Ambulanssien välitön lähtövalmius koko Pirkanmaalle

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esittää pshp:n valtuustolle, että Tampereen ja Nokian ulkopuolella olevien ensihoitoyksiköiden yöaikainen lähtövalmius olisi välittömän valmiuden sijaan 15 minuuttia klo 22- 07. Kuitenkin perjantaisin välittömässä valmiudessa toimittaisiin klo 01 asti ja lauantaisin klo 24 asti. Riskiluokassa 1 eli Tampereella ja Nokialla ambulanssien lähtövalmius olisi sen sijaan aina välitön (90 sekuntia).

Mitä 15 minuutin viive käytännössä tarkoittaa? Kellosta voitte katsoa 15 minuuttia ja miettiä kuinka pitkä aika se on, jos soitatte yöllä ambulanssin jollekin läheiselle tai vaikka osutte kolaripaikalle ensimmäisenä ja hälytätte apua.  Jos tämä esitys nyt hyväksytään, se tarkoittaa sitä, että vakavan sairaskohtauksen saanut työikäinen tai vanhus, autokolarissa vakavasti loukkaantunut nuori tai elottomaksi mennyt henkilö joutuu odottamaan 15 minuuttia pidempään ambulanssihenkilökunnan ammattitaitoa. Ensihoitajat voivat siis tämän päätöksen jälkeen päivystää yöaikaan kotoaan käsin, hälytyksen tultua siirtyä asemalle, kunhan ambulanssi on liikkeellä 15 minuutissa. Tämä on selkeä huonontuminen Pirkanmaan ensihoidossa. Vakavia sairaskohtauksia ja onnettomuuksia sattuu myös yöaikaan. Kuinkahan monta nuorten ajamaa autokolaria on Pirkanmaallakin ajettu juuri noiden yön tuntien aikana? Ne ovat aina jonkun lapsia, siskoja ja veljiä, jotka tarvitsisivat apua heti, ei viiveellä.

Pelastushelikopteri lähtee kohteeseen välittömästi kellon ympäri, mutta seuraava lenkki meinataan nyt halvaannuttaa laittamalla ambulanssit yöaikaan 15 minuutin lähtövalmiuteen. Ensihoito on tiimityötä ja parhaimmat tulokset potilaan selviytymisen kannalta saadaan, kun koko hoitoketju on vahvana mukana ensimmäisestä minuutista alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut ohjeen ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille, siinä todetaan:” Kriittisen potilasryhmän muodostavat elottomat potilaat, joiden kohdalla selviytymisen mahdollisuuksia ei käytännössä ole, mikäli potilaan tavoittamisviive ylittää 10 minuuttia ilman maallikkoelvytystä. Hengitystie-este, runsas verenvuoto tai muu vastaava välittömästi henkeä uhkaava tilanne on kiireellisyydeltään rinnastettavissa sydänpysähdykseen. Myös uhkaavan sydän- ja aivoinfarktin hoidossa on kuvattu selkeät aikarajat, jotka tulee ottaa huomioon tavoittamisviiveiden määrittelyssä. 15 minuutin aikaraja perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty eräiden hoitojen aloittamisviiveiden vaikutuksia hoitotuloksiin. Esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin liuotushoidossa 15 minuutin lisäviiveellä on tilastollisesti merkitsevä vaikutus hoidon lopputulokseen. Samansuuntaista näyttöä on myös sydäninfarktin pallolaajennushoidosta."

Me adressin allekirjoittajat vaadimme ambulanssien välitöntä lähtövalmiutta koko Pirkanmaalle kellon ympäri!