Työttömälle oikeusturvaa ja parempaa toimeentuloa

 TYÖTTÖMILLE  OIKEUSTURVAA JA PAREMPAA TOIMEENTULOA  

ME ALLEKIRJOITTANEET VAADIMME:

 

* Elvytystä, uusien työpaikkojen luomista, riittäviä palkkatukimäärärahoja ja niiden tehokasta käyttöä PALKATTOMIEN PAKKOTÖIDEN SIJAAN.
* Karensseja (korvaukseton aika) ei saa enää määrätä lainkaan ja voimassa olevat karenssit on purettava. Viiden päivän omavastuu  kaikista työttömyyskorvauksista sekä 5 kk:n odotusaika työmarkkinatuesta on poistettava.
* Työttömyyspäivärahaan saa määrätä 10 %:n alennuksen ainoastaan, jos työnhakija ei ota TES-palkalla ja yleisesti hyväksyttävin ehdoin työnhakusuunnitelmaan kirjattua työtä.
*Aktivointitoimista (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja tulevaisuudessa sosiaalinen kuntoutus ja osallistava työ) kieltäytymisestä ei saa määrätä työttömyyspäivärahan alennusta.
* Selvityspyynnöillä ei saa katkoa työttömyysturvaa. Päivärahan alennuksen saa määrätä vasta moitittavan menettelyn ollessa todettu ja todennettu. Takaisinperintää ei saa tulla. Alennus lasketaan työttömyyspäivärahasta, ei lapsikorotuksesta.

* Työttömyysturva-asioiden siirtämistä puolueettomille hallintotuomioistuimille.

* Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korottamista 10 % eli 70,5 €/kk sekä kansaneläkeindeksin palauttamista täysimääräiseksi.

 

NYKYKÄYTÄNNÖN ONGELMIA PERUSTELUT VAATIMUKSILLE

 

1. Työttömän oikeusturva on erittäin heikko

* Työttömän ja hänen perheensä toimeentulo voi katketa esim. yhden virkailijan mielivaltaiseen päätökseen.

* Pelkkä selvityspyyntö katkaisee työttömyyskorvauksen, vaikka mitään rikkomusta ei olisi tapahtunut.
* Karenssin voi saada myös, jos työhönottaja lausuu väärän todistuksen työnhakijan työhalukkuudesta.
* 3 kk:n karenssi voi tulla tilanteessa, jossa on pakko sanoutua irti työstä, esim. työntekijällä on 0-tuntisopimus eikä työnantaja suostu irtisanomaan häntä.
* Joillakuilla on edelleen voimassa ns. ikuinen karenssi.
* Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisuista ani harva johtaa sanktiopäätöksen kumoamiseen.
* Valitus vakuutusoikeudessa kestää pari vuotta, ja päätös ei yleensä koskaan muutu työttömän eduksi.

* Toimeentulotuen perusosan alentaminen on perustuslain vastaista.

2. Suomi on joutunut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean tarkkailulistalle
* Suomen perusturvan taso on liian matala: kriteeri on puolet mediaanitulosta, eli perusturvan tulisi olla 900 €/kk.
* Korotusvaatimuksemme Kelan työttömyyspäivärahoihin on yllä mainittuun nähden vaatimaton.

3. Karenssin saa nykykäytännön mukaisesti määrätä palkattomasta työstä kieltäytymisestä

* Erilaisissa aktivointitoimenpiteissä työtön saa työmarkkinatuen tai toimeentulotuen perusosan ja vain 9 €:n kulukorvauksen/päivä toisten saadessa usein palkkaa samasta työstä.
* Kuntouttavassa työtoiminnassa on enimmäkseen työkykyisiä ihmisiä, joiden ainoana ongelmana on työttömyys.  
* Toimenpiteet ovat usein tehottomia - vain 3 % työllistyy kuntouttavan työtoimintajakson jälkeen.

 

4. Sanktiot ovat taloudellisesti kohtuuttomia työttömän perheelle

* Karenssin aikana myös toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20 % tai 40 %.
* Sosiaalitoimistoon voi joutua jonottamaan 8 viikkoa, ja laskelmassa koko perheen tulot otetaan huomioon, sen sijaan esim.     velan lyhennystä ei lasketa menoksi.
* Ansiopäivärahan kestoa aiotaan lyhentää, mikäli työtön kieltäytyy toimenpiteestä. Näin pakko palkattomiin töihin lisääntyy.

5. Suomen rikoslaki ei tunne työttömyys-nimistä rikosta eikä syyttömiä tuomita muualla kuin te-hallinnossa

* Työpaikkoja on avoimena mol.fi:ssä tänään 14 827 työpaikkailmoitusta, ja työttömiä on 407 000 (232 000 + toimenpiteessä 171 000 + työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä 153 000).
* Päiväsakkoon verrattuna karenssissa työtön menettää kolminkertaisen rahamäärän.
* Rikoksista ei rangaista kahta kertaa, mutta karenssin lisäksi työttömältä leikataan usein myös toimeentulotuen perusosaa.

6. Osa vapaaehtoistyöstä on työttömiltä kielletty ja voi johtaa karenssiin

* Sitovia ennakkopäätöksiä ei anneta, on vain jälkikäteissanktio eli takaisinperintä. 


7. Karenssien avulla TE-toimistosta sosiaalitoimistoon pudottaminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi

* Kunnan toimeentulotukimenot kasvavat työttömyyspäivärahan puuttuessa.

* Työttömyyspäivärahalla palkattomassa työssä oleville 9 €:n kulukorvauksen maksaa valtio, mutta pelkällä toimeentulotuella oleville 9 €:n toimintarahan maksaa kunnan sosiaalitoimisto.