Suomen on ratifioitava yk:n vammaisten ihmisoikeussopimus viipymättä.Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen toimeenpanoa


Yhdistyneissä kansakunnissa on joulukuussa 2006 hyväksytty historiallinen vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus (CRPD), jonka Suomi allekirjoitti 30.3.2007.


YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia koskeva sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa nimensä mukaisesti vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia. Vammaissopimus rakentuu laaja-alaisen syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteille. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti. Kysymys on yhtäläisten ja yhdenvertaisten ihmisoikeuksien turvaamisesta myös vammaisille henkilöille. Keskeinen edellytys sopimuksen tavoitteiden toteutumiselle on yleinen asennemuutos, minkä aikaansaamiseksi jäsenvaltiot sitoutuvat edistämään stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamista sekä lisäämään tietoisuutta eri vammoista ja vammaisten henkilöiden positiivisesta vaikutuksesta yhteiskunnan monimuotoisuuteen.


Suomi ei ole edelleenkään ratifioinut YK:n vammaissopimusta. YK:n yleissopimus tulee kansallisesti voimaan ja sen sopimusartikloista tulee Suomea sitovaa lainsäädäntöä, kun Suomi ratifioi sopimuksen.


Kansallinen lainsäädäntö olisi mahdollista saattaa vastaamaan YK:n vammaissopimuksen edellyttämälle tasolle nopealla aikavälillä, mikäli Suomesta löytyy tarvittava poliittinen tahto ja kyky toimia.


Pohjoismaista Ruotsi ja Norja ovat ratifioineet YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Yli 60 valtiota on jo ratifioinut sopimuksen, mutta Suomi ei ole näiden valtioiden joukossa.


Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE on päättänyt aloittaa valtakunnallisen ratifiointikampanjan ja kerätä kansalaisilta nimiadressin ratifioinnin edistämiseksi Suomessa. Keräämme nimiä adressiin aina huhtikuun viimeiseen päivään 2010.


”Jokainen, joka ajaa vammaisten etuja CRPD:n avulla, on tärkeä jäsen kansainvälisessä vammaisten oikeuksia ajavassa liikkeessä! Voit siis vaikuttaa päättäjiin kirjoittamalla nimesi tähän adressiin, jonka VIKE ja vammaisjärjestöjen edustajat tulevat luovuttamaan päättäjille ja tulemme
pyytämään myös lehdistöä ja muuta mediaa informoimaan adressista ja rati-
fioinnin edistämisestä.


Yhteystiedot:


Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki
terhi.alinen@kynnys.fi
Gsm: 045 7731 0106


Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
Piispankatu 19
20500 Turku
terhi.alinen@abo.fi


www.vike.fi


SUOMEN ON RATIFIOITAVA YK:N VAMMAISTEN
IHMISOIKEUSSOPIMUS VIIPYMÄTTÄ.


Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen hallitukseen YK:n vammaissopimuksen välittömään ratifioinnin

Petri Niemelä, Kynnys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään