Adressi Hirsilän koulun säilyttämisen puolesta

Hirsilän koulu on yksi Oriveden kolmesta jäljellä olevasta kyläkoulusta. Se sijaitsee n. 7 km Oriveden keskustasta pohjoiseen. Hirsilän koulun erityispiirteinä voidaan mainita mm. luonnonläheisyys ja maaseutumaisuus, mikä näkyy koulun toiminnassa monilla tavoin esim. ympäristö- ja luonnontiedon, liikunnan ja kuvaamataidon opetuksessa.

Hirsilän koulussa on oppilaita (1-6lk.) tällä hetkellä 51 ja ennusteiden mukaan oppilasmäärät tulevat vaihtelemaan 41 ja 45 oppilaan välillä. Koulussa on kolme opettajaa yhdysluokille 1-2, 3-4 ja 5-6. Lisäksi koulun tiloissa toimii Hirsilän ryhmis, jossa esikouluryhmä sijaitsee.

Tutkimus- ja kokemustietoon perustuen kyläkoulu tuottaa valtavan määrän monimuotoista pääomaa: luontopääomaa, inhimillistä-, sosiaalista ja taloudellista pääomaa.  Kyläkoulussa toteutuu luonnollisesti ongelmien ratkaisun yhteistoiminnallisuus ja laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen yli oppiainerajojen. Kyläkoulussa erityisopetus voidaan hoitaa samassa opetusryhmässä, jolloin oppilas saa yksilöllistä huomiota opettajaltaan, varttuneemman oppilaan ohjausta sekä olla lähellä kotia, jolloin turvalliset ihmissuhteet säilyvät eikä lapsi myöskään leimaudu. Koska kyläkoulu on kaikille kyläläisille avoin keskus, sen olemassaolo lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, vastuuta ja välittämistä, mikä luo hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja avointa. Kyläkoulu antaa paikkakunnalle hyvän imagon ja lisää paikkakunnan vetovoimaisuutta.

Hirsilän koulu on osa kylän kulttuurihistoriaa ja on edelleen kylän erilaisten tapahtumien ja toiminnan keskus. Koulun tilat ovat Hirsilän vanhempainyhdistyksen, Hirsilän seudun kyläyhdistyksen, Hirsilän Pyrkivän, 4H-kerhon ja Oriveden seudun koirakerhon aktiivisesti käyttämiä. Koululla toimii kerran kuussa kyläkahvila, joka kokoaa yhteen kyläläisiä vauvasta vaariin. Koulu on siis koko Hirsilän sydän, jota ilman kylä kaikkine yhdistyksineen tulisi pikkuhiljaa hiipumaan.

Orivettä mainostetaan viihtyisänä ja kasvavana monipuolisten palvelujen kaupunkina, jonka palvelut ja talous ovat kunnossa, jolla on hyvät sivistyspalvelut ja laadukkaat lasten päivähoitopalvelut. Orivesi mainostaa panostavansa asumiseen ja kaupungilla kerrotaan olevan runsas valikoima omakotitontteja. Runsaalla valikoimalla ei tarkoitettane vain taajamatonttien lukumäärää, vaan myös erilaisia asuinympäristöjä. Nyt tätä lauselmaa vastaan ollaan toimimassa suunniteltaessa Hirsilän koulun – ja samalla esikoulun ja ryhmiksen – lakkauttamista osana Oriveden kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa. Moni perhe on muuttanut Orivedelle, ja nimenomaan Hirsilän ympäristöön, koska täällä on ollut mahdollista asua taajaman ulkopuolella ja saada lapset turvalliseen sekä viihtyisään kyläkouluun. Tätä vetovoimaa ollaan Orivedeltä hävittämässä Hirsilän koulun lakkauttamisen myötä. Tiedossa on jo muutamien perheiden harkinta lasten siirtämisestä Kopsamon kouluun Juupajoelle tai muutto pois Orivedeltä.

Hirsilän koulun lakkauttamista perustellaan noin 70000-93000 euron vuosittaisella nettosäästöllä. Lisäksi taustalla on koulun remonttitarpeet, joiden kustannuksiksi on arvioitu 80000 eur.  Addressia kirjoitettaessa laskelmien perusteita ei ole ollut käytettävissä. Kylätoimikunta ja vanhempainyhdistys nimeävät työryhmän, joka hankkii käyttöönsä laskelmat, arvioi niiden oikeellisuuden, ja esittää mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja erillisellä vastineella kaupunginhallitukselle.

Siinäkin tapauksessa, että esitetyt laskelmat olisivat paikkansa pitäviä, säästötoimien vaikutus Oriveden talouden korjaajana on marginaalinen. Huolemme onkin, että Hirsilän koulun lakkauttaminen on pikemminkin suunnitelmallista ja liittyy Tampereen seutukuntien asuinalueiden suunnitteluun. Näiden suunnitelmien mukaan Oriveden keskustan pohjoispuoli ei ole asuinalueena kehitettävää seutua.

Edellä esille tulleiden asioiden valossa me allekirjoittaneet vastustamme Hirsilän koulun lakkauttamista.

Hirsilän vanhempainyhdistys ry ja Hirsilän seudun kylät ry


Hirsilän vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään