Ei tuulivoimaa suunnittelualueelle nro 4: Hanhisuo-Vehkamäki, Virrat

Ota yhteyttä adressin tekijään

Lisäinfoa Vermassalon tuulivoima-alueen muistutukseen liittyen

2023-09-19 11:08:23

Hei,
Tänään julkaistuun ilmoitukseen vielä lisäinfoa:
Jos, haluat, että nimesi kirjoitetaan Kati Laineen tekemään vastineeseen/ mielipidekirjoitukseen koskien Vermassaloon suunniteltua tuulivoima-aluetta, laita tiedoksi oman nimesi lisäksi kotipaikkakuntasi.
Eli tyyliin: "Maija Meikäläinen, Virrat."

Ystävällisin terveisin, Pirjo Ala-Kaarre


Pirjo Ala-Kaarre

Vermassalon tuulivoimahanke on edennyt lausuntakierrokselle- vaikuta nyt!

2023-09-19 10:45:17

Hei,
Pirkanmaan ELY-keskus vastaanottaa lausuntoja/ mielipiteitä Vermassaloon suunnitellusta tuulivoima-alueesta perjantaihin 22.9.2023 asti.
Lausuntoja voi lähettää kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi


Virtolainen Kati Laine on tehnyt erittäin hyvän, pitkän ja perusteellisen kirjoituksen Vermassalon tuulivoimahanketta vastaan, missä avataan alueen tärkeyttä niin loma- ja virkistyskäytössä kuin asuinalueena. 
Kirjoituksessa on myös otettu esiin luonto, linnusto ja eläimistö, missä myös uhanalaisia lajeja.


Jos et ehdi kirjoittamaan omaa tekstiä/ mielipidettä Vermassalon tuulivoima-alueesta, voit pyytää sähköpostilla Kati Lainetta lähettämään hänen kirjoituksensa luettavaksesi ja sitten laittaa Katille viestiä, jos haluat, että oma nimesi lisätään Katin vastineeseen. Mitä enemmän nimiä, sen suurempi vaikutus kirjoituksella ajattelisi olevan.

Virtain kaupunki ottaa lausuntoja/ mielipiteitä niin ikään Vermassalon tuulivoimahankkeesta syyskuun -23 loppuun, eli 30.9.2023.
Ne voi lähettää Virtain kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@virrat.fi

Kati Laine lähettää oman kirjoituksensa sekä Pirkanmaan ELY-keskukselle että Virtain kaupungille.
Jos haluat, että nimesi/ nimenne tulee ELY-keskukselle lähetettävän vastineen lisäksi myös Virtain kaupungille lähetettävään vastineeseen/ mielipiteeseen Vermassalon tuulivoimahankkeesta, ilmoita siitä Katille. 

Katin email: kati.elina.laine(at) Gmailin emailin loppu. (Adressit.com ei salli kirjoitettavan sähköpostiosoitteeseen kokonaisuudessaan g*ail.com)

HUOM!
Kati Laine lähettää oman kirjoituksensa ELY-keskukseen perjantaiaamuna 22.9.2023, jos haluat oman nimesi tukemaan kirjoituksen viestiä, ota yhteyttä Katiin viipymättä. Nimikirjoitukset ELYlle lähetettävään tekstiin lisätään viimeistään torstaina 21.9.2023.
Virtain kaupungille vastine/ mielipide Vermassalon tuulivoima-alueesta lähetetään syyskuun -23 loppuun mennessä. Ilmoita siis, haluatko nimesi molempiin kirjoituksiin (sama sisältö), vai vain toiseen.

Vaikuttamisen aika on nyt!

Ystävällisin terveisin, 
Pirjo Ala-Kaarre


Pirjo Ala-Kaarre

Vermasjärven ympäristöön kaavaillun tuulivoimapuiston valmistelu etenee, asia kaupunginhallituksessa 13.2.2023.

2023-02-13 07:09:35

Virtain kaupunginhallituksen kokouksessa 13.2.2023 käsitellään toisena pykälänä Vermasjärven läheisyyteen kaavailtua tuulivoimapuistoa. Pohjaesitys on tuulivoimaa kannattava. Tässä virrat.fi-sivustolta löytyvän julkisen pykälän teksti kokonaisuudessaan:
 
"Kaavoitusaloite tuulivoima osayleiskaavan käynnistämiseksi Virtain Vermassalon alueella

KH 13.02.2023     

628/10.02.02/2022  

  

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy on jättänyt Virtain kaupungille 26.10.2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Vermassalon alueella.

 

Osayleiskaava laadittaisiin oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana (MRL 44 §, 77a § ja 77b §), jolloin kunta voi myöntää rakennusluvat osayleiskaavan perusteella.

 

Vermasalon tuulivoimahankkeen suunnittelualue ja tuleva osayleiskaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Virtain kaupungin alueelle.

 

Suunnitellulla alueella on 8.6.2017 voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on pääosin osoitettu tuulivoima alueeksi tv. Muita merkintöjä suunnitellulla alueella tällä kohtaa maakuntakaavassa on turvetuotannon kannalta tärkeä alue Eot ja em5, tämän hetkisen aluerajauksen sisällä myös turvetuotantoon liittyvä valuma-alue tu , muutama pohjavesialue ja luonnonmonimuotoisuuden ydinalueen rajaus pohjoisosalla.

 

Suunnitellun alueen alustava pinta-ala on n. 4690 ha. Vermassalon tuulivoimahankkeen kaava-alue on pääasiassa talousmetsää ja turvetuotantoaluetta, joka on pääsosin yhden yksityisen maanomistajan (Finsilva Oyj) omistuksessa. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

 

Ilmatar on solminut maanvuokrasopimukset Finsilva Oyj:n kanssa ja Vermassalon tuulivoimahankkeessa tuulivoimaloita suunnitellaan sijoitettavaksi ainoastaan Finsilva Oyj:n maille. Hankkeen nykyinen maanhallinta mahdollistaa teknis-taloudellisesti kannattavan tuulivoima hankkeen toteuttamisen jo kaava-aloitetta jätettäessä. Muiden osayleiskaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista prosessin aikana ja maanomistajilla on mahdollisuus laatia maanvuokrasopimus Ilmattaren kanssa kaavan hyväksymismenettelyyn saakka. Ilmatar vastaa neuvotteluista ja mahdollisten maanvuokrasopimusten laatimisesta maanomistajien kanssa.

 

Hakijan tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollistaa 20-25 kpl, yksikköteholtaan noin 7-10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 350m korkean tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle

 

Hankkeelle tullaan soveltamaan YVA-menettelyä (ympäristövaikutusten arviointi). Kaavamenettelyssä tullaan selvittämään eri vaihtoehtoja esimerkiksi tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen, tuulivoimaloiden lukumäärän, tuulivoima-alueen lopullisen koon ja sähköverkkoon siirtämisen osalta. Sähköverkkoon liittämisen suhteen selvitetään yhteistyömahdollisuudet muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa.

 

Kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA:n) yhteydessä suunnittelualueella suoritetaan selvityksiä luonnon ja linnuston osalta ja tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen soveltuvuus tutkitaan tarkemmin maastossa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, lähialueen asukkaiden, kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, kaikissa vaiheissa. Hankkeen eri vaihtoehdoista, kuten voimaloiden määrästä, tielinjauksista ja sähkölinjojen reiteistä keskustellaan kaikkien sidosryhmien kanssa.

 

Hankkeessa tullaan noudattamaan Ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita tuulivoimamelusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelusta, sekä Sosiaali ja terveysministeriön antamia sisätilan pienitaajuisen melun toimenpiderajoja.

 

Puolusvoimat on antanut hankesuunnitelmista myönteisen lausunnon voimaloiden ollessa maksimissaan 350m kokonaiskorkeudeltaan (napakorkeus+siipi).

 

Osayleiskaavan laatimisen käynnistämiseen liittyy erillinen kaavoituksen käynnistämistä koskeva sopimus, jossa määritellään tarkemmin kaavoituksen eteneminen ja sopimustekniset asiat. Sopimus käsitellään omana asianaan.

 

Kaavanlaatijaksi esitetään FCG Finnish Consulting Group OY ja vastaavaksi kaavanlaatijaksi Arkkitehti Tuomo Järvinen.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoitusaloitteen ja kaavoitushankkeen käynnistämisen esityksen mukaisesti.

 

Päätös  

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto puh 0447151250, s-posti etunimi.sukunimi@virrat.fi>

 

Jakelu Ilmatar Vermasalo Oy"

Tällä adressilla on 13.2.2023 yhteensä 120 allekirjoittajaa  ja allekirjoituksien määrä (120 kpl) saatetaan 13.2.2023 Virtain kaupungin tietoon kirjaamon kautta.
Olisi hienoa, jos tietoisuus tästä hankkeesta vielä leviäisi ja allekirjoituksia saataisiin lisää siihen päivämäärään mennessä, kun asia on kaupunginvaltuuston käsittelyssä.
Myllyt toteutuessaan rakentuisivat todella lähelle vakituisen asutuksen kiinteistöjä sekä kesämökkejä. Massiivinen tuulivoimapuisto olisi myös liian lähellä Virtain keskustaa ja välittömän vaikutusalueen lisäksi tuulivoiman mahdollinen tulo Vermassalon alueelle koskettaisi useita tontteja/ kiinteistöjä kilometrienkin päässä tuulimyllyistä, koska kuten esittelytekstissä lukee, myllyjen kokoluokitus on todella suuri; maksimikorkeus 350 metriä. (Vertauksena esim. Tampereen Näsinneula 168 m.)

Kokousasia linkkinä: https://dynastyjulkaisu.virrat.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023169-2


Pirjo Ala-KaarreJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…