Vaadimme maantien 8240 peruskorjausta välillä Tyrnävä-Kylmälänkylä

Ota yhteyttä adressin tekijään

Vastaus liikenne-ja viestintäministeriöstä

2023-08-04 12:19:40

Verkko-osasto Päiväys 2.8.2023 Kehittämisyksikkö

 

Hyvä Pasi Majava ja Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistyksen hallitus,

Kiitos yhteydenotostanne koskien maantien 8240 Tyrmävän keskusta-Ylipää tieosuuden peruskorjausta. Yhteydenottonne on ohjattu ministeriön verkko-osastolle perehdyttäävksi ja vastattavaksi. Kirjeenne on myös lähetetty tiedoksi Väylävirastolle.

Päällystettyä tiejaksoa Tyrnävän kuntakeskuksen läheisyydessä on parannettu vuosikymmenten aikana. Viimeksi kyseinen tiejakso on päällystetty noin 10 kilometrin matkalta 1980- ja 1990-luvuilla. Loppuosa, noin 33 kilometriä, on soratietä, jonka ongelmana on tien ”mataluus” eli tie on hieman ympäröivää maanpintaa korkeammalla tai jopa alempana, vaikuttaen tierakenteen kuivana pysymiseen. Tien mataluus yhdessä märkänä huonosti kantavan maaperän kanssa aiheuttaa liikennettä haittaavaa kelirikkoa. Kelirikkoaikana tielle on lisätty mursketta ja paikoin huonommille jaksoille on toteutettu lyhyitä runkokelirikkokorjauksia. Lisäksi tielle tehdään soratusta muutaman vuoden välein.

Soratieosuudelle on tarkoitus toteuttaa soratusta, ojitusta ja lyhyitä runkokelirikkokohteiden korjauksia loppukesän ja syksyn aikana. Näiden toimenpiteiden suunnittelu on vielä kesken. Tien raskas kunnostaminen kuitenkin vaatisi mittavia toimenpiteitä ja olisi erittäin kallista. Nykyisellä tienpidon rahoituksella teiden uudelleen päällystämisen painopiste on päätieverkolla, jossa myös pääosa liikennesuoritteesta on. Nykyinen tienpidon rahoitus mahdollistaa ainoastaan edellä esitettyjen pienimuotoisten kunnostus ja hoitotoimenpiteiden totuettamisen.

Liikenneverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta linjataan lain nojalla laaditussa ja valtioneuvoston selontekona eduskunnalle antamassa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12). Liikenne 12 –suunnitelman ohella teiden kunnossapitoa ohjaa laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Julkista rahoitusta korjausvelan vähentämiseksi ja liikenneväylien kunnon parantamiseksi kohdistetaan muun muassa liikennejärjestelmästä annetun lain sekä pääväyläasetuksen (933/2018) mukaisesti.

Liikenneverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta linjaavaa Liikenne 12 –suunnitelman toimeenpanon osana Väylävirasto on julkaissut yksityiskohtaisen väyläverkon investointiohjelman (vuosille 2024- 2031) sekä väylänpidon perussuunnitelman (vuosille 2023-2026). Väyläverkon investointiohjelman ja väylänpidon perussuunnitelman puitteissa huolehditaa mm. maanteiden päivittäisestä hoidosta ja kunnossapidosta. Nämä suunnitelmat laaditaan valtakunnallisesti yhtenäisin kriteerein Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämän liikenneverkon strategisen tilannekuvan tunnistamiin tarpeisiin ja puutteisiin perustuen.

Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti perusväylänpidon rahoitusta on tarkoitus kasvattaa vuodesta 2025 eteenpäin. Rahoitustason pysyvällä nostolla pyritään varmistamaan, ettei korjausvelka enää kasva ja olemassa olevaa korjausvelkaa pystytään purkamaan. Korjausvelka pyritään vähentämään vuoteen 2032 mennessä 2,2 mrd. euroon koko väyläverkon osalta, myös vähäliikenteinen tieverkko huomioiden. Päällystystöitä ja korjausta vaativia kohteita on kuitenkin enemmän, kuin mihin nykyisellä rahoitustasolla pystytään vastaamaan, huomioiden viimeaikainen kustannustason nousu. Eduskunta päättää perusväylänpidon määrärahoista vuosittain talousarvion yhteydessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviin kuuluu toimialaansa liittyvien poliittisten ja strategisten linjausten ja lainsäädännön valmistelu. Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä ohjaa alueellisia ELY-keskuksia liikenneturvallisuuden, tie- ja liikenneolojen sekä tienpidon tehtävien järjestämisessä. Väylien kunnossapidossa priorisoidaan liikenteellisesti vilkas pääväyläverkko. Osalla vähäliikenteisiä verkkoja korjausvelka kasvaa.

Tienkäyttäjän linja on osa Väyläviraston, ELY-keskusten ja Fintraffic Oy:n toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteisesti toteuttamaa liikenteen asiakaspalvelua. Tienkäyttäjän linjalle (24h p. 0200 2100) voi ilmoittaa esimerkiksi maanteiden päällystevaurioista, tiellä olevasta vedestä, pölyävästä sorasta tai liukkaasta tiestä. Palautetta voi antaa myös mm. osoitteessa https://palautevayla.fi

Maanteiden kunnossapidon osalta lähtökohta liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan on, että maantie on pidettävä yleisen liikenteen tarvetta ja väylän liikenteellistä merkitystä vastaavassa kunnossa. Maantien kunnossapidossa ja kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon muun muassa liikkumisympäristö, alueelliset tarpeet, keliolosuhteet, liikenteen toimivuus ja liikenneturvallisuus sekä kustannustehokkuus. Maanteiden pääväylillä kunnossapidon on oltava korkeatasoista, mutta se saa ajallisesti tai paikallisesti vaihdella kohtuullisessa määrin liikenteelliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden.

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on puolestaan noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon kuljettajalta edellytetään lisäksi, että ajoneuvon nopeus sovitetaan sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet.

Ystävällisin terveisin,

Seppo Kykkänen

Yksikön johtajan sijainen, toimistopäällikkö

Liikenne- ja viestintäministeriö

 


Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistyksen hallitus

Adressi

2023-06-19 05:01:43

Toimitimme juuri kirjatun kirjeen postiin, joka lähtee matkaamaan kohti liikenne- ja viestintäministeriötä. Sitten vaan peukut pystyyn 👍IMG_20230618_211612.jpg


Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistyksen hallitus

Adressi

2023-06-12 09:34:19

Tänään on kirje toimitettu ELY-keskukseen. Adressin mukana toimitettiin muistitikku, joka sisälsi kuvia ja videoita 252 kpl. 

Seuraavaksi toimitamme kirjeen liikenneministerille, kunhan sellainen on valittu.


Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistyksen hallitusJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.