Teerikarinpuisto

Säilytetään Teerikarinpuisto metsänä!  

LUE ALTA PÄIVITYS 26.5.2017

Turun kaupunki on suunnittelemassa Ruohonpään kaupunginosassa sijaitsevan Teerikarinpuiston kaavoittamista pientaloille. Teerikarinpuisto on varsin luonnontilassa oleva puistometsä, joka sijoittuu Lukoilantien ja Pirttilähteenkadun väliin sekä Pirttilähteenkadulta ylös rinnettä Teräsrautelan koulun kentälle päin. "Puisto" on komea nimitys tälle puistometsälle, joka on siis oikeasti aivan metsää polkuineen, kasveineen ja eläimineen.

Puistometsä on suuren ulkoilijajoukon aktiivisessa käytössä. Metsä on myös Teräsrautelan alakoulun koululaisten, eskarilaisten ja iltapäiväkerholaisten lähin oikea metsä. Siellä suunnistetaan, retkeillään ja tutustutaan luontoon, kasveihin, eläimiin ja tunnelmaan.  

Puistometsässä on siirtolohkareita, jyrkempää kalliota ja kumpuilevaa maastoa sekä selkeitä polkuja, jotka ovat muodostuneet vuosikymmenien käytön aikana. Metsä on ahkerassa ulkoilukäytössä ja se toimii myös viherväylänä yhdistämässä laajempaa ulkoilualueiden kokonaisuutta.

Me allekirjoittajat vaadimme, että Teerikarinpuiston kaavoittamisesta pientalokäyttöön luovutaan ja että puistometsä säilytetään suuren ja ahkeran joukon käytössä.  

 

PÄIVITYS 26.5.2017

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.5.2017 / § 203 tehnyt päätöksen ns. Teerikarinpuiston kaavamuutoksessa. Päätöksen pöytäkirja löytyy täältä:

http://ah.turku.fi/kh/2017/0508012x/3543752.htm

Päätöstä ei tehty yksimielisesti ja siitä on mahdollisuus valittaa. Siitä lisää tietoa alempana.

Mikäli kaupunginhallituksen päätös jää voimaan, tulee alueelle viisi uutta tonttia, joista kolme ns. Perkiönpuiston alueelle, Kustavintien varteen, kaksi Teerikarinpuistoon (Lukoilantien ja Pirttilähteenkadun väliselle puistoalueelle) sekä yksi Mustamäentien päähän, Nuppulanpuistoon (eli Pirttilähteenkadulta nousevan polun päähän).

Alunperin kaavamuutosehdotuksessa oli neljä tonttia Lukoilantien ja Pirttilähteenkadun välisellä puistoalueella ja yksi tontti Pirttilähteenkadun “yläpuolella”, mutta nämä poistettiin kaavamuutosehdotuksesta lautakunnan viimeisessä kokouksessa sekä kaupunginhallituksen toimesta.

Oheinen kuva esittelee kaupunginhallituksen päätöksen muutokset:

kartta11.png

 

 

Tässä vielä linkit tarkempaan karttaan sekä selostukseen.

Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)

Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)

 

 

 Päätöstä ei kaupunginhallituksessa ei tehty yksimielisesti ja muutosta pyrittiin lieventämään puistoalueen osalta enemmän (eli Teerikarinpuiston osalta pyrittiin luopumaan tonteista kokonaan).

Koska rakennuskantaa pystytään tiivistämään Kustavintien varteen tulevilla kolmella tontilla, sekä Mustamäentien päähän tulevalla yhdellä tontilla, tontti 11, tulee puistoalueet muilta osin rauhoittaa asukkaiden virkistysalueiksi. Teerikarinpuisto sekä Nuppulanpuisto ovat alueen asukkaiden ja koululaisten aktiivisessa käytössä olevia lähivirkistysalueita. Tästä kertovat puistoissa kulkevat polkuverkostot sekä lasten metsiin rakentamat majat.

sekä vedottiin siihen, että koska kaavoitus koskee asukkaiden käytössä olevaa puistoaluetta, se tulisi käsitellä merkittävänä muutoksena eli alistaa kaupunginvaltuuston käsittelyyn:

Asemakaavaehdotus on lisäksi esitetty hyväksyttäväksi vähäisen. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 1441/2006 toteaa että ”Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla.” Tämän, sekä asemakaavanmuutoksesta annettu mittava mielipidemäärän perusteella asemakaavanmuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja tulee näin ollen saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tässä linkit kaikkiin päätökseen liittyviin dokumentteihin:

Kh § 203
Liite 1:Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 2.5.2017 § 193)
Liite 2:Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)
Liite 3:Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 2.5.2017 § 193)
Liite 4:Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)
Liite 5:Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)
Liite 6:Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)


Päätökseen on siis mahdollista hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Muutoksenhaku, Valitus MRL 188-191 §§, KuntaL 90§


Kaava-asioissa muutoksenhakukeino on kunnallisvalitus, joka tehdään 30 vrk:n kuluessa hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeudelle.
Kunnallisvalituksen valitusperusteet ovat:
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen (valtuusto, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta) on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusoikeus on asianosaisella sekä kunnan jäsenellä. Kunnan jäsen (KuntaL 4 §) on kunnan asukas, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa sekä se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen kaava välittömästi vaikuttaa.

Tämä päätös on asetettu nähtäväksi 16.5.2017, joten 30 päivän aika tiedoksisaannista alkaa silloin. (Adressin aloittaja Taina Euro on saanut päätökseen liittyvät dokumentit sekä tiedon valitusoikeudesta postissa 24.5.2017. )

Oheisen linkin takana on tarkemmat tiedot tämän päätöksen valitusoikeudesta ja kenelle se tulee osoittaa.

https://www.dropbox.com/s/o424783hets4qak/valitusosoitus.pdf?dl=0


IMG_5444_(1)1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIVITYS 7.4.2017

 

Teerikarinpuiston asemakaavamuutos tulee käsittelyyn lautakunnassa tiistaina 11.4.2017. Tässä linkki dokumentteihin:

http://ah.turku.fi/ksylk/2017/0411009l/3529701.htm

Asiakirjoihin on kirjattu virheellisesti adressin allekirjoittajien lukumäärä. Allekirjoittajilla on mahdollisuus valita, näkyykö heidän nimensä julkisesti. 79 allekirjoittajaa on valinnut, että nimi näkyy vain adressin laatijalle (sekä se voidaan toimittaa eteenpäin tulostettuna). Asemakaavamuutoksen asiakirjoissa nämä 79 on virheellisesti merkitty allekirjoituksensa poistaneiksi, mikä ei ole totta. Neljäsosa adressin allekirjoittajista EI SIIS OLE MUUTTANUT MIELIPIDETTÄÄN. Sen sijaan lukuisa joukko asukkaita, muita kuntalaisia ja lähiseudun toimijoita on jättänyt huolisellisen ja perustellun mielipiteensä. 

 

 

PÄIVITYS 13.6. ja 9.8.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma saapui postissa asianomaisille (rajanaapureille ja suunnitelmassa mainituille osapuolille) juhannuksen jälkeen. Yksi Teerikarinpuiston poluista - puiston yläpäässä, Nuppulanpuiston suuntaan - kulkee osin yksityisen maanomistajan mailla. Kaavoittajan kanta on, että "Kulku polkujen kautta on jatkossakin mahdollista kaavoituksen avulla." 

Toivomme, että edelleen mahdollisimman moni olisi yhteydessä Turun Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäseniin ja korostaisi Teerikarinpuiston säilyttämisen tärkeyttä. 

Suunnitelma löytyy täältä Turun kaupungin sivuilta ja siihen pyydetään kommentit 31.8. mennessä joko kirjallisesti tai puhelimitse.

Adressiin kerätään edelleen nimiä ja adressia kannattaa jakaa mahdollisimman laajasti!

 

PÄIVITYS 27.4:

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä osallistumis- ja arvioimissuunnitelman kokouksessaan 26.4. Alkuperäiseen suunnitelmaan tehtiin liennytys:

"Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ”Teerikarinpuisto" siten muutettuna, että turvataan Teerikarinpuiston luonnonvaraisen metsän ja viherkäytävän säilyminen mahdollisimman laajoina ja hyödynnetään tonttien asemoinnissa mahdollisimman paljon Ylispääntien katualuetta."

Tämä kuitenkin jättää avoimeksi sen, miten monta tonttia alueelle suunnitellaan ja miten ihmeessä luonnonvaraisen metsän turvaaminen voi onnistua samalla rakentaen taloja. Myöskään uuden tien (Ylispääntie, Lukoilantieltä Pirttilähteenkadulle) rakentaminen on kerrassaan kummallista. Tällä hetkellä Pirttilähteenkadun liikenne soljuu tahtia 1 auto / tunti. Voisiko kaupunki sijoittaa rahansa vaikka olemassa olevien teiden parantamiseen sen sijaan, että rakentaa uusia teitä alueille, joilla niille ei ole tarvetta. 

Turun Sanomien uutisointia aiheesta tiistaina 26.4 sekä päätöksen jälkeen keskiviikkona 27.4

KERÄÄMME EDELLEEN NIMIÄ ja tämä vaatimus allekirjoituksineen toimitetaan Turun Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsenille ja kaavoittajalle heti, kun asia etenee sille asteelle, että asianosaisille lähetetään kirjallinen tiedote. Vaadimme myös, että asianosaisiin lisätään Teräsrautelan koulu, Teräsrautelan koulun vanhempainyhdistys, Länsi-Turun asukasyhdistys, Teräsrautelan koulun tiloissa oleva esikoulu sekä iltapäiväkerho. 

Materiaalia 

Kaavaa valmistelee

Ympäristötoimiala / Kaupunkisuunnittelu, kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho puhelin 050 5589 233, etunimi.sukunimi@turku.fi 

Päätöksentekoelin on Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta  

Mielipidekirjoitus TS 23.4

 

Metsän tukemiseksi on perustettu myös Facebook-sivu, joka löytyy täältä:   https://www.facebook.com/teerikarinpuisto/