Korson suuralueen linja-autoyhteydet säilytettävä!

HSL visioi strategiassaan kehittävänsä pääkaupunkiseudun julkisesta liikenteestä yhden Euroopan parhaimmista. Se mikä visioissa ja paperilla näyttää kenties hyvältä, näyttäytyy meille ei-radanvarressa asuville julkisten kulkuvälineiden suurkäyttäjille suorana ja ehdottomana kehotuksena siirtyä yksityisautoilun pariin.

Me allekirjoittaneet ilmaisemme syvän huolemme HSL:n syksylle 2019 kaavailemasta linja-autoreittimuutoksesta ja sen mukanaan tuomista heikennyksistä Korson suuralueella asuvien julkisten kulkuvälineiden käyttäjien linja-autoyhteyksiin.

 1. Vierumäki-Vallinoja

  Vierumäki-Vallinoja -alueen asukkaiden näkökulmasta HSL:n kaavailema reittimuutos tuo huomattavia heikennyksiä julkisiin kulkuyhteyksiin.

  Näihin heikennyksiin kuuluu muun muassa jo valmiiksi heikoissa kantimissa olevan Vantaan sisäisen poikittaisliikenteen heikentyminen edelleen, kun poikittaisliikenne Vierumäestä Tammistoon, Flamingoon ja Pakkalan alueelle heikentyy merkittävästi. Kehärata ei missään nimessä korvaa linjan 633 reitti- ja aikataulumuutosten jättämää aukkoa, sillä yksikään kehäradan asemista ei asetu riittävän lähelle Flamingoa tai Tammiston kauppakeskittymää, eikä Korsosta myöskään ole suoraa junayhteyttä kehäradalle.

  Uudistuksen yhteydessä on korostettu sitä, kuinka Kerava-Peijas väliä Vierumäen ja Vallinojan kautta kulkeva 973 tullaan aikatauluiltaan sovittamaan yhteen Korsossa ja Keravalla pysähtyvien junien kanssa. Sitä taas ei tarina kerro, miten 973 tulee natsaamaan Korsosta kohti Helsinkiä lähteviin linja-autoihin. Tämä tieto palvelisi heitä, jotka eivät asu ja työskentele junaradan varressa. Mikäli ainoa vaihtoehto on vaihtaa 973:ta junaan, se tulisi tarkoittamaan sitä, että edellämainitun kaltainen matkustaja joutuisi vielä kertaalleen vaihtamaan kulkuneuvoa esimerkiksi Pasilassa tai Rautatientorilla päästäkseen määränpäähänsä, mikä luonnollisestikin sekä hankaloittaa matkantekoa, että todennäköisesti myös pidentää kokonaismatka-aikaa.

  Myöskään linjan 587 reittimuutos kulkemaan Vierumäki – Mellunmäki -reittiä ei korvaa 633:n jättämää aukkoa, sillä se tulee hankaloittamaan esimerkiksi Kallioon tähtäävien matkustajien matkantekoa. Koukkaus Itä-Hakkilan ja Mellunmäen kautta näyttäytyykin tämän kaltaisille matkustajille sekä turhana, että matka-aikaa pidentävänä.

  Suorien linjojen lakkauttaminen johtaa pahimmillaan useita vaihtoja sisältävään matkantekoon, mikä taas on omiaan hankaloittamaan julkisten kulkuvälineiden käyttöä. On otettava huomioon, että vaikka eri kulkuneuvojen aikataulut saataisiinkin sovitettua onnistuneesti toisiinsa, niin vaihtojen sisältämä kävelymatka sekä mahdollinen portaiden juokseminen edes takaisin esimerkiksi Tikkurilassa tai Pasilassa, on omiaan sekä pidentämään vaihtoon kuluvaa aikaa ja sen myötä pahimmillaan kasvattamaan kokonaismatka-aikaa, että tekemään vaihdoista hankalia ja mahdollisesti myös kuormittavia.

  Tämän takia me allekirjoittaneet olemme erityisen huolissamme siitä, että kaikki Korson suuralueen länsipuolta kulkevat linjat tullaan muutoksen myötä ohjaamaan muualle kuin Rautatientorille. Tällöin koko Korson suuralueelle jäisi vain yksi linja joka kulkisi jatkossakin Rautatientorille asti, eikä se tulisi palvelemaan koko Korson suuraluetta missään määrin.


 2. Kulomäki - Mikkola

  Jo pelkästään se, että linja 731 ohjataan kulkemaan Rautatientorin sijaan Kalasatamaan, heikentää monen korsolaisen mahdollisuuksia kulkea Helsingin keskustan suuntaan. Päätepysäkkimuutoksen ohella 731:n kaavaillaan siirtyvän kulkemaan Lahden moottoritien sijaan Vanhaa Lahdentietä Kehä III-Koivukylän ramppi -välisen matkaosuuden. HSL on perustellut tätä muutosta sillä, että sen myötä linja palvelisi myös Hakunilan länsiosaa, Kaskelaa, Itä-Hakkilaa, Kolohonkaa ja Vantaan akselin työpaikka-aluetta (lähde: HSL:n Lahdenväylän linjastosuunnitelma). Muutoksen suunnittelussa ei kuitenkaan liene otettu huomioon sitä, kuinka tämä muutos pidentää Korsosta tulevien ja esimerkiksi Helsingin Kallioon kulkevien matkustajien kokonaismatka-aikaa.

  Kokonaisuudessaan tämä kaavailtu reittimuutos tullee siis sekä pidentämään, että osaltaan myös useiden vaihtojen myötä hankaloittamaan Korsosta tulevien ja Helsingin keskustan suuntaan matkustavien ihmisten matkantekoa. Tämä tuntuu meistä korsolaisista erityisen pahalta siksi, että HSL:n linjastosuunnitelman mukaan Hakunilan suuralueen julkisiin liikenneyhteyksiin tullaan panostamaan merkittävästi muutenkin ja Hakunilasta tulee muun muassa olemaan suora linja-autoyhteys niin Rautatientorille kuin lähialueen työkeskittymiinkin. Kysymys kuuluu: eikö tämä olisi kokonaisuudessaan riittänyt hakunilalaisille ilman, että jo muutenkin heikentyviä Korson suunnasta tulevia linja-autoyhteyksiä heikennetään entisestään heidän nimissään?

  Junayhteys ei palvele niitä matkustajia, joiden lähtöpaikka ja/tai määränpää sijaitsee muualla kuin junaradan varrella tai juna-asemien välittömässä läheisyydessä. Lisäksi suorat linja-autoyhteydet puolustavat paikkaansa myös niiden matkustajien osalta, jotka matkustavat ilta-aikaan, jolloin useat vaihdot mahdollisine kävelyineen saattavat lisätä heidän turvattomuudentunnettaan.

  On myös huomioitava, että toteutuessaan linjastomuutoksen mukaiset reitit jättävät sekä Vierumäessä, Vallinojalla että Kulomäessä asuvien ilta- tai yöaikaan liikkuvien matkustajien kulkumahdollisuuksiin erittäin suuria aukkoja. Mikäli uuden suunnitelman tarkoituksena on ohjata ihmisiä kulkemaan metrolla Kalasataman, Hakaniemen ja Rautatientorin välistä matkaa, miten tämä aiotaan taata niiden matkustajien osalta, jotka liikkuvat sellaisina ajankohtina kun metrot eivät enää kulje? Myös Mikkola jää asuinalueena uudistuksen jalkoihin, linjan 731 reitin muuttuessa. Tällöin matka-aika pitenee ja matkanteko hankaloituu yllä mainituista syistä myös mikkolalaisten osalta. 

  Se, ettei Rautatientorilta tulisi muutoksen jälkeen enää olemaan suoraa linja-autoyhteyttä Vallinoja, Vierumäki, Kulomäki -alueelle, näyttäytyykin siis myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna meille korsolaisille todella suurena ongelmana. Se, että suoria yölinjoja tullaan ajamaan uudistuksen jälkeen viikonloppuisin, ei poista ongelmaa niiden matkustajien osalta, jotka ovat liikenteessä ilta-aikoihin myös arkisin. Pahimmillaan reittimuutos tulee tarkoittamaan sitä, että Korson suuralueen junaradan länsipuolen asukkaat ovat pakotettuja kävelemään ilta-aikaan pitkiä matkoja päästäkseen koteihinsa. Niinpä huolemme siitä että muutos tulee sekä romuttamaan julkisten kulkuvälineiden linjaston sosiaalisen ja aluellisen tasapuolisuuden, että heikentämään julkisten kulkuvälineiden käyttäjien turvallisuudentunnetta, on aiheellinen.

 3. Nikinmäki-Jokivarsi

  Nikinmäkeen suunnitellut reittimuutokset saattavat näyttää paperilla hyviltä, mutta käytännössä muutosten toteutuminen sellaisenaan tulee hankaloittamaan merkittävästi esimerkiksi monen lapsen ja nuoren pääsyä harrastuksiinsa. Esimerkiksi Nikinmäestä kuljetaan jatkuvasti harrastuksiin Jokivarteen ja tällöin se että sieltä pääsee ruuhka-aikoina kenties nopeasti ja usein Korson keskustaan, ei auta heitä, joiden tulisi päästä Nikinmäestä Jokivarteen, myös ruuhka-ajan ulkopuolella. Onkin kohtuutonta vaatia lapsilta ja nuorilta, että heidän tulisi harrastuksiin päästäkseen kulkea Nikinmäestä ensin Korsoon ja sieltä toisella bussilla Jokivarteen. Kaavailtu linjamuutos aiheuttaa matkaan täysin turhan koukkauksen Korson kautta, kun reitti Nikinmäestä Jokivarteen olisi muuten lyhyt ja suora. HSL:n linjastosuunnitelman mukainen Nikinmäen ja Jokivarren yhdistävän linja-autolinja 737:n ilta-aikainen 120 minuutin kulkuväli on aivan liian pitkä, eikä vain arkisin liikennöitävä linja auta heitä, joiden pitäisi päästä kulkemaan harrastuksiinsa myös viikonloppuisin.

  Tämän asian tiimoilta lienee muutenkin aiheellista pohtia, miten kulkeminen Korson suuralueen osasta toiseen aiotaan mahdollistaa tulevaisuudessa muutenkin, kuin koululaisten ja heidän koulunkäyntinsä osalta? Korsossa toimii ainakin toistaiseksi uimahalli, jonne tulisi olla helppo ja esteetön pääsy jokaisesta Korson suuralueen osasta. Tämän lisäksi lasten ja nuorten harrastuspaikat sijaitsevat eri puolilla suuraluetta, joten suuralueen sisäisen ja kaupunginosien välisen liikenteen parantaminen tai edes nykytason ylläpito puolustaa paikkaansa.

  Toimivan julkisen liikenneverkoston ehdoton perusedellytys on mahdollistaa ja taata sen piirissä asuvien ihmisten helppo ja esteetön pääsy niin kouluun, työ- kuin harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkoihin. Mikäli HSL:n vuodelle 2019 kaavailema linjastomuutos toteutuu sellaisenaan, tämä ei tule toteutumaan, vaan pahimmillaan se jättää joukon lapsia ja nuoria täysin yksityisautoilun armoille.

Linjaston sosiaalinen ja alueellinen tasapuolisuus, sekä linjastojen kattavuus ja yhdistävyys ovat tekijöitä, joiden tiedetään vaikuttavan joukkoliikenteen laatuun (Eveliina Korhonen, Tampereen teknillinen yliopisto, Diplomityö. Joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat tekijät 2014, s. 13). Mikäli HSL:n kaavailema reittimuutos toteutuu sellaisenaan, ei linjaston sosiaalisen ja alueellisen tasapuolisuuden tai linjastojen kattavuuden tai yhdistävyyden voida nähdä toteutuvan enää missään määrin.

On olemassa kosolti perusteita, miksi HSL:n linjastomuutos ei tule Korson suuralueella asuvien matkustajien osalta toimimaan toivotulla tavalla ja niistä on esitetty yllä vain osa. Toteutuessaan muutosten negatiiviset vaikutukset tulevat heijastumaan jopa Savion asukkaisiin, varsinkin heihin, joilla on ollut tapana taittaa tytömatkansa julkisilla kulkuvälineillä. Matkustajien ohjaaminen käyttämään junia ensisijaisina kulkuvälineinä ei palvele heitä, joiden lähtöpaikka ja/tai määränpää sijaitsee muualla kuin junaradan varressa.

Me allekirjoittaneet vetoamme HSL:n päättäviin tahoihin sen puolesta, että Korson suuraluetta koskevat linjamuutokset otettaisiin vielä kerran käsittelyyn ja lopulliset päätökset tehtäisiin alueella asuvien julkisten kulkuneuvojen käyttäjien etua ajatellen. Luulisimme sen olevan myös HSL:n oman edun mukaista, että epäonnistumaan tuomitut linjastomuutokset jätetään toteuttamatta, ettei niitä tarvitsisi palauttaa ennalleen jälkikäteen, kuten Espoossa jouduttiin hiljattain tekemään.

Adressia muokattu: 9.6.2018 klo 21:50: Lisätty Mikkolaa koskeva tekstiosuus.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sari Toivola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?