Avoin kirje Loviisan kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen jäsenille Harjurinteen koulun sisäilmaongelmasta

Me Harjurinteen koulun oppilaiden vanhemmat esitämme Loviisan kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen jäsenille huolemme Harjurinteen koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveydestä ja turvallisuudesta sekä laadukkaan opetuksen toteutumisesta.

Koulun sisäilmaongelmat ovat pahentuneet merkittävästi kuluvana lukuvuonna. Muutaman luokan siirtäminen Valkon satamataloon ja Valkon kouluun muiden jatkaessa työskentelyä sairastuttavassa oppimisympäristössä remontin keskellä vaikeuttaa opetusjärjestelyjä jo ennestään haastavassa tilanteessa. Henkilökunnan oireilun ja sairaspoissaolojen takia osalla luokista on jatkuvasti vaihtuvia ja usein epäpäteviä sijaisia opettajana, mikä vaarantaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimistulokset. Tiedottaminen on ollut puutteellista ja tieto koteihin on kulkenut pitkälti kuulopuheiden kautta. Mielestämme toimenpiteet sisäilmaongelman ratkaisemiseksi ovat tällä hetkellä riittämättömiä eikä toimenpiteitä tehdä riittävän nopealla aikataululla. Loviisan kaupungilla on velvollisuus huolehtia lasten oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen opiskeluympäristöön, opetukseen ja parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan ja kehitykseen. Työnantajana kaupungilla on työsuojeluvelvoite huolehtia henkilökunnan terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä.

Edellä mainituista syistä johtuen vaadimme, että

  1. kaupunki takaa turvallisen ja laadukkaan oppimisympäristön järjestämällä seuraavan lukukauden (2018-19) alkaessa kaikille esiopetuksen ja alakoulun luokille (luokat 0-6) yhteiset väistötilat, jotta yhdenkään oppilaan tai työntekijän terveyttä ei vaaranneta enempää ja koulussa saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tarvittavat sisäilman tutkimus- ja korjaustoimenpiteet. Koko alakoulun yhteiset väistötilat ovat tärkeitä toimivien opetusjärjestelyiden sekä koulun ilmapiirin ja yhteisöllisyyden vuoksi.
  2. kaupunki huolehtii siitä, että oppilaiden oikeus laadukkaaseen opetukseen ja opetussuunnitelman tuntikehyksen mukaiseen opetukseen toteutuu kaikissa oppiaineissa pätevien opettajien johdolla. Oppilaiden eteneminen kaikissa oppiaineissa on lähtökohtaisesti  turvattava aina pätevän opettajan johdolla. Nykyisessä tilanteessa oppilaiden oikeus kaikkiin oppiaineisiin pätevän opettajan johdolla tai oikeus opetussuunnitelmien mukaisiin oppimistuloksiin ei toteudu. Mikäli sijaisia joudutaan käyttämään, on turvattava mahdollisimman vähäinen sijaisten vaihtuvuus ja taattava opetuksen laatu, jotta oppilaat eivät joudu kärsimään opetuksen laadun heikkenemisen seurauksista tulevina opiskeluvuosinaan. Myös erityisopetuksen laatu ja määrä on turvattava erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla.
  3. kaupunki huolehtii sisäilmaongelman suunnitelmallisesta ja riittävästä tiedottamisesta  koulun henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille. Tällä hetkellä riittävää tietoa tilanteesta, suunnitelmista ja aikataulusta ei ole annettu sisäilmaongelmiin liittyville osapuolille. Hyvä tiedottaminen ei ole pelkästään tiedon ja päätösten jakamista vaan avointa keskustelua asiantuntijoiden ja sisäilmaongelmaan liittyvien henkilöiden välillä sekä yhteisten ratkaisujen hakemista.

Vaadimme, että tämä kirje käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 3.4.2018.

 

Loviisassa 26.3.2018

 

Harjurinteen koulun oppilaiden vanhemmat

 

Suvi Leppänen

Essi Niemelä

Miia Lindfors

Ari Hämäläinen

Annemari Ahoste

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson

Nyyti Timonen

Nina Pere

Jonna Kiviranta

Katja Pora

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?