Ei kivilouhimoa Vuorelan Hanhimäkeen, Siilinjärvelle

Huom! Adressi suljetaan tällä sivustolla 13.11. klo 16.00. Allekirjoituksen voit tehdä sen jälkeen Vuorelan K-kaupassa.

Me allekirjoittaneet vastustamme kallion louhintaan ja louheen murskaukseen haettua ympäristölupaa Vuorelassa Hanhimäen kallioalueella, Siilinjärvellä (http://www.siilinjarvi.fi/?we_objectID=12695) seuraavien syiden vuoksi:

1. Meluhaitat louhinnasta, porauksesta, kiven irrotuksesta ja räjäytyksestä

Ympäristölupahakemuksen mukaan louhintaa ja murskausta tehdään 1-3 kertaa vuodessa 2-4 viikon jaksoissa. Räjäytyksiä suoritetaan keskimäärin kerran kunkin toimintajakson aikana. Toiminta-ajat ovat: kallion poraus klo 7-21, räjäytykset klo 8-18, louheen rikotus klo 7-18 ja louheen murskaus klo 7-22. Porausmelu on korkeataajuista, mikä lisää sen häiritsevyyttä. Räjäytyksissä syntyvä melu on lyhytkestoista ja kertaluontoista. Oleellisimmat melulähteet ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaimet, seulastot ja kuljettimet.

Melu on terveyshaitta kaikille alueen asukkaille ja asuinympäristölle. Räjäytyksistä aiheutuva melu sekä kivimurskaamon hakkaava iskumelu kuuluvat alueen koteihin ja yrityksiin aamuvarhaisesta iltamyöhään. Tämä aiheuttaa monia terveydellisiä vaikeuksia, koska ympäristössä ei ole koskaan hiljaista lepohetkeä.

Kiviaineksen ottamistoiminta aiheuttaa alueen asukkaille ympärivuotisesti eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua melu-, pöly ja tärinähaittaa.

Ympäristölupahakemuksessa ei ole selkeästi lain mukaista selvilläolovelvollisuutta, josta ilmenisivät mahdollisen tulevan toiminnan ympäristövaikutukset, ympäristöriskit ja haitallisten aineiden vähentämismahdollisuudet (Ympäristönsuojelulaki 2000/86/5§). Vastaavanlaisissa kivilouhimo -tapauksissa eri puolilla Suomea hakkaava noin 45 desibelin melu murskaamoilta on kuulunut jopa 1,5 kilometrin päähän. (http://kulosaarelaiset.fi/index.php/forum/2-keskustelu/406-kivimurskaamo-hakee-lupaa-kulosaaren-naapuriin). Ympäristölupahakemuksesta ei ilmene Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan, ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010/5§ ja 6§ –mukaiset toimenpiteet.

2. Meluhaitat kiviaineksen lastauksesta ja kuljetuksista

Ympäristölupahakemuksen mukaan kiviaineksen lastaus ja kuljetukset tapahtuvat maanantaista lauantaihin klo 6-22. Yksilöllisiä kuljetuksia tapahtuu myös muina aikoina. Maa- ja kiviaineksia otetaan 20 vuoden aikana. Alueen keskimääräinen liikennemäärä on keväästä syksyyn 5-10 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Käytännössä kuljetuksia tehdään klo 6-22 jatkuvasti 20 vuoden ajan.

Louhoksen toiminnassa melua aiheuttavat edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi kiviaineksen kuormaus ja liikennöinti. Osa toiminnoista on samanaikaista, joten melutaso moninkertaistuu.

Meluhaitasta ei ole tehty tutkimusta. Kallion murskaus ja siihen liittyvät toimenpiteet kuljetuksineen merkitsevät vuosien suuria haittoja alueen asukkaille ja asuinympäristölle kokonaisuudessaan.

Ympäristölupahakemus koskien kiviaineksen lastausta ja kuljetuksia lauantaisin klo 6-22 ja muina aikoina tulee tarkentaa Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 8§:n mukaisesti. Lähimmät asuintontit sijaitsevat alle 500m päässä suunnitellulta kallion louhimisalueelta. Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 8§:n mukaan kuormauksia ja kuljetuksia ei saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä. Erityisistä syistä kuormaus voidaan sallia lauantaisin klo 7-18.

3.  Räjäytykset, niiden teho ja vaikutukset asuinrakennusten perustuksiin ja rakenteisiin

Onko ympäristölupahakemuksessa tehty tutkimusta räjäytysten vaikutuksista asuntojen rakenteisiin?

Räjäytykset saattavat aiheuttaa keinotekoisia maanjäristyksiä peruskalliossa ja siten aiheuttaa vähitellen louhoksen lähellä sijaitsevien talojen perustuksien rikkoontumista. Perustusten rikkoontuminen voi aiheuttaa monia rinnakkaisvaikutuksia talojen muihin rakenteellisiin osioihin.

Siilinjärven kunta on 28.10.2013 nähtävillä asetetussa yleiskaavaehdotuksessa kaavoittanut Rissalantien pohjoispuolisen alueen tulevaksi uudeksi asuinalueeksi (http://siilinjarvi.fi/kunta/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/nahtavilla_olevia_kaavoja/index.php). Tämä uusi asuinalue tulisi sijaitsemaan alle 300 metrin päässä suunnitellulta louhokselta. Tämä on vastoin Valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 3§:ää. Hankkeet ovat räikeässä ristiriidassa keskenään.

4. Vaara yleiselle turvallisuudelle

Ympäristölupahakemuksessa ei ole tarkkaa tietoa räjäytysten suojaamisesta eikä räjähteiden suojaamisesta ympäristönsuojelulain (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390) mukaisesti. Suunnitelma alueen suojaamisesta lentäviltä irtokiviltä puuttuu myös hakemuksesta. Alue on osa Vuorelan asukkaiden päivittäistä lenkkeily-, urheilu- ja marjastusmaastoa. Osa lenkkeilypoluista kulkee suunnitellun alueen läpi ja sen välittömässä läheisyydessä. Suunnitellut räjäytystyöt vaarantavat näin ollen yleistä turvallisuutta.

5. Louhinnan aiheuttama kivipöly

Louhimisesta aiheutuva kivipöly on haitta terveydelle. Ympäristöhakemuksessa mainitaan, että murskauksessa ja kiviaineksen käsittelyssä syntyviä pölyhaittoja voidaan vähentää kastelemalla ja koteloinneilla. Täysin kivipölyn kulkeutumista lähimmälle asuinalueelle ei voida näin ollen estää. Ympäristölupahakemuksessa ei ole myöskään selvitetty, miten kuljetuksesta aiheutuvaa kivipölyä estetään leviämästä (Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan, ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta, 800/2010, 4§, 5§).

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaisesti kivipöly aiheuttaa ympäristössä terveydellisiä haittoja (Riitta Sauni 2010. Kivipöly ja Keuhkot. Työterveyslaitos. Tampere. ja  http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/polyt_mikrobit/kivipoly/Sivut/default.aspx).

Kivipöly tunkeutuu myös asuntojen rakenteisiin, lämpöpumppuihin ja ilmastointikanaviin. Niiden puhdistaminen ja korjaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia alueen asukkaille.

6. Asuntojen myyntiarvon lasku

Alueen kiinteistöjen myyntiarvo laskisi oleellisesti. Myyntiarvoa laskisi ympäristössä oleva jatkuva melu aamusta iltamyöhään sekä tuulen tuoma kivipöly. Ei ole myöskään tutkittu, jatkuvasta tärinästä alueen rakennuksille aiheutuvia kiinteistöllisiä vaurioita. Toiminnasta aiheutuisi näin ollen taloudellista haittaa alueen asukkaille omaisuuden arvon laskuna.

7. Ympäristön suojelullinen tilanne/ympäristöhaitta

Louhoksen eri toimintojen vaiheessa käytetään vettä. Sulfiittipitoisten mineraalien kulkeutuminen järviin aiheuttaa happamoitumista. Pohjavesiin liukenee kemikaaleja kallioaineksesta. Päästöjä ei voida täysin estää valumasta pohjavesiin. Miten Kallaveden vesitilanne muuttuu? Mikä on vaikutus kalakantaan, kasvillisuuteen ja eläimiin? Miten louhimon toiminta vaikuttaa pohjavesiin? Ympäristölupahakemuksessa ei ilmene kivilouhimon ympäristövaikutusten seuraukset ja ennakoidut korjaustoimenpide-ehdotukset (Ympäristösuojelulaki 2000/86/45a§ ja 2000/86/46§).

Siilinjärven kunta on katsonut pohjavesien puhtauden tärkeäksi asiaksi. Ote. Siilinjärven-Maaningan harjualueen maisemaselvityksestä:" Maa-aineiston otto onkin maisemallisten tekijöiden lisäksi yksi suurimmista uhkatekijöistä myös Siilinjärven pohjaveden laadulle." Miten voidaan varmistaa, että toiminta ei vaikuta alueen pohjavesiin?

Metsälain 10§:n mukaan metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat lähteiden, purojen ja pysyvien vedenjuoksu-uomien muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt sekä vähäpuustoiset suot.

Suunnitellun louhosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee lähde, puro, lampia ja suo-alue, jotka ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lähteelle suunnitellulta louhosalueelta on matkaa sata metriä. (www.retkikartta.fi).

Kivilouhoksen toiminnasta kerrotaan seuraavaa: ”Pohja louhitaan viettäväksi luoteeseen valumavesien poistamiseksi. Valumavesille tehdään laskeutusallas ja ne johdetaan tehtäviä/ olemassa olevia ojia pitkin Pieni Hanhilammesta lähtevään laskuojaan.” Näin ollen toiminta vaikuttaisi välittömästi metsälaissa mainittuihin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin eli pysyviin vedenjuoksu-uomien muodostamiin noroihin sekä lampiin ja niiden eliöstöön ja monimuotoisuuteen.

Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, 18§:ssä sanotaan: ”Toiminnanharjoittajan on otettava huomioon suunnitellessaan vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä -käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijaintia, että tuotantolaitos on sijoitettava riittävän etäälle luonnon kannalta erityisen tärkeistä ja erityisen herkistä alueista, muista ympäristönsuojelun kannalta tärkeistä kohteista sekä virkistysalueista niin, että ennalta mahdollisiksi arvioitavat räjähdykset, tulipalot ja kemikaalipäästöt tuotantolaitoksessa eivät aiheuta ympäristövahinkojen vaaraa näissä kohteissa.”

Teiden ja louhintatyömaan pölyjen estäminen vedellä ja suolaamalla on ympäristölle vaarallista. Hulevesien ja maantiesuolojen liukeneminen ja imeytyminen ympärillä oleviin kasveihin ja ravintoketjussa edelleen eläimiin aiheuttaa pitkäaikaisen ympäristöhaitan.

Ympäristölupahakemuksen mukainen kivilouhimo sijaitsee vuorelalaisten asuin- ja kesämökkialueen kiinteässä yhteydessä. Kuten edellä mainittua, se sijaitsee myös alueella, jossa toiminnasta on vaaraa erityisen herkille ja ympäristösuojelun kannalta tärkeille kohteille. Ympäristövahinkojen vaara on näin ollen ilmeinen.

Suunnitellun louhoksen alueella sijaitsee useita historiallisia juoksuhautoja, joista osa on merkitty myös Siilinjärven kunnan muinaisjäännösinventointiin (http://siilinjarvi.fi/kunta/fi/liitetiedostot/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/etelasiilinjarvenyleiskaava/Etel-Siilinjrven-yleiskaava-alueen-muinaisj-inv-2012.pdf). Juoksuhautakaivantoja on alueella useassa paikassa, myös ylempänä rinteessä ja kallioalueella. Tuleva louhos ja rakennettava tie rikkoisivat kulttuurimaisemaa.

Vuorelan metsät ovat olleet myös liito-oravien elinympäristöä. Tämän suojellun lajin, kuten ei muidenkaan alueella mahdollisesti elävien uhanalaisten lajien asuinympäristöä alueella ei ole tutkittu.

8. Liikennehaitta

Kartalla merkitty kiviainesten kuljetusreitti kulkee Vuorelan Teboilin vieritse. Alueella liikkuu paljon henkilöautoja, rekka-autoja ja kevyttä liikennettä kuten pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Osa lasten koulumatkoista kulkee myös rampin kautta, joka on myös suunnitellun kivilouhimon kuljetusreitti. Lisäksi Vuorelan tallin ratsastajat hevosineen kulkevat Itkolantien kautta maastoreiteille.

Raskaiden kiviainesten kuljetukset ovat suoranaisia riskitekijöitä jo olemassa olevalle liikenteelle (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 132/1999). Onko kuljetusten rakennekaava lainmukainen ja haettu?

Mitkä ovat raskaan liikenteen vaikutukset Itkolantien vierellä sijaitseville juoksuhaudoille, jotka ovat osa kulttuurimaisemaa?

9. Haitta virkistysmahdollisuuksille

Alueella kulkee Vuorelan kunnon osittain ylläpitämä kevyenliikenteen polku, jota myös koulut ja urheiluseurat käyttävät. Tätä väylää pitkin liikkuu kesäisin lenkkeilijöitä ja lapsiperheitä.

Hanhimäki ja sen alue kokonaisuudessaan on Vuorelan asukkaille merkittävä virkistysalue ympäri vuoden. Suunnitellun louhoksen läpi ja sen välittömässä läheisyydessä kulkee lenkkeilypolkuja, jotka ovat päivittäisessä käytössä. Hanhimäen alueella harrastetaan jokamiehenoikeuksien mukaista marjastusta, sienestystä, ulkoilua ja lenkkeilyä. Myös suunnistusta järjestetään alueella ja myös lapset ja koululaiset suunnistavat Hanhimäen alueella.

Suunniteltu kallion louhinta ja louheen murskaus vaikuttaisivat negatiivisesti alueen virkistyskäyttöön. Toiminta sijaitsee virkistysalueen kiinteässä yhteydessä ja aiheuttaisi vaaraa ihmisille ja ympäristölle.

Ympäristölupahakemus ei tue Vuorelan kylän nykyisen asutusrakenteen vahvistamista urheilu- ja virkistyskäyttöön eikä kulttuuriympäristön suojelua ja kylällä esiintyvää omaehtoista kylän kehittämistyötä. Vuorelan, Hanhimäen kulttuuriympäristön säilyminen on tärkeä tavoite.

Louhoksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee suunniteltu luonnonsuojelualue, liito-oravan esiintymisalue, historiallisia juoksuhautakaivantoja sekä suunnitteilla olevan omakotialue. Miten tällaiset arvokkaat luontoarvot ja monien ihmisten hyvinvointi ja taloudellinen tappio voidaan sivuuttaa ja luoda alueelle louhos?

Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaisen oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöön koskevaan päätöksentekoon.

Taloudelliset ja poliittiset syyt eivät saa mennä asukkaiden asumisen, hyvinvoinnin ja virkistäytymisen edelle. Siilinjärven kunta on aina mainostanut itseään lapsi- ja luontoystävällisenä kuntana, jossa on asukkaiden hyvä elää.

Kallion louhinta, räjäytykset, louheen murskaaminen ja kiviaineksen kuljetus Vuorelan Hanhimäen kallioalueella, jossa asutusalue sijaitsee aivan välittömässä läheisyydessä, ei ole lapsiystävällistä - eikä luontoystävällistä toimintaa.

Allekirjoituksellamme vastustamme kivilouhimon perustamisen Vuorelan Hanhimäkeen.