Pelastetaan Käpylinnan liikuntakeskus!

Rakennustaiteellisesti arvokkaan Käärmetalon yhteydessä oleva Käpylinna on toiminut vuodesta 1989 Helsingin kaupungin asukkailleen tarjoamana erityisliikuntapaikkana. Siellä järjestetään ohjattua liikuntaa mm. aivohalvaantuneille, kehitysvammaisille, autismi-nuorille, toimintakyvyiltään heikentyneille, syöpä- ja reumapotilaille sekä polion sairastaneille. Ohjattua vesivoimistelua on myös työssäkäyvien XXL kohderyhmälle sekä nuorten ja lasten afasia- ja asperger-ryhmälle. Erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on perjantaisin myös mahdollisuus yli neljän tunnin itsenäiseen harjoitteluun joko yksin tai avustajan kanssa kuntosalissa sekä uima-altaassa. Lisäksi Käpylinnassa järjestetään senioreille viikossa 9 ohjattua kuntoryhmien lattiajumppaa ja 9 vesijumppaa sekä työssäkäyville 2 vesijumppaa. Käpylinnassa käy myös useita erikseen maksavia liikuntaseuroja ja eläkeläisyhdistyksiä, ja lauantaisin ja sunnuntaisin siellä on vauvauintia. 

Nyt kaupungin liikuntalautakunta on 4.2.2016 antanut kiinteistölautakunnalle ja kaupunginhallitukselle lausunnon Jätkäsaaressa sijaitsevan Bunkkerin liikuntatilojen hankesuunnitelmasta. Lausunnossaan lautakunta ehdottaa, että koska Bunkkeri valmistuu vuonna 2019, liikuntavirasto lopettaisi toimintansa Käpylinnassa jo vuoden 2017 peruskorjauksen yhteydessä. Ehdotus on käsittämätön. Jos kaupungilla on varaa maksaa yli 3 miljoonan euron vuosivuokraa Bunkkerin käyttöoikeudesta, onko silloin lopetettava pienin liikuntayksikkö, joka palvelee lasten ja aikuisten erityisryhmiä sekä itseään kuntouttavia senioreita? Lautakuntakin mainitsee pöytäkirjassaan, että Käpylinnan tilat ovat pääosin viraston ”liikunnan ja hyvinvoinnin osaston ohjatun liikunnan käytössä”. Onko lautakunta lainkaan pohtinut, missä erityisryhmät saavat ohjattua liikuntaa kahden väliin jäävän vuoden ajan?

Käpylinna soveltuu erinomaisesti juuri erityisryhmille. Liikkuminen on Käpylinnan kaikissa tiloissa esteetöntä. Niin pukuhuoneissa kuin sauna- ja suihkutiloissa mahtuu kulkemaan rollaattorin avulla ja pyörätuolilla. Käpylinna on pieni, rauhallinen ja turvallinen. Sen henkilökunta on aina paikalla ja aina valmis auttamaan. Lautakunnan mielestä ”Käpylinnan liikuntatilojen nykyiset toiminnat voidaan siirtää Bunkkerin uusiin liikuntatiloihin”.

Bunkkerin isosta liikuntakeskuksesta tulee varmasti hyvin suosittu, mutta pystyvätkö kaikki nyt Käpylinnan palveluja käyttävät erityisryhmät liikkumaan samassa uima-altaassa tai samassa kuntosalissa muiden käyttäjien kanssa? Vai onko Bunkkeriin suunniteltu erityisryhmille oma osastonsa, jossa liikkuminen on esteetöntä, jossa on matalaan altaaseen laskettava tuolihissi sekä suihku- ja saunatiloissa käytettävät pyörätuolit? Tämän lisäksi Bunkkeri sijaitsee aivan kaupungin eteläkärjessä, ja Jätkäsaaren liikenne ja julkiset liikennevälineet ovat tunnetusti toivottoman tukkoisia, kun taas Käpylinna sijaitsee lähes kaupungin maantieteellisessä keskipisteessä, ja sinne on hyvät liikenneyhteydet niin pohjoisesta kuin etelästä, lännestä ja idästä. Nykyisinkin sen palvelujen käyttäjät tulevat joka puolelta kaupunkia.

Jo yli 1000 Käpylinnan liikuntayksikön palveluiden käyttäjää, heidän omaistaan ja avustajaansa on jo paikan päällä allekirjoittanut lopettamista vastustavan adressin. Allekirjoita omasta puolestasi täällä!

Liity myös Facebook -sivulle https://www.facebook.com/kapylinna/?fref=ts

 

Vuosikausia Käpylinnassa kuntoaan ylläpitäneet seniorit:

Raija Jänicke   

Helga Ehrnstén                                                                                 

Seijaliisa Wikström

Ritva Heikola                                             

Irma Nygren

Terttu Pellonpää                                             

Urpu Ilasmaa

Osmo Lappo     arkkitehti, professori emeritus

 

Rädda motionscentret i Käpylinna!

Käpylinna, inrymt i det arkitektoniskt värdefulla Ormhuset, har sen år 1989 fungerat som specialmotionscentrum för Helsingfors stads invånare. Där ordnas handledd motion för bl.a. personer som drabbats av stroke, utvecklingsstörda, autistiska ungdomar, personer med nedsatt funktionsförmåga, cancerpatienter och reumatiker samt personer som insjuknat i polio. I Käpylinna  erbjuds också handledd vattengymnastik för arbetande personer som tillhör målgruppen XXL samt för ungdomar och barn med afasi- och aspbergerdiagnos. Personer som hör till specialgrupperna har också på fredagar möjlighet till ett över fyra timmar långt självständigt träningspass i gymmet samt simbassängen, antingen ensamma eller med sina assistenter. I Käpylinna finns dessutom varje vecka nio handledda golvmotionsgrupper samt nio vattenmotionsgrupper för seniorer samt två vattenmotionsgrupper för arbetande människor. Käpylinna utnyttjas också av ett flertal motions-och pensionsärsföreningar, och på lördagar och söndagar ordnas babysim.

Nu har stadens idrottsnämnd 4.2.2016 gett fastighetsnämnden och stadsstyrelsen ett utlåtande om projektplanen för idrottsutrymmena i Bunkern på Busholmen. I utlåtandet föreslår nämnden, att eftersom Bunkern blir färdig år 2019 borde idrottsverket avsluta verksamheten i Käpylinna ren i samband med totalrenoveringen år 2017. Förslaget är obegripligt. Om staden har råd att betala över 3 miljoner euro i årshyra för nyttjandserätten till Bunkern, skall man då lägga ner den minsta idrottsenheten som betjänar barns och vuxnas specialgrupper samt seniorer som rehabiliterar sig själva? Också nämnden nämner i sitt protokoll, att Käpylinnas lokaliteter huvudsakligen används för ”den handledda motionen vid ämbetsverkets avdelning för främjande av välfärd och hälsa”. Har nämnden överhuvudtaget funderat på var specialgrupperna kan få handledd motion under de två mellanliggande åren?

Käpylinna lämpar sig utomordentligt bra just för specialgrupper. I alla utrymmen i Käpylinna kan man röra sig obehindrat. Såväl i omklädningsrummen som i bastu- och duschutrymmena ryms man att ta sig fram med rollator och rullstol. Käpylinna är litet, lugnt och tryggt. Personalen är alltid på plats och alltid färdig att hjälpa. Enligt nämndens åsikt ”kan de nuvarande funktionerna i Käpylinna flyttas til Bunkerns nya motionslokaliteter”.

Bunkerns stora motionscenter blir säkert mycket populärt, men blir det möjligt för alla specialgrupper som nu  använder Käpylinnas tjänster att rör sig i samma simbassäng eller i samma gym som de andra användarna? Eller har man för Bunkern planerat en egen avdelning för specialgrupperna, där man kan röra sig obehindrat, där det finns en stolhiss som kan sänkas ner i en grund simbassäng samt rullstolar som kan användas i dusch- och bastuutrymmena? Dessutom  är Bunkern belägen i stadens ytttersta sydspets, och trafiken till Busholmen och de allmänna kommunikationerna ger som känt upphov till hopplösa trafikstockningar. Medan Käpylinna däremot finns i stadens geografiska centrum, och trafikförbindelserna dit är goda både från norr och söder, väster och öster. För närvarande kommer Käpylinnas användare fran alla håll i staden.

Mer än 1000 användare av servicen vid Käpylinnas motionsenhet, deras anhöriga och assistenter har ren på ort och ställe undertecknat en adress som motsätter sig nedläggningen. Underteckna för din egen del här. 


Raija Jänicke ja Tanja Jänicke    Ota yhteyttä adressin tekijään