Adressi lohikantojen puolesta! Salmon Petition!

Tällä adressilla halutaan ottaa kantaa Valtioneuvoston 31.1.2017 kirjaamaan luonnokseen ja ilmaista yleisön huoli lausuntokierrokselle annettua asetusta kohtaan, joka koskee mahdollisesti voimaan tulevia lohenkalastuksen pyydys- ja aikarajoituksia Suomen merialueilla; Pohjanlahdella ja Perämeren jokisuilla.

Adressin allekirjoittaneiden henkilöiden toimesta pyydetään Valtioneuvostoa säilyttämään kaupallisen merikalastuksen rajoitukset aiemman (347/2016) asetuksen mukaisina ja aloittamaan perusteellisemmat selvitykset valmistellun uuden asetuksen mahdollisista vaikutuksista luonnonlohikantojen merivaellukseen.

Uuden asetuksen sallima, ajankohdaltaan aikaisempi merikalastuksen aloituspäivämäärä ( 1.huhtikuuta ) Suomen rannikko-alueilla, kohdistaisi pyyntipainetta erityisesti geeniperimältään arvokkaisiin suuriin yksilöihin, jotka usein vaeltavat kutujoilleen ensimmäisten nousijoiden joukossa.

Vuodenaikaan nähden aikaisella meripyynnillä saatetaan aiheuttaa ennalta-arvaamattomia seurauksia luonnollisesti kutevaan lohikantaan.

Tämän epätiedon varjolla olisi syytä saada julkilausuma Maa- ja Metsätalousministeriön taholta, asettuuko Valtioneuvoston uusissa merikalastuksen säädöksissä kyseenalaiseksi kohtia EU:n Luonnon Monimuotoisuus strategiasta (2020), ja erityisesti tähän suunnitelmaan sisälletyn kohdan Tavoite 4: KALAVAROJEN KESTÄVÄN KÄYTÖN VARMISTAMINEN - ja sen eriteltyjä osioita. (adressin lopussa linkki strategiaan)

Olisi myös julkisesti perusteltava, aiheutuuko aikaisen meripyynnin sallimisen vuoksi asetuksellista ristiriitaa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetuksen N:o 1380/2013, 2 artiklan Tavoitteista, kohdan 3. kanssa, jonka lausumassa mainitaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteeksi harjoittaa: ´ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvat haittavaikutukset voidaan minimoida´. (adressin lopussa linkki Asetukseen N:o 1380/2013)

 

Uuden merikalastus-asetuksen lausunnolle tulon johdosta useat eri tahot ovat olleet halukkaita ilmaisemaan huolensa, vasta viime vuosina todellista toipumista osoittaneiden lohikantojen puolesta, niin Suomessa kuin Ruotsissakin.  

 

Tämä adressi sisältöineen lähetetään Maa- ja Metsätalousministeriöön keskiviikkona 1.3.2017, jolloin on viimeinen lausuntojen lähetyspäivä.   Ottamalla osaa adressiin, olet tukemassa tulevaisuuden vahvempia lohikantoja; kaikkien osapuolten kalastettavaksi!  

 

Adressin keräämisen kannalla ovat olleet monet AktiiviKalastajat maalla ja merellä, Kalastusvälineiden valmistajat, Elämysmatkojen järjestäjät, Majoituspalvelujen tarjoajat, Kalastusoppaat ja kalastusseurat, Suomessa ja Ruotsissa.

 

Lähteet

EU:n Luonnon monimuotoisuus strategia 2020: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_FI.pdf

Linkki Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetukseen N:o 1380/2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:FI:PDF

Linkki lausunnolla olevaan uuteen asetukseen:

http://mmm.fi/documents/1410837/2045595/LohiasetusLuonnos.pdf/aac61d31-e25e-4ed7-b0e9-671809db2b93

Lausuntopyynnöt asetuksesta on jaettu seuraavasti: http://mmm.fi/documents/1410837/2045595/LAUSUNTOPYYNT%C3%96+LUONNOKSISTA+VALTIONEUVOSTON+ASETUKSIKSI+LOHENKALASTUKSEN+RAJOITUKSISTA.pdf/b8140c20-b887-4c83-b9ba-6e9f3dedd045

EMKR – Toimenpideohjelma

http://mmm.fi/documents/1410837/1801550/EMKR_Suomentoimintaohjelma2014-2020.pdf/3ff00d9f-f9f9-4d32-860e-556b6f9615e6

 

Brief information about this petition in English:

This petition is people’s reguest for Finnish Ministry of Agriculture and Foresty (mmm) to maintain original commercial salmon fishing regulations ’as is’ - presented in valid statement (347/2016) which is effective for Gulf of Bothnia areas. In January 31st of 2017, there have been established (by mmm) a proposal for new commercial sea fishing regulations.

One major difference compared to valide rules is the proposal for earlier start date for salmon fishing in sea areas (1st. of April). This petition demands more thorough scientific study before any new regulations are set.

This study should focus on possible consequences of this new requlation to salmon population in several Bothnia river systems. These new rules may create unknown threat not only to Finnish salmon rivers but also Swedish.

As commonly known the biggest and strongest individuals (high genetic value) of migratory salmon head up to north in late spring and early summer nearby Finnish coast line.

The key concern is that proposed ’1st of April season start ’ is too early and may cause a severe damages to the salmon population in near future. Lets keep in mind that lot of work has been done in past to recover this population in northern rivers.

Therefore the effects to salmon ecosystem should be carefully studied before any new requlations are set.

This petition also reminds that any new requlation set by Ministry should follow EU´s biodiversity strategy (2020) which notices also fish stock.

Those parties who are concerned about new proposal and its outcome and effect to salmon population in Bothnic rivers – please feel free to sign off this petition on this web page.

All given signatures, along this petition will be sent to Finnish Ministry of Agriculture and Foresty in Wednesday 1st. of March 2017.

 

Thank You!      


Kestävän Kalastuksen Kansanpuolue    Ota yhteyttä adressin tekijään