Rahan luominen opetettava oikein

Rahan luomisen opetus on korjattava peruskoulusta yliopistoon. Oppikirjoissa raha kuvataan jonkun talletuksiksi, joita pankit lainaavat eteenpäin. Todellisuudessa kuitenkin juuri pankkien lainananto luo talletukset.

Johdanto

Rahan kehitys maksuvälineestä, arvon mitasta ja arvon säilyttäjästä nykyiseen muotoonsa kuvaa samalla historiallisesti yhteiskunnan kehitystä, monimutkaistumista ja sen toimijoiden riippuvuussuhteen vahvistumista toisistaan. Raha on ollut keskeinen tekijä yhteiskuntajärjestelmän kehityksessä ja toisaalta yhteiskunnan kehitys on osaltaan vahvistanut rahan merkitystä yhteiskunnassa.

Rahalla on suuri rooli jokapäiväisessä elämässämme. Meneillään oleva talouskriisi on jälleen kerran korostanut rahan merkitystä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Vaikka peruskoulun yläluokilla opetetaan taloustietoja ja -taitoja, on hämmästyttävää, että rahan olemus – eli mitä raha itse asiassa on ja miten raha syntyy – ei kuulu peruskoulun opetussuunnitelmaan (2014). Ymmärrys rahan olemuksesta, sekä rahan lyhyt historia, kuuluvat ehdottomasti yleissivistykseen ja näin ollen oppivelvollisuuden piiriin.

Rahan opetus nykyään harhaanjohtavaa

Rahan opetus on monella tapaa vääristynyttä aina peruskoulusta yliopistoon saakka. Esimerkiksi peruskoulussa käytössä olevassa kirjassa Kronikka 9: Yhteiskuntaoppi ja taloustieto (Liisa Hämäläinen ym., Edita, 2007, 9. uudistettu painos, sivu 104) jo heti luvun 16 otsikossa sanotaan ”Pankit – rahaa säästäjiltä lainanottajille” ja itse tekstissä:

”Vaikka talletukset eivät välttämättä nykyisin kasvakaan korkoa, rahat ovat pankissa ainakin turvassa. […] Pankit lainaavat varoja edelleen niille, jotka tarvitsevat lisärahoitusta”.

Sama virheellinen väittämä toistetaan toisen asteen opetuksessa eli lukioissa ja ammattikouluissa. Esimerkiksi kirjassa Kansantalous tutuksi (Mirjam Koskela ja Ari Rousu, Werner Söderström, 2007, 13. uudistettu painos, sivu 72) väitetään:

”…pankkijärjestelmään perustuva rahoitus. Tällöin säästöt talletetaan rahalaitoksiin, jotka välittävät lainarahoituksen sitä tarvitseville.”

Pankit luovat rahaa myöntäessään lainoja

Nykyään raha on velkaa. Tarkemmin sanottuna rahaa tulee kiertoon vain, kun joku ottaa velkaa (tai pankki suorittaa maksun). Kääntäen tämä tarkoittaa, että kun pankeista otetaan lainaa, luovat pankit uutta rahaa kiertoon. Nykyään yli 90 % rahasta on pankkien luomaa rahaa eli pankkitalletuksia ja loput alle 10 % keskuspankin luomaa rahaa eli käteistä ja keskuspankkireservejä (EKP:n kuukausikatsaus, marraskuu 2014, s. S12-S13).

Rahanluontiprosessi on kuvattu totuudenmukaisesti Suomen Pankin julkaisussa ”Lyhyt johdatus rahaan” (Karlo Kauko, 2011). Toisessa Suomen Pankin julkaisussa "Raha ja luotto rahapolitiikassa" (Tapio Korhonen, 2007, sivu 8) asia on kuvattu näin:

"Pankkiraha, eli likvidi pankkitalletus, syntyy nykyisin valtaosin pelkkänä tilikirjauksena luotettavan talletuspankin myöntäessä luottoa asiakkaalleen. Tässä ostovoimaa syntyy tyhjästä."

Eroa pankkien ja muiden rahoitusyhtiöiden välillä on tarkennettu hieman myöhemmin:

"Kyky luoda ostovoimaa tyhjästä tekee pankkien luotoista analyyttisesti eri asian kuin mitä ovat muiden rahoituksenvälittäjien luotot. Muut rahoituksenvälittäjät, kuten rahoitusyhtiöt, eivät luo rahaa, vaan niiden täytyy hankkia rahoitus ensin pankkitileilleen, jotta niiden myöntämät luotot voidaan nostaa. Rahalaitokset puolestaan voivat myöntää luotot ensin ja ne saavat rahoituksen samassa yhteydessä."

Tämä on suoraan ristiriidassa yhteiskuntaopin ja taloustiedon oppikirjojen kanssa. On suorastaan harhaanjohtavaa, että rahajärjestelmän toimintaa opetetaan tällä hetkellä oppikirjoissa kuvatulla tavalla.

Seurauksena väistämätön velkaantuminen

Koska kaikki raha on velkaa, on tällä pitkälle kantavia vaikutuksia yhteiskunnan kannalta. Koska lainoilla on korko, on kaikella rahalla korko. Yhteiskunnan on siis annettava keskimääräisen koron verran kaikesta rahasta pankeille joka vuosi vain, jotta meillä olisi rahaa kierrossa. Toisin sanoen koron takia rahaa on aina palautettava pankkiin enemmän kuin sitä alun perin luotiin. Koska kaikki korkotulot eivät palaudu velallisille tai palautuvat viiveellä, täytyy velan määrän kasvaa, jotta vanhat velat ja niiden korot voidaan maksaa pois. Kaikkea velkaa ei kuitenkaan voida koskaan maksaa pois, koska silloin yhteiskunnassa ei enää olisi rahaa kierrossa. Nykyjärjestelmässä meidän on yhteiskuntana oltava velkaa pankeille, jotta meillä olisi rahaa kierrossa. Tämä myös osittain selittää joidenkin maiden ylivelkaantumisen. Kun yksityinen sektori ei voi tai halua enää ottaa lisää velkaa, joutuu valtio velanottajan rooliin. Järjestelmän ymmärtäminen auttaa käsittämään, miksi velkakriisiä yritetään ratkaista ottamalla lisää velkaa.

Adressin luovutus

Adressiin kerätään nimiä 11.2.2016 saakka, jonka jälkeen se luovutetaan seuraaville tahoille:

  • Opetusministerille.
  • Opetushallitukselle, joka vastaa peruskoulun, ammattikoulun ja lukion opetussuunnitelmasta.
  • Opetushallituksen yhteiskuntaopista vastaavalle yksikölle.
  • Peruskoulun ja lukion yhteiskuntaopin ja taloustiedon oppikirjojen laatijoille.

Adressin yhteenveto

Rahan opetus on nykyään harhaanjohtavaa aina peruskoulusta yliopistoon saakka. Oppikirjoissa raha kuvataan jonkun talletuksiksi, joita pankit lainaavat eteenpäin. Todellisuudessa kuitenkin pankkien myöntämät lainat luovat talletukset.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme rahan kierron ja rahan historian lisäämistä opetussuunnitelmaan, sekä rahajärjestelmän toimintamekanismien kuvaamista totuudenmukaisesti oppikirjoissa.

 

Suomen Talousdemokratia ry
www.talousdemokratia.fi


Suomen Talousdemokratia ry    Ota yhteyttä adressin tekijään