Ryhmäkanne saatava ympäristölakiin

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tuumailua

2014-12-05 09:56:25

En ymmärrä, miksi minun laittamani adressi ryhmäkanteen nostomadollisuudesta ei vedä. Jos sellainen madollisuus saataisiin lakiin, niin se olisi todellinen keino tapella kaivosbuumia vastaan. Satojen miljoonien kenties useitten miljardien kanneuhka voisi olla tehokas keino hillitä kaivosten mellastusta. Kapitalistististä saalistushalua ei voi hillitä muulla kuin rahan menettämisen uhalla. Jos vesistöt pilataan myrkyillä sadoiksi vuosiksi, niin kuin on todennäköistä,niin  siinä taistelussa ei pärjätä vähillä keinoilla. Minulle on ehdoteltu kansalaisaloitteen tekemistä, mutta katson sen olevan liian raskas menettely omille voimilleni. Maassa on jo joukko oikeusoppineita, jotka kannattavat ryhmäkannetta. Tarvittaisiin vain poliittista tahtoa niin asia etenisi. Järvikansaa on maassa arvioni mukaan noin 2,5 miljoonaa, he voisivat jo äänestyskopissa ratkaista asian äänestämällä sellaisia ehdokkaita, jotka kannattavat ryhmäkannetta. Jos joku nuoremmista haluaisi tehdä ryhmäkanteesta kansalaisaloitteen, niin olisin mukana nimien keruussa.

 

Olavi Saastamoinen

 

 
     
 

   


Olavi Saastamoinen

Tuumailua

2014-12-05 04:51:48

     

Olavi Saastamoinen

Kuka vielä väittää, ettei ryhmäkannetta tarvita ympäristötuhoissa

2014-10-02 16:38:41

Velkasaneeraus päästäisi Talvivaaran vahingonkorvauksista: lähiseudun asukkaille pikkuhiluja

11:05

Talvivaaran kaivoksen lähiseudun asukkaat ovat esittäneet yli 250 korvausvaatimusta kaivoksen aiheuttamista vahingoista. Jos kaivosyhtiölle ja sen tytäryhtiölle ehdotettu velkasaneerausohjelma toteutuu, vahingonkorvauksista maksettaisiin vain sadasosa. Velkasaneerausohjelma myös mitätöisi Talvivaaralle ympäristörikosoikeudenkäynnistä tulevat sakot.

Jaatisen mukaan aluehallintovirastolle (avi) suunnattuja korvausvaatimuksia on kaikkiaan 253. Niistä vain 62:ssa on määritelty vaadittu korvaussumma. Jo tästä neljäsosastakin vaatimuksia kertyy yhteensä 7,5 miljoonan euron yhteissumma. Jaatinen ehdottaa, että avissa käsiteltävänä olevat korvausvaatimukset otetaan huomioon saneerausvelkana.

Tarkoittaisiko tämä, että mahdollisista vahingonkorvauksista maksettaisiin vain sadasosa? 

"Sitähän se tarkoittaisi. Yrityssaneerauslain lähtökohta on, että sellaista velkaa, joka on olennaisilta perusteiltaan syntynyt ennen saneerausmenettelyn jättämistä, pidetään saneerausvelkana. Lain mukaan näin on, vaikka seuraamus määrättäisiinkin myöhemmin", Jaatinen sanoo Vihreälle Langalle.

Jos näin käy, mahdollisista korvauksista maksetaan siis sadasosa.

Talvivaara on tähän saakka hyväksynyt oikeiksi vain muutamia korvausvaatimuksia, joiden yhteissumma on 2 000 euroa. Jaatisen saneerausehdotuksen mukaan yhtiö on kertonut todennäköisesti riitauttavansa aluehallintoviraston mahdollisesti langettamat korvaukset.

Jaatisen ehdotuksessa Metsähallituksen noin 8,5 miljoonan euron vahingonkorvausvaatimus on merkitty riidanalaiseksi velaksi, eikä sen maksuun oteta kantaa.

Kaivosyhtiötä odottavasta ympäristörikosoikeudenkäynnistä ehdotuksessa on huomioitu syyttäjän Talvivaaralle vaatima yhteisösakko. Yhteisösakko voi selvittäjän mukaan olla korkeintaan 850 000 euroa. Velkasaneerauksen kannalta määrällä ei ole juuri väliä, sillä mahdollinen sakko on merkitty viimesijaiseksi velaksi, jota ei makseta lainkaan.

Konkurssitilanteessa asukkaiden korvausvaatimuksille voisi käydä vielä kehnommin kuin saneerauksessa: Jaatinen arvioi ehdotuksessaan, ettei kaivoksen konkurssipesästä saataisi irti läheskään tarpeeksi rahaa toiminnan alasajon kulujen peittämiseen. Näin velkojille ei jäisi mitään jaettavaa.

Konkurssi on vielä mahdollinen vaihtoehto, sillä Talvivaaran velkasaneeraukselta puuttuu toistaiseksi rahoitus. Aikaa rahoituksen hankkimiselle on joulukuun alkuun. Velkasaneerausohjelman hyväksyy lopullisesti Espoon käräjäoikeus.

Näyttää siis siltä, että kaivoksesta kärsineille on tarjolla vain huono tai hyvin huono vaihtoehto.


Olavi Saastamoinen

Viimeiset järvet

2014-04-15 06:55:22

Inhorealistinen ennustukseni Talvivaaran pääsystä velkasaneeraukseen näyttää toteutuvan. STT:n uutisten mukaan selvitysmies Pekka Jaatinen pitää Talvivaaraa saneerauskelpoisena edellyttäen, että rahoitus järjestyy. Totta kai se järjestyy.

Suurten velkojien ja pääomistaja Suomen valtion mukaantulo on pomminvarmaa. Talvivaaraan eivät päde talouselämän lait. Kannattamaton toiminta yleensä lopetetaan. Talvivaara ei kuitenkaan ole normaali yhtiö, vaan tutkimuslaitos tai suuri laboratorio, kummin vain asian tahtoo ilmaista. Lääketieteessä uuden lääkkeen kehittäminen kestää yleensä vuosikymmeniä. Talvivaara tekee samansuuntaista tutkimustyötä, kehittämällä köyhien malmien talteenottoon sopivaa bioliotusmenetelmää. Kaivosteollisuus odottaa tutkimuksen tuloksia käsi lompakolla, Suomen valtio uutta hittituotetta, ja kaivosbuumista uutta Nokiaa. Talvivaara ja muukin kaivosteollisuus on osoittautunut tehokkaaksi järvien saastuttajaksi. Kaivoskiimaan järvien tuhoaminen ei näytä juurikaan vaikuttavan, ehkä se tuntuu vain pieneltä uhraukselta tieteen alttarille.

Suomen kansan pitäisi olla järvikansaa, tilastojen mukaan lähes puolet. Järviemme uhraamista kaivosbuumin alttarille ei juurikaan vastusteta. Esimerkiksi noin 1,2 miljoona mökkiläistä kääntävät toisenkin posken.

 


Olavi Saastamoinen

Talvivaara

2014-02-02 08:19:39

Talvivaaran moniongelmainen kaivos on tullut tiensä päähän, edessä on joko konkurssi tai pelastusrenkaana velkasaneeraus.

Holtiton kokeilu ei onnistunut. Asia on kuitenkin pysyttävä todistamaan. Väitteet ilman faktoja ovat arvottomia. Kokeilu on ainutkertainen pohjoisissa olosuhteissa. Toisistaan suuresti poikkeavat vuodenajat ovat aiheuttaneet sille suuria haasteita.

Kysymys on myös siitä annetaanko kaivoksen jatkaa Suomen järviluonnon tuhoamista vai eikö. Olemmeko valmiita maksamaan vaadittavan hinnan.

Asiantuntijoitten on nyt ratkaistava jatketaankin kokeilua vai eikö.

Ratkaisu on pystyttävä tekemään kylmän viileällä järjellä. Hellämielinen tunteellisuus ja sääli on syytä jättää sivuun. Faktat tiivistyvät kahteen.

1. Tomiiko bioliotus kannattavasti pohjolan olosuhteissa?

2. Saadaanko päästövedet pudistettua niin, että ne voidaan laskea luontoon sen elimistöä vahingoittamatta.

Maassamme on kaksi asiantuntijaryhmää joiden tulisi päästä yksimielisyyteen ratkaisusta.

1. Talvivaaran asiantuntijat ja heidän neuvonantajansa

2. Suomen Luonnonsieluliiton asiantuntijat

Juupas eipäs väittelyt ole syytä lopettaa ja katsoa tosiasioita sellaisena kuin ne ovat sekä teoreettisen tiedon, että hankitun kokemuksen pohjalta .

Ellei yksimielistä päätöstä synny, ratkaisu on tehtävä samoin kuin oikeudessa: todisteet ratkaisevat

Puolueettomana tuomarina voisi toimia Kainuun ELy-keskus

 

Tässä vaiheessa pallo on selvitysmies Jaatisella ja velkojilla.

Me suomalaiset olemme järvikansaa, kummalla puolella Sinä olet?

 

 

 

 


Olavi Saastamoinen

Lisää ryhmäkanteesta

2014-01-03 08:23:03

”Ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/1994) 1 §:n mukaan ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut esimerkiksi veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta. Mainitun lain 5 §:n 1 momentin mukaan korvaus esinevahingosta määrätään vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten mukaisesti. Vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava mm. esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvon aleneminen.

Veden pilaantumisesta johtuva kiinteistön arvon aleneminen on korvattava vahinko, mikäli korvattavuuden edellytykset muutoin täyttyvät. Ns. subjektiivisten arvojen menetyksiä ei kuitenkaan korvata.

”Veden pilaantumisesta johtuvaa kiinteistön arvon alenemista koskeva korvausvaatimus käsitellään ja ratkaistaan tilanteesta riippuen joko aluehallintovirastossa tai käräjäoikeudessa. Oikeusministeriö ei voi ottaa kantaa siihen, miten lakia yksittäisessä tilanteessa olisi lainkäyttöelimissä sovellettava. Oikeudellista neuvontaa antavat oikeusaputoimistot ja yksityiset lakimiehet.”

Edelläolevan on sanatarkka lainaus Oikeusministeriön kirjeestä. Talvivaaran tapauksessa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto määräsi kaivosyhtiön neuvottelemään asiasta haitankärsijöitten kanssa. Talvivaara palkkasi lakimiehen käymään noita leivotteluja.

Tilanne on ja ei ole tästä maailmasta. Miten mahtavat esimerkiksi mökkiläiset, mummot ja ukit pärjätä noissa neuvotteluissa ovelan lakimiehen kanssa. Ympäristölainsäädännössä ja ryhmäkannelaissa on selkeästi Talvivaaran ja muitten vastaavien vesistöjä pilaavien tahojen kattava aukko. Myös oikeustieteilijät ovat tämän huomanneet ja kannattavat ryhmäkannejärjestelmän kehittämistä nykyisestä.

 


Olavi Saastamoinen

Vetoomus

2013-12-21 15:33:00

Jos rakastat Savon kauniita järviä ja halut säilyttää niiden vedet vesielävien kotina,  ihmiselle uimakelpoisina ja haluat pöpöjä pelkäämättä heittää järvivettä rantasaunasi kiukaalle,tutustu tähän adressiin ja allekirjoita. Kiitos!

Alla  Juhani Yliruusin kirjoitus eräästä Vuoksen vesistön varrelle tulevasta kaivoshankkeesta.
Juhani kirjoitti: "ja Talvivaara ja Raahe ym. on ihan nakkipaperikaivoksia. Meillä sentään kaivos tehdään valtakunnallisesti arvokkaaseen (suojeltuun) maisemaan sen parhaalle näköalapaikalle, josta se sitten jatku
u lehtojensuojelualueen (MESO onneksi vain) läpi kuukkelikuusikon kautta metsälammelle. Mutta kunta on toki pyytäyt huomioimaan että lammen rannalle on kaavoitettu kesämökkitontteja. Puhdisteut vedet johdetaan RAMSAR kosteikon läpi suoraan Saimaan norpan päälisääntymisalueelle, Linnasaaren kansallispuistoon. Eikä tule pitkät työmatkat kun kirkonkylä on 3km päässä. Ja meistä ne jotka ovat vielä työkykyisiä voivat käydä töissä kotoaan, ainakin niin kauan kun talo putoaa monttuun, elikkäs kaks kuukautta."

 


Olavi Saastamoinen

Rymäkanne uutisia

2013-11-17 19:48:50

Kaivelin OM:n sivuilta lausunnot ryhmäkannelain muuttamisesta. Oikeudenhoidon muutosesitykset vv.2013-2025

Odotetusti elinkeinoelämä ja sen etujärjestö eli nykyinen poliittinen eliitti vastustaa ryhmäkanteen laajentamista. Oikeusoppineet, eräät ministeriöt ja ammattijärjestöt sen sijaan kannattavat ryhmäkannelain perusteellista tutkimista. Asiasta näyttää tulevan poliittinen, joka ratkaistaan  vaaleissa. Nyt kaikki järvikansalaiset ja muut puhtaitten vesistöjen ystävät, kannattamaan ryhmäkanneadressiani.

 

 

 

 


Olavi Saastamoinen

Järvikansan edunvalvonta

2013-10-19 12:11:43

 

 

 


Olavi Saastamoinen

Adressin kannatus

2013-08-18 18:13:13

Hei kaikki allekirjoittajat. Nyt on tullut aika hankkia rymäkannealoitteelle

lisää allekirjoituksia.  Olkaa hyviä ja jakakaa linkkiä.

Kiitos


Olavi SaastamoinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.