VASTUSTAMME LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTON SIJOITTAMISTA HOLLOLAAN KEHÄTIEN VARTEEN

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tiedote 24

2023-06-30 05:10:34

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta jätetyn valituslupahakemuksen. Näin ollen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (tiedote 23) jää voimaan.

Viime kädessä Hollolan kunnanvaltuusto päättää, lähteekö se asemakaavoittamaan aluetta. Lisäksi alueelle sijoittuvat eri toiminnot vaativat ympäristöluvan.

Vaikutusmahdollisuuksia on siis vielä.


Hollolalainen

Tiedote 23

2023-03-04 16:26:36
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta tehdyt valitukset.

Kaavasta on tehty valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hollolalainen

Tiedote 22

2021-05-15 14:46:51


Hollolan strateginen yleiskaava 2020 kolmannen kerran kunnanvaltuuston käsittelyssä

Kunnanvaltuusto käsitteli 10.5.2021 kolmannen kerran kunnan strategista yleiskaava 2020 (pöytäkirja 27 §), koska aikaisemmat kaksi käsittelyä oli mitätöity, ensimmäinen 22.2.2021 lainvastaisen lisäyksen ja seuraava 12.4.2021 menettelytapavirheen takia.  

Strategiseen yleiskaavaan 2020 on merkitty 129 hehtaarin suuruinen seudullinen jätteenkäsittelyalue. Jätteenkäsittelyä voi kaavamääräysten mukaan harjoittaa myös vt 12 ohitien eteläpuolelle sijoitetulla noin 150 hehtaarin suuruisella tummanharmaalla TP-alueella, joka ulottuu Soramäen eritasoliittymältä Nostavan eritasoliittymälle.

Kokouksen pöytäkirja:
https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_1052021

Pykälä 27   strateginen yleiskaava 2020, kartat ja muut liitteet:
https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_1052021/Strateginen_yleiskaava_2020(9974)

Valtuuston kokouksen videotallenne on 14 päivän ajan nähtävillä:

https://www.mediaserver.fi/live/hollola
https://www.mediaserver.fi/video/hollola/10016/PvtR6A
Strategisesta yleiskaavasta 2020 voi valittaa, ohjeet pöytäkirjassa §:n 27 yhteydessä.


Hollolalainen

Tiedote 21

2021-04-15 04:48:18

Hollolan kunnanvaltuusto äänesti 12.4.2021 uudelleen strategisen yleiskaavan 2020 hyväksymisestä

Hollolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.3.2021 jättää valtuuston 22.2.2021 tekemän strategisen yleiskaavapäätöksen täytäntöön panematta, koska jätteenkäsittelyalueeseen (ent. kierrätyspuisto) esitettyä ja äänestyksessä hyväksyttyä kirjauslisäystä (”Toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.”) ei ole toteutettu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti. Kunnanhallitus palautti strategisen yleiskaavan 2020 valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Uusintakäsittelyssä 12.4.2021 valtuusto hyväksyi strategisen yleiskaavan 2020 (§ 17) ilman edellä mainittua kirjauslisäystä eli siinä muodossa kuin kunnanhallitus oli kaavan kokouksessaan 8.2.2021 hyväksynyt ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esittänyt.

Jätteenkäsittelyn 129 hehtaarin selvitysalueen lisäksi strategisessa yleiskaavassa 2020 on noin 150 hehtaarin TP-alue, jonka kaavamääräys mahdollistaa jätteenkäsittelyn. Tämä TP-alue sijoittuu selvitysalueen pohjoispuolelle ja vt 12 eteläisen kehätien eteläpuolelle ulottuen Salpakankaan asuinalueiden eteläpuolella noin kolmen kilometrin pituisena kaistaleena Soramäen eritasoliittymältä aina Nostavan eritasoliittymälle asti.

Linkki valtuuston 12.4.2021 kokouksen pöytäkirjaan ja strategisen yleiskaavan 2020 aineistoon
https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_1242021

Valtuuston kokouksen videotallenne on katsottavissa kokouksen jälkeen 14 vuorokauden ajan osoitteessa    https://www.mediaserver.fi/live/hollola

Strategisesta yleiskaavasta 2020 voi tehdä kunnallisvalituksen. Ohjeet löytyvät valtuuston 12.4.2021 pöytäkirjan lopusta.


Hollolalainen

Tiedote 20

2021-03-01 08:52:04

Tiedote 20: Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalue osana  Hollolan strategista  yleiskaavaa 2020 valtuuston käsittelyssä 22.2.2021

Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyi  kokouksessaan 22.2.2021 strategisen yleiskaavan 2020  (§ 8).

Kokouksen pöytäkirjaan (§ 8) pääset joko linkistä

https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_2222021/Strateginen_yleiskaava_2020_hyvaksyminen(9212)

 

tai Hollolan kunnan nettisivuilta  https://www.hollola.fi/
Kunta ja hallinto > Päätöksenteko  > Pöytäkirjojen nähtävilläolo > Pöytäkirjojen ja päätösten nähtävilläolo
Linkit: Esityslistat ja pöytäkirjat 2019 (2.1.2019 alkaen) > Toimielimet  > Valtuusto    linkki: Kokous 22.2.2021 Pöytäkirja

Katso pöytäkirjasta  (§ 8)  mistä ja miten valtuusto äänesti  ja mitä se  päätti kaavassa olevasta Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen  (kierrätyspuisto) selvitysalueesta.

Jätteenkäsittelyalueeseen  tehtiin kaksi  muutos/täsmennysehdotusta, joista äänestettiin. Ehdotusten sisältö selviää itse pöytäkirjasta. Toinen ehdotuksista on myös pöytäkirjan liitteenä.
Liitteinä olevat Äänestyslista 1 ja  Äänestyslista 3 koskevat jätteenkäsittelyaluetta.

 

https://hollola.cloudnc.fi/download/noname/%7Bd5c65b5b-3843-42b2-8c1f-7b11bd773eae%7D/23972

https://hollola.cloudnc.fi/download/noname/%7Bafe24ed0-b03b-44c6-aecc-c29de58cdf72%7D/23974

https://hollola.cloudnc.fi/download/noname/%7B9f1fc284-e339-4565-9e23-0fef5a0eb80b%7D/23978

 

Liitteenä ovat myös strategisen yleiskaavan 2020 pääkartta ja teemakartat, kaavaselostus ja muu aineisto.

Pöytäkirjan (§ 8) alusta löytyy  linkit strategisen yleiskaavan 2020 aikaisempaan käsittelyyn, täsmennysesityksiin ja äänestyksiin kunnan eri  toimielimissä ja lopusta  muutoksenhaku-/valitusohjeet.

 


Hollolalainen

Tiedote 19

2021-02-05 18:18:45

Tiedote 19

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 28.1.2021 Päijät-Hämeen
jätteenkäsittelyalueen sijoittamisesta Hollolaan Kehätien hankealueelle
Salpakankaan eteläpuolelle. Hollolalla on maakuntavaltuustossa viisi
edustajaa. Valtuuston päätös oli yksimielinen.

Lisää tietoa kokouksesta paijat-hame.fi päätöksenteko>maakuntavaltuusto
sekä pöytäkirjan 28.1. pykälät 2 ja 7


Kokouksen pöytäkirja asetettiin yleisesti nähtäväksi 5.2. paijat-hame.fi
-sivuille
etusivu>päätöksenteko> maakuntavaltuusto>maakuntavaltuuston pöytäkirjat ja
esityslistat ->siirry Dynasty-tietopalveluun

Pöytäkirjan pykälä 7: liitteinä kartta suunnittelumääräyksineen ja
kaavaseloste

Maakuntavaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen. Muutosta päätökseen haetaan hallinto-oikeudelta
kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Lisää tietoa muutoksenhausta:
Pöytäkirjan yhteydessä pdf Muutoksenhakuohje
sekä
paijat-hame. fi  etusivu >päätöksenteko>muutoksenhaku

Seuraavaksi hanke siirtyy Hollolan kunnalle. Toteutuakseen
jätteenkäsittelyalue vaatii kuntatason kaavojen laatimista: strateginen
yleiskaava ja asemakaava.

Jätteenkäsittelyalueen tarkoituksena on koota ja keskittää
ympäristöhaittoja aiheuttavat jätteenkäsittelytoiminnot yhteen paikkaan.

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan selostuksen mukaan:

Alueella vastaanotettaisiin ja käsiteltäisiin vuosittain noin ‪740 000‬ tonnia
jätteitä.

Alueelle voidaan tuoda myös jätemateriaaleja muualta Suomesta.

Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi kolme eri jätelajin kaatopaikkaa:
maankaatopaikka, pysyvän ja tavanomaisen jätteen kaatopaikka sekä vaarallisen
jätteen kaatopaikka.

Loppusijoitettavaksi päätyvät vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat
rakennus- ja teollisuusjätteet, jätteenkäsittelystä muodostuneet
hyödyntämiskelvottomat loppujakeet ja hyödyntämiskelvottomat tuhkat sekä
osa pilaantuneista maa-aineksista.

Loppusijoitettavaksi päätyy vuosittain myös ‪150 000‬ tonnia pilaantumattomia
maa- ja kiviaineksia.

Alueella käsitellään myös paloherkkiä jätejakeita kuten rakennus- ja
purkujätteitä ja muita energiakäyttöön sopivia jätejakeita.

Alueella vastaanotetaan ja käsitellään vuodessa maksimissaan noin ‪200 000‬
tonnia metsätähteitä ja vastaavia energiajakeita, kuten risuja ja kantoja ja
kerralla niitä varastoidaan enintään ‪100 000‬ tonnia.

Lisäksi huoltovarmuuspolttoainetta (esim. pelletti tai kivihiili) varastoidaan
enintään 50 000 tonnia kerrallaan.

YVA-selostuksen mukaan vastaanotettavasta vuosittaisesta ‪740 000‬ tonnin
jätemäärästä ‪240 000‬ tonnia vuodessa voi päätyä loppusijoitukseen eli
kaatopaikalle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) varten tehdyissä
selvityksissä Hollolan Kehätie osoittautui luonnon ja ekologisten yhteyksien
kannalta haitallisimmaksi vaihtoehdoksi ja näin ollen kaikkein
sopimattomimmaksi sijoituspaikaksi jätteenkäsittelyalueelle: Haitallisin
neljästä tutkitusta vaihtoehdosta viheralueiden ydinalueiden ja toiseksi
haitallisin toiminnallisen kytkeytyneisyyden (luonnon monimuotoisuuden)
kannalta. Haitallisin, kun kaikkien ekosysteemipalveluiden tarjontaa on tutkittu kokonaisuutena. Hanke lisää metsien pirstoutumista.

Kehätien vaihtoehdolla todetaan olevan myös asukkaiden elinolojen kannalta
korostuneesti sosiaalisia vaikutuksia.


Nämä haittavaikutukset olisivat pitkäkestoisia ja koskettaisivat suurta
joukkoa ihmisiä.
Hankealueen luonnon tuhoutumisella olisi niin ajallisesti kuin alueellisestikin kauaskantoisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
Maakuntavaltuuston päätöksestä laatimassaan tiedotteessa liitto totesi
Kehätien olevan liiketoiminnan kannalta paras vaihtoehto.

 

Hollolalainen

Tiedote 18

2020-11-27 14:10:27

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 ehdotus on nähtävillä 19.11.-21.12.2020 kunnan nettisivuilla.

Kuulutus ja aineistot  (kuulutuksen linkki toimii vain nähtävilläoloajan) :
https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset/Kuulutukset/Strategisen_yleiskaavan_2020_ehdotusvaih(7920)

Kaavaehdotuksen karttojen selainversio ja karttamerkintöjen selitteet:
https://hollola.ubihub.io/

Ehdotusvaiheen aineisto ja karttojen selainversio löytyvät myös
https://www.hollola.fi/strategisen-yleiskaavan-2020-vaiheet
mistä löytyy lisäksi tietoa kaavan selvityksistä ja aikaisemmista vaiheista.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee esittää 21.12.2020 mennessä osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi


Hollolalainen

OTA KANTAA – ESITÄ MIELIPITEESI!

2020-10-16 14:35:30


Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) sijaintia on maakuntahallituksen päätöksellä (8.6.2020) lähdetty suunnittelemaan Hollolan Kehätien alueelle. Hanke on edennyt vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheeseen.

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 15.10.-13.11.2020. Kaavasta on mahdollista antaa palautetta. Palaute on toimitettava maakuntahallitukselle osoitettuna 13.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
toimisto@paijat-hame.fi

tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15100 Lahti.

Tämän jälkeen kaava valmistellaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2021.

Kaavaehdotusta esitellään keskiviikkona 28.10.2020 klo ‪17.00-19.00‬ pidettävässä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Zoom-yhteydellä. Ilmoittaudu ennakkoon 26.10.2020 mennessä sähköpostitse toimisto@paijat-hame.fi  jotta saat osallistumislinkin tilaisuuteen.

Kuulutus ja ehdotusvaiheen kaava-aineisto löytyvät Päijät-Hämeen liiton nettisivuilta: 

https://paijat-hame.fi/jatteenkasittelyalueen-vaihemaakuntakaava/ehdotusvaihe/
kaava-aineisto:
kaavakartta  sekä merkinnät ja määräykset,
kaavaselostus
lisäksi karttasovellus

Kaavaehdotusta on tarkistettu viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella 12.10.2020.
linkit:
Saadut lausunnot (pdf)
Lausuntojen vastineet 12.10.2020 (pdf)
Hollolalainen

Tiedote 16 Hollolalaisille

2020-06-17 19:51:21

Asia: Hollolan strategisen yleiskaavan päivitys meneillään. Strategisen yleiskaavan 2020 luonnos. Jätteen käsittelyn mahdollistava TP-alue levittäytyy Kehätien varrella itään. Tämän myötä jätteen käsittelyn mahdollistava alue siirtyy myös Kierrätyspuiston pohjoispuolella lähemmäksi kehätien pohjoispuolella olevia asuinalueita.


Luonnokseen merkitty kierrätyspuiston selvitysalue on YVA-selvityksen mukaan 152 hehtaaria.
Tummanharmaa jätteen käsittelyn mahdollistava TP-alue on toiset 152 ha.

Kaavamääräykset- tiedosto  s.6:
TP- alueen määräykset: Aluekohtaiset määräykset: Paassilta alueen teollisuus- ja työpaikka-alueelle voidaan muun toiminnan ohella sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen yritystoimintaa.

Strategisen yleiskaavan selostuksessa sen enempää kuin videossakaan ei mainita mitään Paassillan TP-alueen muutoksesta.

2020 Luonnosvaiheen kaikki kartat  ja muu materiaali
https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset/Kuulutukset/Hollolan_strateginen_yleiskaava_2020__lu(6123)
Pääkartta (Kaavakartta 1)
Kaavamääräykset
Selostus
Teemakartat ym.

(Vertaa voimassa oleva strateginen yleiskaava 2017 pääkartta https://www.hollola.fi/library/files/5d08864cc910584f30000186/kaastratyk_lainv_p__kartta.pdf ;    )

Esittelyvideo: str. yleiskaavan luonnos
https://www.youtube.com/watch?v=EK6ibubhgqc&feature=youtu.be

Kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee esittää 26.6.2020 mennessä osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo@hollola.fi.


Hollolalainen

TÄRKEÄÄ

2020-06-14 17:29:44

Maanantaina 8.6. maakuntajohtaja Laura Leppänen esitti maakuntahallitukselle Hollolan Kehätie-vaihtoehdon (VE1) valitsemista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) sijoituspaikaksi. Myös Lahden kaupunki oli nimennyt Kehätien vaihtoehdon Lahden kannalta parhaimmaksi. Maakuntahallitus valitsi Kehätien vaihtoehdon. Seuraavaksi alueesta laaditaan vaihemaakuntakaava.

HOLLOLAN KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ VIIME KÄDESSÄ, laaditaanko kierrätyspuistoalueelle tämän jälkeen asemakaava vai ei eli sijoitetaanko jätteenkäsittelyalue Kehätien varteen vai ei.

Viiden viime viikon sisällä neljässä eri jätteenkäsittelykeskuksessa on ollut suuret tulipalot. Kaikissa niissä paloi samoja jätejakeita, joita aikanaan käsitellään ja varastoidaan kaavaillussa Kehätien jätteenkäsittelykeskuksessakin, kuten rakennus- ja purkujätettä, haketta, puuta, muovia. 

Haluatko sinä tällaista toimintaa Salpakankaan kupeeseen? Nyt on syytä aktivoitua. Kerro mielipiteesi kunnalle ja valtuuston jäsenille sekä muille tahoille ja/tai esitä mielipiteesi ”kierrätyspuistohankkeesta” esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa tai Hollolan Sanomissa.

Vaikuta nyt. Vielä ei ole myöhäistä.

 

 

14.6. Topinoja hälytys 7:28 rakennusjäte

https://www.lsjh.fi/fi/ekopartnereiden-jatekasa-palaa-topinojalla/

Jätteenkäsittelyalueella palaa ”käsittelemätön rakennusjätteen jätekasa"

http://www.tilannehuone.fi/tehtava.php?hash=7fcaa44c15af8e52bdd8f749e5af3833

(Myös vuosi sitten kesäkuussa Topinojan alueella paloi rakennusjätekasa. Palo uhkasi levitä ympäristöön.)

10.6. Jämsässä   hälytys 10:44  Suuroperaatio: yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä ja 70 palomiestä sammuttamassa valtaisaa paloa - apua tarvittiin lisäksi puolustusvoimilta ja rajavartiolta.Hakejätekasasta alkanut palo levisi viereisiin rakennuksiin. 

https://yle.fi/uutiset/3-11394142

otsikko: Valtava jätekasa roihuaa Myllymäen teollisuusalueella Jämsässä, ilmavoimat auttaa sammutuksessa – "Savunmuodostus on aivan hurjaa", kertoo Ylen kuvaaja. Jätteenkäsittelyalueella on laaja palo, joka on levinnyt viereisiin rakennuksiin. Palosta on annettu vaaratiedote.  ---Jätteenkäsittelyalueella paloi useita jätekasoja, ja pyörteilevä tuuli levitti palon myös viereisiin rakennuksiin. 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006536347.html

Jätteenkäsittelylaitoksella palaa suuri hakekasa, josta tuli on levinnyt viereiseen varastorakennukseen sekä murskainhalliin.  Palon syttymissyyksi epäillään murskaimesta lentänyttä kipinää. 

Keskisuomalaisen artikkelit ja videot ovat luettavissa vain lehden tilaajille, linkkien tekstitkin kuvaavia:

https://www.ksml.fi/kotimaa/Tuli-levisi-alkuvaiheessa-naapuritontillekin-jätteenkäsittelylaitoksen-pihalla-palavat-edelleen-3000-tonnin-jätekasat-–-Katso-dronevideo-Jämsän-palopaikalta/1566796#cxrecs_s

https://www.ksml.fi/kotimaa/Jämsänkosken-suurpalon-sammutukseen-saatiin-apua-Puolustusvoimilta-–-Vaahtoyksiköt-ja-Rajavartiolaitoksen-helikopteri-tulivat-hätiin/1567017#cxrecs_s

Jämsän palo näkyy Jyväskylän Roninmäelle asti. 

 

 

28.5. Jokimaalla 08:14  kierrätysyhtiön tiloissa syttynyt sankkaa, terveydelle vaarallista savua ympäristöön levittänyt palo; palo ehti levitä maastoonkin palokunta sai rajattua Purkujätettä, puujätettä ja muovia

https://yle.fi/uutiset/3-11372385

28.5.2020 klo 10.13 otsikko: Lahdessa Jokimaalla iso tulipalo – asukkaita kehotetaan pysymään sisällä

https://yle.fi/uutiset/3-11372385

päivitetty 28.5.2020 klo 17.16 Kierrätysyrityksen tulipalon sammutus jatkuu yhä Lahdessa – katso video valtavasta savupatsaasta

https://www.ess.fi/paikalliset/1859594

29.5.2020 12:05 Jokimaan palopaikalta leviää yhä savua - "Jos oireita tulee, niin asukkaiden pitää ottaa yhteyttä Akuutti24:een

ETLARI  3.6.2020

Likaiset sammutusvedet uhkasivat valua vesistöön. Ympäristönsuojelutarkastaja:  ”Jollakin muulla paikalla ei välttämättä olisi saatu noin lähelle ja hyvin altaita tehtyä.”

 

 

11.5. Tampereella  klo 04:35  

350 asukkaan asuinalue jouduttiin evakuoimaan vaarallisen savun tieltä.jätteiden lajittelu- ja käsittelykeskus. Rakennusjätekasan paloalueen koko on noin 20 metriä kertaa 100 metriä. Jätteenkäsittely-yrityksen kanssa ongelmia, hajuhaittoja ym. vuosia Rakennusjätettä

https://yle.fi/uutiset/3-11345119

Ihan kaikki eivät suostuneet jättämään kotia Tampereella – kuvat näyttävät, miten tulipalosta leviää valtavasti haitallista savua asuinalueelleYhteensä evakuoitavalla alueella asuu noin 350 ihmistä.Pelastuslaitos onnistui iltapäivään mennessä rajaamaan palon alueelle, joka oli noin 75 metriä kertaa 50 metriä ja noin 15 metrin korkuinen. Pelastuslaitos purki kasaa koneilla ja nosti esille palopesäkkeitä, jotta niihin päästäisiin käsiksi sammuttamista varten.

https://yle.fi/uutiset/3-11346996

Tampereen valtavan tulipalon syy jäänee mysteeriksi, vaikka vihiä on syystä: Poliisi ei epäile rikosta, yrityksen pihalla paloja aiemminkin. Huhtikuussa eri jätekasassa  syttyi  2  kytypaloa. Kytypalossa on ollut kyse siitä, että materiaali on päässyt kompostoitumaan ja aiheuttanut lämpötilan nousun. Kun kasa on avattu ja kasaan on tullut happea, palo on syttynyt, totesi yhtiön liiketoiminnanjohtaja. Poliisin mukaan on inhimillinen ja tekninen mahdottomuus selvittää, mikä suuressa jätekasassa tarkkaan ottaen paloi. Yhtiö epäilee litium-akkua. Rakennus- ja purkujätekasoissa on usein sinne kuulumatonta materiaalia

https://yle.fi/uutiset/3-11354971

Viranomainen tarkisti suuren jätepalon jäljiltä Tampereella Deleten toimintaa: pitkä lista korjattavaa – pihalla tuhansia tonneja luvanvastaista jätettä Deleten toiminta ei edelleenkään ole ely-keskuksen mukaan ympäristöluvan mukaista.

https://yle.fi/uutiset/3-11347622

Jätekasan suurpalo ajoi asukkaita evakkoon Tampereella – laitokselle annettiin uhkasakko luvanvastaisista jätteistä viime vuonna….Luvanvastainen kasa on eri kuin eilen tuleen syttynyt rakennusjätekasan. Jätekasoissa aina epäpuhtauksia

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c673fdd4-7e12-4f04-b2d6-1fb7dd625d70

Yksi esimerkki artikkelin Keskustelupalstalta: ongelmia on ollut enemmänkin. Tampereen ympäristövalvontaa on esim. hajuhaitoista tiedotettu useampaan otteeseen ja ympäristövalvonnasta saamani tiedon mukaan eräpäiviä ongelmien poistamiseksi on annettu useita, mutta mitään ei vaan tapahdu.

YLE Uutiset Pirkanmaa  12.5.2020   evakuoidun asuinalueen asukkaan haastattelu: olivat tienneet jätteenkäsittelykeskuksesta muuttaessaan asuinalueelle mutta  luottaneet siihen, ”että Tampereen kaupunki on hoitanut asiat kuntoon, että täällä on turvallista olla ja asua, ettei silloin pidetty vakavana, siinä vaiheessa”.


HollolalainenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…