Repin-instituutin järjestämä klassinen kuvataidekoulutus on säilytettävä osana EduKon media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa

Tämän adressin saatetekstin pohjana ovat keskustelut Repin-instituutin/EduKon entisten ja nykyisten opiskelijoiden sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten kanssa. Me allekirjoittaneet vaadimme Repin-instituutin klassisen kuvataidekoulutuksen säilyttämistä osana media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa EduKossa. Osoitamme adressin EduKon päättäjille: toimitusjohtaja/rehtori Petri Tanille ja koulutusjohtaja/vararehtori Timo Ollille.

Me allekirjoittaneet olemme erittäin turhautuneita Kymenlaakson kesäyliopiston päätökseen, joka annettiin tiedoksi 18.4.2023. Sen mukaan lukuvuoden mittainen, maksullinen kuvataidekoulutus on päätetty lopettaa osana kesäyliopiston toimintaa. Opetus viedään loppuun kevätlukukauden 2023 osalta, eikä hakua lukuvuodelle 2023-24 käynnistetä. Syyksi annetaan mm. ”hakijoiden niukka määrä suhteessa toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin”, koulutuksen ”opetusintensiivisyys” ja se, että opetus vaatii ”tavanomaista koulutusta” enemmän resursseja. Tämä päätös liittyy vapaan sivistystoiminnan maksullisen puolen toimintaan, mutta — siitä syystä, että Repin-instituutti on toiminut Kesäyliopiston alaisena tahona — se vaikuttaa suoraan myös Repinin järjestämään ammatilliseen opetukseen EduKon kanssa. Tällä hetkellä tutkintotavoitteisen koulutuksen kohtalo on avoinna ja EduKossa selvitetään klassisen kuvataidekoulutuksen jatkoa osana tutkintotavoitteista koulutusta ensi lukuvuodeksi 2023-2024.

On totta, että Repin-instituutin koulutus on ”opetusintensiivistä" — meidän opiskelijoiden näkökulmasta siinä piileekin sen menestys. Monet haluavat opiskella Repinissä juuri siksi, että he ovat entisissä opinnoissaan pettyneet opetuksen tasoon tai turhautuneet ”itsensä opettamiseen”, mikä harvoin johtaa samanlaiseen kehitykseen ja itsensä haastamiseen kuin taidekoulussa. Repinissä ammattitaitoiset ja omistautuneet, arvostetusta Pietarin taideakatemiasta valmistuneet pedagogit kiertävät luokassa yhdessä tulkin kanssa ja varmistavat, että jokainen opiskelija saa yksilöllistä ohjausta monta kertaa päivässä. Mainittakoon lisäksi, että tulkkimme — jotka ovat myös ammattiin valmistuneita kuvataiteilijoita—ovat varsinaisen työnsä eli tulkkaamisen lisäksi usein toimineet apuopettajan roolissa. Arvokkaita neuvoja on näin saanut niin pidemmän taiteilijauran tehneiltä pedagogeilta kuin myös uransa alkuvaiheessa olevilta taiteilijoilta. Tällainen monitahoinen opetuskontakti sosiaalistaa varsinkin opintojensa alkuvaiheessa olevan taideopiskelijan oman alansa kontekstiin, tuo opintoihin mentorointia ja mahdollistaa verkostojen luomisen jo opiskeluvaiheessa. Ytimekkäästi sanottuna: taideopetuksen tulee olla opetusintensiivistä!

On valitettavaa, että tulosperustainen rahoitusmalli ulottuu myös taideaineiden opetukseen. Suurten mittaluokkien ja määrien logiikka kun ei sovi alalle, jolla oppineisuus vaatii runsaasti yksilöllistä ohjausta sekä aikaa ja tilaa kehittyäkseen. Taiteella ja kulttuurilla on paitsi oma itseisarvonsa, myös konkreettisia kerrannaisvaikutuksia yhteiskunnassa. Taiteellisen ajattelun ja toiminnan kehittämisen tukeminen on uusien innovaatioiden perusta. Lisäksi taiteella ja kulttuurilla on monia ei-mitattavia vaikutuksia, kuten kansalaisten sivistykseen, osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät vaikutukset. Tässä yhteydessä voidaan korostaa myös alueellisen elinvoimaisuuden näkökulmaa: monipuolinen koulutus- ja kulttuuritarjonta lisää kaupunkien vetovoimaisuutta varsinkin nuorten kannalta. Kouvolan ammattiopisto EduKon järjestämä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto voisi erottautua valtakunnallisesti vielä näkyvämmin koulutusohjelmallaan, joka sisältää klassisen kuvataiteen opetusta ainoana Suomessa. Repin-instituutti houkuttelee opiskelijoita ympäri Suomen, ja monet matkustavat pääkaupunkiseudulta tai jopa ulkomailta asti saadakseen korkeatasoista klassisen kuvataiteen opetusta Kotkassa. Vetoamme myös taideopetuksen alueelliseen saatavuuteen: haluamme säilyttää klassisen kuvataidekoulutuksen Kymenlaaksossa.

Kotkassa asuva ja työskentelevä Repin-instituutin perustaja amanuenssi Aleksandra Hintsala (taiteilijanimeltään Aleksandra Kulonen) on uransa aikana tehnyt aktiivista kehitystyötä kymenlaaksolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Voidaankin sanoa, että Hintsala on tehnyt merkittävän kulttuuriteon tuomalla Suomeen ainutlaatuisen kansainvälisen klassisen kuvataidekoulutuksen ja kehittämällä sitä edelleen suomalaiseen koulutusympäristöön sopivaksi. Lisäksi vielä mainittakoon, että hänen vuosien saatossa rakentamat kontaktit — niin kotimaiset kuin kansainväliset — ovat korvaamattomia. Me allekirjoittaneet arvostamme korkealle hänen työtään osana Kymenlaakson taide- ja kulttuurikenttää. 

Me allekirjoittaneet vetoamme EduKon päättäjiin, että he eivät tekisi lyhytnäköistä koulutuspolitiikkaa ja vaadimme Repin-instituutin tarjoaman ainutlaatuisen klassisen kuvataideopetuksen jatkamista osana media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa. Repin-instituutti, kuten monet muut taide- ja kulttuurialan toimijat, tarvitsevat toimintansa kehittämisen tueksi vakautta ja jatkuvuutta pitkän epävarmuuden ajan jälkeen. 

 

Ninni Karjalainen, FM, EduKon ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Repin-instituutissa

25. Huhtikuuta 2023, Kouvola.

 

 

Lisätietoa:

 

Kotkassa sijaitseva kuvataidekoulu Repin-instituutti on järjestänyt korkeatasoista klassista taideopetusta vuodesta 2006 alkaen. Kuvataidekoulutus käynnistettiin alun perin osana Taidekeskus Kyminlinna-projektia kuvataiteilija ja amanuenssi Aleksandra Hintsalan ja Kotkan kaupungin aloitteesta. Kymenlaakson liitto ja Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto ovat tukeneet kuvataidekoulutusta useiden merkittävien apurahojen muodossa. Vuodesta 2013 lähtien Repin-instituutin kuvataidekoulutus siirtyi osaksi Kymenlaakson kesäyliopiston toimintaa.

Kuvataidekoulutusta on järjestetty sekä vapaana sivistystoimintana maksullisena vuoden mittaisena koulutuksena ja lyhytkursseina sekä osana ammatillista opetustoimintaa. Vuodesta 2019 lähtien Repin-instituutissa on ollut mahdollista suorittaa osa EduKon media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta. Kotkassa opiskellaan 1 vuosi (45 osaamispistettä), minkä jälkeen opiskelija on voinut jatkaa opintoja Kouvolassa ja suorittaa loput media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta (laajuus yhteensä 180 osaamispistettä). Tutkintotavoitteiselle linjalle Repinissä on vuosittain valittu noin kymmenen opiskelijaa. Kymenlaakson kesäyliopisto on toteuttanut opinnot yhteistyössä Kouvolan ammattiopisto Edukon kanssa kevääseen 2023 asti.

Repin-instituutin järjestämä koulutus perustuu klassisen taiteen arvostetuille menetelmille, joilla on yli kahdensadan vuoden perinteet. Kuvataidekoulutuksen kontekstissa sana ”klassinen” viittaa eurooppalaiseen klassiseen taidekouluun, joka sai kehityksensä ja on säilynyt Pietarin taideakatemiassa. Kuvataidekoulutuksen opinnot sisältävät klassisia piirustus- ja maalaustehtäviä, kuvanveistoa, anatomiaa, väri- ja perspektiivioppia, taidehistoriaa sekä sommittelua. Lukuvuoden aikana tehtävissä harjoitustöissä tutkitaan erilaisia visuaaliseen havainnointiin liittyviä asioita, joista tärkeimpiä ovat: kolmiulotteisen muodon rakenne ja mittasuhteet, muodon sijainti tilassa, tilan vaikutelma, kylmien ja lämpimien värien suhde, valööri, väriharmonia sekä ilmaisu. Vaikka tekninen osaaminen ja klassisen kuvataidekoulutuksen perinteet toimivat lähtökohtana, opiskelun perimmäisenä tavoitteena on pyrkiä taiteilijan luonteen ja ajattelun yksilölliseen ilmaisuun. Opiskelu Repin-instituutissa luo kattavan akateemisen tieto- ja taitopohjan, jota voidaan hyödyntää laaja-alaisesti kaikilla taiteellisen ja visuaalisen työn osa-alueilla. 

 


Ninni Karjalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ninni Karjalainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…