NISSNIKUN ALAKOULU SÄILYTETTÄVÄ MASALASSA: VÄISKI SIIRRETTÄVÄ VANHAN NISSNIKUN ALAKOULUN PAIKALLE!

Allekirjoittaneet ilmaisevat järkytyksensä ja vastalauseen Kirkkonummen kunnan suunnitelmista viedä Masalasta monta sataa alakouluikäistä vuosiksi kilometrien päähän väistötiloihin ensi vuoden aikana. Masala kasvavana asuinalueena sekä Masalassa asuvat lapset tarvitsevat lähikoulun! Lähikouluperiaate on huomioitu myös Suomen perusopetuslaissa. 

Kirkkonummen keskustaan tyhjäksi jäävälle väistölle on olemassa tila jo Nissnikun koulun alueella. Kun yhden kerran kuljettaa rakennuksen, ei lapsia tarvitse kuljettaa joka päivä usean vuoden ajan! Kysymys on useista vuosista ja joidenkin lapsien kohdalla koko peruskoulun alakoulun mittaisesta ajasta. 

Lähikoulun merkitys lapsen, perheen ja koko yhteisön hyvinvoinnissa on valtava. Viettäessään koulu- ja vapaa-ajan samassa ympäristössä lapsi on luontevasti osa samaa, omaa ympäristöään ja sosiaalinen yhteys kasvaa, kun ikäluokat käyvät omaa lähikoulua vuosi toisensa jälkeen. Yhteisöllisyys sekä yhteisössä että koulun arjessa vahvistavat lapsen hyvinvointia ja edesauttavat oppimista. Niihin on satsattava ja siksi ei ole yhdentekevää, missä koulua käydään. Yhteisöllisessä lähikoulussa luodaan pohjaa elämään. Hyvinvoivasta lapsesta kasvaa hyvinvoiva nuori ja myöhemmin hyvinvoiva aikuinen.

Nissnikun yhtenäiskoulussa toimisen eduksi voidaan laskea turvallinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta aina peruskoulun viimeisiin luokkiin asti. Nissnikussa opettajat ja muu henkilökunta sekä alueen päiväkotien henkilökunta, terveydenhuolto ja nuorisotoimi sekä mm. kirjasto ja kolmannen sektorin toimijat kuten urheiluseurat ja seurakunta ovat tehneet pitkäjänteistä, suunnitelmallista, tavoitteellista ja erittäin vahvaa työtä tämän turvallisuuden, yhteisöllisyyden sekä oppimisen tukemiseksi ja siinä menestymiseksi. Ensimmäiselle luokalle ei ole niin jännittää tulla, kiitos joustavasti esi- ja alkuopetus-projektin eikä seiskaluokalle lähdetä nollatilanteesta vaan myös nuoruuden kynnyksellä siirtymän onnistumiseen satsataan. Pedagogisen jatkumon merkitys lapsen koulunkäynnille ja arjen sujuvuudelle on merkittävä eikä onnistuneet siirtymät ole itsestään selvyyksiä.

Opettajien yhteistyö yli luokka- ja kouluaste-rajojen sekä heidän ammattitaitonsa hyödyntäminen koko yhtenäiskoulun käyttöön on vanhempien näkökulmasta ollut Nissnikussa toimivaa sekä joustavaa. Tämän ei haluta poistuvan ja vuosien työn valuvan hukkaan suunniteltujen väistöratkaisujen takia. Allekirjoittaneet esittävät huolen suunnitellun väistötilan ympäristön turvallisuudesta sekä kysymykset veisto- ja liikuntatuntien sekä ruokailun järjestämisestä. Nykyisessä Nissnikun väistötilassa ei ole liikunta- tai ruokasalia. Oppilaiden kulkeminen yläkoulun tiloihin liikuntatunneille tai syömään on ollut nopeaa ja vaivatonta.Miten tämä on ajateltu järjestettävän Kirkkonummen keskustassa turvallisuutta tai oppimisaikaa vaarantamatta? Lisäksi pohdintaa herättää tuen järjestäminen (esimerkiksi mahdolliset tukiopetus-tunnit) sekä alakoulun kerhotoiminnan järjestäminen tilauskuljetusten aikataulujen puitteissa. Usealla alakoululaisella on jo valinnaisten tai muiden erikoistuntien takia eri opettajia sekä tarpeita erilaisille luokkatiloille kuten veistoluokka tai kotitalousluokka. Miten nämä toteutetaan suunnitellussa suunnitelmassa ja miten toteutuu muiden koulujen oppilaiden kanssa yhdenvertaisuus vajaissa tiloissa?

Kirkkonummen kunta on sitoutunut kuntastrategiassaan ( Kirkkonummen kuntastrategia 2018–2021)  edistämään kuntalaisten hyvinvointia, lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista, huolehtimaan tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä, edistämään kestävää kehitystä sekä luomaan puitteet kunnan vetovoimaisuudelle ja varmistamaan houkuttelevuuden työnantajana. Vanhempien edustajana yhdistys ei koe, että suunnitelmat alakoulun opetuksen siirrosta Kirkkonummen keskustaan edistävät perheiden ja lasten hyvinvointia, ole kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tai kannusta osaavaa opetushenkilöstöä pysymään Kirkkonummella. Opetuksen siirto vuosiksi pois lähialueelta ja oppilaiden sekä henkilökunnan kuljettaminen/ kulkeminen nostaa taloudellisia kustannuksia. Väistötilan siirtäminen Masalaan maksaa, mutta mitkä ovat todelliset kustannukset kuljettaa lapsia 6 vuotta Kirkkonummelle ja kustantaa opetuksen järjestämisen lisäkustannukset?


Allekirjoittaneet peräänkuuluttavat aitojen kustannusten laskemista ja avointa tiedottamista väistötilan siirron/hankinnan ja suunnitellun suunnitelman välillä ottaen huomioon suunnitelmien inhimilliset kustannukset lapsille ja perheille sekä koko Masalan yhteisölle.

Perusopetuslaki velvoittaa kuntia järjestämään opetusta siten, että ”oppilaiden matkat ja liikenneyhteydet opetuksen järjestämispaikkoihin ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä”.  Koulumatka saa lain mukaan alakoululaisilla kestää odotuksineen enintään 2,5 tuntia. Yli 5 km matka on maksutonta ja koulumatkassa on huomioitava myös oppilaan ikä, kehitystaso, matkan turvallisuus, kokonaispäivän pituus. Yhdistys esittää pelkonsa siitä, että julkisilla kuljettavat koulumatkat ovat osalle alakoulun oppilaista kohtuuttoman haastavia. Tällä hetkellä oppilaat kulkevat kouluun kävellen tai pyörällä. Jokaisen oppilaan koulupäivän pituus kasvaisi runsaasti sekä lähellä liikenneyhteyksiä asuvilla että hieman kauempaa kävelevillä oppilailla.

Allekirjoittaneet esittävät myös huolen kouluterveydenhuollon sekä oppilashuollon saatavuudesta esitellyssä suunnitelmassa. Lisäksi korona-aikana huolestuttavat todella paljon ryhmien yhteiskuljetukset busseilla sekä julkisilla liikennevälineillä.

Allekirjoittaneet ymmärtävät hyvin julkisen talouden niukkuuden, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriön sanoin oppimisen polkuun, lapsiin ja nuoriin panostaminen tulisi olla prioriteetti numero 1, josta on huolehdittava kaikissa olosuhteissa. Lähipalvelu on turvattava ja asiaa on tarkasteltava erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. UNICEFIN lapsiystävällisenä kuntana Kirkkonummi on sitoutunut tekemään lasten kannalta oikeita päätöksiä niin kunnan hallinnon tasolla kuin lasten arjessa. On aika lunastaa lupaukset!

Allekirjoittaneet vaativat ehdottomasti Nissnikun yhtenäiskoulun pitämistä samalla tontilla ja Kirkkonummen keskustassa olevan väistötilan siirtämistä vanhan alakoulun paikalle tai vaihtoehtoisesti uuden väistötilan/ väistötila-sopimuksen tekemistä, jos vanhan siirto ei ole mahdollista. Lähikoulun säilyminen Nissnikussa alakoululaisilla on AINOA oikea ratkaisu niin lasten, perheiden, koulun henkilökunnan kuin koko Kirkkonummen elinvoimaisuuden kannalta!

NISSNIKUN ALAKOULU SÄILYTETTÄVÄ MASALASSA!TYHJÄ TONTTI ON. SELKEÄ TARVE ON. VÄISTÖTILA ON.KIRKKONUMMEN KUNTA: SIIRTÄKÄÄ VÄISKI LASTEN SIIRTELYN SIJAAN! 


Nissnikun koti- ja kouluyhdistys ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )