Luonnon- ja kulttuuriarvot säilytettävä Kerttulan Kuuanmetsässä


Kuuanmetsän kaavaluonnos ei saa toteutua


Raision kaupunki on asemakaavaluonnoksessa kaavoittanut tontteja ja uusia tielinjoja Kerttulan virkistysalueelle, Friisilän luontokeskuksen läheisyyteen. Vaadimme, että kaavoitustyötä ei jatketa nykyisen luonnoksen pohjalta, vaan alue säilytetään ja sitä kehitetään nykyisessä käytössä luonnonarvoja, kulttuuriperintöä ja kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia kunnioittaen.


Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry ja Raision Rinkka ry ovat jättäneet kannanoton kaavaluonnokseen. Se on kokonaisuudessaan luettavissa luonnonsuojeluyhdistyksen kotisivuilla. Alla kootusti arvioita kaavan vaikutuksista, mikäli se toteutuisi.

- Osa alueesta on vuonna 2006 tehdyn selvityksen mukaan asuttua liito-oravan reviiriä, ja osa liito-oravalle sopivaksi määritettyä aluetta
- Friisilän kulttuurimaisema menettäisi luonnollisen rajansa kun itäpään kallioharjanne louhittaisiin.
- Aikanaan lähteen paikalle rakennettu lampi menetettäisiin. Lampi on olennainen osa luontokoulun opetusaineistoa tällä hetkellä, ja pienvesikohteiden säilyttäminen on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta ehdottoman tärkeää. Lammessa lisääntyvät luonnonsuojelulailla rauhoitettu vesilisko, sammakko ja rupikonna.
- 80% alueesta, jota luonnonsuojeluyhdistys on hoitanut yli viisi vuotta ketona, menetettäisiin. Alue on vanhaa laidunmaata ja on ainutlaatuinen paikka Raisiossa. Se kuuluu harvinaisena perinnemaisematyyppinä olennaisena osana Friisilän luontokeskuksen kulttuuri- ja perinneympäristöön. Niityllä kasvaa useita merkittäviä perinnemaisemaa indikoivia kasvilajeja. Luonnonsuojeluyhdistys katsoo, että kyseessä oleva keto täyttää myös luonnonsuojelulaissa suojellun luontotyypin, katajakedot, tunnusmerkit.
- Tuulilahtien kohdalle rakennettaisiin uusi tie. Tuulilantie on vanha, kevytrakenteinen maaston muotoja noudatteleva hiekkatie, joka on olennainen osa Friisilän kulttuurimaisemaa. Kadun rakentaminen suunnitellulle paikalle tuhoaisi pahasti Friisilän luontokeskuksen kulttuuri- ja perinnemaiseman. Se myös tyhjentäisi ja tuhoaisi myös aivan tiehen rajoittuvan lammen ja olisi kuolinisku luontokeskukselle.
- Vanha aitta tuhoutuisi. Yksi uusista tonttiliittymistä kulkee paikalla olevan vanhan aitan päältä, joka on aitta on olennainen osa kulttuurimaisemaa.
- Epäviralliselle paikoituskentälle sijoitettaisiin virallinen pysäköintipaikka. Se lisäisi autoliikennettä ja toisi tielle myös runsaasti turhaa edestakaista ajoa, koska pienellä pysäköintialueella paikat olisivat usein täynnä.

pj. Kari Laine, Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään