Pohjankurun ruoppaushanke lopetettava

Vastaanottaja - Mottagare

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Asemapäällikönkatu 14
PL 36, 00521 Helsinki
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Stinsgatan 14
PB 36, 00521 Helsingfors

 

POHJANKURUN VÄYLÄN SYVENTÄMINEN 6,0 METRIN VÄYLÄKSI
Olemme tutustuneet FCG Finnish Consulting Group Oy:n Liikenneviraston meriosaston
toimeksiannosta laatimaan arviointiselostukseen (tammikuu 2011), joka koskee Pohjankurun
väylän syventämistä 6,0 metrin väyläksi. Hanke on valmisteltu yhden yksityisen yrityksen
intressissä ja valmistelussa on sivuutettu Tammisaaren saariston ainutlaatuiset ympäristö-
ja luontoarvot, joita muutoin on suojeltu mm. Natura 2000 -ohjelmassa ja perustamalla
Tammisaaren saariston kansallispuisto. Erityisesti olemme huolissamme hankkeeseen liittyvistä
suunnitelmista, joiden mukaan syntyvät ruoppausmassat läjitettäisiin merialueelle. Kuukausia
kestävä läjitystoiminta haittaa suuresti läjitysalueiden lähisaarten kiinteistöjen käyttöä. Suurten
ruoppausmassojen läjittäminen merialueelle tulee vaikuttamaan veden laatuun ja aiheuttamaan
peruuttamattomia vahinkoja lähisaarten luonnolle ja ympäristölle. Jos hankkeen suunnittelua
jatketaan, meriläjityksestä on luovuttava ja ruoppausmassojen läjitys on toteutettava niin, ettei
alueen ainutlaatuisia luonto- ja ympäristöarvoja vaaranneta.

FÖRDJUPNING AV FARLEDEN TILL SKURU TILL 6,0 METER
Vi har bekantat oss med den bedömningsbeskrivning som på uppdrag av Trafikverkets
sjöavdelning (januari 2011) har upprättats av FCG Finnish Consulting Group Oy och som gäller en
fördjupning av farleden till Skuru till 6,0 meter. Projektet har förberetts i ett privat bolags intresse
och vid beredningen har man förbigått Ekenäs skärgårds unika miljö- och naturvärden vilka för
övrigt har skyddats i bl.a. Natura 2000-programmet och genom grundandet av Ekenäs skärgårds
naturpark. Vi är i synnerhet oroliga för planerna enligt vilka de kommande muddringsmassorna
kommer att deponeras på havsområdet. Deponeringen som räcker flera månader kommer avsevärt
att störa utnyttjandet av fastigheterna på de holmar som ligger i närheten av deponeringsområdena.
Deponeringen av de stora muddringsmassorna kommer att inverka på vattnets kvalitet samt
förorsaka oåterkalleliga skador på de närliggande holmarnas miljö och natur. Om planering av
projektet fortsätter måste man avstå från deponering i havet och deponering av muddringsmassor
bör deponeras på ett sådant sätt att man inte riskerar områdets unika natur- och miljövärden.

 

Liikenneviraston oma tietopaketti hankkeesta - Trafikverkets infopaket om projektet

http://portal.fma.fi/sivu/www/fma_fi/merenkulun_palvelut/vaylat_kanavat/Pohjankuru

Facebook

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_191056224268250&ap=1