Pakotettuna Ukrainan rintamalle - estä isän ja tyttären pakkopalautus Venäjälle

SISÄMINISTERILLE

Me allekirjoittaneet pyydämme, että Suomesta turvaa hakeneet isä ja 14-vuotias tytär välttävät pakkopalautuksen Venäjälle. Isä on entinen upseeri ja he kuuluvat etniseen vähemmistöön, tadzikkeihin. Isä on saanut palvelukseenastumismääräyksen taistelemaan Venäjän armeijassa Ukrainaa vastaan. Vaara joutua tekemään sotarikoksia on todellinen. Tytär osaa hyvin suomea ja käy täällä koulua. Tytöllä on ystäviä ja hän on täällä turvassa. Venäjällä hän jäisi yksin, kun isä lähetettäisiin sotaan. Vetoamme sisäministeriin, että isän ja lapsen uhka Venäjällä otettaisiin vakavasti ja he saisivat kutsun turvapaikka-asian suulliseen käsittelyyn maahanmuuttovirastossa. Pyydämme myös, että lapsen etu arvioidaan yksilöllisesti ja asianmukaisesti päätöksenteossa.

Auta isää ja lasta allekirjoittamalla adressi!

Below in English, nedan på svenska

Уважаемый министр внутренних дел,  

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам и просим, чтобы отец и его 14-летняя дочь не были вынуждены вернуться в Россию. Они ищут убежища в Финляндии. Отец - бывший офицер. Он и его дочь принадлежат к таджикскому этническому меньшинству. Отец получил приказ о мобилизации в российскую армию,чтобы воевать против Украины. Ему угрожает реальная опасность быть принужденным к совершению военных преступлений. Его дочь хорошо говорит по-фински и ходит в школу в Финляндии. У нее есть друзья в Финляндии, и ее жизнь здесь в безопасности. Она останется одна в России, когда ее отцу придется идти на войну. Мы обращаемся к министру внутренних дел и просим ее серьезно рассмотреть угрозу и опасность для отца и его дочери. Мы просим провести устное рассмотрение их ходатайства о предоставлении убежища в иммиграционной службе Финляндии. Мы также просим оценить индивидуально и основательно интересы ребенка в процессе рассмотрения.  

Пожалуйста, помогите отцу и его дочери, подписав эту петицию.  

Honorable Minister for Home Affairs,

We, the undersigned, appeal to you and ask that the father and his 14-year-old daughter would not be forced to return to Russia. They have sought protection in Finland. The father is a former officer. He and his daughter  belong to the Tajik ethnic minority. The father has received a mobilisation order to enter the Russian army and fight against Ukraine. There is a real danger for him to be forced to commit war crimes. His daughter speaks Finnish well and she goes to school in Finland. She has friends in Finland and her life is safe here. She would remain alone in Russia when her father would have to go to the war.  We appeal to the Minister for Home Affairs and ask her to seriously reconsider the threat and danger towards the father and his daughter. We ask for an oral examination of their asylum  application at the Finnish Immigration Service. We also ask to assess individually and accordingly the child's best interest during the examination process.

Please help this father and his daughter by signing this petition. 

Till inrikesministern

Vi som har skrivit under adressen ber om att pappan och hans 14-åriga dotter som har ansökt om skydd i Finland inte blir tvångsåtersända till Ryssland. Pappan är en före detta officer och han och dottern hör till en etnisk minoritet, tadzjikerna. Pappan har fått inkallelseorder för att kriga i Rysslands armé mot Ukraina. Faran att hamna och göra krigsbrott är stor och aktuell. Dottern går i skola i Finland och kan finska bra. Hon har vänner och hon är säker i Finland. I Ryssland skulle hon bli kvar ensam efter att pappan sänts ut till kriget. Vi vädjar till inrikesministern att hotet i Ryssland mot pappan och dottern skall tas på allvar och att de ska kallas till asylsamtal i Migrationsverket. Vi ber också om att barnets väl skall bedömas individuellt och vederbörligt i beslutsfattandet.

Hjälp pappan och dottern genom att skriva under adressen!      


Kaisa Huhtala Porin Teljän seurakunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kaisa Huhtala Porin Teljän seurakunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…