Pikkalan kivilouhimo

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Pikkalan kivilouhimo.

sanna tenkula
Vieras

#1 Kivilouhimo

06.06.2010 12:34

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula tiedättekö, että kivilouhimoilla pitää noudattaa räjähdysainelakia ja asetusta.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:normal; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:windowtext;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; line-height:9.75pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:7.5pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:#333333;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Kemikaalin vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus aluepelastuslaitokselle. Laajamittaisesta käsittelystä ja varastoinnista haetaan lupa Turvatekniikan keskukselta. Määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta on määritetty laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).

(vähäinen on 1kg kerr. ja vrk.25 kg. muu on laajamittaista käyttöä.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h3 {mso-style-next:Normaali; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:3; font-size:13.0pt; font-family:Arial; font-weight:bold;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

LUVANVARAISUUS 23§

”Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain turvatekniikan keskuksen luvalla. Toiminnanharjoittajan tulee hakea edellä tarkoitettua lupaa turvatekniikan keskukselta. Hakemuksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.”

(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390)

LUPAMENETTELY 17§

Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupahakemus

”Lupaa kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin haetaan kirjallisella hakemuksella turvatekniikan keskukselta.”

(Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 29.1.1999/59)

2.5.3 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980)

Tässä päätöksessä edellytetään, että räjähteet varastoidaan työmaalla ja muussa tilapäisessä varastoinnissa standardin SFS 4397 tai SFS 4398 mukaisesti rakennetuissa ja varustetuissa varastoissa tai TUKESin tyyppihyväksymissä muissa varastosuojissa.

Päätöksessä velvoitetaan työmaalla käytettävien tilapäisten räjähdevarastosuojien osalta noudattamaan valtioneuvoston päätöksen (410/1986) vaatimuksia suojaetäisyyksien osalta.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja sen alemman asteisten säädösten noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus sekä poliisi ja pelastusviranomainen. Turvatekniikan keskus valvoo työmaalla tapahtuvaa räjähteiden tilapäistä ja pysyvää varastointia myöntämällä varastointilupia ja tekemällä niiden käyttöönottotarkastuksia.

2.5.2 Räjähdeasetus (473/1993) (poliisin tarkistettava, kun Tukes on myöntänyt varastoinnista (59/1999). Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomikin on sitoutunut noudattamaan.

Kivilouhimot ja murskaamot sivuuttavat em. lait. Maa-aineslain 3§ kieltää ehdottomasti vaaran aiheuttamisen. Ko. yritykset sivuuttavat koko lain säädännön.

 

Kemikaaleilla oma lainsäädäntö

Kemikaalilainsäädäntö koskee pääasiassa yrityksiä, jotka käsittelevät tai varastoivat kemikaaleja. Kemikaalien varastointia, käyttöä tai käsittelyä säädellään myös ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa. Käytettävien ja varastoitavien kemikaalimäärien perusteella lasketaan, kuuluuko yritys niiden joukkoon, joiden tulee hakea toiminnalleen Turvatekniikan keskuksen lupaa tai laatia toiminnastaan ilmoitus paikalliselle viranomaiselle. Kemikaalilainsäädäntö antaa ohjeita kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn lisäksi mm. pelastussuunnitelmien ja turvallisuusselvitysten laatimiseksi.

(Muistutuksena, että vähäinen räjähdysaineen käyttö on laissa 1kg kerralla/25kg/vrk. Muu on laajamittaista.)

(Tiedoksi, että räjähdysaineet kuuluvat kemikaalilain alaisuuteen)

http://www.pk-rh.fi/riskilajit/ymparistoriskit/mita-ovat-ymparistoriskit/ymparistolainsaadanto

2. KIRJALLISUUSOSA: KEMIKAALIT YMPÄRISTÖLUPAAN LIITTYVÄSSÄ

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA KANSAINVÄLISISSÄ SOPIMUKSISSA

2.1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI JA –ASETUS KEMIKAALINÄKÖKULMASTA

2.1.1. Ympäristöluvanvaraisuus

sanna tenkula
Vieras

#2 räjähdeasetus

06.06.2010 12:48

 

Varastointi

Pysyvä varastointi 55 §

Räjähteiden pysyvään varastointiin tulee hakea lupaa (varastointilupa) teknilliseltä tarkastuskeskukselta.

56 §

Varastointilupaa on haettava kirjallisesti ja hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi tai toiminimi, ammatti tai toimiala sekä kotipaikka;

2) paikka, jonne varasto aiotaan perustaa;

3) varastoitavat räjähteet ja niiden suurimmat määrät; sekä

4) varastoinnin tarkoitus.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys siitä, että hakija hallitsee varastoaluetta;

2) mittakaavaan 1:1 000 tai 1:2 000 laadittu asemapiirros varastoalueesta, josta tulee käydä selville varastoalueelle suunnitellut rakennukset ja rakennelmat sekä niiden sijainti;

3) vähintään mittakaavassa 1:20 000 oleva kartta, josta ilmenee varastoalueen sijainti ja ympäristön pinnanmuodostus vähintään kahden kilometrin säteellä;

4) selostus suojaetäisyydestä, kuitenkin vähintään yhden kilometrin etäisyydelle varastosta ulottuvalla alueella sijaitsevista rakennuksista samoin kuin muista rakennelmista ja niiden käyttötarkoituksesta sekä teistä ja muista sellaisista seikoista, jotka on yleisen turvallisuuden kannalta otettava huomioon;

5) mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut varastosuojien ja muiden varastoalueelle suunniteltujen rakennusten ja rakennelmien piirustukset selostuksineen, joista selvästi ilmenevät mitat, rakennustapa, rakennusaines, mahdolliseen lämmitykseen ja valaistukseen käytettävät laitteet sekä ilmastoinnin, viemäröinnin ja palontorjunnan järjestely.

(5.2.1999/131)

Hakemus liitteineen on toimitettava kolmena kappaleena.

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee hankkia asiasta kunnanhallituksen, kunnan palopäällikön ja työsuojelupiirin lausunto.

57 §

Teknillisen tarkastuskeskuksen on kuulutettava hakemus ja ilmoitettava sen nähtäväksi panemisesta noudattaen soveltuvin osin, mitä 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa säädetään.

Sen, joka tahtoo tehdä muistutuksen hakemusta vastaan, tulee kuulutuksessa mainitun ajan kuluessa toimittaa teknilliselle tarkastuskeskukselle osoitettu kirjallinen muistutus kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen tulee hakemuksesta ja mahdollisista muistutuksista antamansa lausunnon ohella toimittaa asiakirjat teknilliselle tarkastuskeskukselle.

58 §

Varastointilupa voidaan myöntää, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset edellytykset ovat olemassa.

Lupapäätöksessä on mainittava paikka, johon varaston saa perustaa, varastoitavien räjähteiden enimmäismäärät sekä muut turvallisuuden vuoksi mahdollisesti annetut määräykset ja ehdot.

Päätökseen on liitettävä asemapiirros ja tarvittavat piirustukset.

Jäljennös päätöksestä on toimitettava poliisille ja kunnan palopäällikölle.

59 §

Varastoa ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin turvatekniikan keskus on tarkastuksessa todennut, että varasto on tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten sekä lupapäätöksen mukainen. (13.10.1995/1172)

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava, saako varaston ottaa käyttöön sekä käyttöönotolle mahdollisesti asetetut ehdot.

60 §
kansalainen lena
Vieras

#3 Ei toista Hilaa Pikkalaan!

06.09.2010 23:40

Asuimme Pilvijärvellä Hilan louhimon toiminnan aikana. Linnuntietä louhimolle oli noin pari kilometriä matkaa mutta ikkunat helisivät kun louhimolla räjäyteltiin.

Kävellessäni louhimoalueen läheisyydessä 1990-luvulla minua vastaan tuli itse omistaja Hans Öfverström. Hän näytti minulle hienoa louhimoalueen ennallistamissuunnitelmaa virkistyskäyttöön louhimotoiminnan lopettamisen jälkeen.

Vaasa hallinto-oikeus kumosi 6.10.2006 Kirkkonummen lupa- ja valvontajaoston vuonna 2005 keväällä Hilan louhimotoiminnalle myöntämän luvan. Ympäristön asukkaita lähes parikymmentä vuotta häirinnyt ja piinannut toiminta pysähtyi vain kansalaisten aktiivisella puuttumisella asiaan.

Kävelin Stallsmossabergetin kallioilla elokuun viimeisellä viikolla ensimmäisen kerran ja kerroin ihastukseni maisemista tyttärelleni.

Käykääpä te Stallsmossabergetin lähistöllä asuvat tutustumassa tulevaan painajaiseenne Hilan louhomoalueella mikäli aktiivisuutenne jää kansalaisadressin tasolle.

Kauniit puheet 550-vuotiaan Siuntion kunnan historiasta ovat pian todella historiaa!


Vieras

#4

02.10.2014 12:30

Tätä riistokapitalismia on ihan tarpeeksi jo Suomessa, luulisi kansan oppineen jo jotain Talvivaaroista sun muista.

Kommentoi adressia