Antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen on jatkuttava Helsingin yliopistossa

(To see the petition in English, please scroll down and click "näytä lisää".)

 

Antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen on jatkuttava Suomessa

Helsingin yliopisto (HY) aikoo lakkauttaa antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden kesällä 2024. Tämä kattaa entisen klassillisen arkeologian, eli antiikin materiaalisen kulttuurin, sekä muinaisen Kreikan ja Rooman arkeologian ainealueet. Me adressin allekirjoittajat vaadimme, että antiikin materiaalisen kulttuurin säännöllinen luento-opetus jatkuu Helsingin yliopistossa ja siten Suomessa. Paras ratkaisu tähän olisi, että vuonna 2018 täyttämättä jätettyyn klassillisen arkeologian lehtorin tehtävään valitaan uusi henkilö. Näin opetuksen jatkuvuus taataan oppiaineessa, joka on eurooppalaisen sivistyksen kulmakivi.

Antiikin aineellisen kulttuurin opetus tukee filologian lisäksi monia humanistisia oppialoja ja eurooppalaisen sivistyshistorian sekä kulttuuriperinnön tuntemusta. Oppialan pätevä opetus on myös ollut osaltaan edellytyksenä sekä HY:n korkean profiilin kansainvälisille projekteille, että Suomen Rooman-, Ateenan- ja Lähi-idän-instituuttien tutkimustoiminnalle. Samoin alan koulutetut osaajat ovat mahdollistaneet suositut näyttelyt, jotka saattavat antiikin ja sen jälkivaikutuksen tutkimusta suuren yleisön tietoisuuteen.

Antiikin materiaalisen kulttuurin opetus on alkanut Suomessa 1780-luvulla. Klassillisen arkeologian perusopinnot on voitu suorittaa Helsingissä 1980-luvun alusta ja aineopinnot 1990-luvun alusta, jolloin se oli jo itsenäinen oppiaine. Lehtoraatti perusteettiin vuonna 2005. Oulun lehtoraatin täyttämättä jättämisen jälkeen HY tarjosi antiikin materiaalisen kulttuurin opetusta säännöllisesti ainoana Suomessa vuosina 2014‒2018.  Vuoden 2018 jälkeen klassillinen arkeologia ei ole enää ollut itsenäinen oppiaineensa ja opetus on järjestetty pääasiassa projektien kautta. Opiskelijoiden on ollut mahdollista suorittaa kaksi opintokokonaisuutta.

Nyt nämä kokonaisuudet ja opetus aiotaan lakkauttaa. Kurssit ovat olleet useiden alojen opiskelijoiden keskuudessa erittäin suosittuja. Aiemmin käytetty peruste, että resurssit olisivat opiskelijamääriin nähden erinomaiset, ei pidä paikkaansa. Nyt lakkauttamispäätöstä perustellaan sillä, että opetukselle ei ole pitkäaikaista ratkaisua, ja että opintokokonaisuuksia ei suoriteta. Klassillisen arkeologian lehtoraatin palauttaminen on ainoa opiskelijoita ja yliopistoa palveleva pitkän aikavälin ratkaisu, joka turvaa opetuksen,  mahdollistaa opintokokonaisuuksien suorittamisen, ja luo vakautta vuosia jatkuneeseen epävarmuuteen.

Lakkauttamalla antiikin materiaalisen kulttuurin opintokokonaisuudet HY heikentää opetuksen ja tutkimuksen pohjaa, sekä omaa asemaansa eurooppalaisena huippuyliopistona, jonka keskeinen arvo on sivistys. Päätös karkottaa opiskelijoita, kansainvälisiä osaajia ja rahoitusta. Sen sijaan jatkamalla opetusta ja täyttämällä lehtorin tehtävän HY voi pienellä taloudellisella panostuksella taata jatkuvuuden osaamisessa, jota tarvitaan niin yliopistossa, kotimaassa kuin kansainvälisilläkin kentillä.

Lisätietoa antiikin aineellisen kulttuurin opetusperinteestä Suomessa: http://www.taidehistorianseura.fi/tiedotteet/taidehistoriallisia-tutkimuksia-50/

Symposion ry:n kannanotto:  https://rostrasymposion.wixsite.com/rostra/post/symposion-ry-n-kannanotto-antiikin-kulttuurin-opetuksen-puolesta  

 

Allekirjoittajat:  

Symposion ry

Palladion ry

Patina ry

Taberna Latina

Fibula ry

Antiikintutkimuksen verkosto

Trivium, Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry

   

Teaching of Ancient Culture* must continue in Finland  

University of Helsinki is planning to disband the teaching of Ancient Culture, starting from the summer of 2024. This includes the subjects of Greek and Roman archaeology and material culture of the ancient world; a discipline previously known as classical archaeology. The signatories of this petition demand that the regular contact teaching of Ancient Culture or classical archaeology will continue at the University of Helsinki, and this way in Finland. The optimal solution to this would be the re-opening of the position of university lecturer of classical archaeology, and selecting a new lecturer to this position. This way the continuation of teaching will be ensured in a discipline that ultimately is one of the cornerstones of European civilisation.

The teaching of material cultures of the ancient world supports the studies of philology, other humanistic disciplines, and the understanding of European history of civilisation and cultural heritage. Competent teaching has been a requirement for the high-profile projects taking place at the University of Helsinki, and the research at Finnish Institutes in Rome, Athens, and Middle East. The experts of the field have made it possible to organise various popular exhibitions that have brought research of antiquity and its legacy into the knowledge of larger audiences.  

The teaching of classical archaeology first began in Finland in the 1780s. At the University of Helsinki, the basic studies (15 study points) have been available for students since the early 1980s, and the intermediate studies (30 study points) since the early 1990s. After the discontinuation of the lectureship of classical archaeology in Oulu, the University of Helsinki offered regular contact teaching of classical archaeology as the only instance in the country between 2014-2018. Until 2018, classical archaeology also had the status of an independent discipline. Since then, teaching has been organised with multiple projects from different disciplines, and students have been able to complete two study modules of 15 and 30 study points, or 3-6 courses respectively.

Now the university plans to disband the teaching and discontinue the study modules. The courses have been extremely popular among the students. The arguments used in support of not opening the position of lecturer of classical archaeology in 2018 included the excellent resources of the discipline in relation to number of students. Now the decision to discontinue the teaching is supported by claims that the discipline is unable to provide a long-term solution to the unstable teaching situation, and students do not complete the entire study modules, only isolated courses. Re-opening the position of lecturer of classical archaeology is the only long-term solution that benefits both students and the university; it secures competent teaching, enables the completion of study modules, and brings stability to the uncertain situation that has lasted for years.

By discontinuing the teaching of ancient material culture and disbanding the study modules, the University of Helsinki debases both teaching and research, and erodes its own status as a European elite university that regards sophistication and civilisation as its key values. This decision will drive away both students and international experts, as well as funding for research projects. By opening the position of lecturer of classical archaeology and selecting a new lecturer to this position, University of Helsinki can ensure the continuation of expertise appreciated in the academic world, in Finland, and in the international arenas.  

*Previously classical archaeology; Ancient Culture is a name given by the University of Helsinki to the study module in the rearranging of the teaching and discontinuing the position of the lecturer of classical archaeology in 2018.

More information on the history of teaching ancient material culture and classical archaeology in Finland: http://www.taidehistorianseura.fi/tiedotteet/taidehistoriallisia-tutkimuksia-50/

Statement by the student organisation of Ancient Languages and Cultures, Symposion ry: https://rostrasymposion.wixsite.com/rostra/post/symposion-ry-n-kannanotto-antiikin-kulttuurin-opetuksen-puolesta

 

Signatories:  

Symposion ry

Palladion ry

Patina ry

Taberna Latina

Fibula ry

Antiikintutkimuksen verkosto

Trivium, Tampere Centre for Classical, Medieval, and Early Modern Studies

Network for Early Modern Research in Finland

 

 

Undervisningen i antikens kultur måste fortsätta i Finland  

Helsingfors universitet (HU) planerar att avbryta undervisningen i antikens kultur sommaren 2024. Detta omfattar ämnesområdena för den tidigare klassiska arkeologin, som innehåller antikens materiella kultur, och arkeologin i antikens Grekland och Rom. Vi, undertecknarna av anförandet, kräver att undervisningen i antikens kultur fortsätter vid Helsingfors universitet, och därmed i Finland. Den bästa lösningen för detta vore att ny lektor utses till den obesatta lektoratet i klassisk arkeologi. På så sätt garanteras kontinuiteten i undervisningen i ämnet, som är den europeiska civilisationens fundament.

Utöver filologi stöder undervisningen i antikens materiella kultur många discipliner och kunskaper om europeisk utbildningshistoria och kulturarv. Kompetent undervisning i ämnet har också varit en förutsättning för universitetets högprofilerade internationella projekt och forskningsverksamhet vid Finlands institut i Rom, Aten, och Mellanöstern. Likaså har de utbildade experterna möjliggjort populära utställningar som har bringat forskningen om antiken och dess efterdyningar till allmänhetens medvetenhet.

Undervisningen i antikens materiell kultur började i Finland på 1780-talet. Grundstudierna i klassisk arkeologi har genomförts vid HU sedan början av 1980-talet och ämnesstudierna sedan början av 1990-talet, då det redan var ett självständigt ämne. Lektoratet grundades 2005. Efter avskaffandet av Uleåborgs lektorat, erbjöd HU regelbundet undervisning i antikens materiella kultur som enda universitet i Finland från 2014 till 2018. Fram till 2018 var klassisk arkeologi ett självständigt läroämne. Sedan dess har undervisningen huvudsakligen organiserats genom projekt och studenterna har kunnat genomföra två studiehelheter. Nu kommer dessa helheter och undervisning att upphöra. Kurserna har varit mycket populära bland studenter från flera läroämnen. Argumentet som tidigare har använts, att resurserna skulle vara utmärkta i förhållande till antalet studenter, stämmer inte. Nu motiveras nedläggningsbeslutet med att det inte finns någon långsiktig lösning för undervisningen, och studiehelheter är inte genomförda. Att återställa det klassiska arkeologiska lektoratet är den enda långsiktiga lösningen som tjänar studenterna och universitetet, tryggar undervisningen, möjliggör genomgång av studiehelheter och skapar stabilitet efter många år av osäkerhet. 

Genom att avskaffa studiehelheter i den antikens materiella kulturen försvagar HU grunden för undervisning och forskning, samt den egna positionen som ett europeiskt toppuniversitet vars centrala värde är bildning. Beslutet driver bort studenter, internationella experter och finansiering. I stället kan HU fortsätta undervisa och besätta lektoratet: med en liten ekonomisk investering kan universitetet garantera kontinuitet i en kompetens, som behövs på universitet såväl i Finland som internationellt. 

Mer information om undervisningens i antikens materiella kultur historia i Finland och Helsingfors: http://www.taidehistorianseura.fi/tiedotteet/taidehistoriallisia-tutkimuksia-50/

Ställningstagandet från studentorganisationen Symposion ry: https://rostrasymposion.wixsite.com/rostra/post/symposion-ry-n-kannanotto-antiikin-kulttuurin-opetuksen-puolesta

 

Undertecknader:  

Symposion ry

Palladion ry

Patina ry

Taberna Latina

Fibula ry

Antiikintutkimuksen verkosto

Trivium, Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus  

Nätverket för den Tidigmoderna (1500-talet och 1600-talet) Tidens Forskning i Finland


Sofia Vierula, Symposion ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sofia Vierula, Symposion ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…