Pelastetaan Matokallion metsä ja kalliot!

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin kaupunginvaltuutetut, lautakunnan jäsenet ja halliyhtiön edustajat:


Säästäkää luontoarvoiltaan merkittävä Matokallion kalliometsä ja etsikää jääurheilukeskukselle vaihtoehtoinen sijoituspaikka.


Myllypuroon kaavaillaan Myllypuron Jääurheilukeskus Oy:n massiivista luisteluhallihanketta, joka on Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen Luisteluliiton yhteinen rakennushanke. Jääurheilukeskus palvelisi erityisesti pika- ja taitoluistelijoita. Alueella on hallin rakentamisen mahdollistava kaavatontti, mutta jääurheilukeskuksen konkreettiseen rakentamiseen liittyen kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöksiä.

Tämän adressin allekirjoittaneet vastustavat hallin sijaintia, eivät itse hanketta.


Jos Myllypuron Jääurheilukeskus rakennetaan suunnitelmien mukaisesti Ratasmyllynkujan pohjoispuolelle Matokallion metsään, niin iso osa luontoarvoiltaan merkittävästä kohteesta tuhoutuu (liitteenä kuva alueesta). Hallin tieltä jouduttaisiin louhimaan arvion mukaan 80 000 ktrm3 kalliota. Louhinta aiheuttaisi ympäristölle peruuttamattoman tuhon ja lisäksi merkittävän melu-, tärinä- ja pölyhaitan Myllykylän, Myllypuron ja Puotinharjun asukkaille. Arvio louhinnan määrästä perustuu Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistassa olevaan esitysehdotuksen kohtaan asia/4 (2.3.2021).

Esityslista kokonaisuudessaan:

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunta/Suomi/Esitys/2021/KUVA_2021-03-02_Kuvalk_4_El/ED522B06-3112-C32B-A554-77D876C00001/Esitys_kaupunginhallitukselle_alueen_varaamiseksi_.pdf


Puu-Myllypuron ja Helsingin kielilukion väliin jäävä Matokallion metsän pohjoispuoli on määritelty kuuluvaksi arvokkaiden kasvillisuus- ja kasvistokohteiden II luokkaan (huomattavan arvokas). Kyseessä on monipuolinen sekä laaja korpi- ja lehtoalue loivasti viettävällä rinteellä ja laaksossa. Alueella kasvaa monia alueellisesti uhanalaisia lajeja, kuten tuppisara, kevätlinnunsilmä, suokeltto, mesimarja ja metsävirna, lehtokorte, lehtokuusama, lehtotähtimö ja purolitukka.


Lisäksi Puu-Myllypuron eteläpuolella oleva Matokallion lehtoalue on tärkeä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tällä alueella on myös vanhaa puustoa ja laho- ja jalopuustoa. Alue on huomioitu METSO- kohteena ja C5-arvometsänä. Matokallion metsä on myös monelle myllypurolaiselle todella tärkeä virkistyskohde.   


Helsingin luonnonsuojeluohjelman ja metsäverkostoselvityksen (2015-2024) yhtenä tavoitteena on määrittää metsäverkostoon sisältyvät metsäiset ydinalueet ja arvokkaimmat metsäkohteet. Toinen tavoite on etsiä uusia metsäisiä luonnonsuojelualuekriteerit täyttäviä kohteita täydentämään nykyistä metsäisten luonnonsuojelualueiden verkostoa.


Matokallion metsä todetaan julkaisussa Metsäverkostoselvityksen kriteerit täyttäväksi alueeksi, jolla esiintyy useita luontoarvoja, kuten harvinaista kasvillisuutta sekä linnustoa.

 

Lisäksi:

Valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on, että rakentamisen ympäristöjalanjälkeä tarkastellaan koko elinkaaren ajalta. Kallion louhinta ja kuljetus kuluttaisivat suuren määrän energiaa. Jo pelkästään kiviaineksen kuljetus aiheuttaisi merkittävän hiilijalanjäljen, joka on huomioitava, jos hanketta esitellään Helsingin hiilineutraaliustavoitetta tukevana tai energiatehokkaana hankkeena.


Pyydämme päättäjiä harkitsemaan toden teolla, onko Myllypuron jääurheilukeskuksen oikea sijoituspaikka keskellä arvokasta luontokohdetta. 
 
Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Osa kaupunkistrategiaa on metsäverkoston vahvistaminen. Rakentamisen vuoksi metsät ja viheralueet vähenevät kuitenkin Helsingissä jatkuvasti. 

Luontoa tarvitaan siellä, missä ihmiset ovat. Pelastetaan Matokallion metsä, kun se on vielä mahdollista!

Adressi toimitetaan kaupunginvaltuutetuille, lautakunnan jäsenille ja halliyhtiön edustajille.
 


Evelina Lorek, liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjä, luistelukoreografi

Inka-Mari Leino, luokanopettaja, kuvataiteen aineenopettaja

Nina Karisalo, filosofian maisteri, biotieteet

Matokallio.tontti_.png

Matokallio.Myllypuro_.2_.jpgMatokallio.Myllypuro_.jpgMatokallio.Myllypuro_.3_.jpgMatokallio.Myllypuro_.4_.jpgMatokallio.Myllypuro_.5_.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Evelina Lorek voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…