma 9.5. klo 17.30
To 12.5. klo 17.30

KUOPIO, KINO KUVAKUKKO
Pe 6.5. alkaen&
Ma 9.5. ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen&

KUHMO, PAJAKKAKINO 

To 5.5. klo 18.00 
La 7.5. klo 16.00
Su 8.5. klo 16.00
Ti 10.5. klo 18.00
La 14.5.

LAHTI, KINO IIRIS
Pe 6.5. klo 18.00
La 7.5. klo 14.00 &
Su 8.5. klo 17.40&
Ke 11.5. klo 17.45

NILSIÄ (Kuopio), KINO MANTTU
10.5.

NURMES, KINO HANNIKAINEN
Pe 13.5.
Pe 13.5.

SEINÄJOKI, BIO MARILYN

Su 8.5. klo 17.30
Ma 9.5. klo 17.30
Ti 10.5. klo 17.30
To 12.5. klo 17.30

SOTKAMO, KINO VISIO
;To 5.5. (seniorinäytös)
Pe 6.5. klo 18.30
La 7.5. klo 15.45
Su 11.5. klo 17.30

SUOMUSSAL

TAMPERE, ARTHOUSE CINEMA NIAGARA
Pe 6.5 klo 14.00 SENIORIKINO 6€. klo 18.30 ENSI-ILTA 9€,
La 7.5. klo 16.15,
Su 8.5. klo 14.00,
Ma 9.5. klo 18.30,
Ti 10.5. klo 18.00,
To 12.5. klo 12.00 SENIORIKINO 6€,
Ma 23.5.vierailu,keskustelu

TURKU, KINOPALATSI Pe 13.5.

Jos kotipaikkakuntasi elokuvateatteria ei löytynyt listasta, ota yhteys teatteriin ja pyydä että ottavat ohjelmistoon!


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (3)

NÄLKÄMAAN SAMPO - Elokuvissa tavataan!

26.04.2016 08:47

 

Hei kaikki immeiset!

Talvivaarn/Terrafamen osalta eletään ratkaisevia aikoja.  Annetaanko
vielä 200 miljoonaa euroa tähän kokeiluun? Tuleeko putkuputkilupa? Myös
yli kolme vuotta kestäneeseen rikosjuttuun odotetaan käräjäoikeuden
päätöstä milloin tahansa.

Oman lisänsä tähän draamaan tuo elokuvantekijä Mika Koskinen, jonka ohjaama
Nälkämaan Sampo tulee elokuvateattereihin 6.5.2016.
Elokuva on erittäin hyvä ja tekee oikeutta myös meille kansalaisille, 
joiden yrityksiä puolustaa omiaa elinympäristöjään seurataan tiiviisti.

Tässä tilanteessa olisi erittäin tärkeää että mahdollisimman moni
elokuvateatteri ottaisi sen ohjelmistoonsa ja että näytöksiin kertyisi
väkeä.  Televisioon työ ei liene tulossa ennen vuotta 2017.


Sana kiertämään ! Näytöksissä tavataan!


terveisin Hannu Hyvönen


Nälkämaan Sammon traileri:
https://www.facebook.com/nalkamaansampo/videos/202836810098731/
Tykkää myös sivusta ja kutsu kaverit tykkäämään:
https://www.facebook.com/nalkamaansampo/
Suunnitellut esitykset:

Tampere:
Kutsu kaverit Tampereen seudulta tähän tapahtumaan ja
katsomaan Talvivaara-dokumenttielokuvaa Nälkämaan Sampo
 https://www.facebook.com/events/1727119397511147/


Kajaani:
Kutsu kaverit Kajaanin seudulta tähän tapahtumaan.
 Ajat tarkentuvat myöhemmin.
 Ohjaaja Mika Koskinen Kajaanissa 12.5.2016.
 https://www.facebook.com/events/493593534159552/
 Teatteri www.biorex.fi/Kajaani
Kirkkonummi:
Kutsu kaverit Kirkkonummelta tähän tapahtumaan.
 Aika tarkentuu myöhemmin
 https://www.facebook.com/events/619370234879152/
 Kino Kirkkonummi
 http://www.surfnet.fi/cinema/index.html?bio=5&lang=fi
Kuopio:
Kutsu kaverit Kuopiosta tähän tapahtumaan.
 https://www.facebook.com/events/1614114082244544/
Lahti:
Kutsu kaverit Lahden seudulta tapahtumaan ja katsomaan
Talvivaara-dokkari Nälkämaan Sampo.
 https://www.facebook.com/events/518822614984574/Kino Iiris kinoiiris.com

Nilsiä:
Kutsu kaverit Nilsiän seudulta tähän tapahtumaan.
 https://www.facebook.com/events/246145895740367/

Sotkamo:
Kutsu kaverit Sotkamon seudulta tähän tapahtumaan.
 Keskiviikkona 11.5. ohjaaja Mika Koskinen paikalla.
 https://www.facebook.com/events/1196996530311986/
 Teatteri http://www.kinovisio.fi/

Lisäksi: Kouvola, Kuhmo, Nurmes

Tapahtumat, joissa pyydetään esitystä:

Espoo:
Kutsu kaverit Espoon seudulta tähän tapahtumaan pyytämään Nälkämaan Sammon
esityksiä
Espooseen https://www.facebook.com/events/1537306046575452/

Vantaa:
Kutsu kaverit Vantaan seudulta tähän tapahtumaan pyytämään Nälkämaan Sammon
esityksiä Vantaalle:
 https://www.facebook.com/events/145859632482555/
Turku:
Kutsu kaverit Turun seudulta pyytämään esityksiä myös Turkuun.
 https://www.facebook.com/events/252642645087728/
Oulu:
Kutsu kaverit Oulun seudulta tähän tapahtumaan ja pyytämään
 Talvivaara-dokumenttielokuvaa Nälkämaan Sampo Ouluun
 https://www.facebook.com/events/602355559935506/
Iisalmi:
Kutsu kaverit Iisalmen seudulta tähän tapahtumaan ja pyytämään
 Talvivaara-dokumenttielokuvaa Nälkämaan Sampo Iisalmelle
 https://www.facebook.com/events/1715512928718398/
Joensuu:
Kutsu kaverit Joensuun seudulta tähän tapahtumaan ja pyytämään
 Talvivaara-dokumenttielokuvaa Nälkämaan Sampo Joensuuhun!
 https://www.facebook.com/events/600366723462019/
Raahe:
Kutsu kaverit Raahen seudulta tähän tapahtumaan.
 Aika tarkentuu myöhemmin.
 https://www.facebook.com/events/854753767987551/
Rovaniemi:
Kutsu kaverit Rovaniemen seudulta tähän tapahtumaan ja pyytämään Nälkämaan
Sampoa
Rovaniemelle!
 https://www.facebook.com/events/771043896363689/


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (1)

TRAILERI JAKOON: Turning point - stalkers in Talvivaara mining zones

15.04.2016 16:10

Talvivaara on ikkuna tulevaisuuteen?
Turning point dokkarin traileri julkaistiin


Dokumenttielokuva
Turning point - Stalkers in Talvivaara mining zones
on leikkausvaiheessa. Elokuvan kymmenminuuttinen
traileri julkistettiin yleisötilaisuuksissa Sotkamossa ja Iisalmessa.

-Talvivaara on kuin ikoni, ikkuna tulevaisuuteen, jos jatkamme yhä
heikompien malmiesiintymien ottamista käyttöön, siteerasi ohjaaja Hannu
Hyvönen sotkamolaista Talvivaara-aktivistia pastori Antti Lankista.

-Elokuvan aihe on globaalisti kiinnostava ja tärkeä. Ehtyvien metalli- ja
energiavarojen ongelma on yhteinen.


Dokumentti on tarkoitus saada ensi-iltaan viimeistään ensi syksynä.

Katso traileri täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=T4pxE6V4SyM

Elokuvan facebook-sivut (Käy kommentoimassa ja tykkäämässä) :
https://www.facebook.com/Turning-point-Stalkers-in-Talvivaara-mining-zones-595665963925525/?fref=nf


Iisalmen Sanomien uutinen:
http://www.iisalmensanomat.fi/news/talvivaara-elokuva-tht-nollabudjetilla-kansainvliseen-levitykseen/


Hanke etenee joukkorahoituksella ja -levityksellä. Tukea tarvitaan.

Elokuvan valmistumiseen ja levitykseen voi osallistua tekemällä
ennakkotilauksen dvd:stä tai latausoikeudesta.

TUKIKAMPANJAHINTA dvd:lle:
min 50 euroa paitsi niille, jotka järjestävät ilmaisnäytöksiä elokuvasta
30 euroa.

LATAUS kahden viikon katseluoikeudella Vimeon kautta
Tukihinta 30 e ja niille jotka järjestävät ilmaisesityksiä 20 e

Ennakkotilaukset:  elonkirjo.hannu.hyvonen@gmail.com

VASTIKKEETON TUKI
Vastikkeetta dokumentin loppukustannuksia voi tukea myös Iisalmen
Luonnonnystävien stop talvivaara- tukitilin kautta:
www.stoptalvivaara.org/tuki  Viestikenttään: tuki dokumenttityölle.

Toivomme myös, että itsekukin osallistuu elokuvaprojektin tunnetuksi tekoon
levittämällä linkkiä traileriin mahdollisimman laajasti.


Katso traileri täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=T4pxE6V4SyM
Stop Talvivaara - Vesistöjen Puolesta

Kommentit (0)

Talvivaaran tarina käännepisteessä - toimintavetoomus

23.02.2016 12:20


TALVIVAARAN TARINA KÄÄNNEPISTEESSÄ?
Vieläkö Eduskunta suostuu jatkorahoitukseen?

Mauri Pekkarinen asetti ehtonsa väittelyssä Hannu Hyvösen kanssa A-Talkissa 17.2.2016   http://areena.yle.fi/1-3062220?autoplay=true

Stop Talvivaara vastaa avoimella kirjeellä:

http://stoptalvivaara.org

Tutustu aineistoihin.  Ota yhteys tuntemiisi ja arvostamiisi kansanedustajiin osoitteella  etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Nyt jokaisen sana painaa. 

Myös tärkeä kamppailu oikeuksistamme oman elinympäristömme tilan valvontaan ja jokamiehenoikeuksiin jatkuu.  Lue videoreportaasi Vastavalkeasta.  

http://vastavalkea.fi/2016/02/12/kansalaisten-oikeudet-ymparistonsa-tarkkailuun-turvattava/

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (9)

Avoin kirje päätoimittajille ja uutistoimituksille: Tarvitaanko Suomessa avointa kansalaisyhteiskuntaa?

11.12.2015 11:44
 

Hyvät Stop Talvivaara- liikkeen kannattajat ja vesistöjen ystävät!

 

Täydellinen mediaboikotti tiedotteimme osalta jatkuu. Tilanne on vakava, sillä samaan aikaan kuitenkin valmistellaan yhä uusia valtion panostuksia tuohon kaivoshankkeeseen. Medialla on nyt tavattoman suuri vastuu.

 

Toivon, että oheinen avoin kirje leviää kauttanne eri medioiden toimituksiin ja keskustelufoorumeille ja myös tiedotustutkimuksen opiskelijoille ja opettajille.

 

terveisin Hannu

 


 

 

Iisalmessa 11.12.2015

 

 

Avoin kirje päätoimittajille, uutistoimituksille ja media-alan tutkimukselle:

Tarvitaanko Suomessa avointa kansalaisyhteiskuntaa?

 

 

Suomalaista mediaa on arvosteltu herkkänahkaisuudesta arvostelua kohtaan.

Suuren poikkeuksen tekee kuitenkin Talvivaara. Viimeisen vuoden ajan on kuultu mediassa suurta itsekritiikkiä Jarmo Erolan kirjan Kirottu kaivos herättämänä. Kirja on antanut aiheen itseruoskintaan siitä, että media on lähtenyt leimaamaan Talvivaaraa ympäristökatastrofiksi, jota se ei Talvivaaran puhetorvena toimivan Erolan mielestä tietenkään ole.

 

Temppu on läpinäkyvä. Kirottu kaivos on osakekaupoissaan pettyneet taloustoimittajan epätoivoinen yritys rahastaa edes kirjalla jos emoyhtiö olisikin mennyttä. Ymmärrän hyvin että Erola on saanut kannatusta niiden muiden media-alan vaikuttajien joukossa, joiden osakesalkku on sulanut Talvivaaran sotkuihin,.

 

Tosiasiassa tilanne on se, että jo pari viikkoa suuren kipsisakka-allasvuodon jälkeen v. 2012 alkoi median painostus, jossa kyseenalaistettiin median yhteydenpito ympäristöväen kanssa ja syytettiin kansalaisjärjestöjä väärien tietojen levittämisestä.

 

Stop Talvivaara- liikkeen puolesta voin kertoa, ettemme ole vieläkään saaneet yhtään yksilöityä listausta, joka oikeuttaisi väitteet.

 

Mutta kiitos Kirotun kaivoksen, median vallankäyttäjillä on nyt selkänoja.

 

Rohkeaksi julistettu Erola arvostelee mediaa ja ympäristöjärjestöjä ja tämän turvin on sitten helppo oikeuttaa kriitikkojen sulkeminen Talvivaara- keskustelun ulkopuolelle. Ja näin on tapahtunut. On todettava, ettei Stop Talvivaaran tiedotteista yksikään ole kuluvana vuonna ylittänyt median uutiskynnystä.

 

Mielestäni median valinta on virheellinen ja se voi tulla kalliiksi sekä yhteiskunnalle että piensijoittajille.

 

Suomessa ollaan kovin huolissaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan tilanteesta, mutta samaan aikaan on maamme suurin kaivoskriittinen kansanliike laitettu totaaliseen mediaboikottiin.

 

Onko niin, että käsitys kansalaisyhteiskunnan tarpeellisuudesta koskeekin mediapäättäjien osalta vain Venäjää? Suomessako ei vapailla kansalaisliikkeillä ole sijaa ja tarvetta?

 

Tilanne on hyvin omituinen ja pakottaa kansalaisliikkeet pohtimaan suhdettaan suomalaiseen mediaan. Onko ainoa mahdollisuutemme vaikuttaa kotimaan keskusteluun kansainvälinen julkisuus?

 

Mihin tämä mielipideboikotti perustuu ja ketkä ovat sen takana?

 

Pyytäisin ystävällisesti tämän kirjeen vastaanottavilta mediataloilta ja niiden uutiskriteeseistä päättäviltä tahoilta perustelua sille, miksi kriitikot on vaiennettu?

 

Pyydän tutustumaan tiedotteisiimme vuodelta 2014.

 


 

Pyydän myös tutustumaan Stop Talvivaara- liikkeen videokanavaan. Myös siellä on aineistoa sille, joka haluaa tutustua kansalaisjournalismin kritiikkiin.

 


 

Riippumatta teemasta, uutisarvosta, aiheista tiedotteet ja videot on sivuutettu mediassa käytännössä täysin.

 

Uskon, että tämä epänormaali tilanne tullaan vielä läpivalaisemaan mediakriittisen tutkivan journalismin sekä mediatutkimuksenkin toimesta. Myös omassa työnalla olevassa dokumenttielokuvassa Out of control - The story of Talvivaara mediakamppailu tulee olemaan yhtenä punaisena lankana muiden isojen teemojen ohella.

 

Mutta juuri nyt kun eletään Talvivaaran ratkaisun hetkiä, median olisi syytä kantaa vaastuunsa monipuolena ja myös kriittisenä tietolähteenä. Nythän median kriittisyys on pysähtynyt vain kriittisyyteen kriitikoita kohtaan.

 

Mediatutkimus kertoo, että kokoomukselaisten määrä on suuresti yliedustettuna valtamedian johdossa. Talvivaaran osalta on todettava että Kokoomus oli oikeassa. Demokratia on rikki.

 

Tarvitaan korjausliike tilanteessa, jossa valtamedia on osa ongelmaa, ei osa ratkaisua.

 

Suomi tarvitsee journalismia.

 

 

 

Hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta toivoen

 

Stop Talvivaara kansanliikkeen puolesta

 

Hannu Hyvönen

 

jk Ohessa ainoa haastattelu, joka Kajaanin Käräjien osalta tehtiin. Vietimme suurimman osan käräjäajasta viiden poliisin ja viiden juristin kanssa ilman median läsnäoloa. Suomessa voidaan käydä oikeuspoliittista farssia ilman että media asiasta kiinnostuu lainkaan

 


 

 

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (7)

Talvivaaran käräjät ja kansalaisoikeudet

10.12.2015 14:26

Hyvät vesistöjen ja puhtaitten vesien ystävät

Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnistä odotetaan päätöksiä ensi vuoden puolella.

Sitä ennen ratkeaa kuitenkin meitä vesstöjen puolustajia vastaan nostettu rikossyyte luvattomasta tunkeutumisesta näytteenottoon Ylä-Lumijärvelle.

Käräjiä pidettiin raskaassa poliisivartiossa viime tiistaina Kajaanin käräjäoikeudessa. kts video "Suurrikollisia vai kotiseudun puolustajia https://www.youtube.com/watch?v=FX3TklSzm8E

Lue ja pistä jakoon tiedotteemme asiaan liittyen:
Talvivaara kärähti salakuvauksesta - ministeriöille ehdotus liikkumakieltoasetuksen peruuttamisesta
http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote09122015.html

Aktivistien vastaveto - uusia tutkintapyyntöjä Talvivaarasta
http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.12.2015.html


On selvää, että taistelu Talvivaaran osalta vielä jatkuu.
Tässä vaiheessa vetoamme kaikkiin kannattajiimme. Liikkeen tukitilin kassa on tyhjä ja tarvitsemme tukea kaivoksen päästötarkkailuun, pakon edessä tehtävään suureen kotisivu-uudistukseen ja videodokumentointiin.

Dokumentin tekijänä lupaan kaikille yli 50 euroa lahjoittaneille lähettää työn alla olevan dokumenttielokuvan kommenttiversion dvd-kopiona. Dokumentin julkaistaan sekä Suomeksi että englanniksi. Työnimi:
Out of control - how uranium mine arrived in Finlad

Iisalmen Luonnonystävien tukitili löytyy sivulta:
www.stoptalvivaara.org/tuki

tervehtien puhtaitten vesistöjen ja kansalaisoikeuksien puolesta

Hannu Hyvönen
p. 0442003654


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (2)

VETOOMUSKIRJELMÄ: Talvivaara ja oikeusjärjestelmän kriisi

01.11.2015 17:05

SUOMALAINEN OIKEUSJÄRJESTELMÄ VEDENJAKAJALLA

-Stop Talvivaara- liikkeen vetoomuskirje kansalaisille,
kansalaisliikkeille, toimittajakunnalle ja parlamentaarikoille

Hyvät vastaanottajat

Stop Talvivaara liike luovutti presidentti Sauli Niinistölle Kajaanin
raatihuoneen torilla 28.10.2015 oikeusasiakirjan joka osoittaa, että
kaivosyhtiö syyllistyi tahalliseen uraanin salaamiseen hakiessaan
kaivoslupaa. Kirjelmässä, joka on postitettu myös Valtakunnansyyttäjälle
esitetään vaatimus käynnistää rikostutkinta, jossa myös virkakoneiston
vastuu selvitetään erityisesti uraanin osalta.

Stop Talvivaara- kansanliike katsoo, ettei meneillään olevassa
oikeusprosessissa ole nostettu kaikkia tarvittavia syyteitä, eikä myöskään
rikosepäiltyjen joukkoon kaikkia sinne kuuluvia ihmisiä.

Kirjelmässä ehdotetaan koko rikosvyyhdin selvittämistä
Valtakunnanoikeudessa.

Katso video Presidentti Talvivaaran vedenjakajalla
https://www.youtube.com/watch?v=p_UHTuO6Ov4&feature=youtu.be

Stop Talvivaara- kansanliike vesistöjen puolesta syntyi huhtikuussa 2012
kun julkaistiin kaivoksen sulkemista vaativa kansalaisadressi .
Uskalsimme vaatia kaivoksen sulkemista, sillä oli käynyt ilmi, että
kaivos oli luvitus- ja perustamisvaiheessa salannut sen että
bioliuotusprosessissa rikastuu satoja tuhansia kiloja uraania vuodessa.
Myös kaikkien muiden radioaktiivisten aineiden riskit ja vaikutukset
sivuutettiin kun ympäristölupaa haettiin.

http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaa…

Katsoimme, että kaivos on laiton ja että ilman asianmukaista riskien
arviointia rakennettuna se sisältää suuria riskejä.

Marraskuussa 2012 tapahtunut suuronnettomuus osoitti, että olimme täysin
oikeassa.

Kansanliike on tehnyt sinnikästä työtä saadakseen uraanin salaamisen
asianmukaiseen rikostutkintaan.

Yksikään tekemämme tutkintapyyntö tai kantelu ei ole johtanut
toimenpiteisiin. Tehdyssä ympäristörikostutkinnassa kävi ilmi, että jo
vuonna 2004 pilottikokeissa havaittiin, että uraani rikastuu
prosessinesteeseen. Syyttäjä ei kuitenkaan nähnyt perustetta nostaa
syytettä tästä salaamisesta, vaikka on selvää, että koko kaivos olisi
perustettu toisin, jos radioaktiivisista aineista olisi lupavaiheessa
kerrottu. Jos kaivosta olisi ylipäänsä perustettu ollenkaan.

Viimeisin yrityksemme uraanin salaamisen ja valvonnan osalta oli kantelu
viranomaisvalvonnasta Oikeuskanslerille.

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote08102015.html

Oikeuskansleri ei nähnyt moitittavaa STUK:n toiminnassa.

Käytyämme mediahiljaisuuden vallitessa läpi kaikki vaikutuskanavat,
käännyimme vielä Tasavallan presidentin ja Valtakunnansyyttäjän puoleen.
Kalastaja Raimo Tervonen luovutti Kajaanin toritapahtumassa 28.10.2015
presidentti Sauli Niinistö aloitekirjelmän, jossa ehdotamme että
Talvivaaran
rikosvyyhti on selvitettävä Valtakunnansyyttäjän toimesta ja käsiteltävä
Valtakunnanoikeudessa.

Vain Savon Sanomat uutisoi verkkolehdessään tehdyn aloitteen,
ennakkotiedotteen pohjalta.

http://www.savonsanomat.fi/…/oikeuskansleri-hylkas…/2159770…

Mielestämme suomalaisten päätoimittajien ja uutisvastaavien on syytä
katsoa peiliin. Vain totalitäärisissa maissa estetään
kansalaisliikkeiden äänen kuuluminen ja valtiovaltaan kohdistuva
kritiikki.

Talvivaara on ollut vedenjakaja virkakoneiston uskottavuudelle ja
moraalille. Se näyttää olevan sitä myös journalismin suhteen.

Stop Talvivaara- liike on väkivallaton ja demokraattisiin keinoihin
tukeuvuva vapaa kansanliike.

Valtakunnanoikeus on nyt viimeinen
oljenkortemme hakiessamme toteennäytettyä tahallista uraanin salaamista
asianmukaiseen oikeuskäsittelyyn.

Emme usko, että olisimme tässä umpikujassa, jos suomalaisen median ja
toimittajakunnan olisi annettu toimia, kuten vapaassa maassa toimitaan.
Vaikenemisella on annettu tilaa ja mahdollisuutta mielivaltaiselle
argumentoinnille, perusteille ja lainkäytölle.

Haluamme kysyä suoraan maamme päätoimittajilta, kuinka mielestänne
kaivoskriitikoiden tulisi toimia, että he saisivat äänensä kuuluviin tässä
maassa?

Jos tiedotteen, kirjelmät, aloitteet, kantelut, tutkintapyynnöt,
selvitykset eivät uutiskynnyksiänne ylitä, onko parempi turvautua suoraan
kansalaistoimintaan? Kun presidentti vieraili Kainuussa olisiko meidän
pitänyt heitellä paukkupommeja tai värvätä naisia tissit paljaana torille
juoksemaan?

Ymmärrättekö hyvät päätoimittajat ja muut uutisvahdit, että sensuroimalla
kansalaisliikkeiden äänen tästä yhteiskunnallisesta todellisuudesta olette
luomassa pohjaa laittomalle suoralle kansalaistoiminnalle? On hyvin
vaikea tuomita ja irtisanoutua suoraan toimintaan ryhtyvistä tilanteessa,
jossa laillisin keinoin ja julkisuuden kautta ei väylää ole.

Hyvät kirjeen saajat

Pyydämme apuasi.

Stop Talvivaara- kansanliike on yli 60000 ihmisen liike ja tahdon ilmaus.

Liikkeen alkuvaiheessa saimme tilaa myös mediassa, mutta nyt tilanne on
toinen.

Mikään välittämämme tieto, uutinen tai kannanotto ei ole koko vuonna
ylittänyt uutiskynnyksiä.
http://stoptalvivaara.org/fi/ajankohtaista.html

Edes se, että Perän hallitsema kaivosyhtiö osavuosikatsauksessaan
varoittaa, ettei ole mitään takeita voiko Terrafame koskaan toimia
kannattavasti, ei tunnu junaa pysäyttävän. Juna joka on tunnelissa, jonka
päässä ei näy valoa. Kaivos on sekä ympäristö- että talouskatastrofi,
mutta myös oikeuspoliittinen katastrofi.

http://www.kainuunsanomat.fi/…/talvivaara-oyjn-ylla-synkki…/

Talvivaara- kritiikin ja ratkaisuvaihtoehtojen osalta Suomessa eletään
uutispimennossa.

Tämän tilanteen ja umpikujan murtamiseksi tarvitaan vahvaa ja tietoista
sosiaalista mediaa ja rohkeita ja ammattikunniastaan kiinnipitäviä
journalisteja.

Toivomme tämän kirjeen ja sen mukana lähetettävän videon leviävän
sosiaalisessa mediassa ja valtamedian toimituksissa niin laajasti, että
tehty aloite tulee suuren yleisön tietoon.

Talvivaara on peili, joka kertoo demokratiamme hätätilasta:
suomalaisesta virkakorruptiosta, hyvävelijärjestelmästä ja tehtävänsä
kadottaneesta valtamediasta.

Kyse on paitsi vesistöjen ja yhteisen ympäristömme puolustamisesta myös
taistelusta demokratian ja sananvapauden puolesta.

Ilman puhdasta vettä meillä ei ole elämää. Ilman sananvapautta
demokratialla ei ole happea.

Stop Talvivaara -Kansanliike vesistöjen puolesta

 

===========================================

Tukea tarvitaan kansalaitoimintaan ympäristötarkkailusta julkaisutoimintaan:
www.stoptalvivaara.org/tuki

Voit myös tukea Maan ystävien avaamaa vesistötarkkailun tukitiliä.
Tutkitaan Talvivaara-Terrafamen päästöjä Vuoksen ja Oulujoen vesistöissä.
Uudethaitta-aineet, kuten metyylielohopea, harvinaiset maametallit,
strontium (ei-radioaktiivinen) ja litium voivat vaikuttaa Talvivaaran ja
purkuputken luvitukseen. Päästöaineita on havaittu luvattomilla reiteillä.
Tue näytteenottoa lahjoittamalla tilille FI92 4726 5020 0324 33. Saaja
"Maan ystävät ry" ja viiteviesti "Kaivokset". Rahankeräyslupa:
POL-2015-975.Jari Natunen, Biokemisti, FT
ja paikalliset luonnonsuojelijat.

Ja vielä kerran. Tämä video jakoon. Presidentti Talvivaaran vedenjakajalla

https://www.youtube.com/watch?v=p_UHTuO6Ov4&feature=youtu.be

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (7)

Talvivaaran tarina - kuka huijaa ja ketä?

27.07.2015 10:25

 

Hyvät ystävät!

Toivomme taas vetoapua.  Talvivaara saastevesiin hukkuu mutta media vain nukkuu.  Toivottavasti kansalaismedia valvoo ja tämä avoin kirje leviää laajasti. 

Kaivoksen jätekuormaa aiotaan kasvattaa aloittamalla veronmaksajien rahoilla louhinta uudestaan.   Ympäristösyistä.  Pidetäänkö ihmisiä aivan tyhminä!

 

kesäterveisin

Stop Talvivaara kansanliike

 

27.7.2015

Avoin kirje kansalaisille,
kansanedustajille ja suomalaiselle medialle


Talvivaaran tarina - kuka huijaa ja ketä?Valtio antoi rahaa lisäbudjetista Talvivaaran ympäristöongelmien
ratkaisemiseen. Nyt tätä rahaa on tarkoitus käyttää kaivoksen louhinnan
uudelleen aloittamiseen. Toiveena on, että uusien liuotuskasojen
lisäämisellä liuoskiertoon saataisiin niin paljon lämpöä että kasat ja
kiertoliuos eivät jäätyisi talvella.

Ongelmien ytimessä on itse kaivoksen pohjoisissa oloissa kokeellinen
rikastusmenetelmä, biokasaliuotus.

Jos tämä prosessi olisi toiminut niinkuin kaivoksen ympäristöluvassa
luvattiin, kaivoksella ei olisi minkaanlaisia ongelmia pakkasista, eikä
ylimääräisestä vedestä. Päinvastoin. Jopa sateisimpinakin kesinä olisi
pitänyt pumpata haihtumista korvaavaa ylimääräistä vettä liuotuskiertoon.
Perustamisvaiheessa suunniteltiinkin vedensaannin turvaamiseksi
vedenottoputkea Nuasjärvestä.


Bioliuotuksessa bakteeritoiminnan piti irrottaa sulfidimalmin rikkiä
liukoiseksi rikkihapoksi voimakkaasti lämpöä tuottavassa reaktiossa.
Oletus oli, että prosessin käynnistyttyä kasoihin laskettavan
rikkihapon määrää voitaisiin vähentää.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa kaivosalueella on jopa kymmenen miljoonaa
kuutiota jätevesiä, joista eroonpääsemiseksi rakennetaan purkuputkea
Nuasjärveen. Kasoihin ajettavan rikkihapon määrä ei ole vähentynyt ja
voidaankin todeta, ettei kyse ole käytännössä ollut bioliuotuksesta, vaan
lisätyn rikkihapon avulla tapahtuvasta rikastamisesta.

Tilanne osoittaa, että tämä kaivoskokeilu on epäonnistunut. Lukuisista
uusista yrityksistä ja lupauksista huolimatta kasat eivät ole pysyneet
liuottavan bakteeritoiminnan kannalta elossa. Myöskään kasojen purku ja
siirto sekundaarivaiheeseen ei ole herättänyt toimintaa vaaditulle
tasolle.

Saatujen mineraalien määrä on jäänyt malmitonnia kohden noin puoleen
luvatusta, mutta kustannusten osalta kehitys on ollut vastakkainen.
Jokainen louhittu tonni on merkinnyt myös lisää jälkilaskua, lisää
ongelmallista ja saastuttavaa sivukivijätettä, lisää rikkihappoa, lisää
sadevettä sekoittumaan liuoskiertoon.

Media vedenjakajalla


Kaiken tämän jälkeen saamme lehdistä lukea, kuinka valtio on päättänyt
antaa vielä lisää verorahoja kaivoksen konkurssipesälle louhinnan
uudelleen käynnistämiseksi ympäristösyistä.

Tämä loogisesti mahdoton perustelu on syvässä ristiriidassa terveen järjen
ja kaivoksen toimintahistorian valossa. Herää kysymys miksi media
toistaa kritiikittömästi kestämättömiä väitteitä tosiasioina ja antaa
näin tukensa valtion varojen sijoittamiselle toimimattoman ja saastuttavan
kaivoksen jatkamiselle.

Kaavailtu Talvivaaran kaivoksen ja kaivosoikeuksien kauppa edellyttää
ulkomaisten sijoittajien ehtojen perusteella, että kaivos on toiminnassa.

Olisiko mahdollista, että tässä meidän pienessä Suomessa, maailman
korruptoitumattomimmassa maassa, vapaan lehdistön ja vihreän
kaivosteollisuuden mallimaassa media suojelisi valtiota ja Talvivaaran
kaivosta ikäviltä ja ilmeisiltä kysymyksiltä?

Tutkivaa ja kriittistä journalismiakin sentään vielä onneksi tehdään.

MTV:n hätkähdyttävä uutinen
kertoo, että Työ- ja elinkeinoministeriö salaa tiedot konsulttitoimistosta, joka on tehnyt selvityksen Talvivaaran
bioliuotusprosessin ongelmien ratkaisemisesta.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ministerio-salaa-talvivaara-konsultin/5238498


Tämän uutisen tulisi viimeinkin herättää sekä mediaa että päätöksiä
tekevät poliitikot ja virkamiehet. Missä viipyy puolueeton, tieteellinen
ja läpinäkyvä selvitys bioliuotuksen toimivuudesta kaivoksen
perustamisesta tähän päivään? Miksi bioliuotus ei kestä avointa
tarkastelua?

Talvivaaran tarina on alusta alkaen perustunut suurille lupauksille ja
toiveille uudesta biologisesta kaivosmenetelmästä, jolla päästään käsiksi
kertaluokkaa heikompiin malmioihin kuin tähän saakka.

Jos joku asia kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei useimmiten
ole totta.

Talvivaaran piti olla uuden kaivosaikakauden pioneerihanke koko
Fenno-Scandinaviassa. Tästä tarinasta halutaan ilmeisesti pitää yhä
kiinni valtionhallinnossa ja valtapuolueiden piirissä, eikä Talvivaaran
anneta kaatua omaan ilmeiseen mahdottomuuteensa.


Kansalaisten enemmistö on halunnut kaivoksen sulkemista jo vuosia. Tämä olisi ollut oikea ratkaisu sekä verovarojen käytön että ympäristön
kannalta.

Kaivoksen tuotannollinen ja toiminnallinen alasajo olisi hyvä tehdä juuri
nyt, kun liuotuskierrossa olevat kasat ovat lähes loppuun liuotetut,
siinä määrin kuin niistä metalleja irti voidaan saada.

Talvivaaran kaivos on syytä pistää pakettiin. Kaivoslupa on peruutettava
ja hallittu alasajo aloitettava.

Annetaan malmivarojen pysyä Suomen valtion omistuksessa ja odottaa aikaa, jolloin kaivososaaminen ja nikkelin hintataso mahdollisesti sallivat
mineraalien ekonomisesti ja ekologisesti kestävän hyödyntämisen.

Hannu Hyvönen
Iisalmi

Ari Kananen
Sotkamo

Antti Lankinen
Sotkamo

Hilkka Lipponen
Kemi

Raimo Tervonen
Sukeva'


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (6)

KUTSU: JOUKKOVOIMAA HANHIKIVELLE

22.05.2015 09:34


Hei ystävät

Tässä kirjeessä on tärkeä kutsu ja vetoomus .  Lue ja levitä.

 

 

Kansalaisposti  22.5.2015 / copy-paste -media

STOP YDIN-SUOMI - STOP HANHIKIVI

1. Tilannekatsaus

Koko Suomi on nyt vedenjakajalla.

Suomesta tehdään kaivoskoloniastien, uraanivoimaloiden ja jättimäistensellutehtaiden siirtomaata.

Tämä on se yksi suuntavaihtoehto, jotka luonnehdittiin nimellä Ydinsuomi Sitran raportissa jo vuosia sitten.

Jos Talvivaara onnistuu hyödyntämään malmiota kannattavasti vuorossa ovat kaikki ympäröivät mustaliuskealueet. Savo-Karjan ja Kainuun alueelle syntyisi kaivosteollinen keskittymä, joka tuhoaisi laajalti paitsi Vuoksen ja Oulujoen vesistöjä myös puhtaana säilyneen Pielisen.
Mustaliuskeen mukana nousee jättimäinen määrä rikkiä joka veden ja hapen kanssa muuttuu rikkohapoksi ja siitä tulee ylisukupolvinen päästölähde.
Laskua maksetaan vuosisatoja vielä kaivoksen sulkemisen jälkeenkin.

Näitä kaivosteollisia keskittymiä, kaivospuistoja syntyisi myös Lappiin ja Länsi-Suomeen.

Ylikansallisten yhtiöiden suunnitelmissa nähdään synergiaedut. Visioissa nähdään vetovoimaisia kaivospuistoja joissa
kaivoskonepajateollisuus, kaivoskemian teollisuus, säätötekniikka ja monet muut tekijät muodostavat alueellisia verkostoja.

Koko Fenno-Scandinavian uraanivarat ovat myös kiikarissa. Talvivaara on monimetallikaivos joka rikastaa myös uraania. Näitä uraaniasisältäviä kaivoshankkeita on vireillä useita. Uraanikaivokset ja mahdollisesti uraanin isotooppirikastuskin voisivat kuulua Ydin-suomen tulevaisuuteen.

Ilmanmuuta harvaanasutun Suomen keskeinen kilpailuvaltti
ydinvoimayhtiöiden investointikohteena on juuri syrjäisyys. Ydin-Suomi visiossa Suomen alueesta tulee paitsi merkittävä uraanin tuottaja myös yhä merkittävämpi ydinenergian tuottaja ja vaarana on että myös muualta tuotavien ydinjätteiden loppusijoituksesta tulee osa tätä ydinbisnestä.

Paletin on kruunaamassa sitten myös Naton ydinaseistus joka tulisi
Natojäsenyyden myötä. Kaivosyhtiöiden valtaaman Lapin ilma- ja
äänitila aiotaan antaa Naton sotakoneiden lentoharjoitteluu.
Pelin henki on selvä:
Matkailu ja hiljaisuus, puhtaat vedet ja puhdas ilma ja luonnosta kerättävät yrtit, marjat ja sienet eivät kuulu Ydin-Suomi -Naton Suomi -visioon. Ihmisten oikeudet kotiseutualueensa lelinympäristöön ryövätään. Ja kolonialismin invaasion täydentävät TTIP ja muut vapaakauppasopimukset jotka ovat globaalin pääomavallan lainsäädäntöä yli kansalaisten ja valtioiden.

Kysymys on siitä voimmeko pysäyttää tämän Ydin-Suomi vision toteutumisen? Suomalaisten enemmistö ei tätä tulevaisuutta itselleen ja lapsilleen halua.

Jos aiomme pysäyttää sen meidän on pysäytettävä Ydin-Suomen rakentajien etummainen hanke. Juuri nyt se ei ole konkurssissa rypevä Talvivaara, vaan ydinvoimalahanke Hanhikivessä.

Toivomme, että mahdollisimman moni kirjeensaajista pääsee
henkilökohtaisesti paikalle Hanhikiveen. Nyt on joukkovoiman aika!

2. Miksi Hanhikiveen?

-mielenosoittajien kutsukirjeestä ote

Haluamme siis mökin omistajien kanssa kutsua niemelle niin paljon ihmisiä kuin ikinä mahdollista kuun vaihteeksi, jolloin Fennovoima on määrännyt mökit tyhjennettäväksi. Sunnuntai-iltana 31.5 on rannassa tanssit,
Mielellään omat soittimet ja esitykset mukaan
Hymiö smile
Ja ajatuksena siis on että mahdollisimman moni jäisi niemelle myös yöksi. Alueella on mökkejä, joissa voi nukkua, mutta toki omat teltat kannattaa ottaa matkaan. Mikäli alueella yöpyminen jännittää, voidaan majoitus järjestää myös "laillisella puolella".
Nyt jos koskaan olisi tärkeä hetki näyttää ettemme hyväksy ihan mitä vaan.
Vaikka ihmiset saataisiin poistettua niemeltä, on protestilla kuitenkin suuret mahdollisuudet häiritä käynnissäolevia neuvotteluja Fennovoiman mahdollisien osakkaiden kanssa. Fennovoimalta puuttuu vielä reippaasti osakkaita, joten tätä peliä ei todellakaan olla menetetty Fennovoiman uhoamisesta huolimatta.

Toivottavasti nähdään näissä kauniissa merellisissä maisemissa pian!

3. Suurmielenosoitus ja tanssiaiset Hanhikivessä

Tanssitaan Fennovoima kumoon!
Ydinvoiman vastaiset tanssijaiset Hanhikivellä 31.5

Fennovoiman suuruudenhullu haave uudesta ydinvoimalasta on edelleen kaadettavissa. Se vaatii kuitenkin päämäärätietoista, nopeaa ja laajaa kansalaistoimintaa. Hanhikivellä on leireilty 21.4 lähtien ja töitä on hidastettu, mutta myös sinua tarvitaan!

Hanhikivenniemelle on edelleen vapaa pääsy. 1. kesäkuuta lähtien
Fennovoima pyrkii ottamaan niemen haltuunsa kyseenalaisen
ennakkohaltuunottoluvan perusteella, vaikka pakkolunastusten
lainvoimaisuuteen on kuukausia aikaa. Tätä hanketta varten laadittiin laki, jonka perusteella yhtiöt voivat jatkossakin pakkolunastaa ja haltuuottaa maita itsellen. Meillä on velvollisuus pysäyttää tämä mielivalta sen alkumetreille.

Kutsumme jokaisen ydinvoimahanketta vastustavan ihmisen Hanhikivenniemelle toukokuun lopuksi. Tanssitaan, juhlitaan ja voimaudutaan meren äärellä, jotta jaksamme jatkaa vastarintaa.

Ei anneta yhtiövaltadystopian toteutua. Osoitetaan ettei yksityinen yritys voi pakottaa maanomistajia mailtaan voitontavoittelunsa vuoksi, vaikka hallitus sen sallisikin.

Muistathan ettei Fennovoimassa ole vielä tarpeeksi suomalaisia tai
EU-omisteisia osakkaita - 60% on hallituksen asettama vaatimus. Pidetään huoli, ettei kukaan halua sotkeutua Fennovoiman ja Rosatomin hölmöilyyn.
Viimeinen päivä rakentamisluvan jättämiselle on 30. kesäkuuta - siihen mennessä omistuspohjan on oltava varmistettu.

Pysäytetään ydinvoimahulluus ja yhtiövallan mielivalta NYT.

Mitä voin tehdä:
- Tule Hanhikivenniemen leiriin juhlimaan ja protestoimaan toukokuun
lopussa. - Tule leiriin jo nyt!
- Tule leiriin kesäkuussa. 8-21.6, jolloin Pyhäjoella toiminnan lisäksi
seminaareja ja työryhmiä.
- Kirjoita aiheesta ja levitä tätä viestiä eteenpäin.
- Tue toimintaa rahallisesti.
- Järjestä toimintaa omalla paikkakunnallasi.
- Osallistu mielenosoitukseen Helsingissä 22.5.

Lue lisää: hyokyaalto.net

Ota yhteyttä, tarjoa omat ideasi tanssiaisiin:
fenstop AT riseup.net
puh: +358 46 628 6768


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (3)

Stop Talvivaara - UUTISKIRJE 29.4.2015

29.04.2015 08:55

http://stoptalvivaara.org/fi/uutiskirje%2B27.4.2015.html

 

Stop Talvivaaran
UUTISKIRJE 29.4.2015


Sisältö:
1. Kansalaisposti viestinnän avuksi
2. Skandaali kipsisakka-altaan vuodosta paisuu
3. Poliisitutkinta ei ulotu virkakoneistoon- eikä uraanikysymyksiin
4. Talvivaara tutkintaan pörssin tiedottamisrikoksista
5. Tukikampanja jatkuu
6. Tule Talvivaara- dokumentin tuottajaksi - tilaa dvd

1. Kansalaisposti kehittämään viestintää - tule mukaan

Stop Talvivaara muuttaa viestintäpolitiikkaansa.
Viimeisten neljän tiedotteemme osalta jouduimme havaitsemaan, ettei
viestimme käytännössä välittynyt median kautta lainkaan. Myös aiemmin
kaikkein tärkeimmät viestimme on pääsääntöisesti vaieten sivuutettu.
Sananvapauden happi loppuu juuri silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin.

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote+24.4.2015.html

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote+16.4.2015.html

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote+14.4.2015.html

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote+10.4.2015.html


Jatkossa painopiste on kansalaisviestinnän puolella. Jos haluat varmistaa
ajankohtaisen tiedonsaannin, voit liittyä liikkeen infolistalle, jota
kautta nämä uutiskirjeet välitetään.
http://www.stoptalvivaara.org/fi/info.html


Uutiskirje leviää myös suurelle osalle Stop Talvivaara -adressin
allekirjoittajista, joita on jo 56000.

Allekirjoituksia kerätään edelleen sekä netissä että kaduilla.
http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara
http://files.stoptalvivaara.org/30/www.stoptalvivaara.org/edit/doc/adressi-stoptalvivaara.pdf

Tietoa kulkee myös liikkeen kotisivun,facebooksivujen ja tapahtuman
kautta. Nyt on aika kansalaisten organisoida omaa riippumatonta mediaansa.
Mediavalta on sinulla. Anna viestien kulkea.


2. Skandaali kipsisakka-altaan vuodosta paisuu


Talvivaaran rikostutkinnassa on paljastunut dramaattinen tieto, jonka
mukaan altaitten pohjana olevan bentoniittimaton alle oli rakennettu
louhesalaojaputki.
http://www.savonsanomat.fi/savo/asiantuntija-epailee-saaneensa-talvivaaralta-vaaria-tietoja-kipsisakka-altaasta/2031895

Kyseenalaisena "idealla" virityksellä oli ohjata mahdollinen maaperästä
tuleva vesi pois bentoniittimaton alta.
Jokaiselle pitäisi kuitenkin olla selvää, että tuohon tarkoitukseen tehty
salaoja toimii myös bentoniittimaton läpi tulleiden vuotojen
purkautumisväylänä.

Stop Talvivaara- liike on ihmetellyt alusta alkaen merkillistä sattumaa,
jonka johdosta vuoto purkautui samanaikaisesti sekä pohjoiseen että
etelään.
Ainoaksi selitykseksi jäi se että allas oli rakennettu vedenjakajalle. Kts
video jossa Olli-Pekka Nissinen kertoo vuodosta vuotopaikalla. Linkki:
https://www.youtube.com/watch?v=fZViKr4v8Cs

Kun allasta rakennettiin ainakin Pekka Perä ja kaivosyhtiön hallitus
tiesivät, että se uraani, joka rikastuu bioliuotuskasoissa
prosessinesteeseen, päätyy pääosin kipsisakka-altaan pohjalle.
Ideana, jota lupaa haettaissa ei pidety tarpeellisena kertoa, oli käyttää
kipsisakkaa loppusijoituspaikkana vuosittain rikastuvalle 350000-500000
kg:n uraanimäärälle.

-Kun ajatellaan asiaa yhtiön johdon vastuullisuuden kannalta, olisi
tietenkin tullut tehdä kaikki voitava sen, eteen että tämä allas on
vuotojen osalta pomminvarma. Mutta käytännössä siirtä rakennettiin varma
pommi, sanoo dokumentaristi ja kaivosaktivisti Hannu Hyvönen Stop
Talvivaara- liikkeestä. -Rakenne oli tehty purkautumaan heti kun
bentoniittimatto rikkoutuu jostakin kohdasta.

Herää pakostakin kysymyksiä:

Tehtiinkö tuo rakenne tyhmyyttään vai tarkoituksella?
Jos se tehtiin tarkoituksella, mikä oli tarkoitus?
Ketkä olivat rakenneratkaisun tilaajat, valvojat ja suunnittelijat ja
jatkavatko he yhä vastuullisissa tehtävissä?
Onko toiminnassaolevien kipsisakka-altaiden alla vastaava rakenne yhä?
Kerrottiinko asiantila onnettomuustutkintalautakunnalle, sen etsiessä
syitä katastrofiin?
Miksi media on hyväksynyt asetelman, ettei rikostutkinnan alaisia
kysymysiä ole käsitelty? Näin yhtiö on kyennyt suojautumaan julkiselta
keskustelulta rikostutkintaan vedoten.
Toinen ratkaiseva virhe tehtiin, kun allasta korotettiin ja siihen
ryhdyttiin varastoimaan hapanta raffinaattiliuosta. Niillä, jotka
olivat tekemässä tuota päätöstä, täytyi olla tiedossa se, että
kipsiskka-altaan kipsin ja nesteen tulisi pysyä emäksisenä, etteivät
uraani ja muut metallit muutu liukoiseen muotoon.

Herää lisää kysymyksiä:

Miksi Säteilyturvakeskus eikä Kainuun Ely seuranneet kipsisakka-altaan
pH:n muutoksia, vaikka vuonna 2012 kaikilla oli tiedossa se, että
kipsisakka-altaaseen on kertynyt satoja tuhansia kiloja uraania? Miksi
valvontaa ei kiinnostanut torjua uraanin karkaamisen riskejä edes
yksinkertaisilla pH-mittauksilla? Ja samaan aikaan huolestuneille
kansalaisille Talvivaaran taholta vakuuteltiin, että uraani pysyy
tiukasti siinä kipsisakassa.
Kuinka on mahdollista, että otetaan riski siitä, että täyttämällä allas
happamalla raffinaatilla uraani ja muut metallit muuttuvat liukoiseen
muotoon, jolloin vuodon sattuessa ne virtaavat ulos altaasta? Kuinka on
mahdollista, että Ely-keskus oli lisäämässä riskia sallimalla korotetun
altaan käytön jätevesien varastoinnissa?


3. Poliisitutkinta ei ulotu virkakoneistoon- eikä uraanikysymyksiin


Stop Talvivaara- liike pitää poliisitutkinaa monilta osin erittäin hyvänä,
mutta ihmettelee, miksi se ensimmäinen rikos, uraanin salaaminen, ei
ole johtanut rikostutkinnassa syytetoimiin. Liike on samalla kannalla
kuin tutkintapyynnön tehnyt Lahnasjärven kalastuskunta, joka katsoi
uraanin salaamisen täyttävän törkeän petoksen tunnusmerkit. (Laatija
asianajaja Ari Korhonen, Sotkamo)

-Jos uraani olisi kerrottu ja kaivos olisi siitä huolimatta saanut
ympäristöluvan, olisi kipsisakka-altaan rakenteisiin jouduttu
kiinnittämään aivan toisenlaista huomiota, huomauttaa Sotkamon Luonnon
vpj Antti Lankinen. -Ei ole mielekästä ohittaa salaamista, etsittäessä
vastuullisia kipsisakka-altaan suuronnettomuuteen.

Stop Talvivaara katsoo, että olisi kaikki syy ollut ulottaa rikostutkinta
myös yhtiön talouteen. Ministeri Vapaavuori vaati viime syksynä
erityistilintarkastusta Talvivaaraan, mutta pörssiyhtiön, emoyhtiön
osalta ei sitä ole tehty. Valtio on Solidiumin kautta yhtiön suurin
omistaja ja valtion varojen hoidon kannalta olisi kaikkis syy ulottaa
tutkinta myös tähän miljardeja pyörittäneeseen emoyhtiöön.


4. Talvivaara tutkintaan pörssin tiedottamisrikoksista


Talvivaaran pörssitiedottaminen on Finanssivalvonnan pyynnöstä
poliisitutkinnassa.
http://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/talvivaara-vahvistaa-hsn-tiedon-tiedotusrikostutkinta-käynnissä

On kuitenkin peräti merkillistä, ettei Finanssivalvonta ole tähän päivään
mennessä nähnyt mitään paheksuttavaa siinä että osakesijoittajilta
salattiin listautumisvaiheessa uraanin rikastuminen ja kertyminen
kipsisakka-altaaseen. Tämä salaaminen on paitsi törkeä pörssin
tiedottamisrikos myös törkeä petos asukkaita ja koko
laillisuusjärjestelmää kohtaan. Yksikään viranomainen Suomessa ei
kuitenkaan ole nähnyt mitään moitittavaa siinä, että uraanin rikastuminen
salattiin. Myöskään poliisi ei ole törkeän petoksen nimikettä
tutkintapyynnöstä huolimatta käsittelemään.
Stop Talvivaara- liike tervehtii pörssirikostutkintaa hyvänä alkuna ja
aikoo lähestyä poliisitutkintaa omalla täydentävällä tutkintapyynnöllään.
Tutkinnan kohteeksi on yhtiön lisäksi asetettava ainakin Finanssivalvonta
itse. -Arvioimme, ettei Finanssivalvonta ole toimittanut kunnialla
sille kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä. Kyse on koko suomalaisen
pörssivalvonnan uskottavuudesta.

5. Tukikampanja jatkuu

Stop Talvivaara on toiminut vapaaehtoistyön ja lahjoittajien tuen varassa.

Rahallista tukea kaivosvastarintaan voi osoittaa Iisalmen Luonnonystävien
tukitilin kautta:
www.stoptalvivaara.org/tuki

Voit korvamerkitä tuen viestikentässä seuraavien vaihtoehtojen mukaan:

a) Näytteenotto ja kansalaisvalvonta kaivoksen alapuolisilla alueilla

b) Videotuotanto ja stop talvivaaran videokanavan ylläpito
https://www.youtube.com/user/StopTalvivaara

c) Tulossa oleva Talvivaaran tarina - valokuvanäyttely

d) Kaivoslehti
Suunnitteilla on ollut pitkään yhden kaivoskriittisen tabloid -lehden
julkaisu suurena painoksena.

6. Dokumenttielokuva : Käännepiste - Suomi vedenjakajalla


Voit myös osallistua dokumenttielokuvan
Käännepiste - Suomi vedenjakajalla

joukkorahoitukseen ja tai levitykseen. Ensi syksynä valmistuva elokuva
kertoo Talvivaaran tarinaa kansalaisten ja elinympäristön näkökulmasta.
Dokumentin ohjaaja Hannu Hyvönen, on yksi Stop Talvivaara -liikkeen
perustajista. Yleisradio on ilmoittanut jo etukäteen, ettei anna
elokuvalle
ohjelma-aikaa, eikä rahoitusta.

Dokumentti toteutetaan loppuun riippumattomana tuotantona yhdistämällä
joukkorahoitus- ja joukkolevitys.Tavoitteena on että ensi-iltaviikollaa
näytöksiä järjestetään läpi maan sadoissa paikoissa.

Siis tilaa dvd ja järjestä näytös. Yhteydet: hannu@elonmerkki.net


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (6)

Tiedote 16.4.2015 Talvivaaran ympäristölupa peruttava!

16.04.2015 10:29

Hei

Tänään torstaina kaivospoliittinen mielenosoitus Talvivaaran purkuputkea
ja lisäjuoksutuksia vastaan.
Torstaina 16. huhtikuuta 2015, klo 15:00-17:30 Helsingissä.

Nostamme miekkarissa esille ksivoksen  keskeisiä ongelmia,  myös
rikostutkinnassa esiinnousseita skuuppeja.


http://www.stoptalvivaara.org/fi/mielenosoitus-16042015.html

Hannu Hyvönen
p.  0442003654

 

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B16.4.2015.html
Tiedote 16.4.2015 HelsinkiStop Talvivaara vaatii Ely-keskukselta toimia
Anomus kaivosluvan perumisesta saatava vireille

Stop Talvivaaran - kansanliike tukee kansanedustajaehdokas Ari Korhosen
vaatimusta kaivoksen ympäristöluvan peruuttamiseksi.

Ari Korhonen muistutti, viime viikolla Kajaanissa Vapaavuoren vierailulla,
että Ely-keskuksen tulee vaatia Aluehallintovirastoa perumaan luvan, jos
laitoksen perustaminen on tapahtunut olennaisesti vääriin tietoihin
perustuen tai jos laitos ei kykene noudattamaan ympäristölupansa ehtoja.

Katso lyhytelokuva: Vanhoja syntejä ja uusia rötöksiä
Myös kansliapäällikkö Hannele Pokka kiinnitti tilaisuudessa huomiota
ympäristölupaa varten annettujen tietojen virheellisyyteen.

Ympäristöluvassa sulfaatti ja monet muut haitalliset aineet arvioitiin
monta kertaluokkaa toteutunutta alhaisemmiksi ja monet haitalliset aineet
mm uraani sivuutettiin arvioinnissa. Suurena unohduksena voidaan pitää
myös sivukivien valtavaa rikkihapoksi rapautuvan sulfidimineraalin määrää.
Kaivos on perustettu sen suurimmat riskit ja ongelmat ohittaen.


YVA-konsultti edunsaajana

Yksi mahdollisesti epäonnistumista selittävä tekijä voi piillä
YVA: n toteuttaneessa konsulttiyhtiössä, Lapin Vesitutkimus Oy:ssä. Yhtiön
pääomistaja ja hallituksen pj Olli Salo oli ympäristölupaa haettaessa myös
Talvivaaran suuromistaja ja yhtiön hallituksen jäsen.

Ympäristöluvan saatuaan yhtiö pystyi kirjautumaan pörssiin ja
alkuperäisistä osakkaista tuli hetkessä suurrikkaita. Motiivi siis oli
olemassa tuottaa selvitys, joka olisi edistämässä luvan saantia.

Stop Talvivaara- liikkeen saamien tietojen mukaan että Salo koetti
piilotella omaa keskeistä rooliaan selvitystyössä kirjaamalla liitteenä
olleen olennaisen asiakirjan, vesitaloussuunnitelman, laatijoiksi
alaisensa FM Sami Hamarin ja FM Tuomo Laitisen. Kumpikaan ei ollut työn
kirjoittaja ja nimet oli laitettu heiltä kysymättä. Olli Saloa ei tietojen
mukaan ole Talvivaaran poliisitutkinnassa kuultu rikoksesta epäiltynä vaan
todistajana.

Miksi kaivoksen toiminnan annetaan jatkua?

Stop Talvivaara katsoo, että molemmat edellytykset ympäristökuvan
peruuttamiselle täyttyvät. Kaivoksen lupa on myönnetty monelta osin
virheellisin perustein ja kaivos ei ole kyennyt toimimaan päivääkään
hyväksytyn ympäristölupansa puitteissa.

Tällaisessa tilanteessa lain mukaan toimien Kainuun Ely-keskuksen kuuluisi
tehdä AVI:lle vaatimus kaivoksen ympäristöluvan peruuttamisesta.

Ympäristöluvan peruuttaminen antaisi turvatakuut sille, ettei enää jatketa
kokeilua ja kehittämistä tuotantomittakaavassa. Kaivoksen uudelleen
avaamiseksi tarvittaisiin uudet selvitykset ja uusi ympäristövaikutusten
arviointi.

Kansanedustajaehdokas Mika Flöjt muistutti Vapaavuorta lakien sitovuudesta
myös silloin kun toimijana on valtio, kuten nyt Talvivaarassa. -Kaivos ei
ole kyennyt noudattamaan ympäristölupaansa ja rikkoo lakeja. Miksi
toiminnan annetaan jatkua?

Kainuun Elyn luottamus puntarissa

Joukko kansalaisia teki helmikuussa oikeuskanslerille kantelun ja
tutkintapyynnön Kainuun ELY-keskuksen toimista Talvivaaran kaivosta
valvovana viranomaisena. Kantelussa sanotaan mm:
"Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuoden 2010 vuoto-onnettomuuden
jälkeen toiminnanharjoittajaa pyydettiin laatimaan selvitys siitä, miten
vastaavat onnettomuudet ovat tulevaisuudessa vältettävissä.
Kaivoksen toimesta laadittiin neljän kohdan ohjelma, jossa mainittiin muun
muassa, että kaivoksen kipsisakka-altaita ei tulla tulevaisuudessa
käyttämään enää vesien varastointialtaana. ELY-keskus hyväksyi toimet.
(Pöytäkirja toiminnanharjoittajan ja Kainuun ELY-keskuksen välisestä
neuvonpidosta, Kainuun ELY-keskus) Vain kahden vuoden päästä Kainuun
ELY-keskus hyväksyi suunnitelman kipsisakka-altaiden korottamiseksi.
Käsityksemme mukaan altaiden korotustarve liittyi juuri tarpeeseen
varastoida vesiä uudelleen kipsisakka-altaisiin.

Korotus tehtiin vuonna 2012 ja sen valmistuttua happamia vesiä alettiin
johtaa kipsisakka-altaisiin. Syksyllä 2012 toiminnanharjoittaja ryhtyi
omatoimisesti johtamaan metallitehtaan paluuliuosta, raffinaattia,
kipsisakka-altaisiin ympäristöluvan vastaisesti.
...
Kaikki nämä toimet, altaiden korottaminen ja kipsisakka-altaiden
ympäristöluvan vastainen käyttö vaikuttivat keskeisellä tavalla
loppuvuoden 2012 onnettomuuden syntymiseen ja sen tuhoisiin vaikutuksiin
luonnolle. Onnettomuus aiheutti myös vaaraa ihmisen terveydelle."

Kantelua ja tutkintapyyntöä tullaan täydentämään niiltä osin, että
KainuunELY-keskus on tänä vuonna sallinut rejektin,
käänteisosmoosilaitoksen likaisen jäämän johtamisen kipsisakka-altaisiin
sekä ympäristö- ja allasturvallisuuden että voimassa olevan ympäristöluvan
vastaisesti ja saanut toimillaan uuden allasonnettomuuden vaaran nousemaan
todelliseksi, sanoo kantelun ensimmäinen allekirjoittaja Antti Lankinen.


Lisätietoja:

Antti Lankinen antti.lankinen@sotkamo.net
p 0405945622


http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B14.4.2015.html

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.4.2015.html


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (4)

Sensuuri iski - kansalaismedia liikkeelle

14.04.2015 00:51Stop Talvivaara - infokirje 14.4.2015

Hyvät puhtaiden vesien ystävät ja puolustajat!


Kaivoskriittisten kansalaisten lähetystö onnistui valtaamaan estradin, kun työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori järjesti kansalaisinfon Kajaanissa torstaina 10.4.2015

Kansalaislähetystö luovutti kirjelmän, jossa vaadittiin  kaivoksen myynnistä pidättäytymistä.

Suomalainen media vaikeni kannanoton ja aktiomme täysin.
Lue ja katso lisää:

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B14.4.2015.html

Vanhoja syntejä ja uusia rötöksiä
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JvLoOSxneRM

Uutisaiheeksi olisi voinut kelvata sekin, että lähetysön keulahahmoina olivat Vihreiden Mika Flöjt ja Perussuomalaisten Ari Korhonen.    Kainuussa huoli kotiseudun ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta ylittää puoluerajat.   Molemmat nauttivat myös kansalaisliikkeiden täyttä luottamusta. 


Huolimatta siitä, että paikalla oli runsaasti median edustajia ja että tiedotteemme julkaistavasta kirjelmästä lähetettiin laajasti maamme medioille,  yhtään ainoa uutista tekemästämme poliittisesta aloitteesta ei ilmestynyt.

Tilanne olisi ymmärrettävä, jos eläisimme Kongossa tai Nigeriassa.   Hallituksen suunnitelmia ulkolaisten yhtiöiden kanssa siellä ei varmaankaan mediassa kyseenalaisteta.   Mutta mikä on se rautainen koura,  joka estää vapaan keskustelun demokraattisessa Suomessa maamme kaivospolitiikasta ja Talvivaaran kohtalosta?   

Tästä voidaan keskustella torstaina Talvivaaran purkuputkea vastaan suuntautuvassa mielenosoituksessa.   Valtamedian kaivoskriitikkoja kohtaan suuntautuva sensuuri on poliittista väkivaltaa joka vääristää yhteiskunnallista päätöksentekoa. 

Kaivosmielenosoitus on myös mielenosoitus yhtiö- ja virkamiesvaltaa vastaan rohkean journalismin ja sananvapauden puolesta.   Kenties voisimme mielenosoituksen päätteeksi suorittaa rituaalinomaisen Sanomatalon ympärikävelyn sananvapauden puolesta?

http://www.stoptalvivaara.org/fi/mielenosoitus-16042015.html

Vetoamme kaikkiin tämän kirjeen saajiin.  Levittäkää ja jakakaa tätä viestiä ja näitä linkkejä mahdollisimman laajasti.   

Kritiikkimme on saatava mahdollisimman laajasti tiedoksi.
Emme alistu sensuuriin tässä kysymyksessä.

tervehtien

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

HUOM! Tiedoksenne. Ari Korhosen ja Mika Flöjtin  läpimenoa tukemaan varmistamaan on perustettu viimehetken tukiryhmä, tavoitteena julkaista Kalevassa ja Kainuun Sanomissa  isot tuki-ilmoitukset lauantaina ennen vaalipäivää.  Mukaan voi tulla nimellä ja pikkisummalla tai pelkästää rahallisella tuella.  Nopeat yhteydenotot:   hannu@elonmerkki.net  tai Antti Lankinen 0405945622
Toimi heti. Ota yhteyttä.    Toivomme hyviä vinkkejä myös muiden vaalipiirien kaivoskriittisistä ehdokkaista.   Lue viime hetken vaalivinkit sivulta:  www.stoptalvivaara.org
Tiedotteet:

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.4.2015.html#10.4.2015

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.4.2015.html


Videot:

Vanhoja syntejä ja uusia rötöksiä
-kansalaisten ääni kuului talvivaara-infossa
http://youtu.be/JvLoOSxneRMVapaavuori ja vastuuttomat vallanpitäjät
https://www.youtube.com/watch?v=duK5fWQVWp4

Kuka vastaa Talvivaarasta?
https://www.youtube.com/watch?v=6OsWBe9_c2g&feature=youtu.be


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (3)

Tiedote 10.4.2015 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii Talvivaarakaupan peruuttamista

10.04.2015 11:19

Hei kaikki

Tiedoksenne kolme asiaa.

1. Talvivaaramielenosoitus Helsingissä torstaina 16.4.

Hki, to 16.4. klo 15-17.30 Mielenosoitus: luontoa ja ihmisiä raastavia,
Stubbin hallituksen ajamia, Talvivaaran purkuputkea ja lisäjuoksutuksia vastaan.
Kutsu Kaverit! Jaa tapahtuman linkki!
https://www.facebook.com/events/916056235113489/


2.  Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii kaivoskaupan peruuttamista.
Avoin kirjelmä luovutetaan ministeri Jan Vapaavuorelle tänään Kajaanissa
Kts viestin lopussa.

3.  Valtion talvivaaratoimisto aikoo ryhtyä juoksuttamaan ylimääräisiä jätevesiään alapuolisiin vesistöihin lähiaikoina.  Kansalaisseuranta tarvitsee tukea. 

Seuraamme juoksutuksia sekä ottaen näytteitä, että tallentaen tilanteita videolle.  Tukea työhön voi osoittaa Iisalmen Luonnonystävien tukitilin kautta:

Iisalmen Luonnonystävät
FI1150680620040582
Mainitse tilillepanossa maksun aiheeksi: Talvivaara ja lähetä tieto tukimaksusta myös osoitteeseen: tuki@stoptalvivaara.org


-------------------------- Alkuperäinen viesti --------------------------- Aihe:          Tiedote: Kansalaisten kaivosvaltuuskunta      esittää Talvivaarakaupan peruuttamista
Lähettäjä:     mediadesk@stoptalvivaara.org
Päiväys:       pe 10.4.2015 11:02
Vastaanottaja: jan.vapaavuori@tem.fi
--------------------------------------------------------------------------

Hyvä tiedotusvälineiden edustajat


Poliittiset päättäjät toistelevat mantraa, jonka mukaan yhteiskunnan kokonaisedun ja ennenmuuta ympäristön suojelun mukaista on pelastaa Talvivaaran kaivos jatkamaan toimintaansa.

Tällä logiikalla ollaan valmiita jatkamaan juuri sitä samaa toimintaa, joka koko ajan tuottaa jätevesiongelmia.  On totta,  että jokainen louhittu tonni sitoo kasoissa vettä,  mutta ei pidä unohtaa,  että jokaisen louhitun tonnin myötä myös jätevesikuorma kasvaa.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta on viime syksynä perustettu kaivosbuumista huolestuneiden kansalaisten ja asiantuntijoiden neuvotteluelin,  joka luovuttaa tänään Kajaanissa klo 16.30-17.30 elinkeinomisteri Jan
Vapaavuorelle avoimen kirjelmän.

Kirjelmässä todetaan,  ettei ole enää syytä jatkaa kenenkään toimijan toimesta tuotantomittakaavassa tehtävää kokeiluhanketta.

Ohessa tiedotteemme asiasta
http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.4.2015.html#10.4.2015

ja koko kirjelma Jan Vapaavuorelle
http://stoptalvivaara.org/fi/vapaavuori%2B10.4.15.html

tervehtien kaivosvaltuuskunnan puolesta

Stop Talvivaara - Kansanliike vesistöjen puolesta

Tiedote  10.4.2015  Sotkamo/Iisalmi


Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii Talvivaarakaupan peruuttamista Koetoimintaa ei tule enää jatkaa tuotantomittakaavassa

Kaivostoiminnasta huolestuneet kansalaisliikkeet ja toimijat vaativat avoimessa kirjeessään elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle kaavaillun Talvivaara-kaupan peruuttamista.
-Riippumatta siitä,  onnistuuko uusi omistaja hankkeessa aiempia paremmin, kauppa on huono, todetaan kirjelmässä ja muistutetaan mieleen kuinka valtio myi pilkkahinnalla maamme arvokkaat ja strategisesti tärkeät fosforivarannot norjalaiselle Yaralle.

-Talvivaaran mineraalivarat on syytä pitää valtion omaisuutena odottamassa aikaa, jolloin metallien hintataso ja teknologisen ja biokemiallisen osaamisen taso riittävät takaamaan turvallisen ja taloudellisesti
kannattavan toiminnan.

Allekirjoittajien mielestä nykytilanne osoittaa, ettei vielä ole se aika, jolloin ongelmallisen mustaliuskeen potentiaalia voidaan kestävästi ja kannattavasti hyödyntää.  Kirjelmässä ehdotetaan Talvivaaran
perustettavaksi tutkimustoimintaa selvittämään mustaliuskeen rapautumisen ongelmia ja malmin hyödyntämiskeinoja sekä kehittämään kaivospäästöille puhdistusteknologioita.

-Jos halutaan tutkia ja kehittää kaivospäästöjen puhdistusteknologiaa, Talvivaara tarjoaa siihen pitkäksi aikaa koekenttää, sanoo asianajaja ja kansanedustajaehdokas Ari Korhonen (Ps) -Työpaikkoja syntyy ja
tarvitaanmyös mittaviin kunnostustoimiin. Kaivoksen toiminnan hallittu keskeyttäminen ei olisi alueemme tuho vaan pelastus.

Kirjelmässä otetaan kantaa myös valtion rooliin kaivosta hallinnoivana tahona ja paheksutaan sekä purkuputken rakentamishanketta että ilmoitusta ylimääräisten jätevesijuoksutusten aloittamisesta.

-Purkuputken rakentaminen tulisi keskeyttää ja voimavarat tulisi suunnata niiden jäteveden puhdistamoiden rakentamiseen joita jo v 2007
ympäristölupa edellyttää, toteaa tutkija ja kansanedustajaehdokas Mika Flöjt (Vihr).

-Koko ajan on pumpattu kaivoslouhoksesta jätevettä varoaltaisiin, jotka nyt täyttyvät.  Kyse ei ole ennalta-arvaamattomasta tilanteesta, vaan ympäristön kustannuksella tehtävästä yrityksestä aloittaa louhinta ja saada kaivos myytyä sijoittajalle.  Varoaltaitten täyttyminen on
tarkoituksellista toimintaa, sanoo Leo Schroderus Sotkamosta.

Katso myös videot 30.3.20015 purkuputkilähetystön vierailusta Työ- ja elinkeinoministeriössä:

Vapaavuori ja vastuuttomat vallanpitäjät
https://www.youtube.com/watch?v=duK5fWQVWp4

Kuka vastaa Talvivaarasta?
https://www.youtube.com/watch?v=6OsWBe9_c2g&feature=youtu.be

Lisätietoja:

Mika Flöjt  0405788784
Ari Korhonen 0440 221828
Antti Lankinen o405945622
Leo Schroderus 0500282822

Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta on kaivoskriittisten kansalaisten ja ryhmien yhteistyöfoorumi, joka perustettiin viime lokakuussa, kun
lähetystö vieraili eduskunnassa.  Kts. video
Lähetystö - Kaivosvaltuuskunta Eduskunnassa
https://www.youtube.com/watch?v=MZVBoqAlarA
Avoin kirje elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle
8.4.2015


Talvivaarassa on nyt tutkimus- ja kehittämistyön aika
Koetoimintaa ei tule jatkaa tuotantomittakaavassa

Hyvä Työ- ja elinkeinoministeri


Työ ja elinkeinoministeriö on valmistellut kauppaa, jossa Talvivaaran kaivostoiminnat ja kaivosoikeudet koko mineraalivarantoon siirtyisivät kansainväliselle osakesijoittajalle 85 prosentin osuudella.

Riippumatta siitä,  onnistuuko uusi omistaja hankkeessa aiempia paremmin, kauppa on huono.  Muistutamme mieleen Suomen fosforivarantojen myynnin norjalaiselle Yaralle.  Miljardien arvoiset strategisesti tärkeät
esiintymät myytiin murto-osalla todellisesta arvostaan.
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3353149/hakamies-myi-pilkkahinnalla-nyt-lannoitteiden-hinnat-karkaavat-kasista

Jos jossain vaiheessa tulevaisuudessa opitaan hyödyntämään ongelmallisia mustaliuskemalmiota ympäristöä vaarantamatta ja kannattavasti, olemme tehneet toistamiseen saman virheen.

Kaivosoikeuksista luopuminen on myös selkeä signaali maailmalle.  Suomesta ei löytynyt osaamista kannattavaan ja kestävään kaivostoimintaan
Talvivaarassa.   Jos Talvivaaran nikkeli-, koboltti-, uraani-, sinkki-, ja kuparivarantojen lahjoittaminen ulkomaiselle sijoittajalle toteutetaan, Suomi ilmoittaa olevansa kaivosteollisuuden siirtomaa, ei toimija.

Uudella sijoittaja-aktivistillakaan tuskin on viisasten kiveä
tuotantoprosessin ja vesitaseen hallintaan ja siksi tuotantomittakaavan koetoimintaa ei pidä nyt jatkaa.

Talvivaaran mineraalivarat on syytä pitää valtion omaisuutena odottamassa aikaa, jolloin metallien hintataso ja teknologisen ja biokemiallisen osaamisen taso pystyvät takaamaan turvallisen ja taloudellisesti
kannattavan toiminnan.


Hyvä Työ ja elinkeinoministeri.

Ehdotamme,  että suunniteltua kauppaa sijoittajan kanssa ei toteuteta, , vaan kaivoksen tuotantomittakaavan toiminta ajetaan hallitusti alas.

Hallitun toiminnan keskeyttämisen toimenpiteitä ovat ainakin:
1. Kaivoksen tuotannon hallittu alasajo/keskeyttäminen
2. Kertyneiden ja kertyvien jätevesien puhdistaminen alueella ja sen jälkeen ulos laskeminen
3. Ongelmajätekaatopaikkojen/kestävien välivarastojen rakentaminen ja saastuneiden maamassojen ja sakkojen keräily ja turvallinen
sijoittaminen
4. Tutkimustieto mahdollisesti saastuneen pohjaveden määristä ja
tarvittavat korjaustoimet
5. Lähivesien kunnostustoimet.
6.  Ongelmajätteiden ja muiden vesiä pilaavien jätteiden sekä louhoksen pysyvä stabiloiminen  ja/tai jätteiden jalostus hyötykäyttöön, estäen laittomat vesipäästöt pitkänkin ajan
kuluessa (asetus 190/2013)

Ehdotamme edelleen, että perustetaan Talvivaaraan tutkimustoimintaa, jossa

1. Jatketaan erilaisten menetelmien tutkimista mustaliuskemalmion
hyödyntämiseksi koemittakaavassa
2. Kehitetään tekniikoita kaivosvesien puhdistustekniikoiksi osana olemassaolevien jätevesimassojen puhdistamista.
3. Kehitetään kaivosten reaaliaikaista mittaus- ja valvontateknologiaa vesi- ja ilmapäästöjen osalta.
4. Kehitetään tekniikkaa vaarallisten aineiden, pölyn ja kaasujen
päästöjen tehokkaasi torjumiseksi sekä ympäristö- että työturvallisuuden takaamiseksi. 5.  Kehitetään ongelmajätteiden ja muiden vesiä pilaavien jätteiden sekä louhoksen
pysyvä stabiloiminen tai jätteiden jalostus hyötykäyttöön, estäen
laittomat vesipäästöt pitkänkin ajan kuluessa (190/2013).
6. Valtion tutkimuslaitosten rooleja tulisi Talvivaaran opetusten valossa tarkistaa.
Työ ja elinkeinoministeriön tulisi velvoittaa alaistaan Geologian
tutkimuskeskusta laajentamaan ja monipuolistamaan Talvivaaran geologista tutkimusta ja tulosten julkistamista.  Erityisesti mustaliuskeen
rapautumisen aiheuttamia ympäristöongelmia voitaisiin nyt tutkia kaivoksen valtavilla kenttäkoealoilla. Myös TEM:n alaisen VTT:n roolia tulisi tarkistaa.  Valtion tutkimuslaitosten ei tule toimia kaivosyhtiöiden konsultteina, vaan riippumattoman tutkimustiedon tuottajina.

Talvivaara on epäonnistunut pilottihanke, jossa lähdettiin soitellen sotaan.  Hyppäys  pienestä pilotista megaluokan avolouhokseen oli mieletön riskinotto, jossa yhteinen ympäristömme sekä piensijoittajat että
institutionaaliset sijoittajat joutuivat maksumiehiksi.

Kaivos on ollut kokeiluhanke toteutettuna tuotantomittakaavassa.
Tätä virhettä ei tule enää jatkaa minkään toimijan taholta.

Jos kaivostoimintaa aiotaan joskus jatkaa, sen tulee perustua hyvään perustietoon ja pilottikokeisiin.

Tällaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja vesistöjen ja maa-alueiden puhdistustoimintaa toivomme Talvivaaraan.

Ehdotukset takaavat useiden olemassa olevien kaivoksen työpaikkojen säilymisen pitkälle  tulevaisuuteen.  Erityisesti altaiden rakentamisessa ja maa- ja vesimassojen siirroissa tarvitaan suuri osa kaivosta
palvelleesta kalustosta.   Ehdotukset myös  mahdollistavat uusien
tutkimus- ja teknologiatyöpaikkojen  syntymisen kaivosten
ympäristöongelmien ratkaisuun ja hallintaan.

Meidän ei tule hylätä kaivosta ja malmivaroja kansainvälisten
keinottelijoiden pelinappulaksi, vaan ottaa kaivos haasteena tutkia, oppia ja kehittää sitä kaivosteknologiaa, jossa on muutakin vihreää kuin ympäristöön leviävät mönjät.

Tässä yhteydessä haluamme myös huomauttaa,  että  valtiolla on tälla hetkellä kaikki valta ja vastuu kaivoksen toiminnasta.

Pidämme hyvin kyseenalaisena sitä,  että
-valtio hakee purkuputkilupaa laskeakseen jätevesiä Nuasjärveen,
-valtio hakee lupaa varastoida kaivoksen ns varoaltaiden pohjalle
kertyneet sakat yhteen maapohjaisista altaista
-valtio aikoo aloittaa kaivoksen kalkkisaostettujen jätevesien
juoksutukset suoraan vesistöihin vaikka kiintiöt ovat jo täyttyneet

Valtio on ajamassa näillä ratkaisuilla kaikki ympäristöstandardit
romuttavaa ympäristöpolitiikkaa.  Mielestämme valtion tulisi omissa toimissaan ylläpitää korkeimpia ympäristönormeja,  ei olla niitä
madaltamassa.

Nämä operaatiot eivät ole perusteltavissa jätevesitilanteella, sillä samaan aikaan kun varoaltaat täyttyvät kaivos pumppaa avolouhoksesta niihin jätevesiä.   Toiminnan ainoana perusteluna on koettaa saada louhos tyhjäksi, jotta kaivostoiminta voisi jatkua ja jotta kaavailtu kauppa voisi toteutua.  Ongelmana on vain se, että tämä toiminta rikkoo lakeja.

Hyvä elinkeinoministeri Vapaavuori!

Sanoitte kansalaislähetystölle viime viikolla,  että kysymys kaivoksen toiminnan jatkamisesta ei ole pelkästää juridinen vaan myös poliittinen ja että sekä hallituspuolueet että oppositionpuolueet jakavat näkemyksen kaivoksen toiminnan jatkamisen tärkeydestä.

Muistutamme kuitenkin, että poliittisten puolueiden konsensuskaan ei oikeuta rikkomaan lakeja.  Talvivaara on myös juridinen asia ja
mielestämme on yhteisen oikeustajumme nimissä palattava lailliselle tielle.   Toiminta, joka ei täytä lupaehtoja, on keskeytettävä.


Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa vuosikirjapäätöksessään
(22.12.2014/4016 KHO:2014:187) todennut, että aikaisemminkaan
Talvivaaran poikkeusjuoksutustilannetta ei ole voitu pitää
ympäristönsuojelulain mukaisena poikkeustilanteena. Tästä huolimatta Kainuun Ely-keskus vaatimalla vaatii ilmoitusmenettelyn jatkamista. Tämä osoittaa sen, että Kainuun Ely-keskus ei ole oikea instanssi valvomaan ympäristön etua.


Kansalaisten kaivosvaltuuskunta  10.4.2015Mika Flöjt
Väitöskirjatutkija
Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan kirjoittaja
Kuusamo

Lasse Flöjt
insinööri
Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan kirjoittaja
Kuusamo

Raili Eskelinen
Ylä-Savon Elintarvikevyöhyke
Maitotilallinen
Vieremä

Helvi Heinonen-Tanski
maat. metsät. toht.,
luonnon- ja ympäristönsuojelija
Kuopio

Anitta Hyvönen
kielenkääntäjä
Helsinki/Sotkamo

Hannu Hyvönen
dokumentaristi, Iisalmi
Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Raili Komulainen
rovasti
Ei Kaavivaaraa- liike
Kaavi/Helsinki

Ari Korhonen
asianajaja
Ei purkuputkea Nuasjärveen
Sotkamo

Antti Lankinen
vpj Sotkamon Luonto
Sotkamo

Hilkka Lipponen
Lapin Kaivosfoorumi
Kemi

Jari Natunen
biokemisti
kaivoshaittojen asiantuntija
Helsinki

Leo Schroderus
Sotkamo

Raimo Tervonen
Laakajärven ja Oulujärven kalastaja
Sukeva


Kirsti Toikka
Ei Kaavivaaraa -liike
Kaavi


Tuomo Tormulainen
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava
Jakokoski

Mikko Vartiainen
lakimies, luonnonvaraoikeuden tutkija
Porvoo

Jarmo Yliluoma
Iisalmen Luonnon Ystävät ry
Iisalmi

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (2)

Virkamiehet vastuuseen Talvivaaran ympäristötuhosta

10.02.2015 02:20

 

Hyvät Stop Talvivaara- adressin allekirjoittajat


Puolet lisabudjetista aiotaan upottaa Talvivaaran kaivoksen pelastamiseeen!
Valitettavasti tuo pelastamistehtävä on mahdoton ja rahat menevät hukkaan ja mikä vielä pahempaa:
kertyvä loppulasku on vieläkin suurempi. Selvitystemme perusteella on selvää, ettei kaivos voi toimia
kannattavasti eikä myöskään ympäristökustannusten osalta hyväksyttävästi. Vahingot jäävät
sitä pienemmiksi, mitä nopeammin aloitetaan kaivoksen hallittu alasajo.

Mutta Talvivaara ei ole pelkastään talous- ja ympäristökatastrofi. Talvivaara on myös oikeudellinen
katastrofi.
Tavalliset kansalaiset ihmettelevät aiheesta eivätkö samat kiellot ja säännöt yhteisen ympäristömme
osalta koskekaan kaikkia. Onko pörssiyhtiöille oma lakinsa.
Talvivaaran ympäristörikosten tutkinnassa on keskitytty tiukasti yhtiön toimiin ja samalla on sivuutettu kokonaan kaikkien valvovien viranomaisten rooli ja vastuu tapahtuneessa ympäristön turmelemisessa. Ryhmä kansalaisia on nyt tekemässä Oikeuskanslerille tutkintapyyntöjä, joissa rikosepäily ja tutkintapyyntö suunnataan myös viranomaisiin.
Julkaissut tutkintapyynnöt löydät sivulta www.stoptalvivaara.org

Olisi tietysti hienoa, jos kotimainen media ja poliittinen keskustelu tarttuisivat heitettyyn haasteeseen..

Mutta kykeneekö Oikeuskansleri tai mediamme kohdistamaan huomion siihen kuvaan,
jonka Talvivaara meille näyttää? Pystytäänkö tässä maassa tutkimaan rakenteellista korruptiota?
Talvivaaran uraani ja sen hämmästyttävät vaiheet on kysymys, josta avautuu koko kuva
siihen verkostoon, joka kaivoksen ympärillä on eri rooleissa toiminut.
Toivomme, että näillä tutkintapyynnöillä voimme oikeasti lähteä selvittämään niitä, jotka tiesivät ,
mutta vaikenivat. Jokainen uraanin rikastumisesta tiennyt, mutta siitä ja ilmeisistä riskeistä vaiennut
virkamies on mukana uraanipetoksessa ja vastuussa sen seurauksista.

Toivomme, että tehdyt tutkintapyynnöt leviävät sosiaalisessa mediassa mahdollisimman laajasti.
Se on paras keino myös patistaa muuta mediaa hereille.

terveisin kansalaisryhmän puolesta

Hannu Hyvönen
Vapaaehtoisia ranskan, espanjan, venäjän ja kiinan kääntäjiä etsitään. Yhteyksiä kansainväliseen
mediaan ja kansalaisjärjestöihin kootaan. Yhteydet: hannu miu elonmerkki.net


Tiedote 10.2.2015/Sotkamo Kansalaisryhmältä tutkintapyyntö Kainuun Ely-keskuksen toimista Viranomaisten vastuu Talvivaaran ympäristöonnettomuuksissa selvitettävä Talvivaaran toiminnanharjoittajan toimet ympäristöturvallisuuden suhteen ovat rikostutkinnassa. Kansalaisryhmä on tehnyt oikeuskanslerille tutkintapyynnön, jossa vaaditaan myös Kainuun ely-keskuksen toimintaa ja toimimattomuutta tutkittavaksi. -Pidämme ehdottoman välttämättömänä, että myös viranomaistoimet, valvontavelvollisuus ja kaikki toimet lakien noudattamiseksi ja toimet ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi tutkitaan perusteellisesti ja mahdollisista laiminlyönneistä määrätään niille kuuluvat seuraamukset. Tutkintapyynnössä muistutetaan mieleen Ely-keskuksen ristiriitaiset toimet kipsisakka-altaan valvonnan osalta. Vuoden 2010 kipsisakka-altaan vuodon jälkeen laadittiin neljän kohdan toimenpideohjelma, uusien vahinkojen estämiseksei. Yksi vaadittava toimenpide, jonka Ely-keskus tuolloin allekirjoitti, oli vaatimus, ettei allasta pidettäisi jätevesien varastointialtaana. Kuitenkin Ely-keskus antoi kaksi vuotta myöhemmin luvan kipsisakka-altaan korotukseen ja uusi tila otettiin välittömästi jätevesien varastointiin. -Happamien liuosten pumppaaminen korotettuun altaaseen, oli keskeinen syy allasrakenteiden pettämiseen ja nähdäksemme tästä ratkaisusta myös Ely-keskus kantaa vastuun, toteaa sotkamolainen Antti Lankinen, joka on tutkintapyynnön ensimmäinen allekirjoittaja. Tutkintapyynnössä käydään läpi myös kaivoksen ympäristöluvat ylittävät päästöt, jotka ovat pilanneet kaivoksen lähijärviä dramaattisesti. -Luparajojen ylityksissä Ely-keskus asettui puolustamaan kaivosyhtiötä ja näin mm Kivijärven ja Kalliojärven annettiin saastua kaivoksen päästöillä. Kansalaisryhmä on tehnyt viime perjantaina tutkintapyynnön Oikeuskanslerille poliisin toiminnasta uraanikysymyksen sivuuttamisessa. http://stoptalvivaara.org/fi/kantelu%2Boikekanslerille%2Buraani.html Nyt myös Ely-keskuksen rooli uraanin sivuuttamisessa vaaditaan tutkittavaksi. - Jos uraanin kulkeutuminen kasoissa kiertävän nesteen kautta metallitehtaaseen ja edelleen jätesakan mukana kipsisakka-altaisiin olisi tullut viranomaisten tietoon välittömästi kasaliuotuksen alettua, olisi voitu ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimiin allasturvallisuuden parantamiseksi. Tutkintapyynnössä kysytään missä vaiheessa Ely-keskus sai tiedon merkittävien uraanimäärien liikkeistä prosessissa ja perustuiko Ely-keskuksen toimimattomuus tiedonpuutteeseen vai mahdollisesti harkittuun puuttumattomuuteen. Tutkintapyynnön liitteenä on myös biokemisti Jari Natusen tekemä listaus Ely-keskuksen laiminlyönneistä kaivoksen toiminnan valvonnassa. http://stoptalvivaara.org/fi/Jari%2BNatusen%2Bely-kirjelma.html Tutkintapyyntö/kantelu Oikeuskanslerille Kainuun Ely-keskuksesta: http://stoptalvivaara.org/fi/tutkintapyynt%C3%B6%2Belyst%C3%A4.html Tutkintapyyntö uraanin salaamisesta törkeänä petoksena Keskusrikospoliisille/Iisalmen poliisi http://stoptalvivaara.org/fi/tutkintapyynto-uraani.html Tutkintapyyntö Oikeuskanslerille uraanin salaamisrikosten sivuuttamisesta aiemmassa rikostutkinnassa http://stoptalvivaara.org/fi/kantelu%2Boikekanslerille%2Buraani.html

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (26)

Tiedote: Valehtelustako ratkaisu purkuputken kalastushaittoihin?

21.01.2015 15:52

HYVÄT

Vesistöjen Puolesta - Stop Talvivaara- adressin allekirjoittajat

ja kaikki ne jotka allekirjoittivat yhteismuistutuksemme purkuputkihankkeesta!

Vierailumme Aluehallintovirastossa onnistui hyvin,  mutta mediaa ei juurikaan paikalla näkynyt.
     Tilannetta ei  kansalaisliikkeiden kannalta auttanut se, että paikalla
piipahtanut Helsingin Sanomat "uutisoi" asian jättäen mainitsematta sekä
tapahtuman järjestäneen tahon että suurimman muistutuksen  perusviestin:
Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara.

Jostakin syystä maamme suurin ympäristökansanliike, jonka toimintaan on sitoutunut yli
50000 ihmistä,  ei ole kahteen vuoteen juurikaan Hesarin uutiskynnystä ylittänyt.

Uutisvoiton tilanteessa korjasi MTV , jonka uutinen konkurssipesän
kalastajille tarjoamasta keinosta selvitä Nuasjärven kalojen
maineenmenetyksessä  hätkähdytti kansalaisia.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/724866/MTV+Talvivaaran+konkurssipesa+ehdottaa+kalan+alkuperan+salaamista

Stop Talvivaara- kansanliike on samaa mieltä kuin kalastaja Raimo Tervonen.
Jos yhtiö pitää hakemuksessaan valehtelua suositeltavana ja
käyttökelpoisena tapana välttää tappioita,  ollaan menty kauas
yhteiskuntamoraalin tuolle puolen.   Joutuu kysymään, onko Talvivaaraan ja
sen ympärille pesiytynyt toimintakulttuuri,  jossa valehtelu ja pettäminen
on arkipäivän hyväksytty keino.

Kuvasin vierailumme Aluehallintovirastossa.  Aineistosta tehty
lyhytelokuva "Muistuttajat"  on katsottavissa oheisen linkin kautta.


https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6V-OCQjG4EM


Toivomme, että se katsotaan myös Aluehallintovirastossa.   Stop Talvivaara
täydentää omaa muistutustaan tällä videodokumentilla.

Toivon oheisen tiedotteemme leviävän laajasti kauttanne sosiaalisessa mediassa.
Kanslaisten omat mediaverkostot ovat ainoa kanavamme silloin, kun valtamediassa on vaikea saada näkökulmaamme julki.


terveisin

Hannu Hyvönen
dokumentaristi
Kihmulankatu 41
71430 Iisalmi
p.  0442003654Tiedote 21.1.2015 / Kansanliike vesistöjen puolesta -Stop Talvivaara

Muistuttajat tyrmäsivät Talvivaaran purkuputken
Kelvotonta hakemusta ei tule ottaa edes käsittelyyn


Kolmisenkymmentä kansalaista täytti Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston
aulatilat,  kun Talvivaaran purkuputkihakemuksen muistutusaika umpeentui
maanantaina 19.1.2015.   Viraston johtoa ei muistuttajien luokse
ilmaantunut.  Poliisiauto vartioi kadulla virastorauhaa.


Suurinta tyrmistystä muistuttajien joukossa herätti purkuputkihakemuksessa
esitelty idea, jolla Nuasjärven kalan huonontuva maine voitaisiin välttää.
 Kalaa kehotetaan jatkossa myymään Oulujärven vesireitin kalana. (s. 105).
-Kalan alkuperän salaaminen on kuitenkin yksinkertaisesti petos.  Jos
konkurssipesä kehotttaa rikolliseen toimintaan, voiko hakemusta pitää
muutenkaan mitenkään uskottavana?   Me ehdotamme, ettei Aluehallintovirasto
ota kelvotonta hakemusta edes käsittelyyn,  sanoi kalastaja Raimo
Tervonen. Tervonen on joutunut lopettamaan Laakajärvestä kalastaminen ja
pelkää ajaako kaivos hänet pois myös Oulujärveltä.

Puhdistamo purkuputkea parempi vaihtoehto

Mika ja Lasse Flöjt luovuttivat yli 80 henkilön allekirjoittaman
muistutuskirjelman.   Allekirjoitukset koottiin Oulujokivarren kunnissa
järjesttetyn Puhtaitten vesien puolesta kiertueen aikana.   Kanta on
selkeä.
-Ei purkuputkea Oulujoen vesistöön Nuakseen.  Kaivoksen on joka
tapauksessa toteutettava vedenpuhdistus alueellaan, ennenkuin toimintaa
voi jatkaa. Ongelmien levittäminen laajemmalle ei ole ratkaisu,  sanoi
tutkija ja vesistöjen puolustaja Mika Flöjt muistusta jättäessään.

Biokemisti Jari Natusen laatimassaa ja Adressit.com sivulla julkaistussa
yhteismuistutuksessa oli yli 300 allekirjoittajaa.  Jari Natunen on
seurannut kaivoksen vesistöongelmia ja konsultoinut paikallisia asukkaita.
Natunen ihmettelee myös miksi hakemus on otettu käsittelyyn ja  miksi
aluehallintoviranomainen edes julkaisee tämän hakemuksen vaikka siinä
uhkaillaan laittomasti ympäristön asukkaita suurvuodolla.
-Yhtiön on toimittava lakeja noudattaen niin, ettei vuotoa tapahdu ja
purkuputken sijasta alueelle hankittavat puhdistamolaitteistot ovat myös
kustannuksiltaan putkea parempi vaihtoehto.  Miksi tätä vaihtoehtoa ei
tarkastella ollenkaan?

Vuori-insinööri Mauno Vilminko muistuttaa, ettei Talvivaaran
nikkeliesiintymää voi pitää kannattavana malmiona.     -Yhtiö on saanut
louhimastaan malmin nikkelistä vain 40 prosenttia ja saannon arvo tonnia
kohden on pudonnut  neljään euroon.  Louhinta- ja käsittelykustannukset
ovat kuitenkin tonnia kohden n 15 euroa.  Olen tiennyt alusta alkaen, että
tämä kaivos voi toimia vain niinkauan kun siihen syötetään ulkopuolelta
rahoitusta.

Kaikki menettävät, kun järviä tuhotaan

Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara kansalaismuistutus keräsi yli tuhat
allekirjoittajaa.  Kirjelmää loli luovuttamassa dokumentaristi Hannu
Hyvönen  -Lähdemme siitä tässä muistutuksessa, että haitankärsijöitä eivät
ole vain rantakiinteistöjen omistajat.  Kun järviä ja jokia tuhotaan,
menettäjinä ovat kaikki suomalaiset ja erityisesti vaikutusalueen
seutukunnat.   Kansanliike vaatii kaivoksen hallittua alasajoa ja
jätevesien puhdistamista kaivosalueella.  -Purkuputkia pidentämällä eivät
ongemat ratkea.  Tämä on hölmöläisten peiton jatkamista.


Kirjailijan vetoomus vaietun joen puolesta

Oulujoen reitti ry:n puheenjphtaja,  kirjailija  Pekka Jurvelin on
soutanut Oulujoen reitin vesistöt läpi ja kirjoittanut siitä kirjan
Vaiettu joki.    -Kun hienot kosket valtastettiin joki hiljeni ihan
konkreettisesti ja ihmisille menetys oli suuri.  Monet käänsivät selkänsä
joelle ja koettivat unohtaa.   Kirjoitin kirjan avatakseni uudestaan tätä
katkennutta suhdetta jokireittiin.
-Toivon, että Talvivaara saa ihmiset puolustamaan vesistöään,  eikä nyt
käännetä selkäämme joelle.Lisätietoja:

Lyhytelokuva Muistuttajat (10 min) liitettäväksi Vesistöjen puolesta
- Stop Talvivaara  yhteismuistutukseen
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6V-OCQjG4EM

Yhteismuistutuksen voi allekirjoittaa edelleen sivulla:
http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#etusi
-allekirjoituksia yli 1200 (21.1.)

Myös Jari Natusen asiantuntijamuistutus kerää edelleen allekirjoittajia:
http://www.adressit.com/ei_talvivaaran_purkuputkelle_-_nuasen_ja_oulujoen_reitin_puolesta

Oulujoen Reitti ry
www.oulujoenreitti.fi

www.stoptalvivaara.org
p. 0442003654
Stop Talvivaara -liike

Kommentit (10)

Voimat koolle Ouluun - nyt muistuttamaan!

16.01.2015 23:34

Vesistöjen puolesta -  Stop Talvivaara  kansalaismuistutuksen on allekirjoittanut ensimmäisen vuorokauden aikana yli 600 ihmistä.   Kiitokset kaikille ja hienoa!   jatketaan kamppailua.  Nyt on viimeisen väännön paikka ja kaikki voivat tehdä jotakin.

HH

 

-------------------------- Alkuperäinen viesti --------------------------- Aihe: PURKUPUTKI asiaa Lähettäjä: "Raili Eskelinen" <eskelinen.raili@pp.inet.fi> Päiväys: pe 16.1.2015 21:24 Vastaanottaja: "TALVIVAARA" <Mediadesk@stoptalvivaara.org> -------------------------------------------------------------------------- Nyt lähdetään yhdessä Ouluun Aluehallintovirastoon linja-autolla Talvivaaran purkuputkimuistutuksiamme viemään! Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta ma 19.1.2015 klo 11.30 Lähde mukaan viemään omat terveisesi Aviin! Tervetuloa ja kyyti on sitten ilmainen! Ilmoittaudu viimeistään 18.1 aamuun Leo Schroderus puh 0500 282822 LÄHETÄ VIESTIÄ EDELLEEN! ===================================================================

 

Hienoa!    Toivottavasti paikalle (Oulun Avi Linnantie 3 klo 15 ) tulee paljon väkeä. Muistutetaan virkamiehiä heidän vastuustaan yhteisten ympäristömme arvojen vaalijoina.

Ja hyviä väliaikatietoja sivun www.stoptalvivaara.org yhteismuistutuksestamme.  Allekirjoittajia tuli ensimmäisen vuorokauden aikana yli 600.  Näyttää siltä, että voimme yli tuhannen ihmisen selkänojan turvin antaa maanantaina muistutuksemme Aluehallintoviraston Sami Koivulalle. Lue, allekirjoita ja levitä viestiä http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#yhteismuistutukseen

 

Suosittelemme myös allekirjoittamaan biokemisti Jari Natusen tekemän asiantuntijamuistutuksen osoitteessa:

http://www.adressit.com/ei_talvivaaran_purkuputkelle_-_nuasen_ja_oulujoen_reitin_puolesta

 

Jari on ollut korvaamaton tutkija-apu kansalaisten kaivosryhmille ja liikkeille läpi maan. Kiitokset siitä työstä!

 

Puhtaitten vesien puolesta Oulujoen reitin toimintaryhmä on Mika Flöjtin vetämänä tuottanut erittäin ansiokkaan ja ohittamattoman muistutuksensa.  Oulunjoen reitin varren ihmisiä jotka haluavat osallistua kirjelmään pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen: mika.flojt@gmail.com

 

Nyt on se hetki kun kaikkien panosta tarvitaan. Jokainen voi tehdä jotakin.

1. Tule mukaan luovuttamaan muistutuksia

2. Levitä tietoa yhteismuistutuksista ja kutsu kaverisi mukaan.

3. Osallistu kansalaiskeskusteluun kaikilla keksimilläsi keinoilla ja kaikilla hyvillä kanavilla. Ota kantaa. Vaikuta. Nyt on sen aika.

4. Tue riippumattoman kansalaistoiminnan rahoitusta: www.stoptalvivaara.org/tuki

5. Käy tervehtimässä lähinnä kotiasi olevaa järveä ja katso onko järvesi yläpuolisessa vesistössä vireillä kaivoshankkeita.

http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/6476988

Kysy järven mielipidettä tai muistutusta hankkeisiin.

 

-------------------------- Alkuperäinen viesti --------------------------- Aihe: PURKUPUTKI asiaa Lähettäjä: "Raili Eskelinen" <eskelinen.raili@pp.inet.fi> Päiväys: pe 16.1.2015 21:24 Vastaanottaja: "TALVIVAARA" <Mediadesk@stoptalvivaara.org> -------------------------------------------------------------------------- Nyt lähdetään yhdessä Ouluun Aluehallintovirastolle Linnankatu 3,  linja-autolla Talvivaaran purkuputki muistutuksia viemään! Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta ma 19.1.2015 klo 11.30 Lähde mukaan viemään omat terveisesi Aviin! Tervetuloa ja kyyti on sitten ilmainen! Ilmoittaudu viimeistään 18.1 aamuun Leo Schroderus puh 0500 282822 LÄHETÄ VIESTIÄ EDELLEEN!


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (3)

OTA KANTAA - ALLEKIRJOITA YHTEISMUISTUTUS !

15.01.2015 15:14

Hei kaikki!

Pyydämme nyt joukkovoimaa avuksi!   Talvivaaran kaivoksen epätoivoista taivalta koetetaan jatkaa purkuputkella Nuasjärveen.   Oikea ratkaisu ei ole saateiden levittäminen yhä  laajemmalle,  vaan tämän mustaliuskemalmiokokeilun keskeyttäminen.   

Lue ja allekirjoita yhteismuistutuksemmesivulla:  http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#yhteismuistutukseen

Tavoitteenamme on saada määräpäivään 19.1. klo 16 mennessä  yli sata muistuttajaa,  mutta mitä enemmän sen parempi.   Jatkamme allekirjoitusten keräämistä myös päivämäärän jälkeen ja luovutamme täydennetyn listan Aville ennen päätöksen tekoa.

Me kaikki olemme asianosaisia.  Puhtaat vesistöt ovat kansallisaartemme ja jokaisen järven tuho on kaikkien meidän yhteinen tappio.

 

Tervehtien

Stop Talvivaara -  kansanliike vesistöjen puolesta

 

 

 

Tiedote 15.1.2015


Kansalaisliikkeeltä  yhteismuistutus
Talvivaaran kaivokselle ei jatkoaikaa purkuputkella


Stop Talvivaara julkaisi yhteismuistutuksen, jossa otetaan kantaa
Nuasjärvelle suunniteltuun purkuputkihankkeeseen ja kaivoksen
jatkomahdollisuuksiin.

Kirjelmässä katsotaan, ettei purkuputkihanketta voida hyväksyä.
Kaivoskokeilun lopputulos on se, ettei  tätä mustaliuskeen rikkipitoista malmiota voida hyödyntää nykyisillä menetelmillä ilman merkittävää vesistöjen ja pohjavesien pilaantumista.  Ja koska vesistöjen pilaaminen on yksiselitteisesti vastoin lakejamme ja EU:n vesipuitedirektiiviä,  ei kaivoksen toimintaa tule jatkaa. 

Purkuputken sijasta kirjelmässä vaaditaan kaivoksen toiminnan hallittua alasajoa ja investointeja jätevesien puhdistamiseen ja ympäristövanhinkojen korjaamiseen.

Muistutuksen kirjoittajat katsovat, että  on palattava lailliseen tilanteeseen ja tehtävä lopultakin päätös  kaivoksen hallitusta alasajosta.

-Jos olemme kävelleet 30 kilometriä väärään suuntaan, se ei ole peruste  jatkaa matkaa vielä lisää.  Yhteiskunnan tappiot ja vahingot eivät vähene sillä että niitä tehdään lisää.

Stop Talvivaara katsoo, että kaikki suomalaiset ovat asianosaisia kun vesistöjämme pilataan.

-Vesistöt ovat kansallisaartemme ja me kaikki olemme menettäjiä jokaisen saastuneen järven ja joen osalta.


Yhteismuistio  ja lisäaineistoja muistutuksille on julkaistu kansalaisten allekirjoitettavaksi  Stop Talvivaaran kotisivulla


http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#yhteismuistutukseen

Lisätietoja purkuputkihankkeesta:


www.stoptalvivaara.org
p. 0442003654

http://sotkamonluonto.blogspot.fi/2015/01/muistutus-talvivaara-sotkamon-oyn.html


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (4)

Stop Talvivaara - kampanjakirje 17.11.2014

17.11.2014 20:23
Hei kaikki ja kiitokset ponnisteluista. Saimme adressin
allekirjoittajamäärän reilusti yli 50000 juuri kun Alexander Stubb
ministereineen vieraili Talvivaarassa. Sekä median kiinnostus, että
allekirjoittajien suuri määrä johtivat siihen, että ministerien bussi ei
ajanut ohitsemme vaan he pysähtyivät ottamaan adressin vastaan.

http://www.ampparit.com/haku?q=stop+talvivaara&t=news

Valitettavasti Stubb ei lausunnoista päätellen kuitenkaan ennättänyt
ollenkaan sisäistää viestejämme.

Niinpä olemme lähestyneet häntä tänään uudemman kerran tällä videolla ja
tiedotteella.

Toivomme aktiivista vetoapua aineistojen levittämiseksi sähköpostien ja
sosiaalisen median kautta.

Ja kaikenlainen muukin kannanotto ja osallistuminen on nyt tärkeää ja
suotavaa. Ja älkäämme unohtako tätä adressia! Olisi hyvä että siihen nimiä kertyisi esimerkiksi sopivissa 
tapahtumissa. Päättäjien harha tuhoatuottavan kaivoksen pelastamistarpeesta on murrettava. Juuri nyt tehdään ratkaisuja, osallistuimmepa tai emme. Nyt on aika kertoa päättäjille, että kansan enemmistö haluaa päätöksen tälle murhenäytelmälle. Kaivos on suljettava.
JAKOON:
https://www.youtube.com/watch?v=hbvDqpzJUNY http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote17112014.html

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (16)

KORJAUS: 615 allekirjoitusta vielä!

12.11.2014 17:32

Äskeisessä tiedotteesa oli  virhe.  Allekirjoituksia ei puutu 1615 kappaletta vaan 615.  Tämä on mahdollista saada täyteen jos toimimme nyt!


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (22)

STOP TALVIVAARA LOPPUKIRI - HUOMISEKSI 50000 nimeä

12.11.2014 17:23

Hei kaikki ystävät!!!

 

Nyt on adressissa 48383 allekirjoitusta!  Saammeko huomiseksi 50000 täyteen?  Huomenna tulostamme adressit kansioksi ja tarkoitus on luovuttaa ne perjantaina Kajaanissa pääministeri Alexander Stubbille.

Tämä viesti lähetetään sekä aikaisemmille allekirjoittajille että stop talvivaaran info-listalle.

Haastamme teidät kaikki hankkimaan nopeasti 10 uutta allekirjoitusta kukin. 

Olisi todella komeaa laittaa tiedote jossa kerrotaan että 50000 suomalaisen adressi luovutettiin pääministerille!

 

Nyt on tehtävä tiettäväksi, että kansalaisten suuri enemmistö haluaa päätepisteen tälle painajaiselle!

 

terveisin

 

STOP TALVIVAARA - Vesistöjen puolesta

 

http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara

http://www.youtube.com/watch?v=XId3TVxiMOo&feature=youtu.be


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (4)

Kaivos kiinni - kaikki mukaan!

09.11.2014 20:24

Hei kaikki!

Stop Talvivaara adressin allekirjoitusten määrä lähenee nyt 50000 allekirjoituksen rajapyykkiä.

Juuri sopivasti pääministeri Aleksander Stubb ministeriryhmänsä kanssa on tulossa perjantaina 14.11.2014 Sotkamoon. 

Koetamme päästä tilaisuuteen luovuttamaan adressimme ja kertomaan kansanliikkeen näkemyksistä.

Toivottavasti siinä vaiheessa 50000 allekirjoittajan raja on ylitetty.

Voit omalta osaltasi avittaa asiaa viestimällä omassa tuttavapiirissä ja verkostoissasi.  Tässä video vauhdittamaan kampanjan kirivaihetta.  

https://www.youtube.com/watch?v=XId3TVxiMOo&feature=youtu.be

Videon lopussa musiikkia tukilevyltä Puhtaiden vesien puolesta.   Painosta on jäljellä ja levyn voi tilata 25 euron hintaan kotiintoimitettuna osoitteesta

tuki@stoptalvivaara.org

Kaivoksen tilanteessa eletään nyt ratkaisun hetkiä.  Kaikkien aktiivisuus on nyt tärkeää.

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (14)

Kaivbslähetystöt eduskunnassa - kaivoksista tulossa vaaliteema

31.10.2014 14:08

Hei kaikki!

 

Kaivoslähetystöjen vierailu eduskunnassa viime viikolla onnistui hyvin.  Tavoitteemme siitä, että kaivospolitiikasta tulisi yksi iso vaaliteema ja vedenjakaja tulevissa eduskuntavaaleissa eteni.  Lähetystöämme vastaanottaneet kansanedustajat lupasivat yrittää saada eduskuntaan yleiskeskustelun kaivosteemasta.

Valitettavasti media ei ole noteerannut vierailua ja suurmielenosoitusta rauhan ja ympäristön puolesta lainkaan.   Sitä suuremmalla syyllä toivomme että itsekukin levittäisi nyt tätä tiedotetta ja sen videolinkkejä mahdollisimman laajasti.  Erityisesti poliitikoille ja puolueille kannattaa viestiä nyt lähetellä eri kanavia pitkin.

terveisin

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

JK  Tuki työlle yhtä tarpeen:  www.stoptalvivaara.org/tuki=============================================


http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B31.10.2014.html
Tiedote 30.10.2014 /Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta Kaivosbuumista tulossa vaaliteema Kaivoslähetystölle lupaus eduskuntakeskustelusta Eri maakuntien kaivoskriittisiä liikkeitä edustava kansalaisvaltuuskunta vieraili viime viikon torstaina (23.10.2014) eduskunnassa. Aloite tapaamiseen oli tullut Kaavin rikastamohanketta vastustavalta EI Kaavivaaraa -liikkeltä. Tilaisuuden isäntänä eduskuntatalon puolesta oli Keskustan kansanedustaja Markku Rossi. Paikalla olivat lisäksi SDP:n, Perussuomalaisten, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien edustajat. Liikkeiden edustajat luovuttivat eduskuntaryhmille yhteisen kaivosmuistion, jossa nostetaan esiin kaivostilanteen ongelmakohtia ja esitetään ratkaisuehdotuksia. http://stoptalvivaara.org/fi/kaivosmuistio.html#l%C3%A4hetyst%C3%B6 -Olemme liikkeellä rakentavassa yhteistyön hengessä, sanoi Janne Kumpulainen joka edusti delegaatiossa Kainuun Luonnonsuojelupiiriä. -Vesistöjen suojelu on asia joka puhuttaa ja yhdistää ihmisiä kaikissa maakunnissa ja yli puoluerajojen. Lähetystön koollekutsujana toiminut rovasti Raili Komulainen vetosi kansanedustajiin parlamentaarisen kaivoskeskustelun puolesta ja ehdotti aiheesta yleiskeskustelua eduskunnassa. Aloite sai kannatusta iltapäivällä Markku Rossi kertoi, että lähetystön vastaanottaneet kansanedustajat vievät asiaa yhdessä eteenpäin. Aloitteen tekijä tervehti vastaanottoa tyytyväisenä. -Nyt on aika keskustella kaivospolitiikasta ja vesistöjen tulevaisuudesta myös eduskunnan tasolla, sanoi Komulainen Parlamentaarikot ottivat kantaa kaivoksiin, TTIP-sopimukseen ja Natoon Kaivosasia oli esillä myös perjantaina 24.10.2014 järjestetyssä suurmielenosoituksessa rauhan ja ympäristön puolesta, joka kokosi yli 500 osallistujaa marssille ja eduskuntatalon eteen. Kansanedustaja Ville Niinistö vaati paikallisille ihmisille valtaa elinympäristönsä kaivoshankkeisiin. -Muita elinkeinoja ei saa jyrätä. Kunnille on annettava veto-oikeus kaivoshankkeisiin. https://www.youtube.com/watch?v=8xMJn_neeKg&list=UUvnXxzNwOdbm5dWTPOPA-Qg Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki arvosteli hallituksen normienpurkutalkoita ja piti ympäristönsuojelua yhtenä alueena missä vapaaehtoisuus ei riitä vaan tarvitaan myös normeja. Arhinmäki vaati TTIP -neuvottelujen keskeyttämistä ja torjui ajatuksen Nato-jäsenyydestä. https://www.youtube.com/watch?v=XxlFEVdTTGA&list=UUvnXxzNwOdbm5dWTPOPA-Qg&index=3 Vas-ryhmän kansanedustaja Jyrki Yrttiaho näki menossa olevan militarisoinnin ja asehankinnat paitsi tuhlauksena myös keinona kytkeä Suomi osaksi Naton sotavoimia. https://www.youtube.com/watch?v=NuM213Cy7LQ Keskustan Kimmo Tiilikainen jarrutteli kaivosboomia ja peräsi malttia maan mineraalien hyödyntämisessä. -Ne eivät siellä pilaannu ja kannattaa odottaa niinkauan että osataan hyödyntää malmiot ilman suuria haittoja. https://www.youtube.com/watch?v=CpOrXCYEY6M&list=UUvnXxzNwOdbm5dWTPOPA-Qg Uhanalaisen alkutuotannon edustajana mielenosoituksessa puhui myös Raili Eskelinen, vieremäläinen maidontuottaja. -Toivon, että tärkeät ravinnontuotantoalueet pidetään lähtökohtaisesti kaivostoiminnasta vapaana, sanoi Eskelinen, joka on ehdottanut kaivosvapaan elintarvikealueen perustamista Ylä-Savoon. Lisätietoja Janne Kumpulainen, Kainuun Luonnonsuojelupiiri puh. 0504484710 Raili Komulainen p. 0405510129 Videolinkit: Lähetystö - videodokumentti eduskuntavierailusta 23.10.2014 http://youtu.be/MZVBoqAlarA Rauhan ja ympäristön puolesta - mielenosoituskulkue 24.10.2014 https://www.youtube.com/watch?v=8bWzn3yCNrU&feature=youtu.be Kaivosliikkeiden tervehdys mielenosoitukselle https://www.youtube.com/watch?v=y89YXIbnIpg&list=UUvnXxzNwOdbm5dWTPOPA-Qg

 

 

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (6)

Kaikki mukaan mielenosoitukseen puhtaitten vesien puoesta perjantaina 24.10!

21.10.2014 18:37
Hei kaikki puhtaitten vesien ystävät!Talvivaaran selvitysmies uhkailee ympäristöviranomaisia kaivoksen
kaatumisella jos päästörajoja ei nosteta.

Viimeistään nyt on syytä tunnustaa että koko kaivoksen perustaminen on
suuri virhe, sistä suurempi mitä kauemmin toimintaa koetetaan jatkaa.

Mutta ympäri maata on monia muita kaivoshankkeita, jotka uhkaavat
vesistöjä ja elinympäristöjä. Jo n 15 % maa- ja vesialueista Suomessa on
jonkinasteisen kaivosvarauksen piirissä.

http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/6476988

Menossa on ilmiselvä ja suora kolonialistinen hyökkäys, jossa maankuoren
arvomineraalit aiotaan louhia maailman markkinoille seuraavien
vuosikymmenien aikana.    Tämä tilanne on kansallisvaralliseen kannalta
jo sinänsä huolestuttavaa. Luovutamme mineraalivarannot ulkomaalaisten
kaivosyhtiöiden resurssiksi.

Mutta elinympäristöjenme, kotiseutualueidemme ja maamme vesistöjen ja
pohjavesien kannalta tilanne on erityisen huolestuttava.  Tämän
menossaolevan Pohjolan kaivosryntäyksen kohteena eivät ole mitkään rikkaat
malmiesiintymät.

Malmeja on kyllä Fenno-Scandinaviassa paljon mutta jäljelläolevat varannot
ovat laajoilla alueilla heikkoina pitoisuuksina.  Nyt halutaan käydä
huomattavasti heikompien malmipitoisuuksien kimppuun kuin aiemmin.

Talvivaara on ollut tällä tiellä pioneerikaivos ja varoittava esimerkki. 
 Talvivaaran malmion nikkelipitoisuus on alhaisempaa kuin koskaan on
mitkään aiemmat kaivostoimintaan otetut malmiot.

Kaivostoiminnassa toimii massan laki.
Kun otetaan käyttöön pitoisuudeltaan kymmenen kertaa heikompaa malmiota, 
louhinta pitää nostaa kymmenkertaiseksi saatavaa nikkelitonnia kohden.
Niinpä Talvivaara tuottaa louhintajätettä yksin enemmän kuin kaikki muut
Suomen kaivokset yhteensä.  Massanlaki tuntuu myös kemikaaleissa ja
kivestä irtoavien myrkkyjen määrissä.

Edessämme aukeava kaivosboomin näköala merkitsee hyvin suurta vaaraa koko
maamme kaikille vesistöille ja pohjavesille.  Suomesta uhkaa syntyä
kaivosyhtiöiden, uraanintuottajien ja ydinvoimaloiden ja ydinjätteen
reservaattialue.

Tämä kehitys ei ole se mitä me haluamme.  Talvivaara olkoon käännepiste.
Se on meille suomalaisille ja maailmalle varoituskyltti: Ei tuohon suuntaan.

Kutsuna tiedoksi

Suurmielenosoitukseen rauhan ja ympäristön puolesta:

http://www.stoptalvivaara.org/fi/suurmielenosoitus24102014.html

https://www.facebook.com/events/326701300847272/?fref=ts


Ja vielä ehtii nähdä huikean Talvivaara - Scifi- teatteriesityksen
Kuopiossa ja Oulussa

Tämä Vaara- kollektiivin esitys vaikuttavinta poliittista teatteria ikinä!

http://vaara-kollektiivi.blogspot.fi/2014/10/talvivaara-kainuulainen-scifinaytelma.html


terveisin puhtaitten vesien puolesta

Hannu Hyvönen
Iisalni

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (15)

Suurmielenosoitus rauhan ja ympäristön puolesta 24.10.2014

15.10.2014 10:24

Hei kaikki!

Maan kaivosliikkeet ja ryhmät ja rauhanliikkeet kokoontuvat yhteiseen suurmielenosoitukseen Helsinkiin 24.10.2014.

KÄY LIITTYMÄSSÄ JA JAA TAPAHTUMAN FACEBOOK- SIVUA.  NYT!

https://www.facebook.com/events/326701300847272/?ref_newsfeed_story_type=regular

TUE TAPAHTUMAA:  www.stoptalvivaara.org/tuki

Käy allekirjoittamassa myös adressi rauhan ja ekologisen rakennemuutoksen puolesta:
https://www.facebook.com/events/652262858203824/?fref=ts


http://www.avaaz.org/en/petition/Parlamentarians_in_every_country_Peace_and_change_No_for_militarization_yes_for_sustainable_future/?nvtqcab

 

terveisin Stop Talvivaara - kansanliikke vesistöjen puolesta

 

RAUHAN JA YMPÄRISTÖN PUOLESTA 24.10.2014

Ympäristö- ja rauhanliikkeet kutsuvat väen koolle Helsinkiin perjantaiksi 24.10.2014 yhteiseen rauhanmarssiin ja suurmielenosoitukseen.

Kokoonnumme Eduskuntatalolle kello 16, josta kulkueemme starttaa kello 17.

Tapahtuma on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Jokainen on tervetullut osallistumaan marssille puhtaan ja turvallisen tulevaisuuden puolesta!

Järjestämässä:
Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, Maan ystävät, STOP Talvivaara ja muita paikallisia kaivosliikkeitä, Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto, Sadankomitea, PAND taiteilijat rauhan puolesta, Naiset rauhan puolesta, ICAHD Finland, For Peace And Change, Tekniikka elämää palvelemaan, Naiset ydinvoimaa vastaan

Lisätietoja tapahtumasta alla.


*****

(Kutsuteksti kokonaisuudessaan)


Kutsu suurmielenosoitukseen rauhan & ympäristön puolesta 24.10.

Kokoontuminen Eduskuntatalolla klo 16 alkaen

Ympäristö- ja rauhanliikkeet järjestävät Helsingissä 24.10.2014 yhteisen rauhanmarssin ja suurmielenosoituksen. Tapahtuma on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Jokainen on tervetullut osallistumaan marssille puhtaan ja turvallisen tulevaisuuden puolesta!

Luonnonvarojen ylikulutus pahentaa vesistöjen ja ekosysteemien tuhoa, ilmastonmuutosta sekä lajikatoa. Samalla luonnonvarojen hallinnasta käytävät kiistat ja aseisiin käytettävät metallit kärjistävät konflikteja ympäri maailmaa.

Suomen kaivosbuumin kiihtyessä ympäristöarvot jäävät liiketoiminnan jalkoihin. Lisäksi useat kaivosyritykset ja mineraalien ylikulutus on yhteydessä monikansallisiin ydinase- ja muihin aseteollisuuden toimijoihin. Paikalliset kaivosliikkeet sekä luonto- ja ympäristöliikkeet näkevät, että kaivannaisten kulutusta ja tuotantoa tulee vähentää.

Naton itälaajentuminen ja Venäjän aggressiivinen suhtautuminen etupiiriinsä kärjistää turvallisuuspoliittista keskustelua. Rauhanliike on korostanut, että sotilaallinen yhteistyö tai liittoutuminen Naton kanssa ei myöskään helpota tilannetta. Irakin, Syyrian ja Palestiina-Israelin -konfliktit vaativat Suomelta rauhantoimia.

Vaadimme tulevien sukupolvien elinolosuhteet huomioon ottavaa ympäristö-, energia- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vaatimuksemme ovat:

1) Suomalainen asekauppa konfliktialueilla on lopetettava. Suomen on harjoitettava aktiivista rauhanpolitiikkaa akuuttien konfliktien ratkaisemiseksi.

2) Vaadimme mineraalien kierrätystä ja tuotantoa kotimaisiin tarpeisiin. Voimavarat tulee suunnata uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen, kaivoshaittojen vähentämiseen ja rauhantyön tekemiseen. Emme voi sallia, että ne haaskattaisiin lyhytnäköisesti sotavarusteluun, teollisuuden tarpeisiin, ydinteknologiaan tai uusiutumattomiin luonnonvaroihin perustuvaan energiantuotantoon.

3) Suomi tarvitsee kohtuukäyttöön ja kierrätykseen perustuvan mineraalistrategian. Nykyinen mineraalistrategia, paikalliset oikeudet sivuuttava kaivoslaki ja TEM:n ylikulutukseen kannustava kaivospolitiikka on muutettava.

4) Päätäntävallan (myös luonnonvarojen hallinnan) pakeneminen demokraattisesti valituilta kansallisilta parlamenteilta suuryrityksille vapaakauppa- & palvelusopimusten turvin on pysäytettävä. Kauppaneuvottelut on keskeytettävä. (TTIP-, CETA- ja TISA-sopimusneuvottelut)

Suurmielenosoitus kutsutaan koolle perjantaiksi 24.10.2014 Eduskuntatalolle Helsinkiin alkaen kello 16. Ohjelmassa on puheenvuoroja rauhan- ja ympäristöteemoista sekä järjestäytyminen kulkueeksi, joka starttaa kello 17. Kulkue päätyy lopulta takaisin eduskuntatalolle. Tapahtuma jatkuu puheenvuorojen sekä muun ohjelman voimin.

Päivän ohjelman päättää erillinen iltatapahtuma alkaen kello 20. Lisätiedot:
www.stoptalvivaara.org/miekkari


JÄRJESTÄÄ (lista täydentyy vielä):
Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, Maan ystävät, STOP Talvivaara ja muita paikallisia kaivosliikkeitä, Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto, Sadankomitea, PAND taiteilijat rauhan puolesta, Naiset rauhan puolesta, ICAHD Finland, For Peace And Change, Tekniikka elämää palvelemaan, Naiset ydinvoimaa vastaan

Tuo perheesi, ystäväsi, tuttavasi - ja liity joukkoon. Tervetuloa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (4)

Sakkoja näytteenottajille - tukeasi tarvitaan!

09.09.2014 12:48

Hei kaikki!

 

 

1.  Sakkoja näytteenottajille Poliisiasetuksen liikkumakieltovyöhyke Talvivaaran ympäriltä purettava

Uusin käänne Talvivaaran saagassa oli sakkomääräys, joka annettiin kansalaisnäytteiden ottajille vierailusta kaivospiirin ulkopuolella olevan erämaalammen,  Ylä-Lumijärven rannalla.

Sakotushanke osoittaa, että olimme oikeassa varoitellessamme poliisiasetuksestam  jolla Talvivaaran ympärille rajattiin valtava liikkumakieltoalue.   Kysymys pyrkimyksestä estää kansalaisten oman elinympäristön tarkkailu ja valitettavasti myös sisäasiainministeriö on tässä antautunut Talvivaaran lobbareille.

Ennakkopäätöksenä asetus on vaarallinen.  Maassa on paljon muitakin kaivoksia ja yhtiöitä,  jotka haluaisivat itselleen suojareviirin kansalaisten ympäristötarkkailua vastaan.

Stop Talvivaara kansanliike vaatii Päivi Räsästä peruuttamaan ko. asetuksen Talvivaaran laajennetun liikkumakieltovyöhykkeen osalta.   Kyse on historiallisesta yrityksestä murtaa jokamiehenoikeuksia ja sulkea alueita kansalaisten tarkkailulta.

Lue tiedotteemme ja Päivi Räsäselle lähetetty avoin kirje/muistio:

http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote05092014.html

 

2.  Tukea kansanliikkeelle

Stop Talvivaaralla on Iisalmen Luonnonystävien ylläpitämä tukitili ja virallinen rahankeräyslupa.  Pyydämme tukea kansalaistoiminnan kustannuksiin,  näytteenottoon ja analysointiin ja dokumenttityöhön.  Tukitiedot:  www.stoptalvivaara.org/tuki

 

3.  Allekirjoitta adressi rauhan ja ympäristön puolesta

Toivomme, että  Talvivaara on käännepiste ja sen esimerkin avulla nähdään, ettemme voi jatkaa yhä heikompien malmiesiintyminen käyttöönottoa.  Sama tilanne ihmiskunnalla on kaikkialla paitsi metallien myös uusiutumattomien energiavarojen osalta.   Tässä tilanteessa tulisi kaikki voimavarat suunnata tulevan teollisen vallankumouksen toteuttamiseen.  On luotava maailma,  joka ei ole ehtyvien uusiutumattomien luonnonvarojen varassa.   Mutta valitettavasti suunta näyttää toiselta.  Maailma näyttää valmistautuvan sotaan ja asevarusteluun ehtyvistä resursseista. 

Nyt on aika maailman rauhan voimien ja ympäristön tilasta huolta kantavien ihmisten yhdistää voimia tuhokehityksen pysäyttämiseksi.   Olemme julkaisseet   kansainvälisellä Avaaz- sivustolla rauhan adressin:   For Peace and Change.    Toivomme, että sekä kerää nopeasti paljon allekirjoittajia ja leviää allekirjoittajien toimesta myös muihin maihin.

  http://www.avaaz.org/en/petition/Parlamentarians_in_every_country_Peace_and_change_No_for_militarization_yes_for_sustainable_future/?cvtqcab

 

Liity myös asiaa ajavaan FB-tapahtumaan:

https://www.facebook.com/events/652262858203824/?fref=ts

 

 

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (5)

Tiedote: Ratkaisevat ajat Talvivaarassa - väki koolle Koirakoskelle

07.08.2014 14:25

Tiedote 7.8.2014 Sonkajärvi

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta järjestää 8.-9.8. Sonkajärven Koirakoskella, kyläyhdistyksen Savottakämpällä Kansalaisten kaivosleirin.

Perjantaina 8.8. pohditaan kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja mietitään toimintatapoja ja yhteistyötä eri kaivosryhmien kesken.

Lauantaina 9.8. syvennytään Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tilanteeseen uusimman mittaustiedon varassa.
Ovatko alapuoliset järvet siinä kunnossa, että niistä voi huoletta juoda kuten yhtiön edustaja oli Helsingin Sanomille demonstroinut? Biokemisti Jari Natunen tekee yhteenvetoa radioaktiivisten ja myrkyllisten aineiden leviämisestä alapuolisiin vesistöihin.

Kansalaisten kaivosleirin koko ohjelma löytyy sivulta

http://www.stoptalvivaara.org


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (14)

Kansalaisten kaivosleiri Sonkajärvellä 8.-10.8.

31.07.2014 13:50

KUTSU/TIEDOTE

Kansalaisten kaivosleiri 8.-10.8.2014 Sonkajärven Koirakoskella

Tilanne Talvivaaran vedenjakajalla on musertava, krooninen katastrofi, jonka keskellä me lähiseutujen asukkaat tunnumme voimattomilta - ja kaivosyhtiöt hyökkäävät voimalla joka puolella. Uusia avolouhoksia, uusia rikastushiekka-altaita, jätekivikasoja ja prosessinesteitä putkissa ja patojen takana.

Kun Harjavallan rikastamo myrkyttää Kokemäenjokea ja Talvivaara Oulujoen ja Vuoksen vesistöjä, kyse on vain alkusoitosta. Tarkoitus on moninkertaistaa kaivostoiminnan volyymi Suomessa ja luoda siitä ja sen ympärille rakentuvasta yritysmaailmasta maahamme uusi voimakas klusteri alasajettavan metsäklusterin sijalle.

Taustalla ovat myös koko Fenno-Skandinavian uraanivarat, jotka ovat Euroopan suurimmat. Muualla Euroopassa uraanikaivokset on suljettu ja esimerkiksi Ranska koettaa nyt selvitä näiden kaivosten jäteongelmista. Säteilevää kiveä on holtittomasti käytetty teihin, rakennusmateriaaliksi, puistoihin. Jos teollisuuseliitin suunnitelmat toteutuvat, maastamme tehdään nopeassa tahdissa "menestyvä" "vihreän kaivosteollisuuden" maa.

Käytännössä kolonialistiset voimat aikovat ryövätä maankuoren mineraalit ja samalla tuhota laajoilta alueilta pohjavedet ja vesistöt. Suomelle ollaan rakentamassa tulevaisuutta tämänkaltaisen toiminnan etummaisena nyrkkinä. Kuinka torjumme tämän? Kuinka puolustaudumme? Kuinka kansalaisten voimavarat riittävät kun joka puolella maata kaivoshankkeet etenevät? Mitä keinoja on käytettävissä kun yhtiöt rikkovat lakeja ja viranomaiset peittelevät jälkiä? Millaista kansalaistoimintaa ja kansanliikettä tarvitaan pysäyttämään kaivoskolonialistien hyökkäys?

Näitä kysymyksiä on tarkoitus pohtia Kansalaisten kaivosleirissä Sonkajärven Koirakosken Savottakämpällä ja kyläsatamassa 8.-10.8. 2014.

Kutsumme tapahtumaan kaivostilanteesta huolestuneita kansalaisia hakemaan yhteistyön voimaa ja uusia toimintaideoita ja keinoja.

Yhteisruokailu järjestetään nyyttikestipohjalta. Sisä- ja ulkokeittiöt sekä väentupa ja sauna ovat käytettävissä. Venerannassa on esiintymislava ja ulkoilmakatsomo.

Tiedotusvälineiden edustajat tervetulleita lauantaina klo 10-14 seuraamaan leiriä.

 

Kaivosleirin ohjelma (muutokset mahdollisia)

Perjantai 8.8.2014

Klo 15.00 Kahvi/tee Kaivosleirin avaus ja esittaytymiskierros

Klo 16.00 Kaivostilanne Pohjois- ja Itä-Suomessa, Tuomo Tormulainen -kommenttipuheenvuoroja toivotaan eri paikkakuntien kaivosaktiiveilta

Klo 18.00 Kaivosvastarinta ja sen keinot ja mahdollisuudet Dokumenttielokuva Ruotsin Gallakin kaivoskapinasta Keskustelua suomalaisen kansalaisvastarinnan kokemuksista mm Kuusamon koskisodissa, Talaskankaan ja Hattuvaaran metsäkamppailussa ja vesistöjen puolustamisesta eri puolilla. Keskustelua vetävät Janne Kumpulainen ja Hannu Hyvönen

Klo 20.00 Sauna, iltaruokailu ja vapaata keskustelua ja ohjelmaa.

La 9.8.2014

Klo 9-10.00 Aamiainen

Klo 10 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tilanne uusimpien mittaustulosten valossa Jari Natunen

Klo 11 Milta tilanne näyttää mökkiläisten tai kalastajan näkökulmasta? Puheenvuoroja mm: Leo Schroderus, Raimo Tervonen, Pekka Rönkkö

klo 12 Ruokailu

Klo 13 Revontulten alla - Aljazeeran dokumenttielokuva Pohjolan kaivosboomista

Klo 14 Kahvi/tee/mehu

Klo 15 Kuka päättää Suomen kaivosstrategiasta? Keskustelua mahdollisuuksista vaikuttaa puolueiden ja eduskuntavaalien kautta? Klo 18. Iltaruokailu, sauna

Klo 20 Illanvietto

Vapaaehtoiset osallistumismaksut ja tukimaksut tukitilille: www.stoptalvivaara.org/tuki

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla: tuki@stoptalvivaara.org Lisätietoja: p. 0442003654 http://www.stoptalvivaara.org/fi/kansalaisten-kaivosleiri-2014.html


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (24)

VÄKI LIIKKEELLE - Suomesta ei tule tehdä kaivosyhtiöiden siirtomaata!

11.05.2014 16:17


Stop Talvivaara - puhtaitten vesien puolesta

INFOKIRJE 11.5.2014


1. Mielenosoitus yhtiövaltaa vastaan  23.5.2014 Helsingissä

Näyttää oikeasti siltä, että Suomelle ja Pohjolalle on varattu rooli ylikansallisten kaivosyhtiöiden ja ydinvoimayhtiöiden raaka-ainereservaattina.   Talvivaaran kaivos on pilottihanke, eikä sen anneta kaatua,  vaikka kaivos on käytännössä konkurssitilassa saastuneiden alueidensa keskellä.


Uusi hanke EU:n ja USA:n kauppasopimukseksi antaisi ylikansallisille yhtiöille investointisuojan yli kansallisen ympäristölainsäädännönkin.
Neuvottelut on keskeytettävä! Tarvitsemme tukeasi, tule mukaan!

TTIP-mielenosoitus Helsingiss' pe 23.5. klo 15, kokoontuminen Narinkkatorilla

TTIP-verkosto järjestää EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelujen keskeyttämistä vaativan mielenosoituksen perjantaina 23.5.2014 klo 15. TTIP-neuvotteluissa ei ole kyse vapaasta kaupasta, vaan vallan siirtämisestä valtioilta suuryrityksille. Vastakkain on kansalaisten ja monikansallisten yritysten etu, demokratia ja taloudellinen hyöty. MAI kaatui vuonna 1998 ja nyt on TTIP:n vuoro. Tule mukaan, tukeasi tarvitaan jälleen!  https://www.facebook.com/events/453803858086517/?fref=ts

2.  Lapin hävitys  - vielä kerran?

Suomen ja Ruotsin Lapissa on menossa kaivosyhtiöiden kilpajuoksu, jossa paikallisten ihmisten, matkailuelinkeinojen,  elintarviketuotannon ja poronhoidon edut ollaan uhraamassa.  Nyt tarvitaan laajaa kansalaiskeskustelua siitä haluamme tätä tulevaisuutta kaivosten reservaattina.   Tervetuloa katsomaan Aljazeeran dokumentti Pohjolan kaivosboomista ja keskustelemaan:

Rovaniemi 12.5. klo 18  Kahvila Kauppahuone, Valtakatu 24

Kemi 13.5. klo 18 Kulttuurikeskuksen kokoushuone 310, Marina Takalon katu 3

Lue lisää: https://www.facebook.com/events/1422488364679902/?ref_newsfeed_story_type=regular


3.  Talvivaara -  Näytelmän vierailuesitys Iisalmessa

Dokumenttiteatterin keinoin toteutettu näytelmä kertoo värikkäällä, taidokkaalla ja oivaltavalla tavalla  Talvivaaran tarinan ja se on myös kansakunnnan ja nykykylttuurin pureva analyysi. Näytelmä on taidolla tehty ja upea taiteellinen elämys sisältäen tanssia, musiikkia ja Talvivaara-aktivistien ja seutukunnan kyläläisten haastatteluja. Tervetuloa kaikki mukaan läheltä ja kauempaa: saliin mahtuu lähes 500 henkeä !!
Tähän näytökseen voi hetimiten ruveta puuhaamaan kimppakyytejä.

Liput 16,50 e/ 11,50 e myös ennakkoon www.lipputoimisto.fi tai suoraan Kulttuurikeskukselta.

Näytöksen järjestävät Vapaa Kulttuuriyhdistys Into ry, Iisalmen Luonnonystävät ry, Stop Talvivaara -kansanliike

https://www.facebook.com/events/222495707961571/?fref=ts


Stop Talvivaara - Vesistöjen puolesta

Kommentit (14)

Toiminnan aika - Talvivaaran kaivoksen alasajo aloitettava

09.04.2014 20:57

Stop Talvivaara -  uutiskirje allekirjoittajille
9.4.2014


Hyvät Stop Talvivaara- adressin allekirjoittajat.

Nimiä on kertynyt jo melkein 40000.   Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta on yksi suurimmista ympäristöliikkeistä kautta aikojen. Mutta työ jatkuu.  Tässä ajankohtaisia kuulumisia ja toimintavetoomuksia.

1. Akuutti tilanne kriittinen

Kevät etenee ja Talvivaaran kriisi jatkuu.  Kukaan ei tiedä päätyykö kaivos lähiaikoina konkurssiin vai löydetäänkö vielä rahoitusta tämän maailman suurimman biokasaliuotuskokeilun jatkamiseen.

Stop Talvivaara- kansanliikkeessä olemme vaatineet nyt kahden vuoden ajan kaivoksen hallittua alasajoa.  Myös tässä tilanteessa olemme sitä mieltä, että jos valtion rahaa kaivokseen sijoitetaan, se on sijoitettava kaivoksen toiminnan alasajoon ja jälkien siivoamiseen.  Kaivoksen toiminnan jatkaminen merkitsee ympäristöongelmien jatkumista ja kasvamista. 

Stop Talvivaaran suosittu facebook-tapahtuma on nyt asettanut takarajaksi päivämäärän 30.6.2014.

https://www.facebook.com/events/399511406744489/?ref=ts&fref=ts

Jos tuhoisaa toimintaa on vielä silloin, on syytä miettiä onko Suomessakin aika siirtyä kansalaistottelemattomuuteen.  Ruotsissa tähän ryhdyttiin jo viime kesänä. kts. videodokumentti:

https://www.youtube.com/watch?v=1OS0433Zssk


2.  Kulttuuriväki liikkeellä - dokumenttiteatteria Kajaanissa

Suomessa ilahduttavaa on ollut kulttuuri- ja taideväen herääminen
kaivosyhtiöiden hyökkäykseen maahamme.

Joukko artisteja on kantanut kortensaa kekoon ja Stop Talvivaara -liikkeen tukilevy julkaistiin viime vuonna.  Levyä voi tilata 20 euroa + 5,- postituskulut osoitteesta virpi@elonmerkki.net

Myös teatterimaailma on liikkeellä.  Kajaanin harrastajateatteri
Generaattorin Vaara-kollektiivi on tuottanut huikeita kiitoksia keränneen "Kainuulaisen sci-fi -näytelmän"
Lue arvosteluja täältä: http://vaara-kollektiivi.blogspot.fi/


Sunnuntaina 13.4. esitykseen on tulossa sekä Stop Talvivaara- liikkeen aktivisteja ja Joensuun Kohtuus vaarassa -liikkeen ihmisiä.  Klo 15 alkavan esityksen jälkeen on keskustelutilaisuus klo 18.00 ”Mitä
Talvivaaran jälkeen?”   Keskustelua ovat virittämässä: Tere Vaden, Antti Majava, Hannu Hyvönen.


3. Suomea ei saa vallata

Helsingissä 25.4.2014 järjestettävä suurmielenosoitus kokoaa yhteen erilaisia hallituksen politiikkaa kritisoivía kansalaisliikkeitä.   Stop Talvivaara kutsuu kaivosliikkeitä mukaan omilla tunnuksillaan osoittamaan mieltä holtittomalle kaivospolitiikalle, joka on johtanut siihen että jo n 15 % pinta-alasta ja arvokkaimmat mineraalivarat on varattu maailman kaivosyhtiöille.
Kts. video:  Aprillia vai ei - Hervanta vallattu
https://www.youtube.com/watch?v=AZQjDElOVeM

Yhtiöiden rynnistystä pysäyttämään on avattu
Facebook sivu:  Suomea ei saa vallata -  kaivoskolonialistit pysäytettävä https://www.facebook.com/stopkaivosvaltauksille?fref=ts

Käy tykkäämässä ja päivitä sivuille tietoa oman kotiseutualueesi valtaustilanteesta.


4. Kaivosliikkeiden tapaaminen Helsingin Sosiaalifoorumissa

Heti em. mielenosoitusta seuraavana päivänä on kaksi seminaaria, joihon toivomme kaivosliikkeitä eri puolilta maata.

Lauantai 26.4.
klo 14 – 15.30, luokka 33Kaivokset Suomessa
http://www.sosiaalifoorumi.fi/ohjelma/kaivokset/
klo 16 – 17.30, luokka 33
Kaivoshaitat ja kansalaistoiminta: mitä, missä, milloin?
http://www.sosiaalifoorumi.fi/ohjelma/kaivoshaitat/


5.  Talvivaaran tarina -  valokuva/julistenäyttely


Talvivaaran kaivos on murhenäytelmä kaivoksen alapuolisissa vesissä.  Mutta hyväksi asiaksi on luettava se, että nyt kansalaiset ovat
tietoisempia niistä uhkista, joita eri puolilla olevat kaivoshankkeet ympäristöllemme merkitsevät. 
Stop Talvivaara -liike ja Maan ystävät -yhdistys ovat valmistelemassa kiertävää valokuvanäyttelyä, jossa valokuvien ja uutisotsikoiden avulla kerrotaan tämä tarina.  Lisätietoja:  Tiina.Prittinen@student.oulu.fi

6. Tukea tarvitaan -  lahjoitus auttaa eteenpäin

Liike tarvitsee edelleen lahjoittajien tukea.  Valokuvanäyttelyn kiertävien kopioiden painatus, tilaisuuksien järjestäminen ja vesistötarkkailu näytteiden ottoineen vaativat tänä keväänä talkootyön lisäksi myös rahaa.

Voit tukea Stop Talvivaara -kansalaisliikettä rahallisesti Iisalmen Luonnonystävien tukitilin kautta.

Iisalmen Luonnonystävät
FI1150680620040582

Mainitse tilillepanossa maksun aiheeksi: Talvivaara ja lähetä tieto tukimaksusta myös osoitteeseen: tuki@stoptalvivaara.org

Keräykselle on poliisiviranomaisen lupa:
Pohjois-Savon poliisilaitos, Iisalmen toimenpiste 24.7.2012
Lupanumero: 8510/1002/2012
Keräysaika: 24.7.2012-24.7.2014
Pohjois-Savon poliisilaitoksen alue

Rahankeräyslupa [24.7.2012 - 24.7.2014]


Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

Kommentit (13)

Avoin kirje Pekka Haavistolle

23.10.2013 12:48

Hyvä Stop Talvivaara -adressin allekirjoittaja!

 

Talvivaaran tarina on juuri nyt hyvin kriittisessä pisteessä.  Katseet ovat kääntymässä eduskuntaan ja kansanedustajiin.  Toivomme mahdollisimman monen ottavan yhteyttä tuntemiinsa/äänestämiinsä kansanedustajiin ja vetoavan  kaivoksen sulkemisen puolesta.  Myös mielipidekirjoituksia kannattaa nyt tarjota eri lehtiin.

Stop Talvivaara kansanliike on toiminut sinnikkäästi ja suuri kiitos lahjoittajille, joiden tuen turvin toiminnan kuluja on maksettu.

Tällä hetkellä tilanne on hankala, sillä maksamattomia kuluja on enemmän kuin tilillä rahaa.   Tukea voi osoittaa Iisalmen Luonnonystävien avaaman tukitilin kautta:  www.stoptalvivaara.org/tuki

terveisin

Stop Talvivaara - kansanliike puhtaitten vesien puolesta

23.10.2013


Avoin kirje Pekka HaavistolleViime keväänä Talvivaaran kaivosyhtiö oli tilanteessa, jossa vaadittiin valtiolta lisäsijoitusta yhtiön pystyssä pitämiseksi. Lähestyimme silloin ministeri Heidi Hautalaa oheisella kirjelmällä. Toivoimme, että lisärahoitusta ei myönnettäisi ennenkuin on selvitetty kaivoksen ydintoiminnan, bioliuotuksen toimivuutta. Meille on syntynyt käsitys, että yhtiö on piilotellut bioliuotuksessa syntyneitä ongelmia jo parin vuoden ajan.

Lämpöä tuottavan eksotermisen bakteeriprosessin tuli alkuperäisen ympäristöluvan mukaan haihduttaa niin paljon vettä, että sen piti riittää kaikkein sateisimpinakin kesinä huolehtimaan ylijäämäveden poistosta.

Kts. Avoin Kirje Heidi Hautalalle 22.01.2013:
http://www.stoptalvivaara.org/fi/avoinkirje22012013.html


Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että jätevesiä on kertynyt alueelle jo 9 miljoonaa kuutiota usean vuoden aikana.

Yhtiö myönsi vasta viime marraskuun vuodon jälkeen, että bioliuotus ei toimi, mutta sanoi syyksi kasoissa olevan liian suuren vesimäärän. On kuitenkin syytä epäillä että syy-seuraussuhde on päinvastainen; kasoissa on liikaa vettä, koska bioliuotus ei ole toiminut ja tuottanut tarvittavaa lämpömäärää.

Kasojen tilanne paljastuu hyvin pakkaspäivänä viime keväänä kuvatuissa ilmakuvissa. Yksikään kasoista ei höyryä.

Sammunut bakteeritoiminta selittää myös koko ajan huonontuneen nikkelinsaannin. Kiertoliuos on liian laimeaa ja tämä osaltaan lisää nikkelitonnia kohden tuotettua jätevesimäärää metallitehtaalla.

Nähdäksemme yhtiö on rikkonut pörssilakeja piilotellessaan bioliuotuksen
ongelmia. Sijoittajille kuuluu oikeus tietää ydintuotantoon liittyvistä ongelmista. Myös kaivoksen ympäristölupien kannalta tilanne on ongelmallinen. Kaivoksen vesitaseen hallinnan tuli perustua bioliuotuksen tuottamaan lämpöön ja ilmeisesti kaivos on toiminut jo yli vuoden ajan ilman tätä lämmönlähdettä.

Ilman bakteeritoiminnan apua ei voida puhua biokasaliuotuksesta vaan menetelmä on lähempänä vanhaa ja pitkään tunnettua rikkihappoliuotusta, kasaliuotusta. Tällaiselle toiminnalle ei ympäristölupaa ole olemassa.

Tällä hetkellä ei ole olemassa varmuutta siitä, saadaanko bioliuotusta toimimaan Talvivaaran kaltaisessa malmiossa millään keinoilla. Mielestämme on syytä keskeyttää tämä tuotantomittakaavassa tapahtuva toiminnan kokeilu ja kehittäminen. Sitä testausta, joka olisi pitänyt tehdä pienissä pilottiyksiköissä, ei voida tehdä jättimittakaavan kaivoksen puitteissa.Hyvä Pekka Haavisto,

otit kantaa Greenpeacen toimintaan sanoen, ettet hyväksy lakeja rikkovaa toimintaa. Lähdemme siitä, ettei myöskään yhtiöiden lakeja rikkovaa toimintaa tule hyväksyä.

Talvivaaran kaivos on rikoksen päälle perustettu yhtiö. Jo kaivoslupaa haettaessa ja yhtiön listautuessa pörssiin jätettiin kertomatta ympäristövalvonnalle, työsuojeluvalvojille ja pörssivalvonnalle kuuluva olennainen tieto siitä, että liuotusprosessi rikastaa muiden metallien lisäksi myös merkittävässä määrin uraania.

Uraania ja siihen liittyviä riskejä ei tuotu alueen ihmisille tiedoksi kun laitosta luvitettiin ja rakennettiin. Ympäristölupaan ei uraania kirjattu. Kuitenkin: "Uraani on ollut aina tiedossa", sanoi ydinenergiatarkastaja Aurela Sotkamossa 2011. Uraanin huomiotta jättäminen luvituksessa ja rakennevaatimuksissa on yksi keskeinen syy siihen, että kipsisakka-altaista virtasi kymmeniä tuhansia kiloja uraania sekä varoaltaisiin että vesistöihin.

Tällä hetkellä yhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Meille, joiden kotiseutualueella kaivos toimii, epäilylle ei ole sijaa. Tapahtunut on silmin havaittava asia.

On hyvä tiedostaa, ettei kaivosalueella ja tuotantoprosesseissa toimita ollenkaan voimassaolevan ympäristöluvan puitteissa:
- Kipsisakka-altaat eivät ole toimintakuntoisia.
- Varoaltaista on tullut entisten vuotovesien varastoaltaita.
- Kasojen bakteeritoiminta on sammunut.

Tässä tilanteessa kaivoksen toiminnan jatkaminen on törkeän ympäristön turmelemisen jatkamista. Katsomme, ettei veronmaksajien ja valtion varoja tule sijoittaa tämän toiminnan jatkamiseen.

Oikea ratkaisu olisi perua kaivoslupa ja aloittaa kaivoksen hallittu alasajo sulkemalla runsaasti jätevettä tuottava metallitehdas.

Sulkemisen ja ympäristövahinkojen kustannukset ovat suuret, mutta nähdäksemme toiminnan jatkaminen tuottaa yhteiskunnalle vieläkin suuremmat haitat ja kustannukset.

Stop Talvivaara - Kansanliike vesistöjen puolesta.
http://stoptalvivaara.org/fi/avoinkirje23102013.html


www.stoptalvivaara.org

Talvivaaran kaivoksen sulkemista vaativa adressi on tähän mennessä
kerännyt yli 33,000 allekirjoitusta:
http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (24)

Puhtaitten vesien puolesta kutsuu Tamperelle!

28.08.2013 09:31

 


Hyvä Stop Talvivaara adressin allekirjoittaja

Allekirjoituksia on kertynyt jo yli 30000 ja se on paljon.

Näyttää kuitenkin siltä, että Talvivaaran katastrofaalisen toiminnan annetaan
yhä jatkua. Ja uusia kaivoshankkeita on vireillä läpi koko maan.
Tässä tilanteessa tarvitaan valtakunnallista kansalaiskeskustelua maan
kaivospolitiikasta ja vesistöjen tulevaisuudesta.

Ja erittäin tärkeää on pysyä hereillä paikallisella tasolla.
Oletko jo tarkistanut onko sinun kotiseudullasi kaivoksilla varaus - ja
valtaushankkeita?
http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/6476988

Kutsumme kaikkia kaivosboomista huolestuneita puhtaiden vesien
puolustajia Tampereelle 10.9.-13.9. järjestettävään foorumiin.

Nyt puhutaan Suomen linjavalinnasta. Kuinka tärkeitä joet, järvet ja pohjavedet
oikeasti meille ovat?

tervetuloa

tv Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

jk. oheista tiedotetta saa levittää ja tapahtuman julstetta saa printata ja
laittaa esille. Tavataan Tampereella!*****************************************************


Tiedote 28.8.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote28082013.html


Kaivosten uhkaa pohditaan kansalaisfoorumissa Tampereella 10.-11.9.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Stop Talvivaara- kansanliike vesistöjen puolesta kutsuu maan eri
vesistöjen puolustusryhmiä ja -liikkeitä avoimeen väentapaamiseen
Tampereelle. Erityisesti kaivokset ja humuskuormitus koetaan
ajankohtaisiksi uhkatekijöiksi.

Suomessa ollaan tilanteessa, jossa hyvin suuri osa maata ja pääosa
Lappia on jonkinasteisen malminetsinnän piirissä:

http://www.vihreatuuma.fi/puheenvuoro/huomioita-kaivosbuumista

http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/6476988

Talvivaaran kaivos on havahduttanut ihmiset huomaamaan niitä valtavia
ympäristö- ja terveysriskejä joita kaivostoimintaan voi liittyä.

Mutta vesistömme sairastavat laajasti myös muualla kuin Talvivaaran
ympärillä.

Kun sadoilla ja tuhansilla mökkirannoilla katsotaan vihertäviä
myrkyllisiä levämassoja, eikä vedessä voi uida, eikä sitä voi käyttää
pesuvetenä, ollaan keskellä meneillään olevaa vesistökatastrofia. Mikä
merkitys on ollut turvetuotannolla ja maailman suurimmilla metsäojituksilla?

Puhtaitten vesien foorumilla puhutaan kaivoshankkeiden lisäksi myös
humuskuormituksen vaikutuksista ja mahdollisuuksista humuspäästöjen
radikaaliin vähentämiseen.

Suomen vesistöt ovat maailmanluokan ekologinen aarre sekä kalastuksen ja
matkailun kestävä voimavara. Tampereen foorumissa mietitään vesistöjen
taloutta, niitä mahdollisuuksia, tuotteita ja palveluita joita puhtaat
ja kalaisat vesistöt voisivat meille sukupolvesta toiseen tarjota.

Tiistai 10.9. on seminaari ja työpajapäivä.
Ohjelma ilmoitetaan sivulla: www.stoptalvivaara.org

Keskiviikkona 11.9. Puhtaitten vesien puolesta kansalaisfoorumi
kokoontuu Tampereen messukeskuksen edessä, jossa alkaa kaksipäiväinen
Euromining konferenssi. Kansalaisfoorumissa julkistetaan klo 11.00
Vuoden vesistövaikuttaja -palkinto. (Environmental contribution for the
lakes and rivers 2013)

Torstaina kansalaisliikkeiden edustajat aikovat osallistua Euromining-
konferenssiin seminaariin vihreästä kaivosteollisuudesta.
http://www.euromining.fi/euromining/sivu.tmpl?sivu_id=2190
Tarkoitus on luovuttaa konferenssille kansalaisfoorumin aikana
työstettävä Puhtaitten vesien puolesta- manifesti.

***

Lisätietoja:
mediadesk@stoptalvivaara.org
www.stoptalvivaara.org
Virpi Virolainen 040 8317733

Tiedustelut ja tarjoukset kotimajoitusmahdollisuuksista,
ohjelmaehdotukset: Maria/ 0466859668

Tapahtumajuliste:
http://files.stoptalvivaara.org/30/www.stoptalvivaara.org/edit/doc/puhtaittenvesienpuolesta.jpg


Tapahtuman järjestämisestä vastaa Stop Talvivaara - kansanliike
vesistöjen puolesta. Rahallista tukea liikkeelle voi antaa tukitilin kautta:
www.stoptalvivaara.org/tuki

***

 

 Stop Talvivaara -liike

Kommentit (7)

Konsultti kaivosyhtiön etujen vartijana?

18.07.2013 18:05

Tiedote 18.7.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote18072013.html

http://www.youtube.com/watch?v=tK60kkkPcyM

Konsultti kaivosyhtiön etujen vartijana?

Stop Talvivaara arvostelee Ramboll-yhtiön selvitystä vesistöjen kunnostustarpeesta


Talvivaara on teettänyt Ramboll-yhtiöllä selvityksen vesistöjen kunnostustarpeesta niillä alueilla, jonne kalkkia levitettiin.
- Ramboll-yhtiön mukaan Lumijoesta ei löytynyt kuin yhdestä kohteesta muutaman kuutiometrin verran pohjaan kertynyttä kalkkisakkaa. Ihmettelimme
onko virta vienyt ne sakat, jotka keväällä vielä joen uomassa ja suvannoissa olivat, kertoo sonkajärveläinen Pekka Rönkkö.
Pekka Rönkkö, Reino Rönkkö ja Hannu Hyvönen tekivät 16.7.2013 uuden tarkastusmatkan alueelle.

- Ramboll-yhtiön maastohavainnoijilla on ilmeisesti ollut suodattavat aurinkolasit silmillään, kun eivät ole nähneet niitä punertavia sakkakerroksia, jotka veden alta selvästi näkyivät, arvelee Reino Rönkkö.

Maastokäynnin perusteella sakkaa löytyy joen pohjasta kaikista suvantopaikoista ja hitaan virtauksen alueilta. Sakkaa löytyy myös tulva-alueilta rannoilta ja sivuojista. Myrkyllisten kaasujen haju leijuu joen yllä.

- Tämä sakka on höytyväisenä kerroksena joen pohjassa ja ulottuu laajasti vielä Kivijärveen jokisuistossa, kertoo Reino Rönkkö.
- Mielestämme on mahdoton ajatus tämä Rambollin suositus, että alueella ei olisi sanottavaa kunnostustarvetta.

Etelän puolella saastuneita sedimenttikerroksia löytyy Ylä-Lumijärvestä, Lumijoesta virtaavien paikkojen ulkopuolella. Lumijokeen laskeva Lumijärvi on myös laajalta alueelta sedimentin osalta sakan peitossa. Myös Kivijärven jokisuu vaatii toimenpiteitä.

Stop Talvivaara- liike ihmettelee Ramboll-yhtiön tekemää selvitystä ja kyseenalaistaa nykykäytännön, jossa kaivosyhtiö teettää ympäristötarkkailua ja kunnostussuunnitelmia omilla konsulteillaan. Stop Talvivaara-liike ei yhdy Rambollin näkemykseen, että Rambollin mittaamat yli 40 mg/kg uraanipitoisuudet, korkeimmillaan 140 mg/kg, olisivat "pieniä". 40 mg/kg on STUK:in säteilyjätteen raja. Kevyistä sedimenteistä vapautuva uraani voi saastuttaa laajoja vesialueita yli alustavan raja-arvon 0.1 mikrogrammaa/litra eli yksi kilo saastuttaisi 10 miljoonaa kuutiota, joka on esimerkiksi noin Kolmisoppijärven koko. Rambollilla on näyttänyt olevan myös vaikeuksia havaita uraanipitoisia sedimenttejä. Rambollin konsulttitoiminnan laatu ja/tai puolueettomuus vaikuttaa kansanliikkeen näkemyksen perusteella erittäin kyseenalaiselta.

-Tämä ristiriita todellisuuden ja yhtiön selvitysten välillä kertoo siitä, että tarvittaisiin riippumatonta ympäristön tilan ja kunnostustarpeen arviointia. Yhtiön palkkaamat konsultit ovat pukkeja kaalimaan vartijoina, sanoo dokumentaristi Hannu Hyvönen, joka kuvasi kansalaisten tarkastusretkeä.

Stop Talvivaara otti retkeltä sedimenttinäytteitä. Kansanliike on talven ja kevään aikana tehnyt jatkuvaa seurantaa ja teettänyt runsaasti analyysejä vesistöistä. Kustannukset on katettu kansalaisten lahjoitusvaroilla. Pekka Rönkkö toivoo tuen jatkuvan.
- Näyttää siltä, että joudumme yhä edelleen tekemään sitä valvontaa, joka kuuluisi viranomaisille. Yhtiön varaan vesistöjen tarkkailua ja kunnostusta ei voi ainakaan jättää.  Tuki:  www.stoptalvivaara.org/tuki

Lisätietoja:

Katso kuvat maastosta, 16.7.2013:
http://www.flickr.com/photos/stoptalvivaara/sets/72157634686025289/

Katso video: Talvivaaran saasteet - puhdistus vai puhallus?
http://www.youtube.com/watch?v=tK60kkkPcyM&feature=youtu.be

Rambollin selvitys, liitteet:
http://files.stoptalvivaara.org/30/www.stoptalvivaara.org/edit/doc/Kalkitusalueet_Liite_2__Ramboll_4_7_2013.pdf
http://files.stoptalvivaara.org/30/www.stoptalvivaara.org/edit/doc/Kalkitus-sakat_Ramboll_4_7__2013_kuvaLiite_3.pdf


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (45)

Osalistu taisteluun : Nyt Stop Talvivaara!

05.03.2013 13:46

 

Hyvät ystävät

Talvivaaran kamppailu kääntymässä kevääseen.  Saammeko yhtiötä järjestykseen?  Kaikki voimat tarvitaan nyt avuksi pysäyttämään etenevä tuhotyö.

Talvivaaran kaivosyhtiö järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen pe 8.3. Finlandiatalolla klo 8.30 alkaen.

Olemme kokoamassa mielenosoitusta teemalla:

Talvivaaran Sirkus saapuu kaupunkiin

Oheista kutsua saa jakaa ja levittää ja tervetuloa!

http://www.stoptalvivaara.org/fi/yhtiokokousmielenosoitus2013.html

Mielenosoituksen jälkeen tukikonsertti Karjalatalolla Käpyläntie 1

http://www.facebook.com/events/131771930331346/?ref=ts&fref=ts#!/events/483653218362724/?fref=ts

Ja vielä!  Olemme saaneet avattua kansainvälisen adressikampanjan.

Nimiä nopeasti myös tänne:

http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_EUROPES_LAST_WILDERNESS_FROM_INTERNATIONAL_MINING_BUSINESS_AND_URANIUMWASTE/?fODPmeb&pv=5

 

terveisin

stop talvivaara ryhmä

Tukitili:
http://www.stoptalvivaara.org/tuki

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (2)

Stop Talvivaara -kamppailu jatkuu - Joulutervehdys allekirjoittajille

20.12.2012 18:03

STOP TALVIVAARA kansanliikkeen Joulutervehdys

 

Kiitoksia kaikille allekirjoittajille!
Tukenne on ollut tärkeä selkänoja Stop Talvivaara -kansanliikkeelle.

Adressi on ollut tämän vuoden suosituimpien kärjessä ja se on antanut liikkeelle voimaa ja painoarvoa.

Viimeistään uraanivuoto kipsisakka-altaasta osoitti sen, että olemme olleet oikeassa vaatiessamme kaivosluvan peruuttamista ja uraanin riskien arvioinnin tekemistä.

Kamppailu jatkuu.   Tuoretta tietoa päivitämme kotisivuille:
www.stoptalvivaara.org ja  videokanavallemme http://www.youtube.com/user/StopTalvivaara?feature=watch

 

Anna aineeton Joululahja puhtaitten vesien puolesta

Iisalmen Luonnonystävät on avannut kansanliikkeelle tukitilin ja olemme käynnistäneet Anna aineeton Joululahja Vuoksen ja Oulujoen vesistöille:

http://www.stoptalvivaara.org/fi/joululahjoitus.html

Kiitokset lahjoittajille!  Ilman tukeanne emme olisi selvinneet syksyn kamppailun aiheuttamista  kuluista.   Tähän mennessä tukea on saatu n 6000 euroa ja se on nyt käytetty kuluihin. Yhtenä tavoitteenamme on julkaista tammikuun aikana pikapamfletti, jossa esitetään meidän yhteenvetomme ja analyysimme tapahtumista ja tilanteesta.  Lue lisää kotisivuiltamme tammikuussa.

Tässä vielä jouluinen videotervehdyksemme.  Palataan uusin voimin ja vielä isommalla porukalla Joulun jälkeen!

http://www.youtube.com/watch?v=MLV70L7Im6o


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Stop Talvivaara -Kansalaisfoorumi Eduskuntatalolla tänään 14.11.2012

14.11.2012 04:55

Tänään tavataan eduskuntatalon edessä !

Klo 14 Lähtee adressin luovutuskulkue Ympäristöministeriöön ja Työ- ja elinkeinoministeriöön.

Klo 16 alkaa Stop Talvivaara -Kansalaisfoorumi. Luvassa maakuntalauluja, katuteatteria, palopuheita ja hätähuutoja.

http://www.stoptalvivaara.org

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Kutsukirje Stop Talvivaara -adressin allekirjoittajille

13.11.2012 02:32

 

STOP TALVIVAARA SUURMIELENOSOITUS
Keskiviikkona 14.11. Eduskuntatalolla

Kiitämme tuestasi ja osallisuudestasi Stop Talvivaara -kamppailuun!

Nimiä on kertynyt niin paljon, että median ja viranomaisten on otettava
meidät vakavasti. Jokainen nimi vaikuttaa nyt ja antaa voimaa
tavoitteelleemme.

Uskomme, etteivät allekirjoitukset ole vain kirjaimia näyttöruudulla vaan
tämä on oikea kansanliike. Nyt on juuri se hetki, jolloin voimme
vaikuttaa. Nyt tarvitaan joukkovoimaa.

Kutsumme sinut ja kaikki ystäväsi ja tuttusi Stop Talvivaara
suurmielenosoitukseen Eduskuntatalolle keskiviikkona klo 14 - 19. 
Mielenosoitukseen on tulossa ihmisiä eri puolilta Suomea. Junalla on jo
tulossa porukkaa ainakin Savosta ja Kainuusta, kaivoksen lähiseuduilta.  
Talvivaaran jätevedet valtaavat Vuoksen vesistöä. Kaivosyhtiöt valtaavat
Suomea, vallataan me eduskuntatalon rappuset !

Talvivaaran kaivoksen sulkemisvaatimus on yhä vain akuutimpi valtavan
kipsisakka-altaan ( eli kaivoksen jätealtaan) vuotaessa kaivosalueella
suoraan maastoon ja sieltä ympäröivään luontoon.  Paljon mainostetut 
ns varoaltaat ovat käytännössä suoalueelle penkoilla rajattuja isoja keino-
lampia.

Vaadimme kaivosluvan peruuttamista ja kaivoksen hallitun alasajon aloittamista. Tässä akuutissa tilanteessa vaadimme kaiken mahdollisen ja mahdottoman tekemistä sen eteen, että raskametalli- ja uraanipitoista nestettä päätyy mahdollisimman vähän ympäristöön. Hallinnon on herättävä koomasta tapahtuvaan todellisuuteen. Kaikki resurssit on irrotettava vesistöjen ja pohjavesien turvaamiseen. Meiltä on tuhoutumassa kallein aarteemme puhtaat järvet, joet ja pohjavedet. Vetoamme adressin allekirjoittajiin. Nyt on aika sanoa STOP! Mitä muuta voit tehdä: Liity mukaan Stop Talvivaara -mielenosoituksen facebook-tapahtumaan ja kutsu mukaan kaverisi: http://www.facebook.com/events/136898663124821/?fref=ts Tietoa mielenosoituksesta löytyy myös kotisivulta www.stoptalvivaara.org Printtaa ja levitä mielenosoituksen julistetta kotisivulta. Mitta on täysi. Kaikki liikkeelle keskiviikkona! Lähetä tutuillesi myös tämä adressilinkki. Nyt allekirjoituksia on jo yli 17000. Saammeko määrän nousemaan yli 20000:een ennen keskiviikon mielenosoitusta? http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara Seuraa ja levitä myös videoraportteja joita tuotamme Stop Talvivaaran youtube-kanavalle. http://www.youtube.com/user/StopTalvivaara/videos Voit myös tukea kamppailua Iisalmen Luonnonystävien avaaman Stop Talvivaara- tukitilin kautta. Tukitilin löydät osoitteesta: http://www.stoptalvivaara.org
Pienetkin summat auttavat eteenpäin kun tukijoita on paljon. Kiitos kaikille tukea lähettäneille! MIELENOSOITUSPÄIVÄN OHJELMA, muutokset mahdollisia klo 9.30 Helsingin aktivistit tulevat saapuvia mielenosoittajajunia vastaan Helsingin rautatieasemalle - Ilmoittakaa porukkanne saapumisjuna Virpi Virolaiselle 040-8317733 tai Anitta Hyvöselle 050-5269693 klo 10.30 Karvahattulähetystöt lähtevät luovuttamaan adressin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Pasilassa ja Säteilyturvakeskukselle Roihupeltoon. Halukkaat mielenosoittajat voivat tulla mukaan. 14 Kokoontuminen Eduskuntatalolle Mielenosoitusmarssi, Stop Talvivaaraliikkeen adressin luovutus päättäville viranomaisille: 14.20 lähtö Mannerheimintietä pitkin kohti Etelä-Esplanadia, liikenne poikki täysin 14.40 Ympäristöministeriö - vetoomuksen luovuttaminen ja kysymyksiä 14.55 Kohti Työ- ja Elinkeinoministeriötä ( minuuttia ennen TEMiä ohitetaan Presidentin kanslia ) 15.10 Työ- ja Elinkeinoministeriö, aikaa kysymyksille ym. 15.25 Matka jatkuu Aleksanterinkatua, Mikonkatu, Rautatieaseman ohi, Elielinaukio, Mannerheimintie 15.55 Mielenosoitusväki kokoontuu Eduskuntatalolle 16 Ohjelma alkaa Kansalaisfoorumi Eduskuntatalolla Kansalaisten puheenvuoroja Eduskuntaryhmät ja ministerit kutsuttu paikalle. Musiikkiesityksiä, performansseja, runoja Illan pimetessä sytytetään kynttilät ja lauletaan Kainuun ja Savon maakuntalaulut surun ilmauksena Talvivaaran päästöistä ja muista vahingoista - tuo oma kynttilälyhtysi ja/tai kynttiläsi mukaan n. klo 19 - Illanviettoa, jälkipuintoa ja Stop Talvivaara -liikkeen ja muiden Suomen kaivosliikkeiden kokoontuminen

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Nyt on toiminnan aika! Stop Talvivaara!

07.11.2012 18:15

Hei kaikki Stop Talvivaara- adressin allekirjoittajat

Viime päivien katastrofaaliset uutiset hallitsemattomasta vuodosta kaivoksella ovat herättäneet ihmiset todella liikkeelle.  Muutamassa päivässä adressin allekirjoittajien määrä on noussut parilla tuhannella.                  Stop Talvivaaran youtube-kanavalla on ollut yli 7000 kävijää parissa päivässä.  http://www.youtube.com/user/StopTalvivaara

Viimeiset tiedot kertovat, että vuoto jatkuu ja on olemassa suuri vaara siihen, että suuri osa miljoonasta kuutiometristä jätevettä purkautuu vedenjakajalta alapuolisiin vesistöihin.  Tilanteen hahmottamista vaikeuttaa se, ettei  yhtiö ole päästänyt mediaa tai kansalaisia katsomaan tilannetta suuremman vuodon osalta kaivosalueen sisällä.

Kts. tiedotteemme eiliseltä:                                         http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote06112012.html

Huomenna Ville Niinistö ja Hannele Pokka ovat menossa kaivokselle klo 10-12 välisenä aikana.  Toivottavasti mahdollisimman paljon myös kansalaisia ja eri järjestöjen edustajia on kaivoksen portilla aamulla.

Jos haluat osallistua lähipäivien aktioihin seuraa fb-sivua:
http://www.facebook.com/events/399511406744489/?ref=ts&fref=ts

ja liity infolistalle:

http://stoptalvivaara.org/fi/info.html

Kamppailu tarvitsee myös kipeästi taloudellista tukea matkoihin, dokumentointiin, tiedottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

Voit tukea toimintaa Iisalmen Luonnonystävien avaaman tukitilin kautta:

http://stoptalvivaara.org/fi/tuki.html

Kymppikin on jo iso apu, varsinkin jos niitä tulee usealta!

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Tiedote: Luvaton uraanin rikastus puhutti Vuokatissa

09.10.2012 22:11

Hei

Kamppailu etenee.  Yli neljätuhatta nimeä on jo nyt adressissa joka luovutetaan Vuokatin urheiluopistolla torstaina aluehallintoviraston järjestämässä kuulemistilaisuudessa.  On tavattoman tärkeää se, että paikalla olisi suuri määrä ihmisiä.  Nyt ratkaistaan Vuoksen vesistön ja Oulujoen vesistön tulevaisuutta. 

Stop Talvivaara- liike pyytää saapumaan paikalle jo puolta tuntia ennen tilaisuuden alkua eli klo 9.  Tervehdimme paikalle saapuvia banderollein ja yhteislaululla /Savolaisten laulu.  Lisäksi tulossa katuteatteriesitys: Suomi-neito ja kaivosyhtiöt.  Banderollit mukaan ja vielä lisää nimiä adressiin.Tiedote 9.10.2012 / Stop Talvivaara -kansalaisliike


Virheellisin tiedoin saatu lupa päivitettävänä:  Missä viipyy keskeytys?

Oulujoen vesistön alueen ihmiset pääsivät kommentoimaan Talvivaara-yhtiön vastauksia tekemiinsä muistutuksiin ja lausuntoihin Pohjois-Suomen
Aluehallintoviraston (P-S Avin) järjestämässä kuulemistilaisuudessa
maanantaina Vuokatin urheiluopistolla.

Kysymys uraanista nousi voimakkaasti esille tilaisuudessa.  Lasse Flöjt
ihmetteli,  kuinka voidaan perustaa uraanin talteenottolaitos tekemättä
ympäristövaikutusten arviointia koko uraanintuotannon ketjusta.
-Mistä se uraani sinne talteenottolaitokseen tupsahtaa, ihmetteli Flöjt
yhtiön pyrkimystä rajoittaa vaikutusten arviointi vain
talteenottolaitoksen toimintaan.  Kts  video:
http://video.elonmerkki.net/avi-flojd.mp4

Stop Talvivaara- liikkeen edustaja esitti vaatimuksen kaivosluvan
peruuttamiseta,  koska olennaista tietoa ei kerrottu lupaa haettaessa.
-Kaikki me tiedämme, ettei lupaa olisi saatu, jos olisi avoimesti
kerrottu, että nikkelikaivoksen ohessa saamme Suomeen Euroopan ainoan
uraanikaivoksen.
Miksi ei kerrottu, että kaivos irrottaa malmikivestä satoja tuhansia
kiloja uraania,  ihmetteli Hannu Hyvönen, mutta vastausta Talvivaaralta ei
vieläkään saatu.

Kuulemistilaisuuden puheenjohtajana toiminut aluehallintoviraston
ympäristöneuvos Sami Koivula kommentoi Mika Flöjtin ja Stop
Talvivaara-liikkeen arvostelua ja sanoi, että  kaikki uraanin riskit koko
toiminnan laajuudessa otetaan arvioinnin kohteeksi.

kts  video:  http://video.elonmerkki.net/avi-stoptalvivaara.mp4

-Linjaus on askel oikeaan suuntaan, kommentoi viranomaiskäännettä  Kainuun
Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen.
-Uraanin ja sen kaikkien hajoamistuotteiden kartoitus ja riskien arviointi
koko kaivosprosessissa on vakavasti toteutettuna useiden vuosien urakka.


Onko lupaa laskea jätevettä Vuoksen vesistöön?


Kaivosta perustettaessa ympäristövaikutusten arvioinnissa Vuoksen vesistö
sivuutettiin, vaikka puolet päästöistä kuitenkin on ohjattu tähän
vesistöön. Hakija rajasi vaikutusalueen rajoittumaan Kainuun puolelle ja
näin Pohjois-Savon kansalaiset ja viranomaiset sivuutettiin perustamisen
lupaprosessista.


Kysymyksessä on perustuslakitasoinen rikkomus. Vuoksen vesistö otettiin
kaivoksen jätevesien purkureitiksi ilman asianmukaista lupaprosessia.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto eli PSAVI järjestää
kansalaiskuulemistilaisuudet torstaina ja perjantaina Vuoksen vesistön
alueen väelle. Paikalle toivotaan runsasta osallistujajoukkoa.
Kansalaisliike luovuttaa adressin torstaina 11.10. pidettävässä
katselmuskokouksessa Vuokatin urheiluopiston auditoriossa.

Stop Talvivaara - liike muistuttaa myös savolaisia Talvivaaran toiminnasta
huolestuneita esittämään vastaselityksen yhtiön vastineisiin. Aikaa on
23.10. saakka.


Lisätietoja:
http://www.stoptalvivaara.org/
p.  0442003654 / Hannu Hyvönen

Kalliojärvi, joka jäisi laajennuksen alle:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Er%C3%A4mainen+Kallioj%C3%A4rvi+laajennusalueella&srs=EPSG%3A3067&y=7098773&mode=rasta&x=548925&lang=fi

Hakemukset
http://www.avi.fi/fi/virastot/pohjoissuomenavi/Ymparistojavesitalousluvat/Ymparistoluvat/Sivut/Talvivaara_Sotkamo.aspx
Uraanin tytäraineasian mittakaava:
http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2012/numero-8/kaivoksista-vaaliteema

http://suomenluonto.blogit.fi/tag/laakajarvi/

Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Tiedote: Stop Talvivaara vaatii kaivosluvan peruuttamista

04.10.2012 00:40

Hyvät adressin allekirjoittajat!

Toivomme mahdollisimman monen teistä osallistuvan ensiviikolla  11.10. Vuokatissa pidettävään Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston järjestämään katselmukseen.   Luovutamme siellä adressin ja vaadimme viranomaisia keskeyttämään Talvivaaran kaivosluvan.

 

Tiedote 3.10.2012 / Stop Talvivaara kansalaisliike

Laillinen järjestys unohtunut Talvivaaran kaivoshankkeessa
Stop Talvivaara- liike vaatii kaivosluvan peruuttamista

 


Stop Talvivaara- liike ei hyväksy Talvivaara kaivosyhtiön näkemystä siitä, että uraanin rikastumista ei olisi tarvinnut käsitellä kaivoksen ympäristölupaprosessissa. Yhtiön mukaan tavoitteena ei ole ollut uraanin tuottaminen joten uraanin irtoamista biokasaliuotuksessa ei tarvinnut kertoa kaivoslupaa haettaessa.

Tulkinta on virheellinen. Yhtiön tavoitteet eivät määritä luvanvaraisuutta, vaan se mitä aineksia rikastamisessa irrotetaan. Yhtiön olisi tullut kertoa uraanin irtoamisesta ja prosessiliuoksiin kertyvästä uraanimäärästä, joka on 300-500 tonnia vuosittain. Koko ympäristövaikutusten arviointiprosessi tulisi aloittaa alusta ja arvioida uraanin aiheuttamat riskit kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa.

Yhtiön pyrkimys luvittaa prosessiliuokseen kertyvän uraanin talteenotto, on yritys peitellä laiton tilanne. Yhtiöllä ei ole ollut lupaa uraanin rikastamiseen prosessiliuokseen. Päätöksenteossa ei ole ollut ollenkaan nolla-vaihtoehtoa. Suomalaisille ei annettu mahdollisuutta päättää aloitetaanko kaivostoiminta, joka tulee tuottamaan suuria määriä uraania.

Savolaiset vastarintaan

Stop Talvivaara- liike pitää tyrmistyttävänä demokratian loukkauksena myös sitä, että kaivosta perustettaessa ympäristövaikutusten arvioinnissa Vuoksen vesistö sivuutettiin, vaikka puolet päästöistä kuitenkin on ohjattu tähän vesistöön. Kysymyksessä on perusoikeusloukkaus. Vuoksen vesistö otettiin kaivoksen jätevesien purkureitiksi ilman asianmukaista lupaprosessia. Stop Talvivaara - liike kutsuu savolaisia Talvivaaran toiminnasta huolestuneita yhteiseen neuvonpitoon lauantaina 6.10.2012 Iisalmeen Kelbergin baariin klo 16 alkaen. Tilaisuudessa mietitään yhteisiä toimia oikeuksien puolustamisessa.


Stop Talvivaara- liike on kerännyt yli 3000 nimen allekirjoitukset sulkemista vaativaan adressiin ja aikoo luovuttaa ne Pohjois-Suomen Aluehallintoviranomaiselle ensi viikolla Vuokatissa. Pohjois-Suomen AVI järjestää maanantaina ja tiistaina kansalaiskuulemistilaisuudet Oulujoen vesistön alueella oleville ihmisille ja torstaina ja perjantaina Vuoksen vesistön alueen väelle. Paikalle toivotaan runsasta osallistujajoukkoa.

Kansalaisliike luovuttaa adressin torstaina 11.10. pidettävässä tarkastuskokouksessa Vuokatin urheiluopiston auditoriossa.


Lisätietoja:

www.stoptalvivaara.org
http://www.avi.fi/fi/Tiedotepalvelu/2012/Sivut/AluehallintovirastontarkastusTalvivaarankaivoksenympäristö-javesitalousluvanlupamääräystentarkistamistajauraanintalteenotto.aspx


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Savon soutu mittaa vesistöjä - tukea tarvitaan!

28.06.2012 13:42

Hei kaikki

Aivan kohta ylitetään 3000 allekirjoittajan raja.  KIITOS!

Kamppailu jatkuu.  Lauantaina 30.6. kokoonnumme vesistötapahtumaan Sonkajärven Koirakoskelle.  Iltaohjelma alkaa klo 18 mutta jo aiemminkin voi tulla.  Sunnuntaina alkaa kahden viikon retkisoutu jonka aikana tarkoitus on mitata syvänteiden sähkönjohtavuutta aina Juankoskelle saakka.  Meillä on suuri epäilys että  Talvivaaran päästöjä saostuu juuri syvänteisiin yhdessä humuksen kanssa.  Jos tämä on totta ,  Vuoksen latvavesiin rakennetaan aikapommia sillä syvänteistä raskasmetallit ja rikkivety vapautuvat happikatojen ja kevät kierron aikaan liikkeelle.

Lisäksi kuvaamme vedenalaiskameralla ja valoilla syvänteiden humuspatjoja.

Nämä operaatiot tuottavat meille yli tuhannen euron kulut. 

Toivomme tukea Stop Talvivaaran aktivisteilta.  Iisalmen Luonnonystävät on avannut tukitilin jota kautta mittauskuluja ja muita toiminnan kuluja voidaan kattaa.


Iisalmen Luonnonystävät
506806-240582

Mainitse tilillepanossa maksun aiheeksi: Talvivaara ja lähetä tieto tukimaksusta myös osoitteeseen: tuki@stoptalvivaara.org

Rahoituksen tarve on akuutti.  Pienetkin summat todella tervetulleita!

terveisin  vesistöjen puolesta

 

www.stoptalvivaara.org


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Tiedote 5.6.2012 Talvivaaran lintukuvaajat kuulusteluissa

09.06.2012 04:52

Tiedote 5.6.2012

Talvivaaran lintukuvaajat kuulusteluissa
Aktivisteilta tutkintapyyntö kaivosyhtiön ja Kainuun poliisin toimista

Poliisi on Talvivaaran yhtiön tekemän rikosilmoituksen pohjalta
kuulustellut kaivosaltaalla kuolleita lintuja kuvanneita henkilöitä.
Rikosnimikkeenä on julkisrauhan rikkominen. Dokumentaristi ja Stop
Talvivaara-liikkeen aktivisti Hannu Hyvönen kävi Iisalmen
poliisilaitoksella kuulustelussa tänään.
-Tämä prosessi on hämmentävä. Aluksi poliisi tutki Talvivaaran pyynnöstä
mahdollisuutta siihen, että olisimme itse tuoneet linnut alueelle. Koemme
tämän perättömän epäilyn kunniaamme loukkaavana.
-Nyt meitä epäillään luvattomasta tunkeutumisesta alueelle, jonne oli
avoin pääsy julkiselta tieltä. Mitään pääsykielletty -kylttejä ei
paikalla kuitenkaan ollut. Yhtiö on mielestämme syyllinen
laiminlyönteihin. Meitä, jotka sen toimme esille ei tule
syyttää.

Aktivistit pitävät kaivosyhtiön nostamaa prosessia yrityksenä pelotella ja
siirtää huomio sivuun itse havaitusta ongelmasta eli eläinten pääsystä
myrkyllisiin altaisiin. Kolme Talvivaara-liikkeen aktivistia jätti
poliisille tänään esitutkintapyynnön mahdollisesta
luonnonsuojelurikoksesta.
Myös Kainuun poliisin toiminnan lainmukaisuus halutaan selvittää.

-Kainuun poliisi kertoo Talvivaaran Paikanpäällä blogissa, ettei yhtiön
toiminnan osalta epäillä rikosta, vaikka nähdäksemme yhtiö on rikkonut
sekä luonnonsuojelulakia että lakia vaarallisten aineiden varastoinnista.

-Pidämme myös erikoisena sitä, että poliisi hävitti suurimman osan
linnuista ennen niiden tunnistamista. Toinen ihmetyksen aihe on se, ettei
altaasta otettua vesinäytettä toimitettu lintujen mukana Eviralle
tutkittavaksi. Näillä toimilla Kainuun poliisi vaikeutti mahdollisen
luonnonsuojelurikoksen tutkintaa.

Lisätietoja

lintuallas.mov
aitatodiste.mp4


Esitutkintapyyntö

Pyydämme poliisia suorittamaan esitutkinnan sen selvittämiseksi, onko
kaivosyhtiö Talvivaara syyllistynyt rikoslainsäädännön (48. luku, 1.
pykälä) ja/tai luonnonsuojelulain (8. luku, 57 a. pykälä) tunnusmerkistön
täyttävään toimintaan prosessiliuosta sisältävien altaidensa valvonnassa,
turvajärjestelyissä tai toiminnassaan siten kuin mainitussa lainkohdissa
on asetettu. Prosessiliuosta sisältävillä altailla viitataan tässä
tutkintapyynnössä altaisiin joista 26.4.2012 löydettiin kuolleita lintuja.
Pyydämme myös selvittämään sen, onko yhtiö rikkonut asetuksia ja
säännöksiä koskien myrkyllisten aineiden säilytystä ja varastointia.

TAPAHTUMATIEDOT

Talvivaaran prosessivesialtaasta löytyi noin 30 kuollutta vesilintua
lintua 26.4.2012.
Kts video: lintuallas.mov

Kaivosyhtiön alueella on toiminnan aikana tapahtunut jo kolme lintujen
kevätmuuttoa ja 26.4.2012 lintukuolemien jälkeen yhtiö on ilmoittanut
"vain yksittäisiä kuolleita lintuja" löydetyn altaista ennenkin. Silti
yhtiö ei ole ennen lintukuolemien julkituloa ryhtynyt toimenpiteisiin,
saati noteerannut asiaa julkisesti tai valvontaviranomaisen (Kainuun ELY)
kautta.

Vasta julkisuus herätti sekä viranomaiset että kaivosyhtiön edustajat.
Poliisin tulisi esitutkinnassa kuulla kattavasti viime vuosina samaisilla
prosessivesialtailla työskennelleitä henkilöitä, jotta voitaisiin
selvittää, onko lintukuolemia tapahtunut aiemminkin ja onko Talvivaarassa
täten syyllistytty ympäristön turmelemiseen (Rikoslaki 48:1):

"Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai
muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai
yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa
edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,
...
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta
vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka
vaaraa terveydelle"

On perustellusti syytä epäillä että Talvivaarassa lintuja on aiempina
vuosina kuollut paljon löydettyä enemmän. 26.4.2012 kuolleiden lintujen
joukossa oli muun muassa luonnonsuojelulain suojelema Uivelo.

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1
Dnro PSY-2006-Y-47) osassa 'Vaikutus linnustoon'
mainitaan:
"Hankkeen paikalliset linnustovaikutukset ovat suuria ja pääasiassa
elinoloja huonontavia. Hankkeen vaikutukset alueella tavattavien
kansallisesti ja kansainvälisesti suojelujen lajien parimääriin jäävät
suhteellisen vähäisiksi."

Jo yhden suojellun lajiyksilön (Uivelo) kuoleman tultua ilmi, pyydämme
poliisia selvittämään mitä yksittäisiä lintulajeja ja missä määrin
kaivoksen prosessivesialtaisiin on aiemmin menehtynyt ja onko kaivosyhtiö
varmistanut lajimääritykset siten että kysymyksessä ei ole ollut
suojeltuja lajeja jolloin kaisvosyhtiö Talvivaara olisi jo pidemmän aikaa
toimenpiteisiin ryhtymättä syyllistynyt luonnonsuojelulain 8. luvun
tunnusmerkit täyttävään toimintaan:

Luonnonsuojelulaki 8:57a:

"Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa ammatillista
toimintaa tai joka tosiasiassa määrää tästä toiminnasta
(toiminnanharjoittaja), tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa tai
uhkaa välittömästi aiheuttaa tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten vastaisella toimenpiteellä tai laiminlyönnillä
luontovahingon, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava luontovahingosta tai
sen välittömästä uhasta viipymättä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman
vähäisiksi."

--
Talvivaara yhtiön edustajat ovat myöntäneet sen, että liuosaltaat ovat
kattamattomia ja niihin on linnuilla mahdollisuus laskeutua. Yhtiö on
kuitenkin useaan otteeseen väittänyt julkisuudessa, että maaeläinten
pääsy altaille on estetty. Tiedotuspäällikkö Olli-Pekka Nissinen
kirjoittaa yhtiön blogissa 22.5.2012

"Lintujen joukkokuolema oli laatuaan ensimmäinen Talvivaaran historiassa.
Prosessiliuosta sisältävistä altaista on kaivoksen koko toiminta-aikana
löydetty vain joitain yksittäisiä kuolleita lintuja. Pls-liuosta
sisältävät altaat on aidattu riista-aidoin maaeläimien varalta."

Ylen uutisille hän kommentoi aitatilannetta 30.4.2012 :
"Nissinen kertoo, että alueella on useita altaita, joista osa on
halkaisijaltaan useita satoja metrejä. Myrkyllistä vettä sisältävät altaat
on aidattu riista-aidoilla, jotta esimerkiksi hirvet tai karhut eivät
pääse altaisiin. "
(
talvivaara_yrittaa_loytaa_ratka isun_lintuongelmaan/6076338
)

Väite on epätosi.

Erittäin myrkyllistä PLS-liuosta sisältäväksi todettu allas sijaitsee vain
joitakin kymmeniä metriä yleisestä tiestä (maantie 8730,
Laakajärventie). Altaalle oli vapaa kävely-yhteys tieltä, eikä
pääsykielletty -merkkejä tai kunnollisia aitoja ollut paikalla. Puomissa
oli ajokielto -merkki, mutta puomin ohitse oli mahdollista kävellä
ainakin sadan metrin matkalla molemmin puolin puomia. Myöskään
varoitusmerkkejä altaan myrkyllisyydestä ei ollut altaan ympärillä.
Myrkyn ääreen oli siis kenellä tahansa esteetön pääsy - niin ihmisillä
kuin eläimilläkin. On hyvin todennäköistä, että maaeläimet ja
haaskalinnut ovat päässeet syömään kuolleita lintuja ja näin uraania,
kadmiumia ja muita raskasmetalleja on päässyt niiden mukana
ravintoketjuihin. Myös altaalle laskeutuneet ja sieltä lentoon päässeet
vesilinnut ovat voineet kuljettaa myrkkyjä mukanaan alueen ulkopuolelle ja
tätä kautta esimerkiksi metsästäjien ruokapöytään.
Kts aitatodiste.mp4

Aluetta, jossa aita on sadan metrin alueella hangen alla, ei voida pitää
aidattuna. Yksikin aukko aidassa riittää avaamaan pääsyn alueelle.

Pyydämme tutkimaan onko tältä osin rikottu myös lakia vaarallisten
kemikaalien ja räjähdeiden käsittelyn turvallisuudesta. (390/2005)

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1
Dnro PSY-2006-Y-47) osassa 'Liuosaltaat' mainitaan
seuraavaa:
"PLS-keräysaltaat ja kasteluvesialtaat rakennetaan maa- tai kallioaltaina.
Keräysaltaat katetaan esimerkiksi kelluvalla katteella haihdunnan ja
lämpöhäviöiden pienentämiseksi."
Talvivaaran viestintäpäällikkö (Nissinen) on käyttänyt tämän
esitutkintapyynnön kohteena olevista altaista nimitystä "PLS-liuosta
sisältävät altaat" ja Talvivaaran omassa kartta-aineistossa kyseessä
olevista altaista käytetään nimitystä "keräilyaltaat". Mainittu
ympäristöluvan kohta viittaa varsin yksiselitteisesti tämän
esitutkintapyynnön kohteena oleviin altaisiin. Kuitenkaan näitä altaita ei
ole katettu. Kattaminen olisi luonnollisesti lintujen turvallisuuden
kannalta olennaista. Riippumatta siitä, että ympäristöluvassa kattaminen
on ajateltu haihdunnan ja lämpöhäviöiden kannalta, tämä toimenpide on
jätetty tekemättä. PLS-liuoksen myrkyllisyyden vuoksi altaiden kattaminen
haihdunnan estämiseksi olisi myös ympäristön kannalta hyvin perusteltua -
puhumattakaan siitä että näin on edellytetty myös ympäristöluvassa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Evira ei pystynyt tutkimaan, kuin
linnuista löytyneet myrkyt, koska altaan vettä ei Eviralle lähetetty.

Stt uutinen 22.5.2012:

"Eviran tutkimus vahvistaa sen, että linnut kuolivat altaasta nielemäänsä
veteen sekä sen, että linnuissa oli korkeita jäämiä raskasmetalleista.
Joukkokuoleman selittävää myrkkyä tulokset eivät sen sijaan vielä
välttämättä kerro. Raskasmetallit ovat tuhoisia yleensä vasta pitkän
altistuksen jälkeen.
- Sellaista kokeellista tieteellistä tietoa ei ole, voivatko tällaiset
pitoisuudet aiheuttaa äkkikuoleman. Voi olla, että altaan vedessä on ollut
muitakin tekijöitä kuin metallit. Sitä ei selvitetty, koska Eviralla ei
vettä ollut tutkittavana, Hirvelä-Koski kertoo."
uutiset/2012052215610825_uu.shtml

Toisaalta uutisten mukaan prosessialtaasta kuitenkin otettiin näytteet
Ely-keskuksen toimesta poliisien läsnäollessa. Ylen uutiset kertoi
29.4.2012:
"Talvivaaran kaivosalueella on otettu prosessiliuoksesta näytteitä
perjantaina. Näytteen otossa oli mukana myös Kainuun Ely-keskus, kun
poliisi oli pyytänyt keskukselta virka-apua."
talvivaaran_prosessinaytteet_poliisin_hallussa/6075745

Pyydämme poliisia selvittämään minne nämä näytteet joutuivat ja miksi
niitä ei lähetetty Eviran tutkittavaksi. Sekä lintukuolemien syyn että
mahdollisen luonnonsuojelurikkomuksen tutkimisen osalta,
tapahtumahetkellä otetut näytteet on syytä tutkia.

Pyydämme myös poliisia tutkimaan, onko Kainuun poliisi menetellyt
lainmukaisesti jättäessään tutkimatta mahdollisen luonnonsuojelurikoksen.
Poliisi on antanut Talvivaara-yhtiölle lausunnon, jossa sanotaan ettei
rikosta ole syytä epäillä:
"Kainuun poliisista kommentoidaan Paikan päällä.fi-sivustolle, ettei
poliisi tutki tapausta rikoksena. Poliisista muistutetaan, että allas ja
prosessiliuosta sisältävä vesi ovat kaivoksen ympäristöluvan mukaisia."
linnut-kuolivat-metallimyrkytykseen/

Kainuun poliisin väite ympäristöluvan mukaisuudesta ei ilmeisesti pidä
paikkaansa, sillä luvan mukaan altaan olisi pidetty katettuina. Ja
toisaalta nähdäksemme edes voimassaoleva ympäristölupa ei sinänsä voi
oikeuttaa toimintaan joka päästää sekä riista- että muita eläimia
altaalle.
Ympäristölupa ei oikeuta luonnonsuojelu- ja kemikaalimääräysten
rikkomiseen tältä osin.

Yhteenveto

Pyydämme poliisia tutkimaan onko Talvivaaran kaivosyhtiö
syyllistynyt luonnonsuojelurikokseen tai myrkyllisten aineiden
varastointia koskevan lain rikkomiseen pitäessään tappavan myrkyllisiä
suuria altaita niin, että altaille oli suora pääsy eläimille sekä maalta
että ilmasta ja ilman että ihmisiä varoitetaan tappavan vaarallisesta
altaan sisällöstä.

Pyydämme myös tutkimaan Kainuun poliisin toiminnan lainmukaisuuden sen
jättäessä tutkimatta mahdollisen ja mielestämme ilmeisen
luonnonsuojelurikkomuksen sekä hävittäessä ratkaisevia todistusaineistoja
eli 27 lintua. On myös selvitettävä miksi otettua vesinäytettä ei
lähetetty Eviralle ja minne se on joutunut.

Hannu Hyvönen

Sami Maaranen

Virpi VirolainenStop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Adressin tekstiä tarkistettu 4.5.2012

05.05.2012 00:12

Kainuun Ely-keskus on ilmoittanut julkisuuteen, ettei ympäristöministeri voi päättää hallintopakon soveltamisesta, vaan se on heidän tehtäväaluettaan.

Tarkistimme adressitekstiä tältä osin.

Talvivaaran toiminnan keskeyttämisvaatimus on nyt osoitettu sekä valtioneuvostolle, Kainuun Ely-keskukselle ja osakkeenomistajille.

Valtioneuvostolla on mahdollisuus puuttua toimintaan,  koska kaivoksen perustamisvaiheessa ei haettu lupaa uraanintuotantoon.

 

Stop Talvivaara -liikkeen puolesta

Hannu Hyvönen

Virpi Virolainen

 

http://www.stoptalvivaara.org

 

 

 

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Tiedote allekirjoittaneille: Adressitekstiä hiotaan

01.04.2012 06:16

Tervehdys kaikki tähän mennessä Stop Talvivaara -adressin allekirjoittaneet.

Hienoa että on porukkaa liikkeellä.

 

Myös adressiteksti elää vielä.  Uutta tietoa opiskeltuani Talvivaaran uraaniasiasta kirjoitin osan adressitektista uusiksi.

Toivon kommentteja tekstiin tämän adressin Kommentit osastoon.

Kirjoitetaan tekstiä yhdessä eteenpäin.

 

terveisin

Hannu Hyvönen

jk en tiedä toimiiko tämä viestiväline edes yksisuuntaisesti ja toivon kommentteja myös suoraan hannu@elonmerkki.net


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (0)

Tiedote allekirjoittaneille: Adressitekstiä hiotaan

01.04.2012 06:01

Tervehdys kaikki tähän mennessä Stop Talvivaara -adressin allekirjoittaneet.

Hienoa että on porukkaa liikkeellä.

 

Myös adressiteksti elää vielä.  Uutta tietoa opiskeltuani Talvivaaran uraaniasiasta kirjoitin osan adressitektista uusiksi.

Toivon kommentteja adressitekstiin tämän adressin Kommentit osastoon.

Kirjoitetaan tekstiä yhdessä eteenpäin.

 

terveisin

Hannu Hyvönen

jk en tiedä toimiiko tämä viestiväline edes yksisuuntaisesti ja toivon kommentteja suoraan hannu@elonmerkki.net

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Kommentit (1)

Kansannousu yhteisten vesistöjen puolesta

29.03.2012 21:53

Tiedote  30.3.2012

 

Kansalaisliike vaatii Talvivaaran kaivoksen sulkemista

 

Stop Talvivaara -kansalaisliike on julkaissut adressit.com sivustolla adressin, jossa vaaditaan Talvivaaran kaivoksen sulkemista.

-Tuhansien järvien ja jokien Suomi ei voi olla mikään kehitysmaa, jossa suuryhtiöt tuhoavat ympäristöä ja ihmisten terveyttä,  sanoo Virpi Virolainen, yksi adressin allekirjoittajista.  -Nyt tarvitaan kaikkien Vuoksen vesistön ja Oulujoen vesistön rannoilla asuvien ihmisten kansanliike.  Meillä on ikiaikainen oikeus näihin vesistöihin ilman Talvivaaran kemikaali- ja uraanipäästöjä.

Talvivaaran sulkemista vaativaan adressiin kerätään nimiä ensi kesän loppuun saakka.  -Toivomme että adressi on samalla rakentamassa uutta kansalaisliikettä.  Kaikki adressin allekirjoittajat kutsutaan mukaan aktiiviseen toimintaan.  Kyse on valtavasta oikeustaistelusta, jota meillä ei ole varaa hävitä.

Lisätietoja:

Stop Talvivaara

p. 0408317733

virpi@elonmerkki.net

 


Hannu Hyvönen

Kommentit (2)

Kansannousu yhteisten vesistöjen puolesta

29.03.2012 21:38

 

Tiedote  30.3.2012

 

Kansalaisliike vaatii Talvivaaran kaivoksen sulkemista

 

Stop Talvivaara -kansalaisliike on julkaissut adressit.com sivustolla adressin, jossa vaaditaan Talvivaaran kaivoksen sulkemista.

-Tuhansien järvien ja jokien Suomi ei voi olla mikään kehitysmaa, jossa suuryhtiöt tuhoavat ympäristöä ja ihmisten terveyttä,  sanoo Virpi Virolainen, yksi adressin allekirjoittajista.  -Nyt tarvitaan kaikkien Vuoksen vesistön ja Oulujoen vesistön rannoilla asuvien ihmisten kansanliike.  Meillä on ikiaikainen oikeus näihin vesistöihin ilman Talvivaaran kemikaali- ja uraanipäästöjä.

Talvivaaran sulkemista vaativaan adressiin kerätään nimiä ensi kesän loppuun saakka.  -Toivomme että adressi on samalla rakentamassa uutta kansalaisliikettä.  Kaikki adressin allekirjoittajat kutsutaan mukaan aktiiviseen toimintaan.  Kyse on valtavasta oikeustaistelusta, jota meillä ei ole varaa hävitä.

Lisätietoja:

Stop Talvivaara

p. 0408317733

virpi@elonmerkki.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hannu Hyvönen

Kommentit (4)
Facebook
Pitäisikö seksin myynti kieltää?