Asumisoikeuslain muutos ei saa johtaa markkinavuokrien tasoisiin vastikkeisiin

Ympäristöministeriössä laadittu lakiluonnos (§33 Käyttövastikkeiden määrittäminen) antaisi yhtiöille mahdollisuuden nostaa käyttövastikkeita markkinavuokrien tasolle. Lakiehdotus on tarkoitus viedä eduskunnan hyväksyttäväksi jo elokuussa 2020.  

Lakiluonnoksen 33§:ssä lukee nyt "käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista käyttöarvoltaan samanveroisista huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi " Tämä tarkoittaa sitä, että asumisoikeusasunnoissa sallittaisiin markkinavuokrien periminen. Markkinavuokrien tapaan jatkuvasti nousevat käyttövastikkeet nostaisivat  asumisoikeusasukkaan asumisuran kokonaishinnan yli kaksi kertaa kovemmaksi kuin mitä tulee omistusasunnon ostajan asumisuran kokonaishinnaksi. Tätä ei voi mitenkään pitää kohtuullisena ottaen huomioon, että asumisoikeusasukkaat ovat maksaneet 99% kohteidensa riskillisestä alkupääomasta ja lisäksi 100% yhtiön kaikista menoista.   Markkinavuokrien tasoinen asumisen hinnoittelu ei vastaa ARA –rahoituksen tarkoitusta. Lakiteksti loukkaa myös Euroopan Unionin sallittua valtion tukea koskevia komission päätöksiä State aid No E 2/2005 ja N642/2009, joiden mukaan yksityisille osakeyhtiöille sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnettävällä tuella tuotetut asunnot tulee vuokrata asukkaille alle markkinahintaan.  

Lakiluonnoksen §33 tulee muuttaa muotoon, ”Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi".  

 


SASO Ry Veli Savolainen    Ota yhteyttä adressin tekijään