Keskuspuistoa ei saa supistaa

Ota yhteyttä adressin tekijään

Ratkaiseva voitto Keskuspuiston puolustajille korkeimmassa hallinto-oikeudessa

2018-11-08 07:56:12

Korkein hallinto-oikeus ei näe perusteita muuttaa Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisua siltä osin kuin hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Keskuspuistoon, Keskuspuiston länsireunaan ja Hämeenlinnanväylän itäpuolelle osoitettujen C2-merkintöjen osalta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Keskuspuistoon Hämeenlinnan väylään varteen esitettyä rakentamista ei saa toteuttaa.

Helsingin kaupungin kaavoituksesta vastaavien on nyt vihdoinkin otettava vakavasti viher- ja virkistysalueiden merkitys kaupungissa, varsinkin kuin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on samanlainen myös esimerkiksi Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta.

Linkki KHO:n päätökseen: https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1541580128040.html

KIITOKSET KAIKILLE TUHANSILLE IHMISILLE, JOTKA OLIVAT MUKANA PUOLUSTAMASSA KESKUSPUISTOA!


Maija Hakanen

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Helsingin yleiskaavan Keskuspuiston osalta!

2018-02-05 08:27:53

Helsingin hallinto-oikeus antoi 5.2.2018 ratkaisunsa Helsingin uutta yleiskaavaa koskevista valituksista. Hallinto-oikeus kumoaa yleiskaavan muun muassa Keskuspuistoon esitetyn rakentamisen ja Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin osalta. 

Tuhansien helsinkiläisten oikeutettu huoli ja kampanjointi Keskuspuiston säilyttämiseksi on saatu arvoiseensa lopputulokseen. Kuten hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan, yleiskaavassa Keskuspuistoon osoitettu rakentaminen olisi merkinnyt Keskuspuiston virkistysalueen supistumista ja kaventumista laajasti, vaikka Helsingin asukasmäärän kasvu lisää virkistysalueiden tarvetta. Se olisi myös ollut maakuntakaavan vastaista.

Keskuspuiston puolustajat odottavat varmasti, että Helsingin kaupunki tunnustaa tältä osin yleiskaavan lainvastaisuuden, pitää voimassa Keskuspuiston nykyiset asemakaavat ja luopuu rakentamisesta Keskuspuiston alueelle.

Seuraava tavoite on saada Keskuspuisto nykyisessä laajuudessaan sisällytetyksi valmisteilla olevaan kansalliseen kaupunkipuistoon. Hallinto-oikeuden ratkaisu suojelee myös Vartiosaarta, Ramsinniemeä ja eräitä muita viher- ja virkistysalueita.


Maija Hakanen

Keskuspuisto-päivitystä

2017-11-20 11:26:35

Yleiskaava ja Keskuspuisto

Valitusten vuoksi yleiskaava ei ole tullut voimaan. Asia on hallinto-oikeuden käsittelyssä. Hallinto-oikeus on antanut valittajille kuten esimerkiksi Keskuspuistoryhmälle mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen kaupunginhallituksen lausuntoon valituksista.

Vastaselityksemme yhteenvedossa toteamme, että

"KHO:n päätökset osoittavat, että kaupunginhallituksen lausunnossa esitettyjä Keskuspuiston virkistysarvoja ei voida säilyttää, jos valituksenalainen yleiskaava jää voimaan. Yleiskaavan laadinnassa ei ole Keskuspuiston osalta otettu riittävästi huomioon tarvetta turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, ekologisesti kestävään kehitykseen ja riittäviin virkistysalueisiin. Keskuspuiston virkistyskäyttö-, kulttuuriympäristö- ja luontoarvoja ei ole selvitetty ja arvioitu yleiskaavatarkkuutta edellyttävällä tavalla. Yleiskaava ei vastaa myöskään valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, koska se sivuuttaa Keskuspuiston merkityksen seudullisesti ja valtakunnallisesti tärkeimpänä virkistysalueena. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 16 §:n mukaan yleiskaava esitetään kartalla tai kartoilla sellaisessa mittakaavassa, että niistä alueiden käytön ja rakentamisen ohjaustarve ja yleiskaavan tarkoitus huomioon ottaen ilmenevät tarkoituksenmukaisella tavalla alueiden käytön periaatteet, tarpeelliset alueet ja kaavan muu sisältö. Yleiskaavan kaavamääräykset ja niissä käytetty ruututekniikka Keskuspuiston osalta ovat epäselviä Keskuspuiston asemakaava-alueilla ja siksi lainvastaisia.

Kaiken edellä olevan johdosta katsomme edelleen, että Helsingin yleiskaava on Keskuspuiston osalta lainvastainen ja tulee siltä osin kumota."

Keskuspuistoryhmän valitus ja vastaselitys löytyvät kokonaisuudessa Keskuspuistoryhmän nettisivulta https://sites.google.com/site/keskuspuistonpuolesta/valitus.

Hallinto-oikeuden päätös saattaa tulla jo ennen vuodenvaihdetta, mutta mitään varmaa ajankohdasta ei voi sanoa.  

Kaupunkistrategia ja yleiskaavan lyhyen aikavälin toteuttamisohjelma

Yleiskaavan lyhyen aikavälin toteuttamisohjelma ajoittaa suuria hankkeita kuten bulevardisointeja, pikaraitioteitä ja asuntorakentamiskohteita.

ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat vaatineet yleiskaavaa koskevissa valituksissaan, että päätös yleiskaavan hyväksymisestä kumotaan lainvastaisena seuraavilta osin merkinnällä "Kaupunkibulevardi" osoitetut liikenneyhteydet: Länsiväylä (kantatie 51), Turunväylä (valtatie 1), Hämeenlinnanväylä (valtatie 3) ja Lahdenväylä (valtatie 4). 

Toteuttamisohjelma listaa seuraavat kohteet ensimmäisinä toteutettavaksi: Vihdintien kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta), Tuusulanväylän kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta), Malmin lentokenttä (3 aluetta), Jokeriin kytkeytyvät alueet Latokartanossa sekä Roihupellossa, Laajasalon kaupunkibulevardin Yliskylän-osa, Vartiosaari sekä Puotilanrannan ja Rastilan muodostama merellinen kokonaisuus.

Valtuuston syksyllä 2017 hyväksymässä Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 -2021 on todettu, että

"Yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen pikaratikan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana. Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin. Malmin pikaratikan toteuttamisen edellytykset selvitetään. Keskustan raitiotieverkko ja Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee. Helsinkiin rakentuvien uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan täydennysrakentamista."

Yleiskaavan varsinainen toteuttamisohjelman on tiettävästi tulossa lähiaikoina lautakuntakäsittelyyn.  

Kansallinen kaupunkipuisto

Keskuspuiston kohtalo liittyy myös kansallista kaupunkipuistoa koskevaan prosessiin Helsingissä. Helsingin kaupunkistrategiassa todetaan, että

"Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan. Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan ja metsäverkostoa vahvistetaan. Helsingin vesistöjen, sekä pienvesien että rannikkovesien tilaa parannetaan ja kiinnitetään huomiota vaelluskalakantojen elpymiseen. Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite. Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa. Kaupungin puistojen monimuotoisuutta lisätään. Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua."

Helsingin kaupunki on 26.10.17 avannut nettiin kyselyn millainen olisi Helsingin kansallinen kaupunkipuisto. Kysely on avoin kaikille 17.12.2017 asti. Tässä linkki kyselystä tehtyyn uutiseen kaupungin verkkosivuilla: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/nettikysely-helsingin-kansallisesta-kaupunkipuistosta-avattu ja tässä linkki itse kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/3173. Kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa Keskuspuiston säilymiseen. Vastaamiseen on hyvä varata rauhallinen hetki, jotta omat näkemykset saa varmasti kirjattua kyselyyn.


Maija Hakanen

Keskuspuiston puolustajille luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinto

2017-08-27 08:56:11

Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi jälleen perinteiset ympäristöpalkintonsa Suomen luonnon päivänä lauantaina 26.8. Palkinnoista perinteikkäin myönnettiin Helsingin Keskuspuiston suojelun puolesta kamppailevalle Keskuspuistoryhmälle. Merkittävästä ympäristöteosta annettava Ympäristöavaus meni teatteriohjaaja, kirjailija Juha Hurmeelle, ja kotimaisista luontodokumenteistaan tunnettu ohjaaja Petteri Saario sai tämän vuoden Kultainen sulka -palkinnon.

Ympäristöpalkinnon voittanut helsinkiläinen Keskuspuistoryhmä on laaja kansalaisten ja yhteisöjen yhteenliittymä, joka edistää aktiivisesti pääkaupungin lähiluonnon suojelua kaavoituspaineiden alla. Keskuspuistoryhmä on järjestänyt lukuisia mielenosoituksia ja tapahtumia Helsingin Keskuspuistossa ja innostanut esimerkiksi yli 70 tunnettua kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden yhteiskunnan alojen vaikuttajaa vetoamaan helsinkiläisten tärkeän lähiluonnon puolesta.

"Se, että yhteisöllisyydestä palkitaan, sopii hyvin itsenäisyyden juhlavuoteen. Tämä palkinto kuuluu kaikille niille tuhansille helsinkiläisille, jotka olleet puolustamassa Keskuspuistoa", Keskuspuistoryhmää edustanut Maija Hakanen kiitti.

Ehdolla Ympäristöpalkintoon olivat myös luontomatkailun ja luonnon virkistystoiminnan hyvinvointi- ja terveysvaikutuksien parissa ansiokasta työtä tehnyt professori Liisa Tyrväinen sekä erityisesti metsienkäytön ilmastovaikutuksiin perehtynyt erikoistutkija Sampo Soimakallio.

Ympäristöavaus Juha Hurmeelle teatterin jalkauttamisesta luonnonsuojelualueille

Teatteriohjaaja, kirjailija Juha Hurme yhdessä työryhmänsä kanssa on lähtenyt rohkeasti seuraamaan tutkija-kirjailija Samuli Paulaharjun (1875-1944) jalanjälkiä ulottamalla kotimaisen teatteritaiteen kauas keskelle suomalaisia erämaita. Operaatio Paulaharju on viiden vuoden (2014-2018) mittainen hanke, jossa viedään Juha Hurmeen dramatisoimaa, vuosi vuodelta kehittyvää näytelmää Samuli Paulaharjun teoksesta Tunturien yöpuolta viiteen eri erämaakohteeseen Lappiin. Samalla projekti nostaa komealla tavalla esiin myös pohjoisen luonnonsuojelualueiden kulttuurihistoriallisen merkityksen maamme juhlavuoden kunniaksi.

Kultainen sulka kotimaisten luontodokumenttien mestarille

Ohjaaja Petteri Saarion upeat luontodokumentit ovat ihastuttaneet ja inspiroineet suomalaisia luonnonystäviä. Erityisesti Saario tunnetaan dokumenttisarjoistaan Itämeren helmet (2004), Jokiemme helmet (2006), Rajankäyntiä (2009), Järviemme helmet (2012), Veden saartamat (2013) ja Erämaan lumo (2016). Dokumenteissaan Saario on tallentanut Suomen ainutlaatuisen luonnon aina eteläisimmästä ulkosaaristosta pohjoisimpiin erämaihin.

 


Maija Hakanen

Keskuspuisto-kuulumisia

2017-08-21 12:06:11

Keskuspuisto on yksi Suomen 100:sta luontohelmestä. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden hankkeessa Luonnonsuojeluliitto kannustaa ideoimaan, kokemaan ja varjelemaan 100 kansallisesti merkittävää luontokohdetta, jotka haluamme jättää perinnöksi jälkipolville. Helsingin Keskuspuiston luontohelmijuhlaa vietetään Suomen luonnon päivänä lauantaina 26.8.2017 eri puolilla Keskuspuistoa. Monipuolisen tapahtuman ohjelma löytyy muun muassa linkeistä https://www.facebook.com/events/1724848407812381/ ja http://bit.ly/2x4Txtj.

Suomen luonnon päivän pääjuhlaa vietetään Töölönlahdella Hesperianpuistossa klo 12 alkaen. Tapahtumassa jaetaan klo 12.15 Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinto. Yksi kolmesta ehdokkaasta palkinnon saajaksi on Keskuspuistoryhmä! Iloitkaamme ja olkaamme ylpeitä jo tästä ehdokkuudesta, Keskuspuisto on sen arvoinen. 

Keskuspuistoryhmä on kesällä jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle vastineensä lausuntoon, jonka Helsingin kaupunki on antanut Keskuspuistoryhmän valituksesta Helsingin yleiskaavaan Keskuspuiston osalta. Keskuspuistoryhmän valitus ja vastine löytyvät Keskuspuistoryhmän nettisivulta https://sites.google.com/site/keskuspuistonpuolesta/valitus. Hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa saanemme odottaa loppuvuoteen.


Maija Hakanen

Kuntavaalit 2017 ja Keskuspuisto

2017-03-26 07:10:20

Keskuspuistoryhmä pyysi Helsingin kuntavaaliehdokkaita ottamaan kantaa uudessa yleiskaavassa Keskuspuistoon esitettyyn rakentamiseen. Kysyimme ehdokkailta viisi kysymystä:

1) Pitääkö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää nykyisessä laajuudessaan?

2) Oletko valmis ottamaan yleiskaavan uuteen tarkasteluun Keskuspuiston osalta?

3) Kannatatko sitä, että yleiskaavan toteutusohjelmassa Keskuspuistoon ei kaavoiteta rakentamista ja säilytetään Keskuspuiston nykyiset asemakaavat?

4) Oletko valmis muuttamaan Hämeenlinnantien bulevardisointia niin, että Keskuspuistoon ei rakenneta?

5) Pitäisikö mielestäsi Keskuspuisto nykyisessä laajuudessaan sisällyttää suunnitelmaan Kansallisesta Kaupunkipuistosta?

Keskuspuiston uhanalaiseksi valtuustossa saattaneista puolueista, Vihreistä ja Kokoomuksesta vain noin 15 % ehdokkaista uskalsi kertoa kyselyssä julkisesti kantansa. Hyvin niukasti vastauksia saatiin myös kolmannen Keskuspuiston ahdinkoon johtaneen puolueen eli SDP:n ehdokkailta.

Johdonmukaisimmin Keskuspuistoa puolustavat edustajat samoista puolueista, jotka puolustivat Keskuspuistoa myös valtuustossa, eli RKP, KD, Keskusta, SKP&Helsinki-listat  sekä Vasemmistoliitto.

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi noin joka neljäs ehdokas, yhteensä 271 vastaajaa.  Vastauksissaan johdonmukaisimmin Keskuspuistoa puolustaneiden ehdokkaiden nimet löytyvät puolueittain tämän viestin lopusta.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden vastaukset ja kommentit löytyvät Keskuspuistoryhmän nettisivulta https://sites.google.com/site/keskuspuistonpuolesta/kuntavaalit-2017-ja-keskuspuisto.

Kaikki kyselyssä esitetyt keinot ratkaista Keskuspuiston ongelma saivat kyselyssä kannatusta: Yleiskaavan uudelleen tarkastelu Keskuspuiston osalta, Keskuspuiston suojelu yleiskaavan toteuttamisohjelman avulla sekä Hämeenlinnanväylän bulevardisoinnin muuttaminen. Tosin vastaajiksi oli vahvasti valikoitunut Keskuspuiston puolustajia: 174 vastaajaa eli 64 % oli vastannut myönteisesti kyselyn kaikkiin viiteen kysymykseen.

Keskuspuistoryhmä järjesti 18.3. vaalitapahtuman, johon osallistui noin 60 kunnallisvaaliehdokasta. Videot ehdokkaiden Keskupuisto-kannoista löytyvät linkistä https://www.youtube.com/playlist?list=PL3zbNgPhTEzxfKAmraCi23ZLQVF8mHHOP

 

Kuntavaalien 2017 Keskuspuisto-kyselyssä johdonmukaisesti Keskuspuiston
suojeluun sitoutuneet ehdokkaat puolueittain
Kokoomus
Mirita Saxberg
Ogechukwu Eneh
Tapio Klemetti
Jouni Nevalainen
Panu Hämäri
Perttu Hillman
Sebastian Franckenhaeuser
Hannele Luukkainen
Päivi Kiili-Laakko

Vihreät
Sari Näre
Jarmo Nieminen
Satu Falk
Kirsi Helin
Sonja Alanko
Taina Saarinen
Ari Laamanen
Leo Stranius
Ali Hosseini
Antti Vasama Linnanvirta

Sosiaalidemokraattinen puolue
Juha Hätinen
Antti Vuorela
Esa Lehtopuro
Raphaël Tsanga
Susanna Vilkamaa
Sinikka Vepsä
Hanna Varis
Henrik Halen
Arto Dahlman
Thomas Wallgren
Maarit Meskanen
Leea Halmetoja
Juha Kuurne
Ulla Aronen

Vasemmistoliitto
Janina Paasonen
Seppo Paakkinen
Tuija Mikonranta
Mika Välipirtti
Mikko Pöri
Antti Vainionpää
Henrik Nyholm
Heikki Valmu
Pia Rouhiainen
Henri Huittinen
Sirkku Ingervo
Vesa Korkkula
Viktoria Welling
Kirsi Pihlaja
Mikko Vuorinen
Mika Törnström
Marianna Siltala
Alexis Nikkinen
Jukka Lariola
Mervi Juurinen
Merja Helle
J P Roos
Tuula Sundman
Jouni Konttila
Suldaan Said Ahmed aka Musta Leijona
Timo Kallio
Hannu Tapani Tuhkanen
Sami (Frank) Muttilainen
Petra Malin
Anna Vuorjoki

Perussuomalaiset
Erkki Lyly
Lauri Mustonen
Anne Vuori
Lauri Hautamäki
Juhani Strandén
Mikko Naakka
Tauno Kumlander
Sami Ahonen
Calle Viteli
Juha Hytti
Markku Saarikangas
Erkki Saviharju
Jari Kilpinen
Toni Ahva

Mika Raatikainen
Rolf (Fred) Sormo
Jari Laukas
Hannele Kuronen
Erkki Saarinen
Virve Holmlund
Harri Lehtimäki
Petri Bäckman
Sakari Männikkö
Jussi Lindström
Jari Roine
Markku Salomaa
Pia Kopra
Jonne Ruokonen
Toni Paussu
Tarja Laxén
Tuula Salo
Sanna Henriksson
Mari Rantanen
Mika walkama
Kari Vaittinen
Matti Ahonen
Anne Mattila
Marika Sorja
Sirpa-Liisa Kuittinen
Marina Mia Huttunen
Markku Junnila
Sonja Havia
Satu Auvinen

Ruotsalainen kansanpuolue
Linda Ahlblad
Laura Finne-Elonen
Päivikki Ahonen
Liisa Melin
Pia-Maria Lindén-Linna
Lasse Liemola
Björn Månsson
Jan D. Oker-Blom
Jan Gustav Amnell
Tove Ørsted
Niki Hamro
Joakim Horsma
Ann-Mari Bergström
Karin Toyoda

Keskusta
Matias Ollila
August Halonen
Kimmo Tiilikainen
Pekka Puska
Riku Eskelinen
Sakari Tuomisto
Laura Kolbe
Antti Siika-aho
Laura Lakso
Joni Immonen
Seppo Rantamaula
Ville-Veikko Rantamaula

Kristillisdemokraatit
Anneli Louneva
Mariitta Pulkkinen
Paula Plysjuk
Magnus Ahlberg
Tuulikki Vuorinen
Tiina Parkkinen
Elie El-Khouri

SKP ja Helsinki-listat
Mari Saloheimo
Antti Seppänen
Toivo Koivisto
Tiina Sandberg
Markku Jutila
Juha-Pekka Väisänen
Laura Rontu
Talvikki Koivu
Outi Mononen
Hannele Salava
Jussi-Petteri Lappi
Reijo Rinne
Marja-Leena Kalkkinen
Anni Wallenius
Yrjö Hakanen
Ville-Pekka Hakkarainen
Merikukka Kiviharju
Matti Laitinen
Anneli Korhonen
Maria Malmström

Olli Salin
Pia Honkanen
Heikki Ketoharju
Lauri Alhojärvi
Irene Auer
Mikko Korhonen

Piraattipuolue
Satu Immonen
Petrus Pennanen
Richard Andersson

IPU - Itsenäisyyspuolue
Ilkka Luoma
Markku Hämäläinen
Timo Sotikoff
Juho Lyytikäinen

Demokraattinen Liitto - Demokraatit
Pekka Tiainen

Suomen Eläinoikeuspuolue
Leena Koivula


Maija Hakanen

Tarkennus edelliseen tiedotteeseen Keskuspuisto-tapahtumasta ja kuntavaalipaneelista 18.3.2017

2017-03-14 18:40:06

Tarkkasilmäiset ovat varmaan jo huomanneet, että edellisessä tiedotteessa oli varsinaisessa tekstissä väärä päivämäärä Keskuspuistotapahtumalle ja kuntavaalitentille. Otsikossa päivä oli oikein eli 18.3.2017

Vaalipaneelin osallistujat alkavat olla selvillä: Kokoomuksesta Timo Vuori, Vihreästä liitosta Leo Stranius, SDP:stä Mauri Helovirta, Vasemmistoliitosta Mika Välipirtti, Perussuomalaisista Juhani Strandén, RKP:sta Joakim Horsma, Keskustasta Pekka Puska ja SKP&Helsinki-listoista Yrjö Hakanen.


Maija Hakanen

Keskuspuisto-tapahtuma ja kuntavaalitentti 18.3.2017 klo 12-15 Pirkkolassa

2017-03-13 18:36:58

Keskuspuistoryhmä järjestää Keskuspuistotapahtuman ja vaalitentin lauantaina 8.3.2017 klo 12-15 Pirkkolassa, Pirkkolan uimahallilla, Pirkkolan metsätie 6.

Tapahtuman aikataulu on seuraava:

Klo 12.00

Keskuspuistoryhmä jakaa Pirkkolan uimahallilla informaatiota Keskuspuistosta ja Helsingin valmisteilla olevasta yleiskaavasta. Ryhmä videoi kuntavaaliehdokkaiden kantoja Keskuspuistosta ja videot julkaistaan sosiaalisessa mediassa.  

Klo 13.00   

Keskuspuisto-aiheinen kuntavaalitentti uimahallin kokoustilassa. Paneelissa valtuustoryhmien edustajat kertovat näkemyksiään Helsingin yleiskaavasta ja Keskuspuistosta. 

Klo 14.00

Kävelykisa Keskuspuistossa kuntavaaliehdokkaille, joita on pyydetty tekemään kisaa varten itsellesi numerolappu, jossa on oma ehdokasnumero (myös paikan päällä on materiaalia, josta numerolapun voi tehdä). Ehdokkaiden Keskuspuisto-kantojen videointi jatkuu.

Tervetuloa kaikki Keskuspuiston ystävät!        


Maija Hakanen

Keskuspuiston puolustajat jättivät hallinto-oikeuteen valituksen Helsingin yleiskaavan lainvastaisuuksista

2016-12-02 08:20:21

Useat Keskuspuiston puolesta –liikettä lähellä olevat yhdistykset ja yksityiset henkilöt esittävät Helsingin hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa, että Helsingin kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätös kumotaan lainvastaisena Keskuspuiston osalta. Keskuspuiston puolesta -liike ei epävirallisena kansalaisliikkeenä voinut itse jättää valitusta.

Yleiskaava on Keskuspuiston osalta voimassa olevan Uudenmaan maakuntakaavan vastainen, voimassa olevien Keskuspuiston asemakaavojen vastainen ja kaupunginvaltuuston hyväksymän virkistysaluekäyttötarkoituksen vastainen.

Yleiskaavaratkaisu ei myöskään turvaa Keskuspuiston luonnonarvoja. Yleiskaavan vuorovaikutusprosessi ei mahdollistanut kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien toteutumista. Yleiskaavaratkaisu heikentää laajojen kansalaispiirien elinympäristöä virkistysalueiden supistuessa eikä hallintolain 6 §:n mukaisesti suojaa kuntalaisten oikeutettuja odotuksia Keskuspuiston säilymisestä virkistysalueena.

Valituksen ovat allekirjoittaneet Pirkkolan omakotiyhdistys, Pohjois-Haaga-seura, Ruskeasuo-seura, Haagan Työväenyhdistys, Maunulanpuiston palstaviljelijät, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys sekä 22 yksityishenkilöä.

Valituskirjelmä löytyy kokonaisuudessaan linkistä https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrZXNrdXNwdWlzdG9ucHVvbGVzdGF8Z3g6MzhlMTdiNWVmNzlmM2M2

 

 


Maija Hakanen

Keskuspuistoryhmä valittaa Helsingin yleiskaavan lainvastaisuuksista

2016-11-10 08:00:50

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymään yleiskaavaan ja sen valmisteluun liittyy virheellisyyksiä ja lainvastaisuuksia, katsoo Keskuspuistoryhmä. Se valmistelee yleiskaavasta valitusta hallinto-oikeudelle. Keskuspuistoryhmä esittää, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa yleiskaavapäätöksen Keskuspuiston osalta. Tällöin Keskuspuiston nykyiset voimassa olevat asemakaavat toimisivat edelleen Keskuspuiston suojana.

Keskuspuiston asemakaavoissa on selvitetty perusteellisesti sen luonnonarvot ja merkitys virkistysalueena. Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii ottamaan ne huomioon mutta yleiskaavassa ne on sivuutettu viitaten vain kaupunkibulevardien taloudellisiin toteuttamismahdollisuuksiin ja rakennusmaatarpeisiin.

Tällaiset perustelut ovat ristiriidassa yleiskaavalle laissa määriteltyjen sisältövaatimusten kanssa. Ne sivuuttavat myös yleiskaavan vaikutusarviossa esitetyn vakavan huolen Keskuspuiston ekologisten yhteyksien kaventumisesta ja katkeamisesta.

Keskuspuistoon osoitettu rakentaminen on ristiriidassa myös maakuntakaavan kanssa, vaikka maakuntakaavan pitäisi ohjata Helsingin kaavoitusta.

Liito-oravien elinalueita ei ole yleiskaavassa otettu huomioon. Tämä on luonnonsuojelulain vastaista.

Juridista pohjaa Keskuspuistoa koskevalle valitukselle antavat myös yleiskaavan esittämistapaan ja kaavamääräyksiin liittyvät ongelmat sekä kaavoituksen tarkentuvan suunnittelun periaatteen ja luottamuksensuojaperiaatteen rikkominen.

Kuntalaisten, Helsingin omien lautakuntien, liikenneviraston ja Vantaan kaupungin näkemykset sivuutettiin yleiskaavaprosessissa täysin.

Valituksen valmistelussa Keskuspuistoryhmä nojautuu muun muassa Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Kai Kokon ja professori Olavi Syrjäsen Keskuspuistoa yleiskaavassa koskeviin lausuntoihin. Valituksen viimeinen jättöaika on 5.12.


Maija HakanenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.