Akaanportin tilat ja sijainti eivät sovellu päiväkotikäyttöön

Akaan kaupunki on varhaiskasvatuspäällikön toimesta ilmoittanut Nahkialan päiväkodin Silkkisiipien vanhempainillassa 12.9.2023, että päiväkotiryhmä tullaan siirtämään Akaanportin teollisuuskiinteistöön. Kiinteistö sijaitsee vilkkaasti likennöidyn huoltoaseman vieressä, moottoritien välittömässä läheisyydessä. Liike- ja korttelialueeksi kaavoitetulla alueella. Päiväkodiksi kaavaillun teollisuuskiinteistön valittömässä läheisyydessä on puuta polttava lämpölaitos, useampi autokorjaamo, katsastusasema jossa tehdään autojen päästömittauksia, talotehdas, metalliverstas, sekä muita teollisuuden kiinteistöjä. Kuten on mainittu, alue on erittäin vilkkaasti liikennöity ja tiellä liikkuu paljon raskasta kalustoa. Kaavaillun päiväkodin piha-alue on pieni asfaltoitu aidattu alue, eikä siinä ole mahdollisuutta saada kosketusta luontoon. Kävelytie kiinteistölle on kapea, ja tienylitykset ovat vilkkaasta liikenteestä johtuen vaarallisia. 

Terveystarkastaja on antanut lausunnon, jossa on todettu että kaavaillun päiväkodin piha-alueella on runsaasta autoliikenteestä johtuen meluhaittaa, sekä pienhiukkas- ja pakokaasupäästöjä. 

Meluhaitta on tutkitun tiedon valossa elimistölle kuormittavaa. Lapsilla pitkäaikainen melualtistus voi johtaa häiriöihin mm. kielellisessä kehityksessä, oppimisessa ja muistissa. Tässä suunnitelmassa siirtää päiväkotiryhmä ei ole huomioitu erityislasten kuten aistiyliherkkien lasten tarpeita. 

Pienhiukkaset ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma, mutta joka “hiljaisena tappajana” usein jää huomiotta. Merkittävimpiä pienhiukkaspäästöjen lähteitä ovat liikenteen pakokaasu- ja katupölypäästöt, puun pienpoltto, teollisuus- ja energialaitokset. Ulkoilman pienhiukkasille altistutaan myös sisätiloissa, jonne ne kulkeutuvat talon rakenteissa olevien aukkojen ja ilmanvaihdon mukana. Erityisesti lähellä olevista polttoperäisten hiukkasten lähteistä kuten vilkkaasta autoliikenteestä. Erityyppisille ärsytysoireille herkimpiä ovat hengityselinsairaat sekä pienet lapset. Astmasta ja keuhkoahtaumataudista kärsivien sairaus saattaa pahentua huonon ilmanlaadun vuoksi hyvin nopeasti niin, että he tarvitsevat jopa sairaalahoitoa. Erityisen haitallista terveydelle on vuosia kestävä pitkäaikainen altistuminen pienhiukkasille. Tästäkin päiväkotiryhmästä löytyy näitä lapsia jolla on päivittäistä hoitoa vaativia keuhkosairauksia. 

Varhaiskasvatuslakiin nojaten teollisuuskiinteistö ei vastaa käsitystä päiväkodista. 

Vetoamme varhaiskasvatuslakiin lukuun 2 jossa

4 § Lapsen edun ensisijaisuus

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

sekä 

10 § Varhaiskasvatusympäristö

Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys.

 

Näiden ympäristö olosuhteiden ja varhaiskasvatuslain nojalla vaadimme kaupungin päättävää tahoa arvioimaan tämän muutoksen uudelleen. 

Varhaiskasvatuksen tilojen puutteelliseen tilanteeseen on löydyttävä jokin muu ratkaisu kuin lasten hyvinvoinnin kustannuksella tehty päätös. Nämä ajatukset ovat vanhempien huolesta ja näkulmasta, eikä poissulje huolta henkilökunnan altistumiselta. 

Ihan kaikkien Akaan lasten hyvinvoinnin asialla Silkkisiipien vanhemmat.