Aseiden täyskielto toteutettava

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Aseiden täyskielto toteutettava.

Teppo Kuusisto
Vantaa

#1 Täyskielto?

14.11.2008 08:23

Parahin H-R Tarri

Tarkemmin Sinua tuntematta väittäisin, että kärsit mahdollisesti tietämättäsi eräästä ahdistuneisuushäiriön muodosta eli hoplofobiasta.

Hoplofobia juontuu kreikan kielen sanasta hoplon, joka merkitsee asetta. Hoplofobia tarkoittaa irrationaalista tai sairaalloista pelkoa aseita kohtaan.

Fobialla tarkoitetaan tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin liittyvää kohtuuttoman vahvaa pelkoa, kammoa tai kauhua, jota pelko-oireinen ei pysty hallitsemaan. Fobiat luokitellaan ahdistuneisuushäiriöihin. Sanaa fobia käytetään lääketieteessä joskus myös oireiden kuvailuun. Esimerkiksi sairauksissa, joissa syöminen aiheuttaa potilaalle pahoinvointia tai kipua voidaan puhua sitofobiasta eli syömisen pelosta.

Jaottelussa on kaksi keskeistä osaa. Ensimmäisessä todelliset fobiat kehittyvät mm. jonkin lapsuuden aikaisen tapahtuman vuoksi. Usein ongelmat syntyvät yksilön tavasta ajatella, tuntea tai käyttäytyä. Myös tietämättömyys voi olla osasyynä fobiaan. Toisessa fobia alkaa kehittyä ns. ehdollistumalla. Joillakin ihmisillä on tavallista alhaisempi ahdistuskynnys ja stressitilanteissa hän saattaa saada yksittäisiä paniikkikohtauksia. Ihminen liittää paniikkikohtauksen tilanteeseen tai tapahtumaan.

Fobiat jaetaan kolmeen ryhmään: yksittäiset fobiat kuten eläinfobiat, sosiaalinen fobia ja agorafobia eli avoimien paikkojen tai tilojen kammo. Edellä mainittujen lisäksi mm. käärme-, pistos- tai kummituskammo ovat verrattain yleisiä, mutta useimmilla kyseiset pelot eivät ilmene niin voimakkaina, että niistä olisi haittaa tavanomaisessa elämässä.

Mielenterveyshuollon ammattilaiset käyttävät Suomessa ICD-10-oireluokitusta, jossa eri pelkotiloja ei luokitella, vaan ne kuuluvat kategoriaan F40 Pelko-oireiset (foobiset) ahdistuneisuushäiriöt.

* F40.0 Julkisten paikkojen pelko
* F40.00 Julkisten paikkojen pelko; ilman samanaikaista paniikkihäiriötä
* F40.01 Julkisten paikkojen pelko; samanaikainen paniikkihäiriö
* F40.1 Sosiaalisten tilanteiden pelko
* F40.2 Määritetyt (yksittäiset) pelot
* F40.8 Muu pelko-oireinen (foobinen) ahdistuneisuushäiriö
* F40.9 Määrittämätön pelko-oireinen (foobinen) ahdistuneisuushäiriö

Hoito

Nykyisin fobioita voidaan hoitaa erilaisilla kursseilla, joilla pyritään voittamaan esimerkiksi pelko lentämistä tai sosiaalisia tilanteita kohtaan. Harvat kuitenkin hakeutuvat hoitoon, sillä fobiat ovat yksittäisiä, eivätkä vaikuta arkielämään negatiivisesti. Hoitoon hakeudutaan, kun fobia konkreettisesti vaikuttaa elämään.

Yksittäinen fobia

Yksittäisten fobioiden hoidossa yleisin terapiahoito lienee asteittainen altistaminen epämiellyttävälle asialle, ja samalla muokataan asiakkaan ajatusmallia ko. asiasta. Altistushoidon tiedetään tehoavan parhaiten.

Lähteet

* http://www.yle.fi/akuutti/arkisto2003/040303_c.htm
* http://www.gernet.fi/public/fobiat.zml
* http://www.members.tripod.com/jejoni/fobiat.htm
* http://www.mielenterveysseura.fi

Katso myös

* Mielenterveys http://fi.wikipedia.org/wiki/Mielenterveys
* Luettelo fobioista http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_fobioista
* Hoplofobia http://fi.wikipedia.org/wiki/Hoplofobia


Täyskielto asiassa kuin asiassako on se ainoa oikea ratkaisu?
Kieltolaki toimikoon esimerkkinä siitä ja sen toimivuudesta.
Yhteiskunnan ja etenkin nuorten henkinen pahoinvointi on kasvava ongelma, jota ei korjata tällaisella poliittisia irtopisteitä keräilevällä toiminnalla.
Toisista ihmisistä välittäminen vaikka kohteliaisuuden muodossa on askel parempaan suuntaan, sen sijaan että koetetaan hoitaa ongelmia pakkolailla.
Ikonen Jukka
RIIHIMÄKI

#2 Faktaa aseiden täyskiellosta

14.11.2008 14:15

081112 - Asekieltojen vaikutukset: Iso-Britannia

Viime viikkoina mediassa suositun aseiden periaatevastustamisen lieveilmiöinä on kuultu satunnaisilta tahoilta ehdotuksia Suomen siirtymisestä ampuma-aselainsäädännössään nk. "Englannin malliin". Nämä ehdotukset ovat jopa saaneet julkisuutta, eikä missään ole käsitelty sitä tosiasiaa että 1997 Englannissa ei ollut laajamittaista aseongelmaa, jonka syntyä, kehittymistä ja pahenemista lähes kattava kieltolaki on tämän jälkeen ruokkinut.

Tosiasioiden, tilastojen ja käytännön todellisuuden perusteella ei ole pienintä epäilystä tai tulkinnanvaraa etteikö kyseinen "Englannin malli" olisi epäonnistunut täydellisesti kaikissa niissä tavoitteissa joita sillä väitettiin saavutettavan. Ei ole liioiteltua todeta, että kyseinen malli on vienyt aseet ampumaradoilta ja tuonut ne kaduille.

Oheinen dokumentti on osa laajempaa ampuma-aselain kehitysmahdollisuuksia koskevaa tietopakettia joka on toimitettu Eduskunnan hallintovaliokunnan, sisäministeriön ja valikoitujen kansanedustajien käyttöön viikkojen 43 ja 44 aikana.

Yhteenveto asekieltojen yhteiskunnallisista vaikutuksista Isossa-Britanniassa

Lyhyt historia Iso-Britannian aselainsäädännön kehityksestä:

1903 – Pistol Act. Alle 9 tuuman (228mm) piipulla varustettujen aseiden luvanvaraisuus.

1920 – Firearms Act. Ampuma-aseiden luvanvaraisuus, luvan myöntäjänä asuinalueen poliisipäällikkö. Säädetty bolshevikkivallankumouksen pelon seurauksena.

1937 – Firearms Act (muutos). Automaattiaseiden kielto pl. museot ja ammattikäyttö, alle 20” (508mm) piipulla varustettujen haulikoiden luvanvaraisuus.

1937, 1964, 1969 – poliisin sisäinen, salainen ohjeistus kiristyi vaiheittain, koskien ampuma-aselupien myöntämisperusteita. Ohjeistus julkaistiin 1989.

1968 – Criminal Justice and Firearms Act. Haulikoiden luvanvaraisen piipun pituuden raja nostettiin 24” (610mm) mittaan.

1997 – Firearms Act (muutos). Kattava kieltolaki jonka piirissä on lähes kaikki yhden käden aseet sekä valtaosa kivääreistä ja haulikoista. Säädetty Dunblanen joukkomurhan jälkeisessä julkisuuden paineessa.

Edellämainituista viimeisimmällä on ollut räjähdysmäinen vaikutus väkivaltarikollisuuden kasvuun ja luvattomien ampuma-aseiden saatavuuteen, tarjontaan ja käytön yleisyyteen.

Lain voimaantultua ensimmäisen kahden + kahden vuoden keskiarvoisella tarkastelujaksolla ampuma-aseiden käyttö väkivaltarikoksissa yleistyi noin tuhannella tapauksella (2.648 – 3.685 , +40% vuoteen 2000 mennessä), kesäkuuhun 2001 mennessä poliisi ja tulli havaitsivat Englantiin syntyneen järjestelmällisen ja kattavan laittomien aseiden salakuljetusverkoston.

Ref: Metropolitan Police , Scotland Yard, Centre for Defence Studies. BBC: 16.7.2001

Tarkastelujaksolla 2005-2006 henkirikosluvut olivat nousseet jo lukuun 4671. (+76%). Hälyttävin havainto tällä jaksolla oli se, että luvattomien – eli laittomien – aseiden kantaminen ja erityisesti käyttö on profiloitunut yhä enenevissä määrin teini-ikäisiin. Sisäministeriön aserikollisuusraportti ajankohdalta sisälsi yhteenvedot ”Laittomien tuliaseiden saatavuus nuorille lisääntyy jatkuvasti ja nuoret vaikuttavat olevan alttiimpia käyttämään aseita holtittomasti.” sekä ”Pienissäkin riidoissa on mahdollisuus ampumavälikohtaukseen (laittomien) aseiden yleisyyden vuoksi, uhan vuoksi ampuminen tai ammutuksi tuleminen mielletään oletusarvoisiksi vaihtoehdoiksi.”

Ref: Richard Ford, Philip Webster. The Times: 24.8.2007

Vuonna 2006 Englannin sisäministeriön laittomia aseita käsittelevässä julkaisussa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin epäkohtiin:

1. Aseiden käyttö kaikissa tilastoiduissa rikoksissa oli noussut 0,4% tasolle, kaksinkertaistuen viimeisen kymmenen vuoden tarkastelujaksolla.
2. Tiedon vähäisyys tai puuttuminen laittomien aseiden ja asetarvikkeiden kaupasta, rikollisten suhtautumisesta laittomiin aseisiin ja niiden käytön kulttuuriin, huumekaupan ja laittomien aseiden korrelaatiosta ja lainsäädännön vaikutuksista rikollisten aseenkäyttöön tekemiin valintoihin.
3. Haastatelluista rikollisista noin puolta oli uhattu aseella ja lähes yhtä montaa oli joko ammuttu tai yritetty ampua, noin kolmanneksen läheisiä tai ystäviä oli ammuttu ja noin kolmanneksen läheinen tai ystävä oli tapettu ampumalla. Haastatellut ilmoittivat haluavansa kostaa em. kaltaiset tapaukset itse, mikä on omiaan ruokkimaan väkivallan kierrettä.
4. Lähes puolet oli saanut ensikosketuksensa ampuma-aseisiin rikollisen toiminnan kautta, vain 7,5% aiemmin laillisen aseenomistukseen liittyvän toiminnan kautta, yhdenkään ei mainittu koskaan itse harrastaneen laillista ampumaurheilua.
5. Julkaisussa mainittiin erikseen, laittomien aseiden varsinaisen tarpeen (ryöstöt ym.) lisäksi hankinnan ja hallussapidon syyksi opportunismi, laittoman aseen hankinta vain siksi että niitä on saatavilla. Pääosa laittomista aseista myydään myös edelleen, mikä pitää ne jatkuvassa kierrossa.
6. Merkittävänä asiana julkaisu pitää laittomien aseiden muuttumista tavanomaiseksi normiksi katukulttuurissa ja niille on syntynyt symbolinen statusarvo. Laittomia aseita myös käytetään.
7. Ratkaisuksi tutkimus ehdottaa valvonnan tehostamista ja rangaistusten koventamista, siitäkin huolimatta että jo nyt aseiden kotivalmistuksesta on tosiasiallisesti tuomittu ainakin yksi elinkautinen vankeustuomio ja valvonta on resurssien jatkuvasta lisäämisestä huolimatta osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi. Hallussapitorangaistuksen (viiden vuoden vankeus) suhteen julkaisussa mainitaan että rangaistuksen koventaminen saattaa johtaa siihen että laittoman aseen haltija nykyistäkin useammin yrittää ”ampua pakotietä auki”.
8. Julkaisun yhteenvedossa todetaan, että monien aiheeseen liittyvien ongelmien ratkaisu vaatii sosiaalisia ja taloudellisia toimenpiteitä teknisten sijaan.

Havaituista, pahentuneista ongelmista lähes kaikki olivat samoja, jotka erittäin tiukan aselain oli lainsäädäntövaiheessa esitetty poistavan. Tämän lisäksi on todettava että mahdollisuutta valvoa aseiden hallussapitoa, kauppaa ja käyttöä ei tämäntyyppisen lainsäädännön voimassaollessa ole, jo pelkästään aserekisterien täydellisen puuttumisen vuoksi.

Ref: Gavin Hales, Chris Lewis, Daniel Silverstone; Home Office Research Study 298, Joulukuu 2006.

Englannin henkirikostilastot ovat siis kasvaneet huomattavasti, mutta vieläkin suurempi vaikutus on yleisen turvallisuuden heikentymisellä. Kaupungeissa kuten Manchesterissa ja Liverpoolissa on kokonaisia asuinalueita joille poliisit kategorisesti kieltäytyvät menemästä ollenkaan, johtuen siitä että näillä alueilla laittomien aseiden kauppa rehottaa ja todennäköisyys joutua ampumavälikohtaukseen on erittäin suuri.

Tilastollisesti tilanne on jopa pahempi kuin miltä se näyttää. Englannin henkirikostilastoihin luetaan nykykäytännöllä ainoastaan tapaukset joissa rikosnimike on ”murha”, kaikki muut tapaukset joissa ihminen on väkivaltaisesti kuollut jätetään järjestelmällisesti pois tilastoista, toisin kuin useimmissa muissa maissa, mm. Yhdysvalloissa. Tarkoitusta tälle tilastopolitiikalle ei ole julkisesti kerrottu eikä siitä yleisesti viranomaisten toimesta puhuta, mutta sen johdosta tilastot ovat olleet tämän käytännön voimassaollessa huomattavasti optimistisemmat kuin se todellisuus jota niiden tulisi peilata. Toinen Englannin rikostilastoja vääristävä käytäntö on se, että murroista, pahoinpitelyistä ja jopa ryöstöistä poliisin virallinen ohjeistus on antaa varoitus ja päästää epäilty välittömästi vapaalle jalalle, syytetoimien sijaan, ”resurssien säästämiseksi”. Tämän tosiasiallisen käytännön aiheuttamasta tilastovääristymän yksityiskohtaiset tiedot ovat poliisin sisäisinä salaisia.

Ref: Joyce Lee Malcolm, Reason: November 2002, Daniel Foggo, Sunday Telegraph 12.1.2003, Harvard Law School publication: A review of International and some domestic evidence, 2006.

Englannin mallia ei voida millään yhteiskunnallisella mittapuulla pitää onnistuneena. Poliittisten päättäjien toimenpiteissä on menty äärimmäisyyksiin, mm. edellämainittuun kansainvälisesti vertailukelvottomien tilastojen käyttöön, esineitä koskevien kieltojen laajentamisessa mm. starttipistooleihin, leluaseisiin ja teräaseisiin, sekä muiden maiden, erityisesti Saksan, Italian ja Baltian maiden syyllistämisessä koska salakuljettajat hankkivat näistä maista aseita Englannin valtaville laittomien aseiden markkinoille.

Laittomien aseiden hintataso on tarjonnan johdosta erittäin laaja. Huonokuntoisen mutta täysin ampumakelpoisen katkaistun haulikon hinta on asettunut noin £50 (80€) tasolle ja tavanomaisen pistoolin tai revolverin hinta on noin £150 (240€), mikä tuo ne lähes varattomienkin henkilöiden ulottuville. Varsinaiset statussymbolit ovat nk. elokuva-aseet, eli viihdeteollisuuden kautta mm. musiikkivideoissa näkyvät kalliit, laadukkaat yhden käden aseet ja kaikki sarjatuliaseet. Tästä syystä normaalilta lailliselta vähittäismyyntihinnaltaan noin 400-800€ aseet ovat Englantiin salakuljetettuina £1000-1500 (1600-2400€) hintaluokassa ja salakuljettajille katteensa vuoksi erittäin houkuttelevia. Konepistoolien ja rynnäkkökiväärien mustan pörssin hintataso on keskimäärin noin £2000 (3200€) tasolla, mikä tekee niistä hankintahintaan nähden kaikkein kannattavinta kauppatavaraa ja samasta syystä tarjonta on suhteellisesti huomattava.

Salakuljetuksen lisäksi Englannista on löydetty jo useampia kotiverstaita joissa on valmistettu mm. konepistooleita. Valmistusmenetelmä täysin toimivalle konepistoolille on mekaanisesti varsin yksinkertainen ja edellämainittujen myyntihintojen vuoksi tällainen toiminta on taloudellisesti erittäin houkuttelevaa. Lisäksi aseiden valmistus poistaa salakuljetukseen liittyvät riskit toiminnan paljastumisessa.

Yhteenveto:

Lainsäädännölliset toimenpiteet mitä Isossa-Britanniassa on tehty ampuma-aseiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ovat epäonnistuneet . Lakimuutosten aikana käydystä suureellisesta mediakampanjasta ja siinä esitetyistä väitteistä johtuen virhettä ei ole poliittisesti ollut mahdollista enää jälkikäteen myöntää. Samasta syystä poliittinen paine lisäkielloille on jatkuva koska tähän mennessä toteutetuilla ei ole ollut toivottua vaikutusta ja aiemmin julkisuudessa esitetyt väitteet muistetaan. Ylpeys estää virheiden myöntämisen joten sisäpoliittisen ongelman syntipukkien etsimien on laajennettu jo ulkopolitiikankin puolelle.

Vuonna 1997 Englannissa ei ollut aseongelmaa. Dunblanen tapaus valtavalla mediajulkisuudella ja ”Snowdrop” –nimellä tunnetulla addressilla painostivat päättäjiä tekemään harkitsemattoman ratkaisun. Tämä ratkaisu oli se virhe, joka loi Englantiin todellisen aseongelman, avaamalla kokonaisen markkina-alueen mustan pörssin kauppiaiden monopolille. Tätä voidaan perustellusti pitää malliesimerkkinä siitä, että tunnesyiden motivoimia lainsäädännöllisiä päätöksiä ei missään tapauksessa saa tehdä, varsinkaan kansalaisten turvallisuutta koskevissa asioissa.

Suomessa on Englannin alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna asukasmäärään nähden moninkertainen määrä ampuma-aseita, sekä luvallisia että luvattomia. On äärimmäisen utopistista ajatella, että näitä on mahdollista kiellon kautta kerätä kansalaisilta pois, jopa siinäkin tapauksessa että lunastushinnat asetettaisiin samalle tasolle kuin mitä samoista aseista tulevan mustan pörssin kaupassa on täysin mahdollista saada. Suomen asekätkentäperinteen huomioonottaen hävikki tulee mahdollisten lunastusten kyseeseen tullessa olemaan valtava ja tällainen päätös tulee aiheuttamaan korjaamattoman vahingon valtiovallan ja kansalaisten molemminpuoliseen luottamukseen. Jo nyt voimassaolevat rajoitukset joidenkin asetyyppien suhteen (mm. itselataavat kiväärit, tietyt kaliiberit) ovat ohjanneet pienen osan aseista kiinnostuneista luvattomien aseiden suuntaan, niin että sanktioidun ammuntaharrastuksen sijaan hankinnan helppous ja ostomahdollisuus ovat tehneet mustan pörssin aseista houkuttelevia, kun aiemmin toimivan ja tosiasioihin perustuvan lainsäädännön käytännön sovellukset ovat siirtäneet harrastustarkoituksiin hyvin soveltuvia asemalleja tavoittamattomiin.

Tätä kehityssuuntaa voidaan joko korjata järkeistämällä käytäntöjä ja lainsäädäntöä mm. niin että viranomaisten mielivaltainen tulkintamahdollisuus asioissa, joista he eivät objektiivisesti ottaen ole perillä tehtäviensä edellyttämällä tavalla, poistuu, tai ruokkia lisäämällä perusteettomia tai mielikuvapohjaisia kieltoja ja rajoituksia loputtomiin.

Ainoa varma lopputulos kiellolla on se, että valtiovalta menettää ainoan, realistisen ja kattavan mahdollisuutensa valvoa ampuma-aseiden omistusta ja käyttöä millään tasolla. Tällainen tulevaisuudenkuva on silmiemme edessä, EU-maassa joka kokeili helpolta vaikuttavaa ja vaikutusvaltaisten, julkisrahoitteisten järjestöjen ajamaa mallia, epäonnistuen kuvittelemissaan tavoitteissa täydellisesti.

Historia on siis jo opettanut meitä, nyt on tehtävä päätös otammeko siitä todella opiksemme.Koonnut:
Henri R Helanto
Tiedottaja, varapuheenjohtaja
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry
Juha Mulari
Espoo

#3 Jarruta hieman

14.11.2008 14:44

Väittämäsi siitä, että metsästäjiä on vain muutama tuhat, niin ei pidä kyllä alkuunkaan paikkaansa. Metsästäjiä on n. 300 000. Aseiden säilytyksestä mainitset tyyliin, että ne on levällään kuin Jokisen eväät. Aseet on säilytettävä lukitussa asekaapissa, purettuina, tai aseessa voidaan käyttää esimerkiksi liipasinkaarilukkoa. Halutessasi voit tutustua aseiden säilytyksestä tehtyyn lakiin, kun tuolta kiihkoilulta jää sinulle aikaa. Hirvikantaa pitää kurissa tällä hetkellä ammattilaiset, eli metsästäjät. Metsähallitus tuskin tulee perustamaan erikoisryhmää, joka huolehtisi hirvenmetsästyksestä koko maan osalta, koska se pystytään jo nyt hoitamaan, n. 125 000 hirvemetsästäjän voimin. Lisäksi annat ymmärtää, että kaikki metsästäjät heiluvat aseiden kanssa päihtyneenä, niin tuo väittämäsi on kyllä väärä.
Petri Sepponen
Kiihtelysvaara

#4

14.11.2008 15:21

PÄIHTEET LIIKENTEESSÄ

2.1. Alkoholi

Vuosittain tieliikenteessä saa surmansa lähes 400 ihmistä. Rattijuoppojen onnettomuuksissa kuolemantapaukset ja vammautumiset ovat tavallisempia kuin muissa onnettomuuksissa. Niissä kuolee vuosittain noin 90 ja loukkaantuu noin 1100 henkeä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat ennakkotietojen mukaan vuonna 2007 yhteensä 290 kuolemaan johtanutta moottorikäyttöisen ajoneuvon onnettomuutta, joista 86:ssä (30 %) jollakin osallisella kuljettajalla oli veressään alkoholia vähintään 0,5 ‰.

Rattijuopumukset Euroopassa
Euroopan tasolla rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee vuosittain 17 000 henkilöä, mikä tarkoittaa yli kolmannesta kaikista EU:n tieliikenneonnettomuuksista. Miehiä kuolee rattijuopumusonnettomuuksissa vuosittain 15 000 ja naisia 2 000. Rattijuopumusonnettomuuksissa 10 000:ssa kuolee muu kuin kuljettaja.

Lähde: Liikenneraittiustyöryhmä


Alkoholi on keskeinen kansanterveydellinen huolenaihe Euroopan unionissa. Euroopassa on suhteellisesti eniten alkoholinkäyttäjiä koko maailmassa, suurin alkoholinkulutuksen taso asukasta kohti ja paljon alkoholiin liittyviä ongelmia. Alkoholinkäytön seurauksena EU:ssa on paljon kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia ja se johtaa myös monenlaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten väkivaltaan, huliganismiin, rikollisuuteen, perheongelmiin ja sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä työn tuottavuuden heikentymiseen. Alkoholi on syynä 12 prosenttiin miesten ja 2 prosenttiin naisten ennenaikaisista kuolemista ja vammautumisista EU:ssa.

Lähde: Terveys-EU


Jo lähes kuusi suomalaista kuolee joka päivä viinaan.

Kuolleita on keskimäärin kolmannes enemmän kuin vuosituhannen alussa, selviää Tilastokeskuksen tuoreista kuolinsyytilastoista. Naisten osuus on suurentunut enemmän: alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen kuoli viime vuonna puolet enemmän naisia kuin vuonna 2000.

Vielä enemmän ovat lisääntyneet kuolemat alkoholin aiheuttamiin maksasairauksiin kuten maksakirroosiin. Ne tappoivat 562 ihmistä 2000 ja 998 viime vuonna. Miesten kuolemat lisääntyivät 76 ja naisten 67 prosenttia.

"Kuolemat ovat jäävuoren huippu. Ennen kuolemaa on iso joukko ihmisiä ollut pahasti sairaana", muistuttaa Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska. Kansanterveyslaitos kutsuukin alkoholia suomalaisten suurimmaksi terveysuhaksi.

Lähde: Helsingin Sanomat 29.11.2007


Tuossa on vain muutama esimerkki siitä että alkoholi aiheuttaa enemmän tuhoa kuin aseet, mutta alkoholi kuten aseet sekä monet muut asiat ovat melkovaarattomia oikein käytettynä, enkä tahtoisi kenenkään yrittävän täysikieltoa alkoholille.

Nykyihmiset saavat elokuvista ja muustamediasta aivan väärän kuvan aseista, ja jos he tai heidän ystävänsään ei harrasta aseita, niin kuvitellaan ettei kukaan muukaan niillä mitään tee. Tai sitten jos edes yritetään väittää ettei jonkin tyyppisillä aseilla voida tehdä muuta kuin tappaa, niin eivät sen sanojat tiedä harrastuksesta mitään.
Melkein kaikille (ellei kaikille) myytäville aseille on jonkinlainen ampumaurheilulaji tai muu hyväksyttävä käyttömuoto, muuten eivät valmistajat niitä tekisi. Ja vaikkei se olisi muuta kuin peltipurkkien ampumista, se voi olla jonkun henkilön harrastus eika se ole vaaraksi kenellekkaan jos tämä henkilö toimii asiallisesti.

Paljon tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota nuorten mielenterveys ja päihdeongelmien huoltoon kuin yrittää ottaa harrasteväline / työkalu pois lainkuuliaisilta ihmisiltä. (Rikolliset eivät kuitenkaan välitä siitä mitä laki sanoo).
Erkki Häkkinen
Kuhmoinen

#5 Kieltoja ja aina vain kieltoja

14.11.2008 16:13

Olen seurannut ampumaurheilua niin työn kuin siviiliharrastuksenkin puolella jo neljäkymmentä vuotta. Koskaan, eikä missään ole ollut nähtävissä "väärää" suhtautumista aseisiin. Väärällä asenteella näihin välineisiin suhtautuva karsitaan pikaisesti pois alan harrastajien keskuudesta. Olen ollut kouluttamassa alan harrastajia 8vuotiaista alkaen ja seurannut heitä aktiivisesti aikuisikään saakka lajin parissa. Yksi tärkeä havaintoni on ollut se innostuneisuus, keskittyneisyys ja tavoitehakuisuus parenpiin suorituksiin. Heistä on kehkeytynyt myös maailmanestari ja euroopan mestareita. Jopa yksi nuori kävi ottamassa osaa Olympialaisiinkin! Yksi tärkeimmistä havainnoistani ja lasten vanhempien kommenteista on ollut se että lassten koulumenestys on parantanut tämän lajin harrastamisen kautta. Nämä lapset ja nuoret ovat oppineet keskittymään paremmin opetuseen hälisevässä luokassa.
Aselupien myöntäminen ja hallussa olevien aselupien peruuttaminen ei vain ole kohdallaan. Kaikilta väkivaltaisesti käyttäytyviltä pitää luvan saanti estää ja hakea aseet pois tarvittaessa.
Ase on juuri sellainen kuin on käyttäjänsä, se toimiin juuri niinkuin käyttäjä haluaa. Alan harrastajien syyttäminen näiden ikävien tapahtumien jälkeen on varsinainen harhalaukaus, "hutikuti" kuten ampujapiireissä sanotaan.
Tietyt poliitikot Päämisnisterin johdolla laittavat päätä pensaaseen tekemällä nutipäitä päätöksiä. Taitaa vain olla niin että ajatteleva väestö osaa ajatella asioita oikein. Olisiko tässä osasyy eräiden puolueiden voittoon/tappioon viimeisissä kunnallisvaaleissa?
Paljon olisi lisää kirjoitettavaa, riittäköön tämä tällä erää!
mikko niemi
Turku

#6 Laadukas adressi...

14.11.2008 18:57

"-Vantaalta löytyi valtava ase- ja räjähdekätkö jonka vuoksi koko lähiympäristö läheistä päiväkotia myöten piti evakuoida."

Tämä lause osoittaa adressinlaatijan todellisuuskuvan perustuvan iltapäivälehtien tarjontaan. Kyseinen tapaus ei aiheuttanut kenellekään vaaraa ja kyseessä oli ainoastaan viranomaisten törkeä ylilyönti. Koko paikalta ei löytynyt mitään räjähteisiin viittaavaa, ainoastaan tyhjiä(vaarattomia) kranaatinkuoria. Lisäksi kaikki lupaa vaativat(toimivat) aseet olivat luvallisia ja niiden säilytyksessä ei oltu rikottu mitään lakeja. Lisäksi paikalta löytyi dekoaseita(ei toimivia). Kyseessä oli siis asekeräilijä, joka on näiden viranomaisten ajojahdin tuloksena ollut aiheettomasti pidätettynä, lehtien otsikoissa ja kansan haukuttavana.

Kyseinen henkilö ei siis ollut rikkonut ainoatakaan lakia, eikä aiheuttanut kenellekään vaaraa.


"Jopa neljännes suomen väkivallasta tehdään aseilla joka ei ole mitenkään yllättävää, koska aseita on jaettu kaikille kyselijöille aivan valtavia määriä. Suomessa jaetaan vuosittain yli 80 000 uutta aselupaa. Suomessa on ylivoimaisesti eniten aseita koko Euroopassa. Suomi jää toiseksi vain Amerikalle ja Libanonille."

Tuo lauseke on täyttä shaissea ja sen tietää kaikki, turha yrittää kusettaa. En jaksa enää edes lähteä tuota peustelemaan...

"-Hallitus on yksimielinen että suomessa on aseongelma joka on nyt vaarassa riistäytyä käsistä. Jokela ja Kauhajoki ovat osoittaneet tämän. Olemme menossa kohti samaa hulluutta jossa Amerikka on. Monet poliitikot kuten Vanhanen ja Rehn, joka tietää maailmaa nähneenä mitä puhuu, ovat aseiden kieltämisen kannalla. Jopa puolustusvoimien kenraali Hägglund on huolissaan villin lännen tyylisestä räiskintäkulttuurista, jolla ei ole mitään tekemistä maanpuolustuksen kanssa vaikka ammuskelijat niin väittävätkin. Ainoa keino tehdä Suomesta turvallinen on kieltää kaikki tuliaseet."

Tässä tuo rauhaa rakastava Rehn on itse järeän käsiaseen kanssa radalla, Kuva on peräisin Ase & Erän numerosta 5/93. Rehn ampuu silettiammunnan EM-kilpailujen avajaislaukausta Nummi-Pusulassa 5.7.1993
http://img48.imageshack.us/my.php?image=elluta9.jpg

Ja mitä tulee kenraali Hägglundiin, niin useat ammunnanharrastajat katselivät järkyttyneinä, miten suomen puolustusvoimien entinen komentaja käsittelee LADATTUA käsiasetta kotonaan toimittajien ja kameroiden edessä. Tuo oli niin vastuutonta käytöstä, ettei sitä yksikään aseharrastaja hyväksy.

Eipä tähän hätään enempää lisättävää...

Saku Pyysalo
Kokkola

#7 Järeitä käsiaseita

14.11.2008 20:19

Ihan kuriositeettina, puhut alle 600-millimetrisistä käsiaseista. No, onhan ne tottavie kaikki sen alle. Suomenlinnan rannikkotykkiä saisi Suomessa kantaa vapaasti, vai?
sari salminen
hauho

#8 Ei asekieltoa!

14.11.2008 22:28

Minusta tälläinen asekielto on aivan turha, sillä miten riistaa voi sitten enää metsästää jos aseet kielletään? Ja myös jos käsiaseet kielletään niin millä me metsästäjät sitten lopetamme pienriistan, kun se on jäänyt loukkuun?
Jos aseet kielletään riista populaatiot kasvavat ja sattuu enemmän kolareita.
Ja jos kaikki aseet kielletään niin millä Suomi puolustautuu, jos joskus syntyy sota?
Ja vaikka aseet kiellettäisiin, niin ne nuoret jotka haluavat tappaa itsensä ja viedä niin monta ihmistä mukanaan kuin mahdollista ostavat itselleen aseen pimeästi esim. ulkomailta.
H-R Tarri
Adressin tekijä

#9 Riista

14.11.2008 22:36

Metsähallitus luo tehtävää varten organisaation jonka ammattilaiset pitävät riistakannan kurissa.

Riistan voi myös lopettaa pitkällä aseella.

Miten yksityisen aseenomistuksen kieltäminen vaikuttaa puolustuskykyyn? Suomella on armeija jolla on aseet ja poliisi joka pitää yllä järjestystä maassa.

Aseen maahantuonti on hankalaa ja koko prosessin hinta nousee useimpien nuorten ulottumattomiin.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

14.11.2008 23:00


Ilmari Kinnunen
Haukipudas

#11

15.11.2008 06:58

Varmaankin vakain tuntemani henkilö on nimenomaan metsästänyt pienestä pitäen. Ei hänen kanssaan tule kyseeseenkään väkivallan käyttö muissa tarkoituksissa kuin viattomien metsäneläinten lahtaamisessa. ;<
Pitänee meidän tulevien sarjamurhaajien (ei, minä en metsästä) sitten takoa raajoistamme aseita, kun ei jatkovarsiakaan enää saa hommata.
Liipasin sormi
Etelä

#12 Kielletään punahilkka ja nallepuhkin!

15.11.2008 10:34

Ja kaikki lapsille suunnatut pokemonprätkähiiretpikkukakkoset. Kauheaa väkivaltaa! Nukkumattikin heittää hiekkaa silmiin!

Aseita on, tulee ja tulee aina olemaan. Ja luvattomat... voivoi sentään, kuinka paljon niitä on.

Ja pesäpallo... voi voi sentään. Kielletään pesäpallomailat! Vaarallisia kun ovat. Mitähän pohjanmaalaiset mahtais meinata... ai siellähän olikin niitä puukkojunkkareita. No kielletään koko pohjanmaa?

Että tällasta paskaa.

Ps.
Tämän adressin takana oleva henkilö on kukkahattutäti/setä tai siviilipalvelusmies.
sari salminen
hauho

#13

15.11.2008 14:37

Juu riistan voi myös lopettaa pitkällä aseella, mutta mieti mitä esim. näädästä, supikoirasta, minkistä tai jostakin muusta pienriista eläimestä jää jäljelle kun ammut sitä päähän kiväärillä tai piakkarilla..?

Miettikää nyt vähän kuka/ketkä maassamme pitää riistakannat kurissa?
No metsästäjät tietenkin, joten jos aseet kielletään niin kuka sitten pitää riistakannan kurissa???

Te jotka olette sitä mieltä, että aseet pitäisi kieltää olette kaikki kaupunkilaisia ettekä ymmärrä mitään aseista tai metsästäjistä!!!

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

15.11.2008 20:27


mikko niemi
Turku

#15 Re: Vantaan asetakavarikko

15.11.2008 21:33

Tietääkseeni tuossa tapuksessa on vireillä oikeudenkäynti poliiseja vastaan. Eiköhän nota korvauksiakin vaadita samassa yhteydessä...
jukka salo
kaskinen

#17

16.11.2008 09:19

ristus mikä urpo1
Asko Joensuu
Espoo

#18 Menee jo aika ralliksi

17.11.2008 11:10

Äsköin oli adressi jolla vastustetiin alle 600 millimetrin aseita. Ja nyt halutaan kokonaan poistaa aseet.
Miten sitten käy metsätyksen kanssa? tai kiekkoammuntojen kanssa?
Metsästyksen harrastajia on todella paljon.

Aina on ollut mielenterveydessä ongelmia. Kuten oli ne kouluammuskelut. Kumpikaan ei harrastannut metsästystä tai rata-ammuntaa.

http://www.adressit.com/nuortenmielenterveysongelmat
Visa Mahlamäki
Turku

#19 Sarkasmi on taitolaji

17.11.2008 12:52

Tämä adressihan on ihan selvästi sarkastinen. Ongelma on siinä etteivät aseitten vastustajat heikohkon loogisen ajattelukykynsä takia sitä huomaa.
jere kolehmainen
järvenpää

#21

18.11.2008 22:05

"Aseet eivät tapa, ihmiset tappavat."


kielletään ihmiset!
Michail Jaction
Jurmaa

#22

19.11.2008 18:27

Suomessa kuolee vuosittain n. 60 000 ihmistä. Miten moni heistä oikeasti ammutaan? EU:n mukaan puulämmitteiset saunat tappavat vuosittain 10 000 ihmistä pienhiukkaspäästöillään. Aseiden luvaton tuonti on muuten äärimmäisen helppoa, riittää kun käy eteläisessä naapurissa. Saa samalla hommattua ne kaatoryypyt.
Erkki Tikkanen
Helsinki

#23

20.11.2008 17:44

'Tämä adressihan on ihan selvästi sarkastinen. Ongelma on siinä etteivät aseitten vastustajat heikohkon loogisen ajattelukykynsä takia sitä huomaa.'

Entäpä jos todella kyseessä onkin kirjoittajan sairas pila nähdä miten ahnaasti coltin kiilottajat puolustavat harrastustaan? On myös olemassa tyylilaji ironia, jolla tarkoitetaan aivan muuta mitä on kirjoitettu
tommi pakarinen
suomi

#24

20.11.2008 20:04

Hehe! Vekkulin nimen omaavia allekirjoittajia näkyy olevan listoilla..

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

22.11.2008 12:32