Aseiden totaalikiellon vastustaminen

Erkka Hasu
Kotka

/ #58 Tulevasta aselaista ja sen valmistelusta

19.11.2008 22:18

AAHY valmistelee aselakia, joka on tarkoitus saattaa voimaan alkaen ensi keväästä. Lista lain sisältämistä pointeista:

19.11.2008
Ampuma-aselain ja
eräiden siihen liittyvien
säädösten uudistaminen
- alustavaa pohdintaa

Yksi hanke, kaksi vaihetta, kolme työryhmää
1. vaihe
Hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2009
1.1 Käsiaseiden totaalikielto/rajoittaminen
1.2 Tietojenvaihto/terveystietojen saatavuuden parantaminen
1.3 Ampuma-aseiden säilytyssäännösten tehostaminen
1.4 Asedirektiivin muuttamisesta ja YK:n tuliasepöytäkirjasta
johtuvat muutokset ampuma-aselakiin
2. vaihe
Hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2010
- Vaaralliset esineet ja aineet
- Ampumaradat
- Muut ampuma-aselakiin tulevat muutokset

Joitakin vaihtoehtoja muutoksiksi,
joita lakimuutoksen valmistelun
yhteydessä on tarkemmin
arvioitava.

• Lyhyiden ampuma-aseiden lupakäytännön
tiukentaminen
- kielletään kokonaan pistoolit ja revolverit
* vähennetään lukumäärää tehokkaasti, vain luvattomat
jäävät jäljelle
* lopetetaan harrastus
* lunastetaan luvanhaltijoilla olevat aseet
- käänteisen yhdistymisvapausvaatimuksen murtaminen
* harrastaminen mahdollista vain seuroissa, joissa sosiaalista
valvontaa
* maaseudulla pitkät matkat seuroihin

- hankkimislupien antaminen vain yhteisöille, rinnakkaislupa
yhteisön aseeseen vasta kokeneelle harrastajalle
* yksityishenkilöt eivät saisi omistaa aseita
* rajaa harrastuksen seuroihin
* rajoittaa aseen hallussapitoa harrastuksen
alkuvaiheessa, harrastaminen valvottuna käyttönä
* vasta kun harrastus vakiintunut, voisi saada
rinnakkaisluvan eli oikeuden itsenäisesti pitää hallussa
yhteisön asetta
* vaikeuttaa harrastusta syrjäseuduilla
- ampuma-aseen käyttötarkoitukset, henkilön sopivuus ja
aseen soveltuvuus määritelty niin hyvin kuin mahdollista

• Asetyyppien määritelmät
- eivät vastaa kaikilta osin nykyistä teknistä kehitystä
• Aseen osien luvanvaraisuuden laajentaminen
- asedirektiivin muutoksen seurauksena joidenkin osien
luvanvaraisuus
- lipasmäärän rajoittaminen ja mahdollinen lippaiden
luvanvaraistaminen
* nyt luvanhaltijalla saattaa olla useita lippaita valmiina

• Tietojen vaihto/tietosuoja
- poliisin oikeus päästä terveydenhuollon rekistereihin ja
Kelan rekisteristä tietojen saaminen
* tehokas, toimisi sekä luvan hakemisvaiheessa että
luvanhaltijan seurannassa
* tietosuojavaatimukset
- poliisin oikeus saada tietoja puolustusvoimilta/
ilmoitusvelvollisuus poliisille, jos epäillään olevan riski
ampuma-aseen kanssa
* tehokas täydentävä järjestelmä

- lääkärin ilmoitusvelvollisuus silloin, kun hän tietää
mielenterveysongelmaisella potilaallaan olevan
ampuma-aseen
* tehoton, koska se koskisi vain jo olemassa olevan
luvanhaltijoita ja silloinkin vain tapauksia, joissa lääkärillä
olisi tieto aseesta
* aserekisterin avaaminen lääkäreille?
- poliisin oikeus pyytää lääkäriltä tarvittaessa suoraan
lausuntoja
* täydentävänä järjestelmänä tehokas
* säännönmukainen lausunnon pyytäminen hakuvaiheessa
rasittaisi voimakkaasti terveydenhuoltoa
- poliisin oikeus saada tietoja sosiaaliviranomaisilta
* alkoholismi
* epäsosiaalinen käyttäytyminen
* lapset ja nuoret

• Ampuma-aseiden säilyttämisen tehostaminen
- lupien antaminen vain yhteisöille vaikuttaisi säilyttämiseen
siten, että yhteisön vastattava säilytyksestä joko radalla,
asevastaavan kotona tai muussa paikassa
- ampuma-aseiden säilyttämisen siirtäminen ampumaradalle
* estää tehokkaasti pikaistuksissa tehtyjä tekoja, heikosti
suunnitelmallisia tekoja
* anastusriski korpiradoilla
* aseita joka tapauksessa kuljetettava huoltoon, kilpailuihin jne.
* aseen jättämisen valvonnan ongelmallisuus

– nuoren henkilön ensimmäisen aseen säilyttäminen
poliisilaitoksille
* tehostaisi nuorten aseiden valvontaa
* tehostaisi samalla henkilön valvontaa
* pitkät kuljetusmatkat
* poliisilaitoksille luotava tilat ja henkilöresurssit
- kotisäilyttämisen valvonnan tehostaminen antamalla
poliisille mahdollisuus käydä tarkastamassa säilytystilat
* tehostaisi säilytyssäännösten noudattamista
* toteutetaan pistokoeluontoisesti
* tarkastuksesta tehtävä aina ennakkoilmoitus
* tarkastetaan tosiasialliset resurssit ?

- säilytystiloja koskevien vaatimusten korottaminen
* ampuma-aseiden kotisäilyttämisen turvataso
* säilytyssäännösten muuttaminen edellyttää hankittujen
asekaappien korvaamista paremmilla

• Action-ammunta
- Practical-ammunnan ja sovelletun reserviläisammunnan
linjaus
* sallitaanko kaikki alalajit, kivääri-, haulikko-, käsiaselajit
* rajoitetaanko asetyyppejä: esim. muu ampuma-ase
• Ampumaurheilulajien ja niissä käytettävien
ampuma-aseiden etukäteishyväksyntä
* lupaviranomainen tosiasiallisesti määrittää urheiluammuntalajit
* estää tehokkaasti tarpeettoman tulivoimaisten aseiden
markkinoinnin
• Suurikaliiperiset aseet
- aseiden tehon kasvun rajoittaminen
* kaliiperirajat, esim. .50BMG, .500S&W

• Ampuma-aseiden kertyminen
- ampuma-aseiden lukumäärän rajoittaminen
- lupien määräaikaisuus - omaisuuden suoja
• Asekeräily
- sarjatuliaseiden keräily
* sarjatuliaseiden kielto yksityishenkilöille
- keräilyn rajoittaminen nykyaikaisten aseiden osalta
* vanhojen keräilysuunnitelmien mitätöiminen
- tiedosto asekeräilijän aseen osista
* tiedoston pitämisestä tehtävä ilmoitus poliisilaitokselle
- asekeräilijän säilytystilojen tarkastaminen
* tarkastukset mahdollisiksi ”alkutarkastuksen” jälkeenkin

• Ampuma-aseiden tarkastuttamista koskevan
säännöksen selventäminen
- nykyinen on tulkinnanvarainen ja puutteellinen
• Asealan elinkeinoa koskevien säännösten
tarkentaminen/muuttaminen
- ase-elinkeinolupaa hakevan oikeushenkilön määräävässä
asemassa olevien henkilöiden taustojen selvittäminen
- vastuuhenkilön vaihtumistilanteet ongelmallisia
- asealan kaupan harjoittamiseen käsiaseilla sekä ampumaaseiden
käyttöön kouluttamiseen käsiaseilla myönnettyjen
asealan elinkeinolupien raukeaminen/peruuttaminen, jos
käsiaseet kielletään kokonaan

• Ampuma-aseiden vientiä ja tuontia koskevat
säännökset
- uudistettava vastaamaan käytännön vaatimuksia
• Lainaamissäännöksen muuttaminen/selventäminen
- nykyistä säännöstä tulkitaan väärin ja ampuma-aseita
lainataan tilanteissa, joihin säännös ei ole tarkoitettu ja näin
kierretään ampuma-aselain säännöksiä

• Ilma-aseet ja jousiaseet
- Kielletyistä esineistä ja aineista säädetään järjestyslain 3
luvun 9-12 §:ssä
* sääntely on puutteellista
* vaarallisten esineiden saatavuuden rajoittaminen ja valvonnan
tehostaminen
* harkittava, onko erityisen voimakkaiden ilma- ja jousiaseiden
hankkiminen ja hallussapito luvanvaraistettava ja miten
luvanvaraistettavat esineet määritellään
* arvioitava, sisällytetäänkö vaarallisia esineitä koskevat
säännökset ampuma-aselakiin vai järjestyslakiin vai säädetäänkö
oma laki
* selvitettävä, mille viranomaiselle valvonta kuuluu

• Ampumaratoja koskeva lainsäädäntö
- sääntely vanhaa ja puutteellista
* keisarillisen senaatin asetus vuodelta 1915 ja senaatin päätös
vuodelta 1916
- lupaviranomainen tällä hetkellä lääninhallitus
* lääninhallitukset lakkaavat 1.1.2010
- harkittava sisällytetäänkö ampumaratoja koskevat
säännökset ampuma-aselakiin vai säädetäänkö erityislaki
- sääntely ulottuu useamman ministeriön hallinnonalalle
* ympäristöministeriö
* opetusministeriö
* sosiaali- ja terveysministeriö
* sisäasiainministeriö

Tiukimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että lyhyet aseet ja muuaseet kiellettäisiin kokonaan aseet tulisi säilyttää radoilla tai poliisilaitoksella, niihin myönnettäisiin vain määräaikaisia lupia ja vain yhteisöille, lippaat(lipasrajoitukset), rungot, lisäosat ja _vaimentimet_ olisivat luvanvaraisia. Lisäksi tehokkaita aseita ja etenkin tulivoimaisia aseita rajoitetaan voimakkaasti. Tietyt asetyypit rajattaisiin sen mukaan, mitä viralliset lajit vaatisivat. Useat ilma-aseet ja muut "vaaralliset esineet" kiellettäisiin. Myös yksityisyyden- ja omaisuudenturva olisivat mennyttä. Keräilijöiltä peruutettaisiin sarjatuliaseiden luvat ja keräilysuunnitelmat mitätöitäisiin.

Mikäli haluatte tätä, älkää toki tehkö mitään. Leipä kyllä viedään pöydästä ja harrastusvälineet kaapista ja mitään muuta ei saa päälle kuin räkäiset naurut ja Britannian kaltaisen laittomien aseiden kehdon; tämä ongelma on myönnetty jopa AAHYn listassa. Älkääkä vaan missään nimessä kertoko tästä listasta kenellekään. On parempi mitä harvempi aseenomistaja tietää vaarasta, sitä helpompi esitys on ajaa läpi kokonaisuudessaan ja kerätä kaikki pois.

Muistakaa: Se mitä AAHY ja Laiho SANOVAT on ihan eri asia mitä AAHY ja Laiho TEKEVÄT.

Lähde:

http://www.eskapat.net/files/eskapat.palvelee.fi/tiedostot/ase.ppt

PDF:

http://www.kovalevy.org/759062

Kommentoi adressia