Pelastetaan Siivikkalan koulun vanha metsä 2019!

Päivitys 3.9.2019

SIIVIKKALAN KOULUN VANHA METSÄ PELASTUU!

Vanhan metsän alue jätetään asemakaavan ulkopuolelle. Metsänhakkuita ei metsässä tehdä. Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti asiasta yksimielisesti 2.9.2019.

Kiitos kansalaisille ja yhteisöille, jotka ilmaisivat mielipiteensä. Erityiskiitos kansalaismielipidettä kuunnelleille virkamiehille. Kaupunginvaltuustolle kiitos viisaasta päätöksestä.

Kansalaismielipiteellä voi vaikuttaa asioihin!

Työ metsän suojelupäätöksen puolesta jatkuu, jotta sen tulevaisuus turvataan.

Ote kaupunginvaltuuston päätöksestä:

”Kaava-alueen rajausta on tarkistettu ehdotusvaiheessa saatujen palautteiden perusteella siten, että lausunnossa viitattu, koulun pohjoispuolelle sijoittuva vanhan metsän alue jätetään kaava-alueen ulkopuolelle. Tarkennetussa ja supistetussa ehdotuksessa osoitetaan korttelialueet erillispientaloja, asuinpientaloja ja rivitaloja varten. Asemakaavaehdotuksen kokonaispinta-ala on 9,15 hehtaaria, joista korttelialuetta osoitetaan noin 4,9 hehtaaria.

Kaupungin tavoitteena on jatkotyöstää ja -tarkastella kaava-alueen ulkopuolelle jäävän metsäalueen virkistyskäyttöä tukevia kehittämistoimenpiteitä yhteistyössä lähialueen asukkaiden, koulun ja muiden käyttäjäryhmien kanssa osallistavan suunnittelun keinoin erikseen määriteltävän aikataulun ja etenemistapojen pohjalta. Kaava-alueesta poistetuilla alueilla ei siten ole tarvetta tehdä kaavan toteuttamisen kannalta tarpeellisia metsähakkuita.”

 

-------------------------------------------------

Alkuperäinen adressi:

Ylöjärven Siivikkalan koulun vieressä olevaan noin yhdeksän hehtaarin laajuiseen vanhaan metsään on suunniteltu puolet alueesta tuhoava asemakaava. Loppua metsästä uhkaa metsänhoitosuunnitelma, jonka mukaan kaikki uudet kaava-alueet avohakataan.

2015 hakkuut saatiin peruttua. (Linkki vanhaan adressiin.) Nyt keräämme uutta adressia.Tietoa tästä kannattaa levittää laajasti tutuille ja keskustelupalstoille!

Tämän adressin tavoitteena on:

1. Muuttaa suunniteltua asemakaavaa, jotta vanhan metsän päälle ei rakenneta.

2. Saada vanha metsä suojeltua, jotta metsän tulevaisuus on turvattu.

Jokainen voi lähettää osoitteeseen kaavoitus@ylojarvi.fi sähköpostia otsikolla: Muistutus Siivikkalan asemakaavasta, ja kertoa, miksi vanhan metsän aluetta ei saa hakata. Toimi viimeistään 24.6. ennen kello 15. Saat omaan osoitteeseen kaavoittajan vastauksen elokuun alussa. Ei maksa mitään.

Siivikkalan koulun ja päiväkodin toiminnassa oleellinen asia on luonto. Lapsille opetetaan luonnon tuntemusta ja kunnioitusta. Toteutettava metsänhakkuu tuhoaisi vieressä olevan opetuskohteen.

Metsään on helppo mennä, kun se on lähellä. Pihassa ulkoilemisen sijaan lapset pääsevät monipuoliseen metsään. Lähimetsästä löytyy paljon hyviä ja vähän jännittäviäkin paikkoja monipuoliselle leikille ja kokemiselle. Erityisesti pienimpien lasten kanssa liikuttaessa metsän sijainti lähellä päiväkotia on oleellinen. Pidemmälle metsään lähteminen päiväkoti-ikäisten lasten kanssa ei ole aina mahdollista, ja etenkin pienimmät jäävät vaille aitoja luontokokemuksia, jos läheinen metsä hakataan.

Oppiminen luonnossa on kokonaisvaltaista, kokemuksellista ja toiminnallista. Oppimisympäristönä luonto ja metsä on sisätiloja huomattavasti monipuolisempi. Terveen luontosuhteen rakentaminen alkaa jo lapsena ja varhain saaduilla kokemuksilla on merkittävä vaikutus läpi elämän.

Koulun vieressä oleva metsä on kyläläisten paljon käyttämä ja tärkeä virkistysalue. Mahdollisimman luonnontilaisten metsäalueiden sekä laajempien luontoalueiden säilyttäminen palvelee siis koko kylää. Siellä on komeaa 120-vuotiasta tukkipuustoista kalliomännikköä. Alempana on suurten kuusten muodostamaa helppokulkuista metsää polkuineen. Siellä voi virkistyä, marjastaa ja sienestää.

Vetoamme Ylöjärven kaupunkiin Siivikkalan koulun vieressä olevan noin yhdeksän hehtaarin kokoisen vanhan metsän säilyttämiseksi nykyisellään. 

lasten_nuotiopaikka21.jpg

Lasten nuotiopaikka

vanha_kuusikko1.jpg

Helppokulkuista kuusikkoa

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Petri Siuro voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…