Museotyöntekijät humanitaarisen tulitauon puolesta

(English below)

Huom! Muista vahvistaa allekirjoituksesi sähköpostissa saamallasi linkillä!

Museotyöntekijät humanitaarisen tulitauon puolesta

Israel on laittomasti saartanut Gazaa 16 vuoden ajan, mutta nyt tilanne kärjistyy. Vastauksena Hamasin iskuun 7.10.2023 Israel on aloittanut Gazan systemaattisen pommituksen, tiukentanut saartoa Gazan ympärillä ja estänyt ruoan, veden, bensiinin ja humanitaarisen avun tuomisen alueelle. Israel syyllistyy vakaviin humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja sotarikoksiin. Yli kolmasosa Gazassa tapetuista on ollut lapsia. Palestiinalaisten kollektiivinen rankaiseminen ja tavallisten ihmisten tappaminen on lopetettava sekä humanitaarisen avun mahdollistaminen Gazan alueelle taattava heti.

"Siviiliuhrien määrä kasvaa sitä mukaa, kun Israel jatkaa Gazan armotonta pommittamista. Pommitukset ovat vastaisku Hamas-järjestön Israelissa tekemään hyökkäykseen, jossa 1 400 ihmistä kuoli ja siviilejä kaapattiin panttivangeiksi. Sen jälkeen yli 6 500 ihmistä, enimmäkseen siviilejä, on tapettu Gazassa. Israelin pommitukset ovat olleet summittaisia ja suhteettomia, eivätkä pommit valikoi uhrejaan." Amnesty International: Tulitauko: Nyt - adressi

Museoilla on yhteisen kulttuuri- ja luonnonperintömme tallentajina, säilyttäjinä ja esittäjänä sekä niihin liittyvän tutkimuksen, opetuksen ja kasvatuksen edistäjänä tärkeä rooli yhteiskunnallisina vaikuttajina ja toimijoina. Museot edistävät museolain nojalla sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa sekä toimivat julkisen keskustelun paikkoina. Tätä tehtävää ja roolia täyttäessä ja näiden arvojen ohjaamana toimiessa museot asemoivat myös Suomen valtiota suhteessa itseensä ja historiaansa sekä muuhun maailmaan. Tällä hetkellä Suomi seisoo historian väärällä puolella. Elämme hetkeä, jossa todistamme systemaattista ja laitonta kansanmurhaa. Meidän on otettava aktiivisesti kantaa sen vastustamisen puolesta ja tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on sen lopettamiseksi. 

Me allekirjoittaneet museoalan työntekijät yhdymme miljooniin ihmisiin ympäri maailman ja heidän joukossaan Suomessa toimiviin eri alojen ammattilaisiin vaatimuksillamme ja tuomitsemme kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan.

Vaatimuksemme:

YK:n yleiskokouksen äänestyksessä humanitaarisen tulitauon puoltamisesta 26.10.2023 Suomi äänesti häpeällisesti tyhjää. Vaadimme Suomen johtoa yhtymään niihin 120 YK:n jäsenvaltioon, jotka puolsivat humanitaarista tulitaukoa. Lisäksi vaadimme Suomen hallitusta tuomitsemaan Israelin valtion siviileihin kohdistamat sotatoimet ja vaatimaan avustuskäytävien avaamista Gazaan. Hallituksen tulee myös sitoutua pitkäjänteiseen poliittiseen prosessiin palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi ja apartheid-hallinnon päättämiseksi.

"Tulitauko pysäyttäisi sekä Israelin että Hamasin laittomat hyökkäykset, lopettaisi kuolemat Gazassa ja mahdollistaisi avustusjärjestöjen pääsyn Gazaan. Ilman tulitaukoa kansainvälinen ja riippumaton tutkinta molempien osapuolten tekemistä sotarikoksista ei pääse alkamaan. Tutkimus on elintärkeää, jotta sotarikokset loppuvat ja jotta näiden uhreiksi joutuneet saavat oikeutta ja korvauksia." Amnesty International

Allekirjoita ja vetoa nyt pääministeri Petteri Orpoon, ulkoministeri Elina Valtoseen sekä Suomen tasavallan presidenttiin Sauli Niinistöön. Suomen hallituksen ja päättäjien sekä presidentin arvojohtajana on vaadittava välitöntä tulitaukoa Israeliin ja miehitetyille palestiinalaisalueille, ja toimittava aktiivisesti sen edistämiseksi, että siviilien kärsimys saadaan loppumaan.

Vetoomuksen allekirjoittaminen sulkeutuu 10.11.2023 klo 23:59. Toimitamme vetoomuksen vastaanottajille ainoastaan etu- ja sukunimesi, emme mitään muuta. Emme luovuta vastaanottajalle yhteystietojasi, kuten sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa.

Tämä vetoomus mukailee muita tulitaukoa Gazaan vaativia vetoomuksia.

Tulitauko nyt – seis siviilien kärsimykselle:
https://www.amnesty.fi/vetoomukset/tulitauko-nyt-seis-siviilien-karsimykselle/ 

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset: Lasten oikeuksien toteutuminen turvattava Gazassa:
https://www.adressit.com/opetus-_ja_kasvatusalan_ammattilaiset_lasten_oikeuksien_toteutuminen_turvattava_gazassa

Vaatimus Suomen hallitukselle: Tulitauko Gazaan:
https://www.adressit.com/vaatimus_suomen_hallitukselle_tulitauko_gazaan

Sotatoimien Gazassa loputtava nyt:
https://docs.google.com/document/d/1RiHfLXShcepMGYzjy67uF6BSHnTaFvDdp2vNCRfKwxY/mobilebasic

314/2019 Museolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314

YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 26.10.2023 “Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” (A/ES-10/L.25): https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FES-10%2FL.25&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

 

ENGLISH:

NB! Remember to validate your signature with the link in your email!

Museum Workers for Humanitarian Ceasefire 

Israel has illegally besieged Gaza for 16 years, but now the situation has escalated. In response to Hamas’ attack on 7.10.2023, Israel has begun the systematic bombing of Gaza, tightened the siege around Gaza and prevented food, water, gasoline and humanitarian aid from being brought to the area. Israel is guilty of serious violations of humanitarian law as well as of war crimes. Over a third of those killed in Gaza have been children. The collective punishment of Palestinians and the killing of ordinary people must be stopped, and the provision of humanitarian aid to the Gaza area must be guaranteed immediately.

"The number of civilian casualties is increasing as Israel continues its relentless bombing of Gaza. The bombings are a counterattack to the attack by the Hamas organization in Israel, in which 1,400 people died and civilians were taken hostage. Since then, over 6,500 people, mostly civilians, have been killed in Gaza. Israel’s bombings have been indiscriminate and disproportionate, and the bombs do not select their victims." Amnesty International: Ceasefire: Now – petition

Due to their work as recorders, preservers and presenters of our common cultural and natural heritage, and as promoters of related research, teaching and education, museums have an important role within their surrounding societies. Under the Museum Act, museums in Finland promote education, well-being, equity and democracy, and serve as places for public discussion. In fulfilling this role and acting guided by these values, museums also position the Finnish state in relation to itself and its history, as well as to the rest of the world. At this moment, Finland stands on the wrong side of history. We are witnessing a systematic and illegal genocide. We must actively take a stand against it and do everything possible to stop it.

We, the undersigned museum workers, join millions of people around the world, among them other professionals working in Finland, with our demands, condemning all violence against civilians.

We demand:

In the UN General Assembly vote on supporting a humanitarian ceasefire on 26.10.2023, Finland shamefully abstained. We demand that Finland’s leadership join the 120 UN member states that supported a humanitarian ceasefire. In addition, we demand that the Finnish government condemn Israel’s military actions against civilians and demand the opening of aid corridors to Gaza. The government must also commit to a long-term political process for the realization of Palestinian self-determination and the end of apartheid rule.

"A ceasefire would stop both Israel’s and Hamas’ illegal attacks, end deaths in Gaza and allow aid organizations access to Gaza. Without a ceasefire, an international and independent investigation into war crimes committed by both parties cannot begin. The investigation is vital to stop the war crimes in the region and to ensure that victims receive justice and compensation." Amnesty International

Sign now and appeal to Prime Minister Petteri Orpo, Foreign Minister Elina Valtonen and Finnish President Sauli Niinistö. The Finnish government and its decision makers, as well as the president as a moral leader, must demand an immediate ceasefire in Israel and occupied Palestinian territories, and act actively to further the end of civilian suffering.

The signing of the petition closes 10th of November 2023 at 23:59. We will only deliver your first name and surname to recipients, nothing else. We will not pass on your contact details such as email address or phone number.

This petition echoes other petitions demanding a ceasefire in Gaza.

Ceasefire now! end to civilian suffering
https://www.amnesty.fi/vetoomukset/tulitauko-nyt-seis-siviilien-karsimykselle/

Professionals of Education: The rights of children in Gaza must be recovered:
https://www.adressit.com/opetus-_ja_kasvatusalan_ammattilaiset_lasten_oikeuksien_toteutuminen_turvattava_gazassa

Demand to Finnish government: Ceasefire in Gaza:
https://www.adressit.com/vaatimus_suomen_hallitukselle_tulitauko_gazaan 

Acts of war in Gaza must be stopped now:
https://docs.google.com/document/d/1RiHfLXShcepMGYzjy67uF6BSHnTaFvDdp2vNCRfKwxY/mobilebasic

314/2019 Finnish Museum Act:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314

UN General Assembly resolution 26 October 2023, “Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” (A/ES-10/L.25): https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FES-10%2FL.25&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=Fals

 


Orlan Ohtonen, Kaura Raudaskoski, Jemina Vainikka Lindholm    Ota yhteyttä adressin tekijään